Prohvetlik juhatus
Kestev vägi
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Kestev vägi

Ainult usk ja Jumala sõna, mis on sügaval meie hinges, on piisavad, et meid toetada ja et meil oleks võimalik saada Tema väge.

Vaadates üle meie kalli prohveti, president Russell M. Nelsoni õpetusi, leidsin sõna, mida ta on paljudes kõnedes sageli kasutanud. See sõna on vägi.

President Nelson kõneles väest kohe esimesel üldkonverentsil pärast tema apostlina toetamist.1 Ta on jätkanud väest õpetamist aastate jooksul. Alates sellest, kui toetasime president Nelsonit oma prohvetina, on ta õpetanud väe põhimõttest – täpsemalt Jumala väest – ja sellest, kuidas me seda saame. Ta on õpetanud, kuidas saame kasutada Jumala väge teisi teenides,2 kuidas meeleparandus toob endaga meie ellu Jeesuse Kristuse väe ja Tema lepituse3 ning kuidas preesterlus – Jumala vägi ja volitus – õnnistab kõiki, kes sõlmivad Temaga lepinguid ja nendest kinni peavad.4 President Nelson on tunnistanud, et Jumala vägi saab osaks kõigile, kes on saanud templianni, ja kui nad oma lepingutest kinni peavad.5

Mind liigutas eriti üleskutse, mille president Nelson esitas 2020. aasta kevadisel üldkonverentsil. Ta juhendas meid: „Uurige ja palvetage, et õppida rohkem väe ja teadmiste kohta, mis teile on antud – või mis teile veel antakse.”6

Vastuseks sellele üleskutsele olen uurinud ja palvetanud ning õppinud mõndagi kasulikku selle väe ja teadmiste kohta, mis mulle on antud või mis mulle veel antakse.

Pole lihtne mõista seda, mida me peame tegema, et saada oma ellu Jumala väge, kuid ma olen leidnud, et see on võimalik, kui mõtleme selle läbi oma meeltes ja palvetame, et Püha Vaim meid valgustaks.7 Vanem Richard G. Scott tõi välja selge määratluse selle kohta, mis on Jumala vägi: see on „vägi teha rohkem, kui suudaksime teha omal jõul”.8

Selleks, et toetuda Jumala väele, mis aitaks meid neil rasketel aegadel, on äärmiselt oluline täita oma süda ja isegi hing Jumala sõna ja usuga Jeesusesse Kristusesse. Kui meie südames sügaval pole Jumala sõna ja usku Jeesusesse Kristusesse, võib meie tunnistus ja usk otsa saada ning me võime kaotada väe, mida Jumal meile anda soovib. Pealiskaudsest usust ei piisa. Ainult usk ja Jumala sõna, mis on sügaval meie hinges, on piisavad, et meid toetada ja et meil oleks võimalik saada Tema väge.

Kui me õde Johnsoniga oma lapsi kasvatasime, julgustasime neid kõiki õppima mängima mingit muusikariista. Kuid me lubasime oma lastel muusikatunde võtta ainult siis, kui nad teevad oma osa ja harjutavad oma pilli iga päev. Ühel laupäeval oli meie tütar Jalynn elevil, et sõpradega mängima minna, kuid ta polnud veel klaverit harjutanud. Teades, et ta oli lubanud harjutada 30 minutit, kavatses ta panna tööle taimeri, sest ei tahtnud harjutada isegi ühe minuti võrra kauem, kui oli nõutud.

Möödudes klaveri juurde minnes mikrolaineahjust, ta seisatas ja vajutas mõningaid nuppe. Kuid taimeri seadistamise asemel seadistas ta mikrolaineahju 30 minutiks tööle ja käivitas selle. Pärast umbes 20-minutilist harjutamist läks ta tagasi kööki, et kontrollida, kui palju veel aega on, ja leidis, et mikrolaineahi põleb.

Seejärel jooksis ta tagahoovi, kus ma tegin aiatööd, ja karjus, et maja põleb. Jooksin kiiresti majja ja tõepoolest leidsin mikrolaineahju leekides.

Püüdes päästa meie kodu põlemisest, küünitasin mikrolaineahju taha, ühendasin selle vooluvõrgust lahti ja tõstsin toitejuhtmest kinni hoides põleva mikrolaineahju köögikapilt maha. Lootes olla kangelane ja päästa nii päev kui ka meie kodu, viibutasin leekides mikrolaineahju voolujuhtmest kinni hoides, püüdes seda oma kehast eemal hoida, kui jõudsin tagaaeda ja viskasin mikrolaineahju muru peale. Seal saime voolikuga leegid kustutada.

Mis oli juhtunud? Mikrolaineahi vajab midagi oma energia neelamiseks ja kui selles midagi pole, mis energiat neelaks, neelab ahi ise energiat, kuumeneb ja võib süttida, hävitades end leekides ja muutudes lõpuks tuhahunnikuks.9 Meie mikrolaineahi lahvatas leekidesse ja põles, kuna selle sees midagi polnud.

Samamoodi saavad need, kellel on usk ja Jumala sõna sügaval südames, kahjutuks muuta ja hävitada tulised nooled, mille vastane meie hävitamiseks kindlasti saadab.10 Vastasel juhul ei pruugi meie usk, lootus ja veendumus püsima jääda ning sarnaselt tühja mikrolaineahjuga võime ka meie kannatada saada.

Olen õppinud, et kui mul on sügaval hinges Jumala sõna koos usuga Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse, võimaldab see mul tugineda Jumala väele, et saada jagu vastasest ja kõigest, mis ta mu teele võib heita. Raskustega silmitsi seistes võime toetuda Issanda lubadusele, mida õpetas Paulus: „Sest Jumal ei ole meile andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistliku meele vaimu.”11

Me teame, et lapsena Päästja „kasvas ja sai tugevaks ning täitus tarkusega. Ja Jumala arm oli tema peal”.12 Me teame, et vanemaks saades „Jeesus edenes tarkuses ja pikkuses ja armus Jumala ja inimeste juures”.13 Ja me teame, et ajal, kui algas Tema teenimistöö, need, kes Teda kuulsid „hämmastusid tema õpetusest, sest ta sõnal oli meelevald”.14

Ettevalmistuse kaudu kasvas Päästja vägi ja Ta suutis vastu seista kõigile Saatana kiusatustele.15 Kui järgime Päästja eeskuju ning valmistume ette, uurides Jumala sõna ja süvendades oma usku, saame ka meie Jumala väge, et kiusatustele vastu seista.

Sel piiratud kogunemise ajal, mis muudab templi regulaarse külastamise võimatuks, olen võtnud eesmärgi jätkata uurimist ja õppida rohkem Jumala väest, mida saame, kui sõlmime templilepinguid ja neist kinni peame. Nagu lubati Kirtlandi templi pühitsemispalves, lahkume templist, olles relvastatud Jumala väega.16 Väel, mille Jumal annab neile, kes sõlmivad templilepinguid ja neist kinni peavad, puudub aegumiskuupäev. Samuti pole pandeemia ajal sellele väele juurdepääsupiirangut. Tema vägi väheneb meie elus ainult siis, kui me ei suuda lepingutest kinni pidada ega ela viisil, mis võimaldab meil olla pidevalt Tema väe saamise vääriline.

Teenides koos oma kalli naisega Tais, Laoses ja Myanmaris misjonijuhtidena, olime oma silmaga tunnistajateks Jumala väele, mis antakse neile, kes templis pühasid lepinguid sõlmivad ja neist kinni peavad. Templikülastajate abistamise fond võimaldas paljudel nende kolme riigi pühadel templis käia, kui nad olid isikliku ohverdamise ja ettevalmistuse kaudu teinud kõik, mis võimalik. Mäletan, et kohtusin Tais Bangkoki lennujaamas Laosest pärit 20 ustava pühaga, et aidata neil jõuda Bangkoki teise lennujaama, et Hongkongi lennule ümber istuda. Need liikmed olid tulvil elevust, et lõpuks Issanda kotta minna.

Kui me nende armsate pühadega nende tagasiteel kohtusime, olid nad evangeeliumis palju küpsemad ja nendega oli ilmselgelt vägi, mis tuleb oma templianni saamisest ja Jumalaga lepingute sõlmimisest. Need pühad läksid pärast templis käimist edasi, olles otsekui relvastatud Tema väega.17. See vägi teha rohkem, kui nad ise oleksid teha suutnud, andis neile jõudu taluda Kiriku liikmeks olemisega seotud raskusi oma kodumaal ja minna edasi, levitades „tões äärmiselt suuri ja hiilgavaid sõnumeid”18, kui nad jätkavad Issanda kuningriigi ehitamist Laoses.

Kas me kõik oleme selle aja jooksul, mil me pole saanud templis käia, toetunud templis sõlmitud lepingutele, et meie elul oleks määratud selge ja muutumatu suund? Kui neist lepingutest kinni peetakse, annavad need meile tulevikunägemuse ja ootused ning selge otsustavuse olla väärilised, et saad kõik, mida Issand on meie ustavuse kaudu lubanud.

Kutsun teid üles otsima väge, mida Jumal tahab teile anda. Ma tunnistan, et seda väge otsides õnnistatakse meid, et mõistaksime paremini armastust, mida Taevane Isa meie vastu tunneb.

Ma tunnistan, et kuna Taevane Isa armastab teid ja mind, saatis Ta oma armastatud poja Jeesuse Kristuse meie Päästjaks ja Lunastajaks. Tunnistan Jeesusest Kristusest, Temast, kellel on kõik vägi,19 ja teen seda Jeesuse Kristuse nimel, aamen