Prohvetlik juhatus
Õed Siionis
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Õed Siionis

Teie olete oluline jõud, et koguda kokku Iisrael ja luua Siioni rahvas.

Mu kallid õed! Mind on õnnistatud sellega, et saan kõneleda sellel imelisel ajal maailma ajaloos. Iga päev läheneme sellele imelisele hetkele, mil Päästja Jeesus Kristus taas maa peale tuleb. Me teame mõndagi nendest kohutavatest sündmustest, mis Tema tulekule eelnevad, kuid meie süda paisub rõõmust ja enesekindlusest, teades ka neid hiilgavaid lubadusi, mis täidetakse enne Tema naasmist.

Taevase Isa armastatud tütarde ja Issanda Jeesuse Kristuse tütardena Tema kuningriigis1 mängite teie eelseisvatel aegadel olulist rolli. Me teame, et Päästja naaseb inimeste juurde, kes on kokku kogutud ja ette valmistatud elama nii, nagu inimesed Eenoki linnas. Sealsed inimesed olid ühtsed usus Jeesusesse Kristusesse ja olid saanud nii täielikult puhtaks, et nad võeti üles taevasse.

Järgnev on Issanda poolt ilmutatud kirjeldus, mis leiab aset Eenoki rahvaga ja mis saab juhtuma sellel viimasel evangeeliumi ajajärgul aegade täiuses.

„Ja tuleb päev, mil maa saab puhata, aga enne seda päeva pimenevad taevad ning pimeduse loor katab maa; ja taevad vappuvad ja maa samuti; ja inimlaste seas on siis suured katsumused, kuid oma rahvast ma hoian;

ja ma saadan taevast alla õigemeelsuse ja maa seest välja tõe – tunnistama minu Ainusündinust, tema ülestõusmisest surnuist, jah, ja samuti kõikide inimeste ülestõusmisest; ja ma lasen õigemeelsusel ja tõel söösta tulvana üle terve maa, et koguda maa neljast ilmakaarest kokku minu äravalitud, paika, mille ma siis valmistan, Pühasse Linna, et minu rahvas võiks vöötada oma niuded ja oodata minu tuleku aega, sest et seal saab olema minu pühamu ja seda kutsutakse Siioniks, Uueks Jeruusalemmaks.

Ja Issand ütles Eenokile: Siis kohtud sina ja kogu sinu linn seal nendega, ja me võtame nad oma rüppe ning nad näevad meid, ja meie langeme neile kaela ja nemad langevad meile kaela ning me anname üksteisele suud;

ja seal saab olema minu asupaik, ja selleks on Siion, kes tuleb välja kõigi loodute hulgast, kelle ma olen teinud, ja tuhande aasta jooksul saab maa puhata.”2

Teie, õed, ja teie, tütred, teie, tütretütred ja naised, keda olete kosutanud, olete selle ühiskonna loomise keskmes, mis koosneb inimestest, kes ühinevad hiilgavas ühenduses Päästjaga. Teie olete oluline jõud, et koguda kokku Iisrael ja luua Siioni rahvas, kes elab rahus Uues Jeruusalemmas.

Issand on andnud teile lubaduse oma prohvetite kaudu. Abiühingu alguspäevadel ütles prohvet Joseph Smith õdedele: „Kui te elate teile antud privileegide vääriliselt, ei saa keegi keelata inglitel olla teie kaastöölised.3

Teis peitub see imeline potentsiaal ja teid valmistatakse selleks ette.

President Gordon B. Hinckley ütles:

„Õed, teil ei ole teisejärguline koht meie Isa plaanis Tema laste igavese õnne ja heaolu jaoks. Teil on väga oluline osa selles plaanis.

Ilma teieta ei saa see plaan toimida. Ilma teieta oleks kogu programm läbikukkunud. ‥

Igaüks teist on Jumala tütar, kellel on jumalik sünnipärand.”4

Meie praegune prohvet, president Russell M. Nelson, on kirjeldanud seda osa, mida mängite Päästja tulemiseks valmistumisel, järgmiselt:

„On võimatu mõõta, kui suur on ‥ naiste mõju abikaasade, emade ja vanaemadena, õdede ja tädidena, õpetajate ja juhtidena ning eriti usu eeskujude ja ustavate kaitsjatena mitte ainult perekondadele, vaid ka Issanda Kirikule.

See on olnud nii igal evangeeliumi ajajärgul alates Aadama ja Eeva päevist. Siiski on praeguse ajajärgu naised erinevad naistest teistel ajajärkudel, sest see ajajärk on eelnevatest erinev. See erinevus toob endaga kaasa nii eesõigusi kui ka kohustusi.”5

See evangeeliumi ajajärk on erinev selle poolest, et Issand juhib meid saama Eenoki linna sarnaseks. Oma apostlite ja prohvetite kaudu on ta kirjeldanud teile, mida Siioni rahvaks muutumine endast kujutab.

Vanem Bruce R. McConkie on õpetanud:

„[Eenoki] päevil valitses pahelisus ja kurjus ning see oli pimeduse ja mässu aeg, sõja ja laastamise aeg – aeg, mis eelnes maa puhastamisele veeuputuse kaudu.

Kuid Eenok oli ustav. Ta nägi Issandat ja kõneles temaga näost näkku, nagu üks inimene räägib teisega. (Ms 7:4.) Ja Issand saatis ta hüüdma meeleparandust maailmale ja andis talle käsu ristida Isa ja armu ning tõde täis Poja ja Püha Vaimu nimel, kes annab tunnistust Isast ja Pojast. (Ms 7:11.) Eenok tegi lepinguid ja kogus kokku tõeliste uskujate koguduse, kellest kõik said ustavaks, et „Issand tuli ja elas koos oma rahvaga ja nad elasid õigemeelsuses” ja neid õnnistati ülalt. „Ja Issand nimetas oma rahva Siioniks, sest neil oli üks süda ja üks meel ning nad elasid õigemeelsuses; ja nende seas ei olnud ühtegi vaest.” (Ms 7:18.) ‥

Ja pärast seda, kui Issand nimetas oma rahva Siioniks, ütlevad pühakirjad, et Eenok „ehitas linna, millele ta pani nimeks Pühaduse Linn, nimelt Siion”, et Siion võeti üles taevasse, kus „Jumal võttis selle ära omaenda rüppe; ja sellest levis ütlus: Siion on ära läinud”. (Ms 7:19, 21, 69.) ‥

„Seesama Siion, mis võeti üles taevasse, naaseb ‥ , kui Issand toob Siioni tagasi, ja tema elanikud ühinevad uue Jeruusalemmaga, mis seejärel luuakse.”6

Kui minevik on proloog, siis Päästja tuleku ajal moodustavad tütred, kes on sügavalt pühendunud oma lepingutele Jumalaga, rohkem kui poole neist, kes on valmis Tema tulles Teda vastu võtma. Kuid olgu need arvud millised tahes, teie panus Siioniks ettevalmistatud inimeste seas ühtsuse loomiseks on palju suurem kui pool.

Ma räägin teile, miks ma usun, et see nii on. Mormoni Raamat sisaldab ülestähendust Siioni rahvast. Teil on meeles, et see oli pärast seda, kui ülestõusnud Päästja oli neid õpetanud, armastanud ja õnnistanud: „Maal ei olnud mingit tülitsemist Jumala armastuse pärast, mis elas inimeste südametes.”7

Isiklik kogemus on mulle õpetanud, et Taevase Isa tütred on and leevendamaks tülisid ja innustamaks õigemeelsust omaenda jumalaarmastuse ja jumalaarmastusega, mida nad kutsuvad esile neis, keda nad teenivad.

Nägin seda oma nooruspõlves, kui meie väike kogudus kohtus minu lapsepõlvekodus. Me olime vennaga ainsad Aaroni preesterluse hoidjad ja meie isa ainus Melkisedeki preesterluse hoidja. Koguduse Abiühingu juhataja oli uskupöördunu, kelle abikaasale ei meeldinud, et ta Kirikus teenib. Liikmed olid kõik vanemaealised õed, kellel polnud kodus preesterluse hoidjat. Ma nägin, kuidas minu ema ja need õed vääramatult armastasid, aitasid ja hoolitsesid üksteise eest. Nüüd mõistan, et mulle anti varane pilguheit Siionile.

Minu õppetund ustavate naiste mõjust jätkus Kiriku väikeses koguduses Albuquerque’is New Mexicos. Ma nägin, kuidas kogudusejuhataja abikaasa, ringkonnajuhataja abikaasa ja Abiühingu juhataja soojendasid iga uue tulija ja uskupöördunu südant. Sel pühapäeval, mil ma Albuquerque’ist pärast kaheaastast sealsete õdede mõju jälgimist lahkusin, loodi seal esimene vai. Nüüd on Issand püstitanud sinna templi.

Ma kolisin Bostoni lähistele, kus teenisin ringkonna juhatuses, mis juhatas üle kahe osariigi laiali hajutatud väikeseid kogudusi. Seal tuli ette tülisid, mille lahendasid enam kui ühel korral armastavad ja andestavad naised, kes aitasid südameid pehmendada. Sel pühapäeval, mil ma Bostonist lahkusin, organiseeris Esimese Presidentkonna liige esimese vaia Massachusettsis. Nüüd on seal tempel, selle paiga lähedal, kus kunagi elas toonane ringkonnajuhataja. Teda oli kaasatud Kiriku osadusse ning ta kutsuti hiljem teenima vaiajuhatajana ja seejärel misjonijuhatajana, keda mõjutas ustav ja armastav abikaasa.

Õed, teile on antud õnnistus olla eriliste andidega Jumala tütred. Te tõite endaga surelikku ellu kaasa vaimse võime teisi kosutada ja tõsta neid kõrgemale selle armastuse ja puhtuse poole, mis teeb neid vääriliseks elama üheskoos Siioni ühiskonnas. Pole mitte juhus, et Abiühingu, Kiriku esimese spetsiaalselt Taevase Isa tütardele loodud organisatsiooni tunnuslause on „ligimesearmastus ei hävi ilmaski”.

Ligimesearmastus on Kristuse puhas armastus. Ja usk Temasse ja Tema lepituse täismõjusse toob teile ja neile, keda te armastate ja teenite, üleloomuliku anni elada selles kauaoodatud ja lubatud Siioni ühiskonnas. Seal olete te õed Siionis, keda armastab isiklikult Issand ja kõik, keda te olete õnnistanud.

Ma tunnistan, et olete Issanda maapealse kuningriigi kodanikud. Te olete armastava Taevase Isa tütred, kes saatis teid siia maailma ainulaadsete andidega, mida te lubasite kasutada teiste õnnistamiseks. Ma luban teile, et Issand juhatab teid kättpidi Püha Vaimu kaudu. Ta läheb teie palge ees, kui aitate Tal valmistada ette Tema rahvast saama Tema lubatud Siioniks. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse pühal nimel, aamen.