Prohvetlik juhatus
Soovitus Issanda juurde
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Soovitus Issanda juurde

Alustage kohe selle protsessiga, et saada „soovitus Issanda juurde”, et Tema Vaim oleks rohkesti teiega.

Tere hommikust, vennad ja õed! Meie Päästja Jeesuse Kristuse jüngrina olen oodanud, millal saame maailma neljast nurgast virtuaalselt sellele konverentsile koguneda.

See on olnud kõige ebatavalisem aasta. Minu jaoks algas see Esimese Presidentkonna ülesandega pühitseda Issanda tempel Durbanis Lõuna-Aafrikas. Ma ei unusta iial selle hoone suursugusust. Kuid rohkem kui seda hindan ma alati selle rahva väärikust, kes oli nii hästi ettevalmistunud sellesse pühasse hoonesse sisenema. Nad tulid, olles valmis võtma osa ühest taastamise kroonivast õnnistusest – Issanda koja pühitsemisest. Nad tulid, süda täis armastust, Tema ja Tema lepituse vastu. Nad tulid tänulikuna, et Taevane Isa on teinud võimalikuks pühad talitused, mis viivad ülendusse. Nad tulid väärilistena.

Templid, vaatamata sellele, kus nad asuvad, tõusevad alati maailmast kõrgemale. Maailma iga viimse aja püha tempel – kõik 168 – seisab tunnistusena meie usust igavesse ellu ja rõõmust veeta see koos oma pere ja Taevase Isaga. Templis käimine suurendab meie arusaamist Jumalusest ja igavikulisest evangeeliumist, meie pühendumist elada tõe järgi ja seda õpetada ning meie soovi järgida meie Issanda ja Päästja Jeesuse Kristuse eeskuju.

Iga Kiriku templi välisseinal on sobilikud sõnad: „Jehoovale pühitsetud”. Tempel on Issanda koda ja pelgupaik maailma eest. Vaim ümbritseb inimesi, kes nende pühade seinte vahel Jumalat kummardavad. Tema määrab normid, mille alusel meie Tema külalistena siseneda võime.

Minu äi, Blaine Twitchell, kes on üks parimaid inimesi, keda olen kunagi tundnud, õpetas mulle suure õppetunni. Külastasime teda koos õde Rasbandiga tema sureliku teekonna lõpu lähenedes. Tema tuppa sisenedes oli piiskop sealt just lahkumas. Piiskoppi tervitades mõtlesin: „Kui tore piiskop. Ta on siin, et teenida oma koguduse ustavat liiget.”

Mainisin seda Blaine’ile: „Kas polnud piiskopist kena sind vaatama tulla?”

Blaine vaatas mind ja vastas: „Ta ei tulnud mind lihtsalt vaatama. Ma palusin piiskopil tulla, sest soovisin templivestlust. Tahan minna soovitusega Issanda juurde.” Ja seda ta tegi!

See fraas, „soovitusega Issanda juurde”, on jäänud minuga. See on näidanud regulaarseid vestlusi Kiriku juhtidega hoopis uuest vaatenurgast. Templisoovitus on sedavõrd oluline, et algusaegade Kirikus, kuni 1891. aastani, kiitis iga templisoovituse heaks Kiriku president.1

Olete te siis noor või täiskasvanu, ei seisne teie templisoovituse vestlus ainult selles, mida teha tohib ja mida mitte. Soovitus ei ole nimekiri, vanema luba või pilet erilisele istekohale. Selle eesmärk on palju kõrgem ja püham. Et saada templisoovituse au vääriliseks, peate elama kooskõlas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku õpetustega.

Templivestlusel on teil võimalus uurida oma hinges oma isiklikku usku Jeesusesse Kristusesse ja Tema lepitusse. Teil on õnnistus väljendada oma tunnistust taastatud evangeeliumi kohta, oma toetust inimeste suhtes, keda Issand on kutsunud oma Kirikut juhtima, oma usku evangeeliumi õpetusse, perekohustuste täitmisse; oma ausust, kõlbelist puhtust, truudust, kuulekust, Tarkuse Sõna pidamist, kümnise seaduse täitmist ja hingamispäeva pühitsemist. Need on Jeesusele Kristusele ja Tema tööle pühendatud elu aluspõhimõtted.

Teie templisoovitus peegeldab sügavat, vaimset kavatsust püüda elada Issanda käskude järgi ja armastada seda, mida armastab Tema: alandlikkust, tasadust, püsivust, ligimesearmastust, julgust, kaastunnet, andestust ja kuulekust. Ja te pühendate end elama nende käitumisnormide järgi, kui kirjutate oma nime sellele pühale dokumendile.

Teie templisoovitus avab teile ja teistele taeva värava igavikulise tähtsusega riituste ja talitustega, mis kaasavad ristimist, templiandi, abielu ja pitseerimist.

Saada „soovitus Issanda juurde” on pidada meeles, mida lepinguid pidavalt viimse aja pühalt oodatakse. Minu äi Blaine nägi seda kui hindamatut ettevalmistust päevaks, mil ta alandlikult Issanda ees seisab.

Mõtelge sellele, kui Mooses ronis üles Hoorebi mäele ja Issand Jehoova talle põlevas põõsas ilmus. Jumal ütles talle: „Võta kingad jalast, sest paik, kus sa seisad, on püha maa!”2

Templiuksel kingade jalast võtmine on öelda lahti maailma soovidest või naudingutest, mis segavad meie vaimset kasvu, panna kõrvale asjad, mis meid surelikkuses eksitavad, tõusta kõrgemale tülitsemisest ja võtta aega, et olla püha.

Jumaliku kava järgi on meie füüsiline keha Jumala looming, meie vaimu tempel, ja seda tuleks kohelda austusega. Algühingu laulus leiame õiged sõnad: „Mu keha on ju tempel, hoolt kandma pean ta eest”.3 Kui Issand ilmus nefilastele, käskis ta neil „olla pühitsetud Püha Vaimu vastuvõtmisega, et te võiksite seista määrdumata minu ees”.4 „Missugused mehed te peaksite olema?” küsis Issand ja vastas seejärel: „Just nagu mina olen.”5 Et saada „soovitus Issanda juurde”, püüame olla Tema-sarnased.

Mäletan, kui kuulsin president Howard W. Hunteri esimest üldkonverentsi kõnet Kiriku 14. presidendina. Ta ütles: „Minu sügavaim südamesoov on see, et iga Kiriku liige oleks vääriline templisse minema. Issandale teeks heameelt, kui iga täiskasvanud liige oleks kehtiva templisoovituse vääriline ja kannaks seda kaasas.”6 Lisaksin sellele, et piiratud kasutusõigusega soovitus seab kindla raja meie kallitele noortele.

President Russell M. Nelson meenutas president Hunteri sõnu: „Sel päeval, 16. juunil 1994, sai templisoovitusest, mida me kaasas kanname, minu rahakotis hoopis teine asi. Enne seda oli see vaid vahend eesmärgi saavutamiseks. See oli vahend, mis lubas mul siseneda pühasse Issanda kotta, kuid pärast seda kuulutust sai sellest asi iseeneses. Sellest sai tähis minu kuulekusest Issanda prohvetile.”7

Kui teil ei ole veel soovitust või kui teie soovitus on aegunud, siis võtke ritta piiskopi ukse taha, just nagu algusaegade pühad võtsid ritta Nauvoo templi ukse juurde 1846. aastal8. Minu esivanemad olid nende ustavate seas. Nad olid jätmas maha oma kaunist linna ja suundusid läände, kuid teadsid, et templis ootavad neid pühad kogemused. Sarah Rich kirjutas Iowa konarlikul teerajal: „Kui ei oleks olnud usku ja teadmisi, mida me saime selles templis, ‥ oleks meie rännak olnud nagu pimeduses kobamine.”9 Just sellest jääme ilma, kui läheme läbi elu üksinda, ilma inspiratsiooni ja rahuta, mida templis lubatakse.

Alustage kohe selle protsessiga, et saada „soovitus Issanda juurde”, et Tema Vaim oleks rohkesti teiega ja Tema käitumisnormid tooksid teile meelerahu.10

Noorte juhid, vanemate kvoorumi juhataja, Abiühingu juhataja ning teenivad vennad ja õed aitavad teil valmistuda ja teie piiskop või kogudusejuhataja juhatavad teid armastavalt.

Meie templid on olnud mõnda aega suletud või neid on kasutatud piiratult. President Nelsonile ja neile meist, kes teenivad tema kõrval, oli see otsus templid sulgeda väga valus ja muret tekitav. President Nelson leidis end küsimas: „Mida ma ütleksin prohvet Joseph Smithile? Mida ütleksin Brigham Youngile, Wilford Woodruffile ja teistele Kiriku presidentidele kuni president Thomas S. Monsonini välja?”11

Nüüd oleme tasapisi ja tänulikuna templeid piiratud mahus avamas pitseerimisteks ja templianni saamiseks.

Kuid templiväärilisust pole ootele pandud. Lubage mul rõhutada, et vaatamata sellele, kas teil on juurdepääs templile, vajate te kehtivat templisoovitust, et kindlalt lepingurajal püsida.

Eelmisel aastal täitsime koos õde Rasbandiga ülesannet Uus-Meremaal ja kõnelesime suurele noorte vallaliste täiskasvanute rühmale. Neil polnud lihtsat võimalust templisse minna. Hamiltoni tempel oli renoveerimisel ja nad ootasid, millal algavad tööd Aucklandi templi ehituseks. Kuid tundsin õhutust innustada neid uuendama või saama templisoovitust.

Kuigi nad ei saanud neid templis ette näidata, võisid nad ennast esitada Issanda ees puhastena ja olla valmis Teda teenima. Olla kehtiva templisoovituse vääriline on nii kaitse vastase eest, sest olete andnud Issandale kindla lubaduse oma elu suhtes, kui ka lubadus, et Vaim on koos teiega.

Me teeme templitööd oma esivanemaid otsides ja nende nimesid talituste saamiseks templisse saates. Sel ajal, kui meie templid on olnud suletud, oleme saanud jätkuvalt oma pereajalugu uurida. Jumala Vaim südames, seisame asemikena oma esivanemate eest, et nemad võiksid saada „soovituse Issanda juurde”.

Kui ma teenisin templiosakonna täitevjuhina, siis kuulsin president Gordon B. Hinckleyt viitamas järgmisele kirjakohale, milles Issand räägib Nauvoo templist: „Jätkugu minu templitöö ja kõik need tööd, mis ma olen teile määranud, ja ärgu lakaku; ja kahekordistage oma usinus ja oma püsivus ning kannatlikkus ja oma tööd ja te ei kaota mingil juhul oma tasu, ütleb Vägede Issand.”12

Meie töö templis on seotud meie igavikulise tasuga. Hiljuti on meid proovile pandud. Issand kutsus meid töötama templis usinuse, püsivuse ja kannatlikkusega.13 Neid omadusi on vaja, et saada „soovitus Issanda juurde”. Me peame elama usinalt käskude järgi, olema püsivad oma templilepingute pidamisel ja tänulikud selle eest, mida Issand jätkuvalt nende kohta õpetab, ning olema kannatlikud, oodates templite täielikku avamist.

Kui Issand kutsub meid kahekordistama meie püüdlusi, siis palub Ta meil kasvada õigemeelsuses. Näiteks võime suurendada pühakirjade uurimist, oma pereajalootööd ja usupalveid, et võiksime jagada oma armastust Issanda koja vastu nendega, kes valmistuvad templisoovitust saama, eriti meie enda pere liikmetega.

Luban teile Issanda Jeesuse Kristuse apostlina, et kui te püüate kahekordistada oma õigemeelseid püüdlusi, siis tunnete suuremat pühendumust Jumalale Isale ja Jeesusele Kristusele, tunnete rohkem Püha Vaimu juhatust, olete tänulik oma pühade lepingute eest ja saate rahu teadmises, et teil on „soovitus Issanda juurde”. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.