Prohvetlik juhatus
Tema-sarnaseks saamine
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Tema-sarnaseks saamine

Ainult Päästja jumaliku abiga võime areneda Tema-sarnaseks.

Päästja manitsus olla „just nagu mina olen”1 on hirmuäratav ja näiliselt saavutamatu ka kõige hoolsamale Jeesuse Kristuse elu ja teenimistöö õppijale. Võib-olla olete minusarnased – liigagi teadlikud oma vigadest ja puudustest, ning leiate seega, et vaimselt mugavam on käia mööda rada, mis üldse ei tõuse ega kõrgene. „Muidugi on see õpetus ebareaalne ja liialdav,” põhjendame mõistuspäraselt, valides mugavalt kursi, kus on kõige vähem takistusi, ja põletades seega vajalike muudatuste käigus vähem kaloreid.

Aga kui selliseks saamine, „just nagu [Tema on]”, ei olegi kujundlik mõtteviis, isegi mitte meie surelikus seisundis? Aga kui see on osalt selles elus saavutatav ja lausa eeltingimus, et taas Tema juures olla? Aga kui „just nagu mina olen” on täpselt ja just nimelt see, mida Päästja mõtleb? Mis siis saab? Mil määral oleksime valmis püüdma Tema imeväärset väge oma ellu kutsuda, nii et võiksime muuta koguni oma loomust?

Vanem Neal A. Maxwell on õpetanud: „Kui me selle üle järele mõtleme, et Jeesus on käskinud meil saada just selliseks, nagu on Tema, näeme, et me ei pruugi oma praeguses olukorras üldsegi pahelised olla, vaid oleme hoopis Tema ja ühtlasi meie enda aate suhtes loiud ja sellest üldse mitte vaimustuses! Me küll ülistame Teda, kuid harva jäljendame.”2 Üks noor kirikuõpetaja, Charles M. Sheldon, on väljendanud sarnast arvamust: „Meie kristluse kergus ja mugavus on saanud üleliia armsaks, et võtta enda kanda midagi nii rohmakat ja rasket, nagu seda on rist.”3

Tegelikult on kõik saanud direktiivi Tema-sarnaseks saada, just nagu Jeesus Kristus sai Isa-sarnaseks.4 Oma teel saame üha täiuslikumaks, viimistletumaks ja terviklikumalt arenenuks.5 See õpetus ei põhine mingi ususekti õpetustel, vaid tuleb vahetult Õpetajalt endalt. Elu peaks elama, teistega lävimist kaaluma ja suhteid tugevdama just läbi selle läätse vaadatuna. Tõepoolest, lõhutud suhete või katkise ühiskonna haavade parandamiseks ei jää üle muud, kui et igaüks meist jäljendaks täielikumalt Rahuvürsti.6

Kaalugem, kuidas hakata püüdma mõttekamalt, kaalutletumalt ja sihilikumalt Tema-sarnaseks saada, arendades endas Jeesusele Kristusele omaseid iseloomujooni.

Otsustage ja kohustuge

Aastaid tagasi seisin oma naisega Jaapani kõrgeima mäe, Fuji tippu viiva raja alguses. Mäkketõusu alustades silmitsesime kaugel eemal paistvat mäetippu ja mõtisklesime, kas me ka sinna jõuame.

Mida kaugemale me jõudsime, seda enam hakkasime väsima, lihased hakkasid valutama ja kõrgus hakkas oma mõju avaldama. Meie jaoks oli vaimselt tähtis järgmisele sammule keskenduda. Ütlesime: „Ma ei pruugi peagi tippu jõuda, kuid praegu saan ma astuda selle järgmise sammu.” Aja jooksul sai hirmuäratavast ülesandest sammhaaval lõpuks saavutatav.

Esimene samm sel Jeesuse Kristuse sarnaseks saamise rajal on selle soovimine. Tema-sarnaseks saamise manitsuse mõistmine on hea, kuid selle mõistmisega peab haakuma igatsus maisest inimesest, üks samm korraga, edasi kujuneda.7 Selleks et selline soov saaks tekkida, peame me teadma, kes Jeesus Kristus on. Me peame teadma midagi selle kohta, milline Ta on8, ja otsima Ta iseloomuomadusi pühakirjast, jumalateenistustelt ja muudest pühapaikadest. Mida rohkem Tema kohta teada saame, seda enam peegelduvad teistes meile Tema iseloomujooned. See tõukab tagant meie enda püüdlusi, sest kui teised suudavad mingil määral Tema iseloomuomadusteni jõuda, siis suudame ka meie.

Kui oleme enda vastu ausad, sosistab meie sees olev Kristuse valgus,9 et meie praeguse taseme ja ihaldatud Päästja iseloomu vahel on vahemaa.10 Selline ausus on oluline, kui tahame Tema-sarnaseks areneda. Tõepoolest, ausus on üks Tema iseloomuomadusi.

Vaprad meie seast võiksid küsida mõnelt usaldusväärselt pereliikmelt, oma abikaasalt, mõnelt sõbralt või vaimselt juhilt, millist Jeesuse Kristuse omadust vajame – ja võib-olla isegi end koguda, et vastuseks valmis olla! Mõnikord näeme end kõverpeeglitest, mis peegeldavad meid palju ümaramate või kõhnematena, kui me tegelikult oleme.

Usaldusväärsed sõbrad ja pere saavad aidata meil näha end täpsemalt, kuid kuitahes armastavate ja abistavatena ei pruugi ka nemad näha kõike täiuslikult. Seetõttu on meil oluline küsida ka oma armsalt Taevaselt Isalt, mida vajame ja millele oma jõupingutused koondada. Tema näeb meid täiuslikult ja näitab meile armastavalt meie nõrkusi.11 Võib-olla saate teada, et vajate näiteks rohkem kannatlikkust, alandlikkust, ligimesearmastust, armastust, lootust, usinust või kuulekust.12

Veidi aega tagasi sain ma hingearendava kogemuse osaliseks, kui üks armastav kirikujuht soovitas mul äärmiselt otsekoheselt rohkem teatud iseloomuomadust rakendada. Ta lõikas armastaval kombel läbi kõik väärarvamused. Tol õhtul rääkisin sellest kogemusest oma naisele. Naine oli soovitatuga sama meelt, kuid halastas mulle siiski ligimest armastavalt. Püha Vaim kinnitas mulle, et nende nõuanne pärines armastavalt Taevaselt Isalt.

Hea oleks ka täita ausalt kristlike omadustega seotud tegevus trükise „Jutlusta minu evangeeliumi” 6. peatükis.13

Pärast ausa hinnangu andmist ja mäkke tõusta otsustamist tuleb teil meelt parandada. President Russell M. Nelson on armastavalt õpetanud: „Kui otsustame meelt parandada, siis otsustame muutuda! Me lubame Päästjal muuta ennast oma parimaks versiooniks. Me otsustame vaimselt kasvada ja tunda rõõmu – lunastusrõõmu Temas. Kui otsustame meelt parandada, siis otsustame saada rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks.”14

Jeesuse Kristuse sarnaseks saamine nõuab südame- ja meelemuutust, lausa oma olemuse muutmist, ning see on võimalik ainuüksi Jeesuse Kristuse päästva armulikkuse läbi.15

Tuvastage ja tegutsege

Nüüd, kui olete otsustanud muutuda ja meelt parandada ning otsinud juhatust palve, ausa mõtiskelu ja võimalik, et teistega nõupidamise kaudu, peate valima ühe iseloomuomaduse, mille oma tähelepanu keskpunkti võtate. Te peate kohustuma tegema mõtestatud jõupingutusi. Sellised iseloomuomadused ei tule kergesti ega kujune äkitselt, kuid Tema armu kaudu kujunevad need järk-järgult jõupingutuste käigus.

Kristusele omased iseloomujooned on armastava Teavase Isa annid, millega meid ja meie ümberolijaid õnnistada. Seetõttu tuleb meil neid iseloomuomadusi saada püüdes Temalt siiralt abi paluda. Kui otsime neid ande selleks, et paremini teisi teenida, õnnistab Ta meie püüdlusi. Jumala anni isekas tagaajamine päädib pettumuse ja nurjumisega.

Kui ühe vajaliku iseloomuomaduse kujundamisel põhjalikult sellele omadusele keskenduda, hakkavad lisanduma ka teised omadused. Kas keegi, kes on põhjalikult keskendunud ligimesearmastusele, ei muutu ka armastavamaks ja alandlikumaks? Kas keegi, kes on keskendunud kuulekusele, ei muutu ka usinamaks ega saa juurde lootust? Teie tähendusrikastest jõupingutustest mingi iseloomuomaduse nimel saab tõusulaine, mis kergitab sadamas kõiki paate.

Pange kirja ja püsige

Püüdes saada Tema-sarnaseks, pean ma oluliseks oma kogemuste ja õpitu kirjapanemist. Kui ma uurides mõtlen põhjalikult ühele Tema iseloomuomadusele, siis pühakirjad uuenevad, kuna näen näiteid sellest omadusest Ta õpetustes, Tema teenimistöös ja Ta jüngrites. Mu silmad hakkavad üha enam seda omadust ka teistes märkama. Olen täheldanud nii Kirikus kui ka sellest väljaspool imelisi inimesi, kes Teda oma omaduste poolest jäljendavad. Nad on vägevaks eeskujuks, kuidas need omadused saavad ilmneda tavalistes surelikes Tema armastava armu abil.

Selleks et näha tõelist arengut, peavad teie jõupingutused olema püsivad. Paljuski sellesarnaselt, nagu mäkketõusuks on vaja valmistuda ning tõusul visalt vastu pidada, nii nõuab ka see rännak tõelisi jõupingutusi ja ohverdusi. Tõeline kristlus, milles me püüame saada oma Õpetaja-sarnaseks, on alati nõudnud meilt parimaid jõupingutusi.16

Nüüd üks väike hoiatus. Käsk saada Tema-sarnaseks pole mõeldud selleks, et tunneksite end süüdi, et te pole väärilised, või et teid ei armastata. Kogu meie surelik elu on seotud edasimineku, proovimise, äpardumise ja õnnestumisega. Ükskõik kui väga mina ja mu naine oleksime soovinud, et me silmade sulgedes võluväel mäetippu jõuame, ei seisne elu selles.

Te olete piisavalt head, teid armastatakse, kuid see ei tähenda veel seda, et te olete täielikud. Selles ja tulevas elus tuleb teha tööd. Me võime areneda Tema-sarnaseks üksnes Tema jumalikul abil.

Nüüdisajal, mil „kõik [näib olevat] ärevuses; ja ‥ kartus [on näiliselt] kõikide inimeste pea[l],”17 on ainus vastumürk, ainus abinõu püüda olla Päästja,18 kogu inimkonna Lunastaja19, maailma Valguse20 sarnane, ning otsida Teda, kes kuulutas: „Mina olen tee!”21

Ma tean, et Tema-sarnaseks saamine Tema jumaliku abi ja jõuga on samm-sammult saavutatav. Kui see poleks nii, poleks Ta meile seda käsku andnud.22 Tean seda osalt seetõttu, kuna näen nii paljudes teis Ta iseloomuomadusi. Ma tunnistan sellest Jeesuse Kristuse nimel, aamen.