Prohvetlik juhatus
Kiriku üldjuhtide, piirkonna seitsmekümnete ja juhtivate ametikandjate toetamine
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Kiriku üldjuhtide, piirkonna seitsmekümnete ja juhtivate ametikandjate toetamine

Vennad ja õed! Nüüd esitan Kiriku üldjuhid, piirkonna seitsmekümned ja juhtivad ametikandjad teie toetavaks hääletuseks.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Russell Marion Nelsonit prohveti, nägija ja ilmutajana ning Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku presidendina, Dallin Harris Oaksi esimese nõuandjana Esimeses Presidentkonnas ning Henry Bennion Eyringit teise nõuandjana Esimeses Presidentkonnas.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et toetaksime Dallin H. Oaksi Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatajana ja M. Russell Ballardit Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi tegevjuhina.

Kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et toetaksime Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmetena: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong ja Ulisses Soares.

Need, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime nõuandjaid Esimeses Presidentkonnas ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumit prohvetite, nägijate ja ilmutajatena.

Kõik, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, näidake samamoodi.

Oleme vabastanud üldjuhtidest seitsmekümned vanemad L. Whitney Claytoni, Enrique R. Falabella ja Richard J. Maynesi ja anname neile emeriitstaatuse.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile vendadele ja nende peredele suurepärase teenimise eest, palun näidake seda.

Oleme vabastanud üldjuhist seitsmekümne vanem L. Todd Budge’i.

Kõik, kes soovivad avaldada tänu tema teenimise eest, võivad seda teha ülestõstetud käega.

Oleme vabastanud piiskopid Dean M. Daviese ja W. Christopher Waddelli vastavalt esimese ja teise nõuandja kutsest juhtivas piiskopkonnas.

Kõik, kes soovivad avaldada tänu neile vendadele nende pühendunud teenimise eest, võivad seda näidata.

Oleme vabastanud järgmised piirkonna seitsmekümned: Ruben Acosta, René R. Alba, Alberto A. Alvarez, Vladimir N. Astashov, José Batalla, Bradford C. Bowen, Sergio Luis Carboni, Armando Carreón, S. Marc Clay Jr., Z. Dominique Dekaye, Osvaldo R. Dias, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, E. Xavier Espinoza, James E. Evanson, Paschoal F. Fortunato, Sam M. Galvez, Patricio M. Giuffra, Leonard D. Greer, Daniel P. Hall, Toru Hayashi, Paul F. Hintze, Adolf J. Johansson, Wisit Khanakham, Seung Hoon Koo, Pedro X. Larreal, Johnny L. Leota, José E. Maravilla, Joel Martinez, Joaquim J. Moreira, Isaac K. Morrison, Eduardo A. Norambuena, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Steven M. Petersen, Jay D. Pimentel, Edvaldo B. Pinto Jr., Alexey V. Samaykin, K. David Scott, Rulon F. Stacey, Karl M. Tilleman, William R. Titera, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, David T. Warner, Gary K. Wilde ja William B. Woahn.

Need, kes soovivad ühineda meiega, et avaldada tänu neile suurepärase teenimise eest, palun näidake seda.

Seoses vanem L. Whitney Claytoni vabastamise ja talle emeriitstaatuse andmisega vabastati ta samuti Seitsmekümne juhatusest.

Vanem Brent H. Nielson on kutsutud uueks Seitsmekümne juhatuse liikmeks ja tehakse ettepanek tema toetamiseks.

Kõik, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime Dean M. Daviest üldjuhist seitsmekümnena.

Need, kes on poolt, palun näidake seda.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime W. Christopher Waddelli esimese nõuandjana juhtivas piiskopkonnas ja L. Todd Budge’i teise nõuandjana juhtivas piiskopkonnas.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, näidake seda samamoodi.

Tehakse ettepanek, et me toetaksime järgmisi vendi uute piirkonna seitsmekümnetena: Laurian P. Balilemwa, Jonathon W. Bunker, Enrique R. Mayorga ja Konstantin Tolomeev.

Need, kes on poolt, võivad seda näidata.

Kui keegi on vastu, võite seda näidata.

Tehakse ettepanek, et me toetame teisi Kiriku üldjuhte, piirkonna seitsmekümneid ja juhtivaid ametikandjaid kutsetes, mis neil hetkel on.

Kõik, kes on poolt, palun näidake.

Kui keegi on vastu, näidake samamoodi.

Kõik, kes on mingile ettepanekule vastu, peaksid võtma ühendust oma vaiajuhatajaga.

Vennad ja õed! Me täname teid teie jätkuva usu ja palvete eest Kiriku juhtide eest.