Prohvetlik juhatus
Me räägime Kristusest
Allalaadimised
See lehekülg (MP3)
Joonealused märkused

Hide Footnotes

Teema

Me räägime Kristusest

Kui maailm räägib Jeesusest Kristusest vähem, rääkigem meie Temast rohkem.

Meie armsad sõbrad ja usukaaslased, ma väljendan teile oma armastust. Olen imetlenud teie usku ja vaprust nende viimaste kuude jooksul, mil see üleilmne pandeemia on meie elu häirinud ning meilt armsaid pereliikmeid ja kalleid sõpru võtnud.

Olen tundnud sel kindlusetul ajal ebatavalist tänulikkust kindla ja tugeva teadmise eest, et Jeesus on Kristus. Kas ka teie olete seda tundnud? Meid kõiki rõhuvad omad raskused, kuid meie ees on alati Tema, kes kuulutas alandlikult: „Mina olen tee ja tõde ja elu!”1 Kuigi elame praegu teistest füüsiliselt distantseeritult, ei pea me kunagi taluma vaimset distantseeritust Temast, kes meid armastavalt kutsub: „Tulge minu juurde.”2

Jeesus Kristus valgustab meie teed nagu juhatav taevatäht selges öötaevas. Ta tuli maa peale tagasihoidlikus laudas. Ta elas täiuslikult. Ta tegi terveks haigeid ja äratas üles surnuid. Ta oli sõber neile, kelle teised olid ära unustanud. Ta õpetas meid head tegema, kuuletuma ja üksteist armastama. Ta löödi risti ja ta tõusis väärikalt kolm päeva hiljem, võimaldades meil ja neil, keda me armastame, elada ka pärast hauda. Võrratust halastusest ja armust võttis Ta enda kanda meie patud ja kannatused, mistõttu saame meelt parandades andeks ja elutormides rahu. Me armastame Teda. Me kummardame Teda. Me järgime Teda. Ta on meie hinge ankur.

Kuigi meie oleme selles vaimselt üha enam veendunud, leidub maa peal paljusid, kes Jeesusest Kristusest eriti ei tea, ning mõnes maailmaosas, kus Tema nime on sajandeid kuulutatud, on usk Jeesusesse Kristusesse kahanemas. Vaprad Euroopa pühad on näinud, kuidas usk on nende riikides aastakümneid nõrgenenud.3 Kahjuks on usk taandumas ka siin, Ameerika Ühendriikides. Ühest hiljutisest uuringust ilmnes, et viimase kümne aasta jooksul on 30 miljonit inimest Ameerika Ühendriikides Jeesuse Kristuse jumalikkusesse uskumisele selja pööranud.4 Ja üks teine uuring prognoosib, et eelseisvatel aastakümnetel jätab kogu maailmas kristluse vähemalt kaks korda rohkem inimesi, kui on neid, kes selle vastu võtavad.5

Meie peame loomulikult igaühe valikuõigust au sees, kuid meie Taevane Isa on kuulutanud: „See on mu armas Poeg, teda kuulake!”6 Tunnistan, et tuleb päev, mil iga põlv nõtkub ja iga keel tunnistab, et Jeesus on Kristus.7

Kuidas peaksime muutuvale maailmale reageerima? Samal ajal kui osa jätab oma usu hooletusse, otsivad teised tõde. Me oleme võtnud enda peale Päästja nime. Mida me veel teha saame?

President Russell M Nelsoni ettevalmistamine

Võime saada osalise vastuse siis, kui meenutame, kuidas Issand president Russell M. Nelsonit tema Kiriku presidendi kutsele eelnenud kuudel juhendas. Kui president Nelson aasta aega enne prohvetikutset kõneles, kutsus ta meid uurima põhjalikumalt neid 2200 viidet Jeesuse Kristuse nimele, mis on Pühakirjajuhis välja toodud.8

Kolm kuud hiljem kõneles ta kevadisel üldkonverentsil, kuidas isegi pärast aastakümnetepikkust pühendunud jüngripõlve see põhjalikum Jeesuse Kristuse kohta õppimine teda tõeliselt mõjutanud oli. Õde Wendy Nelson küsis temalt selle mõju kohta. Ta vastas: „Olen hoopis teine inimene!” Ta oli teine inimene? 92-aastasena teine inimene? President Nelson selgitas:

„Kui panustame Päästja ja Ta lepitusohvri kohta uurimisse aega, tõmmatakse meid ‥ Tema ‥ ligi. ‥

Meie tähelepanu ‥ kinnitu[b] Päästjale ja Tema evangeeliumile.”9

Päästja ütles: „Vaadake minu poole igas oma mõttes.”10

Maailmas, mis on täis tööd, muret ja väärt püüdlusi, hoiame oma südames, meeles ja mõtteis Teda, kes on meie lootus ja pääste.

Kui järjekordne Päästja kohta uurimine aitas president Nelsonil valmistuda, kas see ei saaks siis ka meil valmistuda aidata?

Rõhutades Kiriku nime, on president Nelson õpetanud: „Kui me soovime ‥ omada Jeesuse Kristuse lepituse väge – mis meid puhastab ja tervendab, tugevdab ja suurendab ning lõpuks ülendab –, siis peame selgelt tunnustama, et Tema on selle väe allikas.”11 President Nelson õpetas meile, et Kiriku õige nime järjepidev kasutamine, miski, mis võib näida pisiasjana, pole üldsegi pisike ja mõjutab oluliselt maailma tulevikku.

Lubadus teie ettevalmistuseks

Ma luban teile, et kui te valmistute nagu president Nelson, olete ka teie teistsugused ja mõtlete rohkem Päästjale, räägite Temast sagedamini ja vähem kõheldes. Mida põhjalikumalt te Teda tunnete ja armastate, seda vabamalt voolavad teie sõnad, nagu siis, kui te räägite mõne oma lapse või kalli sõbraga. Kuulajad ei soovi nii väga teie sõnu kõrvale heita ega teiega vaielda ning on rohkem nõus kuulama ja õppima.

Teie ja mina räägime Jeesusest Kristusest, kuid me saame teha alati veidi paremini. Kui maailm Temast vähem räägib, kes räägib siis Temast rohkem? Need oleme meie! Koos teiste pühendunud kristlastega!

Oma kodus Kristusest rääkimine

Kas meie kodus on Päästja pildid? Kas räägime oma lastele sageli Jeesuse tähendamissõnu? „Lood Jeesusest [on] nagu tuuleiilid, mis puhuvad meie laste südames lõkkele hõõguvad ususöed.”12 Kui teie lapsed esitavad teile küsimusi, mõelge teadlikult, kuidas õpetada Päästja õpetust. Näiteks, kui teie laps küsib: „Issi, miks me palvetame?”, võiksite teie vastata: „See on hea küsimus. Kas sul on meeles see, kui Jeesus palvetas? Räägime sellest, miks Ta palvetas ja kuidas Ta palvetas.”

„Me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, ‥ et meie lapsed võiksid teada, millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele.”13

Kirikus Kristusest rääkimine

Samas pühakirjasalmis lisatakse, et me „jutlustame Kristusest”14. Keskendugem oma jumalateenistustel alati Päästjale Jeesusele Kristusele ja Tema lepitusohvriannile. See ei tähenda, et me ei saaks rääkida mõnest oma elukogemusest või jagada teiste mõtteavaldusi. Samal ajal kui meie teema võib olla seotud perede või teenimise või templite või hiljutise misjoniga, peaks kogu meie jumalateenistus osutama Issandale Jeesusele Kristusele.

President Dallin H. Oaks rääkis kolmkümmend aastat tagasi ühest kirjast, mille oli saanud „mehelt, kes osales enda sõnul [ühel sakramendi]koosolekul ja kuulas seitsetteist tunnistust, ilma et oleks kuulnud Päästjat mainitavat”15. President Oaks märkis seepeale: „Võib-olla on siin tegemist liialdusega, [aga] ma tsiteerin seda, kuna see on meile kõigile elavaks meeldetuletuseks.”16 Seejärel kutsus ta meid rääkima oma kõnedes ja klassiaruteludes rohkem Jeesusest Kristusest. Olen täheldanud, et me keskendume oma Kiriku koosolekutel üha enam Kristusele. Jätkakem teadlikult neid äärmiselt positiivseid püüdlusi.

Teistega Kristusest rääkimine

Olgem avatumad ja rohkem valmis ümberolijatega Kristusest rääkima. President Nelson on öelnud: „Tõelised Jeesuse Kristuse jüngrid on nõus välja paistma, sõna võtma ja maailma inimestest erinema.”17

Vahel arvame, et kui me kellegagi juttu ajame, peavad nad tulema selle tulemusel kirikusse või kohtuma misjonäridega. Las Issand juhatab neid, kui nad sellega nõus on, meie aga võiksime mõelda rohkem oma kohustusele Tema hääl olla ning olla oma usu suhtes tähelepanelikud ja avameelsed. Vanem Dieter F. Uchtdorf on õpetanud meile, et kui keegi küsib meilt meie nädalavahetuse kohta, peaksime olema valmis rõõmsalt vastama, et meile meeldis kuulda, kuidas Algühingu lapsed laulsid: „Kui Jeesus ma olla püüan.”18 Tunnistagem lahkelt oma usku Kristusesse. Kui keegi räägib mõnest oma isikliku elu probleemist, võiksime öelda: „John, Mary, te teate, et ma usun Jeesusesse Kristusesse. Ma olen mõelnud millelegi, mida Ta ütles, millest võiks teile abi olla.”

Rääkige avalikumalt sotsiaalmeedias Kristuse usaldamisest. Enamik austab teie usku ja kui mõni teie juttu Päästjast heaks ei kiida, siis ammutage julgust Tema lubadusest: „Õndsad olete teie, kui inimesed teid minu pärast laimavad. ‥ Sest teie palk on suur taevas.”19 Meile läheb rohkem korda Tema järgijaks olemine kui omaenda järgijatele meeldimine. Peetrus andis nõu: „Ol[ge] alati valmis andma vastust ‥ lootuse kohta, mis teis on.”20 Räägime Kristusest!

Mormoni Raamat on vägev Jeesuse Kristuse tunnistaja. Päästjast ja Ta jumalikust missioonist tunnistatakse sõna otseses mõttes igal selle leheküljel.21 Raamatu lehekülgedelt immitseb külluslikult teadmisi Tema lepituse ja armu kohta. Uue Testamendi kaaslasena aitab Mormoni Raamat meil paremini mõista, miks Päästja meid päästma tuli ja kuidas me saame põhjalikumalt Tema juurde tulla.

Osa meie kaaskristlasi pole ajuti meie tõekspidamistes ja motiivides kindlad. Rõõmustagem koos nendega siiralt oma ühise usu üle Jeesusesse Kristusesse ja Uue Testamendi pühakirja, mida me kõik armastame. Eelolevatel päevadel vajavad Jeesusesse Kristusesse uskujad üksteise sõprust ja tuge.22

Kui maailm räägib Jeesusest Kristusest vähem, rääkigem meie Temast rohkem. Kui saab ilmsiks, kes me Ta jüngritena tegelikult oleme, on paljud meie ümber valmis kuulama. Kui me jagame Temalt saadud valgust, säravad Tema valgus ja Ta üleloomulik päästev vägi neile, kes on nõus oma südant avama. Jeesus ütles: „Mina olen tulnud valguseks maailma.”23

Suurendage soovi Kristusest kõneleda

Miski ei suurenda mu soovi Kristusest kõneleda rohkem kui Tema tagasituleku visualiseerimine. Olgugi et me ei tea, millal Ta tuleb, on Tema tagasitulekuga seotud sündmused hingematvad! Ta tuleb taeva pilvedes, väe ja auhiilgusega, koos kõigi oma pühade inglitega. Mitte mõne ingli, vaid koos kõigi oma pühade inglitega. Need ei ole Raffaeli maalitud kirsipõsksed keerubid, keda me kõik oma sõbrapäevakaartidel näeme. Need on sajandeid olemas olnud inglid, kes saadeti sulgema lõukoerte lõugu,24 avama vanglauksi,25 kuulutama Ta ammuoodatud sündi,26 trööstima Teda Kolgatal,27 kinnitama Tema jüngritele, et Ta on üles tõusnud,28 ning tegema algust evangeeliumi hiilgava taastamisega29.

Kas suudate ette kujutada, kuidas meid kistakse üles Talle vastu, kas siin- või sealpool eesriiet?30 See on õigemeelsetele antud lubadus. See imeline kogemus jääb meie hinge alatiseks.

Kui tänulikud me oleme oma armastatud prohveti, president Russell M. Nelsoni eest, kes on tugevdanud meie soovi Päästjat armastada ja Tema jumalikkust kuulutada. Ma olen selle pealtnägija, et ta peal on Issanda käsi ja et teda juhib ilmutuseand. President Nelson, ootame innukalt sinu nõuandeid.

Mu kallid sõbrad kogu maailmas, rääkigem Kristusest, oodates Tema hiilgava lubaduse täitumist: „Igaüks, ‥ kes mind tunnistab inimeste ees, teda tunnistan minagi oma Isa ees.”31 Ma tunnistan, et Ta on Jumala Poeg. Jeesuse Kristuse nimel, aamen.