2010–2019
Dakong Gugma alang sa mga Anak sa Atong Amahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Dakong Gugma alang sa mga Anak sa Atong Amahan

Ang gugma mao ang nag-unang hiyas ug tuyo alang sa espiritwal nga mga katuyoan nga kita gisugo sa pagbuhat sa atong pinalanggang propeta.

Minahal kong mga kaigsoonan, kini talagsaon ug kinauyokang panahon sa kasaysayan. Bulahan kita nga nagpuyo sa katapusang dispensasyon sa dili pa ang Ikaduhang Pag-anhi sa Manluluwas. Duol sa pagsugod niini nga dispensasyon sa 1829, ang tuig nga ang Simbahan wala pa ma-organisar sa pormal nga paagi, usa ka gimahal nga pagpadayag nadawat, nga nagpahayag sa usa ka “kahibulongan nga buhat”nga “hapit na moabut.” Kini nga pagpadayag naglig-on nga kadtong kinsa mitinguha sa pag-alagad sa Dios makasarang sa mao nga pag-alagad pinaagi sa “hugot nga pagtuo, paglaum, ug gugma nga putli, ug pagmahal, uban ang bug-os nga tinguha ngadto sa himaya sa Dios.”1 Ang gugma nga putli, mao “ang tiunay nga gugma ni Kristo,”2 naglakip sa mahangturong gugma sa Dios alang sa tanan Niyang mga anak.3

Ang katuyoan ko ning buntaga mao ang paghatag og gibug-aton sa importanting tahas nianang matang sa gugma diha sa misyonaryo nga buhat, templo ug family history nga buhat ug nakasentro sa panimalay, inabagan sa Simbahan nga relihiyosong pagtuman sa pamilya. Ang paghigugma sa Manluluwas ug ang gugma sa atong isigkatawo4 mao ang unang hiyas ug tuyo alang sa pangalagad ug ang espiritwal nga mga katuyoan5 nga gisangon kanato sa atong minahal nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson, diha sa pag-atiman sa mga pagpahiangay nga gianunsyo kaniadtong 2018.

Misyonaryong Paningkamot sa Pagpundok sa Nagkatibulaag nga Israel

Gipakita ako sa relasyon tali sa buhat sa misyonaryo ug sa gugma sayo sa akong kinabuhi. Sa dihang ako 11 anyos ang panuigon, nadawat ko ang patriyarkal nga panalangin gikan sa usa ka patriyarka kinsa ako usab nga apohang lalaki.6 Kana nga panalangin may bahin nga nag-ingon, “Gipanalanginan ko ikaw og dakong gugma alang sa imong isigkatawo, tungod kay ikaw pagatawgon sa pagdala sa ebanghelyo ngadto sa kalibutan … sa pagdala og mga kalag ngadto ni Kristo.”7

Nasabtan ko bisan nianang batan-ong edad nga ang pagpakigbahin sa ebanghelyo gibase diha sa usa ka dakong gugma alang sa tanang mga anak sa Langitnong Amahan.

Ingon nga Kinatibuk-ang mga Kadagkoan nga gitudlo sa pagbuhat sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo 15 ka tuig na ang milabay, kami nakahukom nga ang hiyas sa gugma importante sa misyonaryo nga buhat sa atong panahon, ingon nga kini sama kaniadto. Ang Kapitulo 6, kabahin sa Kristohanong mga hiyas, naglakip sa gugma nga putli ug pagmahal, sa kanunay mao ang labing gibantug nga kapitulo diha sa mga misyonaryo.

Isip mga sulugoon sa Manluluwas, kadaghanan sa mga misyonaryo mibati niini nga matang sa gugma, ug kon sila mobati sa ingon, ang ilang mga paningkamot mapanalanginan. Kon ang mga miyembro makadawat og panan-awon niini nga matang sa gugma, nga importante sa pagtabang sa Ginoo sa Iyang katuyoan, ang buhat sa Ginoo matuman.

Wayne Shute

May pribilehiyo ako nga makabaton og gamay nga tahas sa usa ka kahibulongan nga panig-ingnan niining matang sa gugma. Sa nag-alagad ako isip Presidente sa Pacific Islands Area, nakadawat ako og tawag gikan ni Presidente R. Wayne Shute. Isip usa ka batan-ong lalaki, mialagad siya og misyon sa Samoa. Wala madugay, mibalik siya ngadto sa Samoa isip usa ka presidente sa misyon.8 Sa dihang mi-telepono siya kanako, siya mao ang presidente sa Templo sa Apia Samoa. Usa sa iyang batan-ong mga misyonaryo, sa dihang siya usa ka presidente sa misyon, si Elder O. Vince Haleck, mao karon ang Presidente sa Area sa Pacific. Si Presidente Shute adunay dako nga gugma ug respeto alang kang Vince ug sa tibuok pamilya ni Haleck. Kasagaran sa pamilya mga miyembro sa Simbahan, apan ang amahan ni Vince, si Otto Haleck, ang patriyarka sa pamilya dili miyembro. Nahibalo si Presidente Shute nga mitambong ako og komperensya sa stake ug ubang mga miting sa American Samoa, ug siya mihangyo kanako sa paghunahuna nga magpabilin sa pinuy-anan sa mga Haleck uban sa tuyo nga makigbahin sa ebanghelyo ngadto kaniya.

O. Vincent Haleck

Ang akong asawa, si Mary, ug ako mipabilin uban ni Otto ug sa iyang asawa, si Dorothy, diha sa ilang nindot nga panimalay. Sa pamahaw nakigbahin ako og usa ka mensahe sa ebanghelyo ug gidapit si Otto nga makigkita sa mga misyonaryo. Mabination siya, apan hugot, sa pagdumili sa akong pagdapit. Miingon siya nga siya nalipay nga daghang mga sakop sa iyang pamilya mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Apan mapugsanon niyang gipaila nga pipila sa katigulangan gikan sa iyang inahan nga Samoan mga ministro sa unang Kristiyano sa Samoa, ug gibati niya ang dakong pag-unong ngadto sa ilang karaan nga Kristiyanong tinuohan.9 Bisan pa niana, mibiya kami nga maayong managhigala.

Wala madugay, sa dihang si Presidente Gordon B. Hinckley nangandam sa pagpahinungod sa Templo sa Suva Fiji, ang iyang personal nga sekretaryo, si Igsoon Don H. Staheli,10 gipatawag kanako sa New Zealand aron sa paghimo og mga pangandam. Gusto ni Presidente Hinckley nga molupad gikan sa Fiji ngadto sa American Samoa aron makighimamat sa mga Santos. Usa ka hotel nga gigamit sa miaging pagbisita gisugyot. Nangutana ko kon makahimo ba ako og lahi nga mga pagpangandam. Miingon si Igsoon Staheli, “Ikaw ang Presidente sa Area; maayo kana.”

Dihadiha mitawag ako ni Presidente Shute ug misulti kaniya nga tingali kita adunay ikaduhang higayon sa espiritwal nga pagpanalangin sa atong higala nga si Otto Haleck. Niini nga higayon ang misyonaryo mahimong si Presidente Gordon B. Hinckley. Nangutana ako kon angay ba sa mga Haleck ang pag-abi-abi kanamong tanan sa grupo sa biyahe ni Presidente Hinckley.11 Si Presidente ug Sister Hinckley, ang ilang anak nga babaye si Jane, ug si Elder ug Sister Jeffrey R. Holland uban usab sa grupo sa biyahe. Si Presidente Shute, nagtrabaho uban sa pamilya, mihimo sa tanan nga mga pagpangandam.12

Sa among pag-abut gikan sa Fiji human sa pagpahinungod sa templo, mainiton kaming giabi-abi.13 Namulong kami nianang gabhiona ngadto sa liboan ka mga miyembro nga Samoan ug unya mipadayon ngadto sa compound sa pamilyang Haleck. Sa dihang nagpundok kami alang sa pamahaw pagkasunod buntag, si Presidente Hinckley ug Otto Haleck nahimo nang maayong managhigala. Kini nakapaikag kanako nga sila adunay daghang sama nga panagsultihay nga ako diha uban ni Otto sobra og usa ka tuig ang milabay. Sa dihang mipahayag si Otto sa iyang pagdayeg alang sa atong Simbahan apan mibalik pag-usab sa iyang pasalig ngadto sa iyang simbahan, gibutang ni Presidente Hinckley ang iyang kamot sa abaga ni Otto ug miingon, “Otto, kana dili igo ka maayo; kinahanglan ka nga mamiyembro sa Simbahan. Kini mao ang Simbahan sa Ginoo.” Mahulagwayon nimong makita ang mapugnganong kalasag nga nahulog gikan ni Otto uban sa pagkabukas ngadto sa unsay gisulti ni Presidente Hinckley.

Kini mao ang sinugdanan sa dugang nga misyonaryong pagtudlo ug usa ka espiritwal nga pagpaubos nga mitugot ni Otto Haleck nga mabunyagan ug makumpirmahan kapin og gamay sa usa ka tuig wala madugay. Usa ka tuig human niana, ang pamilyang Haleck nabugkos isip usa ka mahangturong pamilya didto sa templo.14

O. Vincent Haleck and Others

Unsa ang nakapatandog sa akong kasingkasing sa tibuok dili katuohang kasinatian mao ang makasanap nga pagpangalagad nga gugma nga gipakita ni Presidente Wayne Shute alang sa iyang kanhi misyonaryo, si Elder Vince Haleck, ug ang iyang tinguha nga makita ang tibuok pamilya Haleck nga mahiusa isip usa ka mahangturong pamilya.15

Kon moabut sa pagpundok sa Israel, kinahanglan nga ilinya nato ang atong mga kasingkasing uban niining matang sa gugma ug ipalayo ang mga pagbati nga responsibilidad lang16 o sala ngadto sa mga pagbati og gugma ug pag-apil diha sa balaang panag-uban sa pagpakigbahin sa mensahe, pangalagad, ug misyon sa Manluluwas sa kalibutan.17

Isip mga miyembro makapakita kita sa atong gugma alang sa Manluluwas ug sa atong mga kaigsoonan sa tibuok kalibutan pinaagi sa paghimo og yano nga mga pagdapit. Ang bag-ong iskedyul sa Dominggo nga miting nagrepresentar og talagsaong oportunidad alang sa mga miyembro sa malampuson ug mahigugmaon nga paagi sa pagdapit og mga higala ug mga kauban sa pagduol ug pagtan-aw ug pagbati og usa ka kasinatian sa Simbahan.18 Usa ka espiritwal nga miting sa sakrament, hinaut sama ka sagrado sa unsay gihulagway ni Jeffrey R. Holland gahapon, pagasundan og usa ka 50-minutos nga miting nga nagpunting sa Bag-ong Tugon ug sa Manluluwas o may kalabutan nga mga pakigpulong sa komperensya nga nagpunting usab diha sa Manluluwas ug sa Iyang doktrina.

Ang pipila ka mga sister sa Relief Society nahibulong kon nganong sila gihatagan og “pagpundok” nga buluhaton uban sa mga miyembro sa korum sa pagkapari. Adunay mga katarungan alang niini, ug mihatag si Presidente Nelson og daghan niini sa miaging kinatibuk-ang komperensya. Gitapos niya, “Dili sayon kanamo ang pagpundok sa Israel nga wala ikaw.”19 Sa atong panahon kita bulahan nga kapin o kulang sa 30 porsyento sa atong full-time nga mga misyonaryo mga sister. Kini naghatag og dugang nga pagdasig alang sa mga sister sa Relief Society sa mahigugmaong pakigbahin sa ebanghelyo. Unsa ang gikinahanglan mao ang mahigugmaon, mabination, espiritwal nga pasalig sa matag usa kanato—kalalakin-an, kababayen-an, kabatan-onan, ug kabataan—sa pagpakigbahin sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kon magpakita kita og gugma, pagkamaloloy-on, ug pagpaubos, daghan ang modawat sa atong pagdapit. Kadtong kinsa mopili sa dili pagdawat sa atong pagdapit ato gihapon nga mga higala.

Templo ug Family History nga Paningkamot sa Pagpundok sa Israel

Ang gugma anaa usab sa sentro sa atong templo ug family history nga paningkamot sa pagpundok sa Israel sa pikas nga bahin sa tabil. Kon kita makahibalo sa mga pagsulay ug mga kalisud nga giatubang sa atong mga katigulangan, ang atong gugma ug pagdayeg alang kanila modako. Ang atong templo ug family history nga paningkamot nalig-on ngadto sa makahuluganong ang-ang pinaagi sa bag-ong mga pagpahiangay sa iskedyul sa Domingo nga miting ug sa mga klase sa pagpauswag sa mga kabatan-onan ug mga korum. Kini nga mga kausaban naghatag alang sa mas sayo ug mas gamhanan nga atensyon ngadto sa pagkat-on mahitungod sa atong mga katigulangan ug sa pagpundok sa Israel sa pikas nga bahin sa tabil. Ang templo ug family history nga buhat hilabihan nga napauswag.

Ang internet usa ka gamhanan nga himan; ang panimalay karon mao ang atong una nga sentro sa family history. Ang atong batan-ong mga miyembro may talagsaong kahanas sa pagsiksik sa family history ug sa espiritwal nga paagi nadasig sa pagpahigayon og mga bunyag alang sa ilang mga katigulangan gikan kinsa ilang nakat-unan sa paghigugma ug pagdayeg. Sukad sa kausaban nga nagtugot sa daghang mga 11 anyos ang panuigon nga makapahigayon og mga bunyag alang sa patay, mga presidente sa templo sa tibuok kalibutan nagreport nga dako kaayo ang pag-usbaw sa nanambong. Usa ka presidente sa templo nagpahibalo kanamo nga “adunay talagsaong pagtubo sa mga patron sa bunyag … ug ang pagdugang sa 11 anyos ang panuigon nagdala og daghan pa nga mga pamilya. … Bisan pa sa ilang [batan-ong] edad, nagpakita sila og kinaiya sa balaan nga pagtahud ug katuyoan alang sa ordinansa nga ilang gipahigayon. Nindot kini nga tan-awon!”20

Nasayud ako nga ang atong mga pangulo sa Primary ug mga kabatan-onan mopadayon sa paghimo sa buhat sa family history ug sa templo nga usa ka dako kaayo nga paningkamot. Ang mga sister sa Relief Society ug mga kaigsoonan sa pagkapari mahigugmaong makatabang sa pagtuman sa ilang templo ug family history nga responsibilidad sa tinagsa ug sa pagtabang ug pagdasig usab sa kabataan ug kabatan-onan sa pagpundok sa Israel sa pikas nga bahin sa tabil. Kini ilabi na ka importante diha sa panimalay ug sa Igpapahulay. Nagsaad ako nga ang mahigugmaong pagpahigayon sa mga ordinansa alang sa mga katigulangan molig-on ug mopanalipod sa atong kabatan-onan ug mga pamilya sa usa ka kalibutan nga nahimong nag-anam ka dautan. Personal usab ako nga magpamatuod nga si Presidente Rusell M. Nelson nakadawat og tulugkarong importante nga mga pagpadayag kalabut ngadto sa mga templo ug buhat sa templo.

Pag-andam og Mahangturong mga Pamilya ug mga Indibidwal nga Mopuyo uban sa Dios

Ang bag-ong gihatagan og gibug-aton nga nakasentro sa panimalay nga pagtuon ug pagpuyo sa ebanghelyo ug ang mga kapanguhaan nga gihatag sa Simbahan dagko nga mga oportunidad alang sa mahigugmaong pag-andam og mahangturong mga pamilya ug mga indibidwal sa pagsugat ug pagpuyo uban sa Dios.21

Kon ang lalaki ug babaye mabugkos diha sa templo, misulod sila sa balaang kapunongan sa kaminyoon diha sa bag-o ug mahangturong pakigsaad, usa ka kapunongan sa pagkapari.22 Mag-uban sila makabaton ug makadawat og mga panalangin sa pagkapari sa pagdumala sa mga kalihokan sa ilang pamilya. Ang kababayen-an ug mga kalalakin-an adunay talagsaong mga tahas ingon nga gi-outline diha sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,”23 apan ang ilang pagkatinugyanan managsama og bili ug importansya.24 Sila adunay managsamang gahum sa pagdawat og pagpadayag alang sa ilang pamilya. Kon sila magtrabaho og dungan diha sa gugma ug pagkamatarung, ang ilang mga desisyon mga pinalanginan sa langit.

Kadtong kinsa maningkamot nga mahibalo sa kabubut-on sa Ginoo isip mga indibidwal ug alang sa ilang mga pamilya kinahanglan gayud maninguha alang sa pagkamatarung, kaaghup, kamaloloy-on, ug gugma. Ang pagpaubos ug gugma mao ang dalisay nga timaan niadtong kinsa naninguha sa kabubut-on sa Ginoo, ilabi na alang sa ilang mga pamilya.

Ang paghingpit sa atong mga kaugalingon, pagpasarang sa atong mga kaugalingon alang sa mga panalangin sa mga pakigsaad, ug pagpangandam sa pagsugat sa Dios indibidwal nga mga responsibilidad. Kinahanglan kita nga mahimong matinguhaon sa kaugalingon ug matinguhaong moapil sa paghimo sa atong mga panimalay nga usa ka dangpanan gikan sa mga unos nga naglibut kanato25 ug usa ka santuwaryo sa hugot nga pagtuo.”26 Ang mga ginikanan adunay responsibilidad sa mahigugmaong pagtudlo sa ilang mga anak. Ang mga panimalay nga puno sa gugma usa ka hingpit nga kalipay, usa ka kahimuot, ug usa ka tinuod nga langit dinhi sa yuta.27

Ang paborito nga himno sa akong inahan mao ang “Gugma sa Panimalay.”28 Bisan kanus-a nga madungog niya ang unang hugpong sa mga pulong, “Ang palibut matahum” klarong makita siya nga natandog ug kahilakon. Isip mga kabataan kita nakamatngon nga nagpuyo kita niana nga matang sa panimalay; kini usa sa iyang labing taas nga mga prayoridad.29

Agig dugang ngadto sa usa ka mahigugmaong kahimtang sa panimalay, gipunting ni Presidente Nelson ang pagkuto sa paggamit sa mga media nga nagsamok sa atong unang mga katuyoan.30 Usa ka pagpahiangay nga mohatag og kaayohan sa hapit bisan unsa nga pamilya mao ang paghimo sa internet, social media, ug telebisyon nga usa ka sulugoon kay sa usa ka makalinga o, gani mas grabe, usa ka agalon. Ang gubat alang sa tanang mga kalag, apan ilabi na sa mga kabataan, sa kasagaran diha sa panimalay. Isip mga ginikanan kinahanglan natong siguraduhon nga ang sulod sa media maayo, angay sa edad, ug uyon sa mahigugmaong kahimtang nga kita naningkamot sa paghimo.

Ang pagtudlo diha sa panimalay kinahanglan nga klaro ug mapugsanon31 apan espiritwal, malipayon, ug puno sa gugma usab.

Nagsaad ako nga samtang atong ipunting diha sa atong gugma alang sa Manluluwas ug sa Iyang Pag-ula, maghimo Kaniya nga sentro sa atong mga paningkamot sa pagpundok sa Israel sa duha ka bahin sa tabil, mangalagad sa uban, ug sa indibidwal nga paagi mangandam sa pagsugat sa Dios, ang impluwensya sa kaaway mokunhod ug ang hingpit nga kalipay, kahimuot, ug kalinaw sa ebanghelyo mopadako sa atong mga panimalay uban sa Kristohanong gugma.32 Mopamatuod ako niining doktrinal nga mga saad ug mohatag og tinuod nga saksi ni Jesukristo ug sa Iyang maulaong pag-ula alang kanato, sa ngalan ni Jesukristo, amen.