2010–2019
Kita Makabuhat og Mas Maayo pa ug Mahimong mas Maayo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kita Makabuhat og Mas Maayo pa ug Mahimong mas Maayo

Himoa nga ang pagpunting sa adlaw-adlaw nga paghinulsol importante kaayo sa inyong kinabuhi aron nga kamo makagamit sa pagkapari nga mas gamhanan pa sukad masukad.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, makadasig kaayo nga magtan-aw niining dako kaayo nga kongregasyon sa batalyon sa Ginoo nga mga naghupot sa pagkapari. Kamo usa ka gamhanang pwersa alang sa kaayuhan! Kami nahigugma kaninyo. Kami nag-ampo alang kaninyo. Ug kami mapasalamaton kaayo tungod kaninyo.

Bag-ohay lang nagiyahan ko ngadto sa panudlo sa Ginoo nga gihatag pinaagi ni Propeta Joseph Smith: “Ayaw pagsulti og lain gawas sa paghinulsol ngadto niini nga kaliwatan.”1 Kini nga pamahayag kasagaran gibalik-balik sa tibuok kasulatan.2 Makapaaghat kini og tataw nga pangutana: “Ang tanan kinahanglan ba maghinulsol?” Ang tubag kay oo.

Daghan ra kaayo ang nagkonsiderar sa paghinulsol isip silot––usa ka butang nga likayan gawas lang sa labing seryuso nga mga sirkumstansya. Apan kining pagbati nga gisilutan hinimo-himo ni Satanas. Siya mosulay sa pagpugong kanato sa paghunahuna kang Jesukristo,3 kinsa nagbarug nga andam mogakus,4 malaumon ug andam nga moalim, mopasaylo, mohugas, mopalig-on, molimpyo, ug mobalaan kanato.

Ang pulong nga paghinulsol sa Griyego nga Bag-ong Tugon mao ang metanoeo. Ang prefix nga meta- nagpasabut og “kausaban.” Ang suffix nga noeo may kalabutan sa Griyego nga mga pulong nga nagpasabut nga “hunahuna,” “kahibalo,” “espiritu,” ug “gininhawa.”5

Sa ingon, kon si Jesus moingon kaninyo ug kanako sa “paghinulsol,”6 Siya nagdapit kanato sa pag-usab sa atong hunahuna, sa atong kahibalo, sa atong espiritu––bisan sa paagi as atong pagginhawa. Siya nagsugo kanato sa pag-usab sa atong pamaagi sa paghigugma, paghunahuna, pagserbisyo, paggahin sa atong oras, pagtagad sa atong asawa, pagtudlo sa atong mga anak, ug gani sa pag-atiman sa atong mga lawas.

Walay laing mas makapagawasnon, mas makapahamili, o mas importante sa atong kaugalingong paglambo kay sa usa ka kanunay, matag-adlaw nga paghatag og gibug-aton sa paghinulsol. Ang paghinulsol dili usa ka panghitabo; usa kini ka proseso. Mao kini ang yawe ngadto sa kalipay ug kalinaw sa hunahuna. Kon inubanan sa hugot nga pagtuo, ang paghinulsol moabli sa atong agianan ngadto sa gahum sa Pag-ula ni Jesukristo.7

Makugihon man kamong misubay sa dalan sa pakigsaad, mitipas o mipalayo gikan sa dalan sa pakigsaad, o dili gani makakita sa dalan gikan sa inyong nahimutangan karon, ako mohangyo kaninyo sa paghinulsol. Sinatia ang makapalig-on nga gahum sa matag-adlaw nga paghinulsol––sa pagbuhat ug mahimong mas maayo matag adlaw.

Kon kita mopili nga maghinulsol, kita mopili nga mag-usab! Atong gitugutan ang Manluluwas nga mousab kanato ngadto sa labing maayo nga bersyon sa atong mga kaugalingon. Kita mopili nga molambo sa espirituhanon nga paagi ug makadawat sa hingpit nga kalipay––ang hingpit nga kalipay sa katubsanan diha Kaniya.8 Kon kita mopili nga maghinulsol, kita mopili nga mas mahisama ni Jesukristo!9

Mga kaigsoonan, kinahanglan kitang mobuhat og mas maayo pa ug mahimong mas maayo tungod kay kita naa sa usa ka gubat. Ang giyera batok sa sala tinuod. Ang kaaway mipakusog pag-ayo sa iyang mga paningkamot aron sa pagbalda sa mga pagpamatuod ug pagbabag sa buhat sa Ginoo. Iyang gisangkapan ang iyang mga sulugoon og gamhanang mga hinagiban aron dili kita makaambit sa hingpit nga kalipay ug gugma sa Ginoo.10

Ang paghinulsol mao ang yawe sa paglikay sa kasakit nga ipahamtang sa mga lit-ag sa kaaway. Ang Ginoo wala magdahum og kahingpitan gikan kanato niining puntuha sa atong mahangturong pag-uswag. Apan Siya nagdahum gayud nga kita mag-anam-anam og kaputli. Ang matag adalw nga paghinulsol mao ang agianan ngadto sa kaputli, ug ang kaputli magdala og gahum. Ang personal nga kaputli makahimo kanatong gamhanan nga mga himan diha sa mga kamot sa Dios. Ang atong paghinulsol––atong kaputli––mohatag kanato og gahum sa pagtabang sa pagpundok sa Israel.

Ang Ginoo mitudlo kang Propeta Joseph Smith “nga ang katungod sa pagkapari dili mabulag gikan sa mga gahum sa langit, ug nga ang mga gahum sa langit dili madumala ni madala gawas lamang diha sa mga baruganan sa pagkamatarung.”11

Nahibalo kita kon unsa ang maghatag kanato og mas dakong agianan ngadto sa mga gahum sa langit. Nahibalo usab kita kon unsa ang makapugong sa atong pag-uswag––unsa ang kinahanglan natong hunungon og buhat aron modako ang atong agianan ngadto sa mga gahum sa langit. Mga kaigsoonan, mainampuong magtinguha sa pagsabot unsay makapugong sa inyong paghinulsol. Ilha unsa ang nagpugong kaninyo sa paghinulsol. Ug dayon, pag-usab! Paghinulsol! Kitang tanan makabuhat og mas maayo pa ug mahimong mas maayo pa kaysa kaniadto.12

Adunay piho nga mga pamaagi diin kita malagmit molambo. Ang usa anaa sa paagi nga atong gitratar ang atong mga lawas. Ako natingala sa milagro sa lawas sa tawo. Usa kini ka talagsaong binuhat, mahinungdanon sa atong hinayhinay nga pag-uswag ngadto sa atong labing taas nga balaang potensyal. Dili kita makauswag kon wala kini. Sa paghatag kanato sa gasa sa lawas, ang Dios mitugot kanato nga makahimo og mahinungdanong lakang padulong sa pagkahimong mas mahisama Kaniya.

Si Satanas nakasabut niini. Siya nasuko tungod kay ang iyang premortal nga apostasiya nakahimo kaniyang mahangturong dili takus sa pag-angkon og lawas, nakaingon nga siya anaa kanunay sa kasina ug kasilag. Sa ingon daghan, kon dili kasagaran, sa mga tintasyon nga iyang gibutang sa atong dalan makapahimo kanato sa pag-abuso sa atong mga lawas o mga lawas sa uban. Tungod kay si Satanas nauyamot nga walay lawas, buot niya nga kita usab mahimong mauyamot tungod sa atoa.13

Ang inyong lawas mao ang inyong personal nga templo, gibuhat aron kapuy-an sa inyong mahangturong espiritu.14 Ang inyong pag-amuma niana nga templo importante. Karon, mangutana ako kaninyo, mga igsoon, mas interesado ba kamo sa sininaan ug pamustura aron ang inyong lawas mauyunan sa kalibutan kay sa pagpahimuot sa Dios? Ang inyong tubag niini nga pangutana magpadala og direkta nga mensahe ngadto Kaniya bahin sa inyong pagbati mahitungod sa Iyang talagsaong gasa kaninyo. Niining balaang pagtahud sa atong mga lawas, mga kaigsoonan, sa akong hunahuna makabuhat kita og mas maayo pa ug mahimong mas maayo.

Laing paagi nga makabuhat usab kita og mas maayo pa ug mahimong mas maayo mao ang pamaagi sa atong pagtahud sa mga babaye sa atong mga kinabuhi, sugod sa atong mga asawa ug mga anak, sa atong mga inahan ug mga igsoon.15

Pipila ka bulan ang milabay, nakadawat ko og makapasubo nga sulat gikan sa usa ka minahal nga sister. Siya misulat: “[Ang akong mga anak nga babaye ug ako] mibati nga anaa kami sa usa ka mapintas nga kompetisyon alang sa walay pagkabalda nga atensyon sa among mga bana ug mga anak nga lalaki, uban sa kanunay nga mga update sa paugnat sa kusog, mga video game, mga update sa stock market, [ug] walay katapusang pag-analisar ug pagtan-aw sa mga dula sa matag [mahunahunaan] nga paugnat sa kusog. Mibati kami nga murag dili na importante sa among mga bana ug mga anak nga lalaki tungod ang kanunay nga importante kanila mao ang [paugnat sa kusog ug mga game].”16

Mga kaigsoonan, ang inyong labing una ug labing importante nga katungdanan isip naghupot sa pagkapari mao ang paghigugma ug pag-amuma sa inyong asawa. Pakighiusa kaniya. Himoa siyang kaabag. Himoang sayon kaniya nga mainyo siya. Walay laing kalihokan sa inyong kinabuhi ang mas importante kay sa magpalig-on og mahangturong relasyon uban kaniya. Walay naa sa TV, sa mobile device, o sa computer ang mas importante kay sa iyang kaayuhan. Subaya kon giunsa ninyo paggahin ang inyong oras ug asa ninyo gipahinungod ang inyong kusog. Kana magsulti kaninyo kon asa ang inyong kasingkasing. Pag-ampo nga ang inyong kasingkasing nahiangay sa kasingkasing sa inyong asawa. Pagtinguha sa paghatag kaniya og kalipay. Pangayo sa iyang tambag, ug paminaw. Ang iyang tambag makapalambo sa inyong mga buhat.

Kon aduna kamoy panginahanglan nga maghinulsol tungod sa pamaagi sa inyong pagtratar sa mga babaye nga suod kaayo kaninyo, sugdi karon. Ug hinumdumi nga inyong responsibilidad ang pagtabang sa mga babaye sa inyong kinabuhi aron makadawat sa mga panalangin nga moabut gikan sa pagtuman sa balaod sa Ginoo sa kaputli. Ayaw gayud itugot nga kamo ang rason nga ang babaye dili makadawat sa iyang mga panalangin sa templo.

Mga kaigsoonan, kinahanglan kitang tanan maghinulsol. Kinahanglan kitang mobarug, ibutang ang remote, ug mahigmata gikan sa atong espiritwal nga paghikatulog. Panahon na aron sa pagsul-ob sa tibuok hinagiban sa Dios aron makaapil kita sa labing importante nga buhat dinhi sa yuta. Panahon na nga “igalab ang [atong] mga sanggot, ug mag-ani uban sa tanan [nato] nga gahum, hunahuna ug kusog.”17 Ang pwersa sa dautan wala sukad mokatap nga mas gamhanan kay sa karon. Isip mga sulugoon sa Ginoo, dili kita mahimong matulog samtang kining gubat nagpadayon.

Ang inyong pamilya nanginahanglan sa inyong pagpangulo ug gugma. Ang inyong korum ug kadtong anaa sa inyong ward o branch nanginahanglan sa inyong kalig-on. Ug ang tanan kinsa nakahimamat kaninyo kinahanglang mahibalo unsa ang panagway ug panlihok-lihok sa usa ka tinuod nga disipulo sa Ginoo.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, pinili kamo sa atong Amahan nga moanhi sa yuta niining labing importante nga panahon tungod sa inyong premortal nga espirituhanong kaisug. Usa kamo sa labing maayo, ang labing maisug nga tawo nga mianhi dinhi sa yuta sukad. Si Satanas nahibalo kinsa kamo ug kinsa kamo sa premortal, ug siya nakasabut sa gimbuhaton nga kinahanglang buhaton sa dili pa mobalik ang Manluluwas. Ug human sa usa ka milenya nga pagbuhat sa iyang mga panglingla, ang kaaway sinati ug dili na mausab.

Maayo nalang gani, ang pagkapari nga atong gihuptan mas lig-on kaysa panghaylo sa kaaway. Nangalyupo ako kaninyo nga mahimong mga lalaki ug batan-ong mga lalaki nga gikinahanglan sa Ginoo. Himoa nga ang pagpunting sa adlaw-adlaw nga paghinulsol importante kaayo sa inyong kinabuhi aron nga kamo makagamit sa pagkapari nga mas gamhanan pa sukad masukad. Mao ra kini ang bugtong paagi nga magpabilin kamo ug ang inyong pamilya nga luwas sa espiritwal nga paagi sa malisud nga mga adlaw nga umaabut.

Ang Ginoo nanginahanglan og dili hakog nga mga kalalakin-an kinsa mobutang sa kaayuhan sa uban kay sa ilang kaugalingon. Siya nanginahanglan og mga kalalakin-an nga tuyong molihok aron klarong makadungog sa tingog sa Espiritu. Siya nanginahanglan og mga kalalakin-an sa pakigsaad kinsa motuman sa ilang mga pakigsaad nga may kaligdong. Siya nanginahanglan og mga kalalakin-an nga determinado sa pagpabilin sa ilang kaugalingon nga putli sa sekswal nga paagi—takus nga mga kalalakin-an kinsa masangpit dayon aron paghatag og mga panalangin nga adunay putli nga kasingkasing, limpyo nga mga hunahuna, ug andam nga mga kamot. Ang Ginoo nagkinahanglan og mga kalalakin-an nga andam nga maghinulsol—kalalakin-an nga kugihang moserbisyo ug mahimong kabahin sa batalyon sa Ginoo nga mga takus nga naghupot sa pagkapari.

Ako mopanalangin kaninyo nga mahimong susama niadto nga mga kalalakin-an. Ako mopanalangin kaninyo og kaisug sa paghinulsol matag-adlaw ug makakat-on unsaon paggamit sa kinatibuk-ang gahum sa pagkapari. Ako mopanalangin kaninyo sa pagpadangat sa gugma sa Manluluwas ngadto sa inyong asawa ug mga anak ug ngadto sa tanan nga nakaila kaninyo. Ako mopanalangin kaninyo sa pagbuhat og mas maayo pa ug mahimong mas maayo. Ug ako mopanalangin kaninyo nga samtang nagbuhat kamo niini nga mga paningkamot, makasinati kamo og mga milagro sa inyong kinabuhi.

Miapil kita sa buhat sa Makagagahom nga Dios. Si Jesus mao ang Kristo. Kita Ilang mga sulugoon. Niini ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, amen.