2010–2019
Magtukod og Kuta sa Pagkaespirituhanon ug Proteksyon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magtukod og Kuta sa Pagkaespirituhanon ug Proteksyon

Kon magpakabuhi kita sa ebanghelyo ni Jesukristo, kon magsalig kita sa Pag-ula sa Manluluwas ug mopadayon sa unahan inubanan sa hugot nga pagtuo, kita malig-on batok sa kaaway.

Minahal kong mga kaigsoonan, sa pagtapos niini nga komperensya, nagpasalamat ako sa atong Amahan sa Langit alang sa tambag, mga kamatuoran, ug pagpadayag nga giambitan dinhi niining pulpito atol sa miaging duha ka adlaw. Natudloan kita sa mga sulugoon sa Dios nga gitawag sa pagpamulong sa Iyang balaang mga pulong. Ang Ginoo nagpahinumdom kanato sa ulahing adlaw nga pagpadayag, “Bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o … sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra.”1

Nagtan-aw niining lapad kaayo nga kongregasyon sa mga Santos ug naghunahuna sa mga miyembro nga nanan-aw sa kinatibuk-ang komperensya sa tibuok kalibutan, naghunahuna ko sa panagpundok diha sa Basahon ni Mormon sa dihang si Jesukristo mipakita ngadto sa mga Nephite human sa Iyang Pagkalansang sa Krus. Mitudlo Siya sa ebanghelyo ngadto kanila ug dayon miawhag “Pamauli kamo sa inyong mga panimalay, ug palandonga kini nga mga butang nga Ako miingon, ug pangayoa sa Amahan, pinaagi sa akong ngalan, aron kamo makasabot.”2

“Pamauli kamo sa inyong mga panimalay, ug palandonga” mao ang sunod nga lakang sa paghinuklog niini og maayo ang mga pulong sa mga propeta ug sa mga pangulo sa Simbahan nga gipamulong niining sagrado nga panagpundok. Mga panimalay nga nakasentro kang Kristo mga kuta alang sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta sa adlaw nga, ingon nga gipanagna, ang yawa “mohimo og kayugot sa mga kasingkasing sa mga katawhan, ug mokutaw kanila ngadto sa kasuko batok niana nga maayo.”3

Ang mga katawhan nagtukod og mga kuta sa tibuok kasaysayan aron dili makasulod ang mga kaaway. Kasagaran kadto nga mga kuta naglakip og tore nga may gwardiya diin ang mga tigbantay—sama sa mga propeta—nagpahimangno sa mga manghulga nga mga pundok.

Thomas Rasband

Sa unang panahon sa mga pioneer sa Utah, ang akong apohan sa tuhod nga si Thomas Rasband ug ang iyang pamilya mao ang unang mga lumulupyo nga gipadala ni Presidente Brigham Young ngadto sa Walog sa Heber sa maanindot nga Wasatch Mountains sa Utah.

Niadtong 1859, mitabang si Thomas sa pagtukod sa Heber fort alang sa ilang proteksyon. Yano ra kadto nga istraktura sa cottonwood nga mga kahoy nga gisunod og posisyon, nagporma sa gawas nga bahin sa fort. Mga cabin nga kahoy ang gitukod sulod sa kuta gamit nianang komon nga bongbong. Ang istraktura naghatag og siguridad ug proteksyon alang sa pioneer nga mga pamilya samtang nag-establisar ug nagsimba sa Ginoo.

Wood Fort

Kini sama usab kanato. Ang atong mga panimalay mao ang mga kuta batok sa mga dautan sa kalibutan. Sa atong mga panimalay moduol kita ngadto kang Kristo pinaagi sa pagkat-on sa pagsunod sa Iyang mga sugo, pinaagi sa pagtuon sa mga kasulatan ug pag-ampo og dungan, ug pinaagi sa pagtabang sa usag usa nga magpabilin diha sa dalan sa pakigsaad. Ang bag-ong empasis sa personal ug pamilya nga pagtuon sa panimalay pinaagi sa kurikulom Dali, Sunod Kanako gidisenyo sa “pagpalig-on sa atong pagkakabig ug pagtabang kanato nga mahimong mas mahisama kang Jesukristo.”4 Sa pagbuhat sa ingon mamahimo kita sa gitawag ni Pablo og “bag-o nang [mga] binuhat”5 uban sa atong mga kasingkasing ug kalag nga nahiusa sa Dios. Nagkinahanglan kita niana nga kalig-on sa pagbuntog ug paglikay sa mga pag-atake sa kaaway.

Kon magpuyo kita uban sa debosyon nga gikan ni Jesukristo, mobati kita sa kalinaw sa presensya sa Espiritu Santo, nga naggiya kanato ngadto sa kamatuoran, nagdasig kanato sa pagpuyo nga takus sa mga panalangin sa Ginoo, ug mosaksi nga ang Dios buhi ug nahigugma kanato. Kining tanan mahitabo sulod sa kuta sa atong kaugalingong mga panimalay. Apan hinumdumi, ang atong mga panimalay sama lamang ka gamhanan sa espiritwal nga kalig-on sa matag usa kanato sulod sa atong panimalay.

Mitudlo si Presidente Russell M. Nelson, “Sa umaabut nga mga adlaw, dili na posible ang espirituhanong pagsugakod kon wala ang paggiya, pagdumala, paghupay, ug makanunayon nga impluwensya sa Espiritu Santo.”6 Isip ang buhi nga propeta sa Ginoo, manalagna, ug tigpadayag niini nga panahon, ang magbalantay diha sa tore sa atong kuta, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, siya naglantaw sa mga pamaagi sa kaaway.

Mga kaigsoonan, nakiggubat kita kang Satanas alang sa mga kalag sa katawhan. Ang panagsumpaki diha na sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta. Si Satanas ug ang ikatulo nga bahin sa mga anak sa atong Amahan sa Langit misalikway sa Iyang mga saad sa kahimayaan. Sukad niadtong panahona, ang mga katabang sa yawa nakigbatok na gyud sa mga matinud-anon kinsa mipili sa plano sa Amahan.

Nasayud si Satanas nga dili gyud siya magdugay sa iyang kadautan ug kana nga panahon nagkamubo. Sa iyang kabakakon ug kamangingilad, dili siya modaug. Bisan pa man, padayon siyang nanlimbasug sa pagtintal kanato.

Alang sa atong proteksyon, kinahanglan kitang magtukod og kuta sa pagkaespirituhanon ug panalipod alang sa atong mga kalag mismo, usa ka kuta nga dili madutlan sa dautan.

Si Satanas usa ka bitin labaw nga maliputon, mosulod sa atong mga hunahuna ug mga kasingkasing kon magkumpyansa ta sa atong mga depensa, makasinati og kapakyas sa paglaum, o mawad-an sa paglaum. Siya motintal kanato uban sa mga bulatik, usa ka saad sa kasayon, komportable, o usa ka temporaryo nga mga pagbati kon magmasulub-on ta. Iyang ipakita nga sakto ang garbo, pagkadili mabination, pagkabakakon, dili kontento, ug imoral, ug sa higayon mahimo kitang “walay pagbati.”7 Ang Espiritu mahimong mobiya kanato. “Ug sa ingon ang yawa motikas sa ilang mga kalag, ug modala kanila nga mabinantayon paingon sa impyerno.”8

Agig pagtandi, kasagaran mobati kita sa Espiritu sa hilabihan kaayo kon manganta kita og mga pagdayeg ngadto sa Dios uban sa mga pulong sama niini:

Ang atong Dios usa ka kusgan nga kuta,

Usa ka kapanguhaan sa kalig-on nga dili mokawang.

Ang atong Dios motabang kanato,

Motabang kanato sa pagbuntog sa atong mga pagsulay.9

Kon magtukod kita og kuta sa pagkaespirituhanong kalig-on, atong matalikdan ang mga tintasyon sa kadautan, motalikod kaniya sa hingpit, ug mobati sa kalinaw sa Espiritu. Makasunod kita sa ehemplo sa atong Ginoo ug Manluluwas, kinsa, dihang natintal sa kamingawan, miingon, “Pahawa kanako, Satanas.”10 Matag usa kanato kinahanglan magkat-on pinaagi sa mga kasinatian sa kinabuhi kon unsaon pagbuhat niana.

Ang mao nga matinuoron nga katuyoan gihulagway pag-ayo diha sa Basahon ni Mormon sa dihang si Kapitan Moroni miandam sa mga Nephite sa pakigharong sa mga atake gikan sa malimbungon, mabangis, ug gutom sa gahum nga mga Amalickiah. Si Moroni mitukod og mga kuta aron sa pagpanalipod sa mga Nephite “nga sila unta magpuyo ngadto sa Ginoo nga ilang Dios, ug nga sila unta makapadayon nianang gitawag sa ilang mga kaaway ang tumong sa mga Kristiyano.”11 Si Moroni “malig-on diha sa hugot nga pagtuo kang Kristo,”12 ug nagmatinud-anon “sa paghupot sa mga sugo sa Dios … ug [nakig]batok sa dautan.”13

Sa dihang ang mga Lamanite nagkiggubat, nahibulong sila sa pagpangandam sa mga Nephite, ug napildi sila. Ang mga Nephite mipasalamat “sa Ginoo nga ilang Dios, tungod sa Iyang dili hitupngan nga gahum sa pagluwas kanila gikan sa mga kamot sa ilang mga kaaway.”14 Nagtukod sila og mga kuta alang sa pisikal nga pagpanalipod, ug nag-establisar sila og hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo—sa kinahiladman sa ilang mga kalag.

Unsa man ang pipila ka mga paagi nga makalig-on kita sa atong kaugalingon panahon sa kahasol, nga kita unta mahimo nga “mga himan diha sa mga kamot sa Dios aron sa pagpahinabo niining dako nga buluhaton”?15. Atong tan-awon ang mga kasulatan.

Masulundon kita. Ang Ginoo misugo sa Amahan nga si Lehi sa pagpadala sa iyang mga anak nga lalaki balik ngadto sa Jerusalem aron “mangita sa mga talaan, ug modala niini ngadto sa kamingawan.”16 Wala magpakisusi si Lehi; wala siya mahibulong kon ngano o unsaon. Ni si Nephi, kinsa mitubag, “Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo.”17

Mobuhat ba kita uban sa kamatugtanon ni Nephi? O mas hilig kitang mopakigsusi sa mga sugo sa Dios sama sa mga igsoon nga lalaki ni Nephi, kansang kakulang sa pagtuo sa katapusan nakapalayo kanila gikan sa Ginoo? Pagkamasulundon, inubanan sa “pagkabalaan sa kasingkasing,”18 mao ang gusto sa Ginoo kanato.

Nagsalig kita sa Ginoo, kinsa miingon ngadto kang Josue samtang nangandam siya sa pagpangulo sa mga Israelihanon paingon sa gisaad nga yuta, “Magmakusganon ug … magmaisug; ayaw pagkahadlok ug dili ka magmaluya: kay ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ikaw paingon.”19 Si Josue misalig niadto nga mga pulong ug mitambag sa katawhan, “Magputli kamo sa inyong kaugalingon: kay ugma ang Ginoo magbuhat og mga katingalahan sa inyong taliwala.”20 Ang Ginoo mibahin sa katubigan sa Jordan, ug ang mga Israelihanon nga 40 na ka tuig nga naglatagaw sa kamingawan natapos na.

Manalipod kita alang sa kamatuoran, sama ni propeta Abinadi sa Basahon ni Mormon. Gidakop, gidala sa atubangan ni Haring Noe ug sa iyang dautan nga mga pari, si Abinadi mitudlo sa Napulo ka mga Sugo ug makusganong misangyaw nga si Kristo “manaog taliwala sa mga katawhan, ug motubos sa iyang mga katawhan.”21 Siya dayon, uban sa hugot nga pagtuo diha kaniya, mipahayag, “O Dios, dawata ang akong kalag,”22 ug si Abinadi “nahiagum sa kamatayon sa kalayo.”23

Rome Italy Temple

Kita mohimo ug mobag-o sa atong mga pakigsaad pinaagi sa pag-ambit sa sakramento ug pinaagi sa pagsimba diha sa templo. Ang sakramento mao ang labing importante sa atong pagsimba sa Domingo, diin modawat kita sa saad nga “kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanato].”24 Uban nianang sagrado nga ordinansa mopasalig kita sa pagdala ngari kanato sa ngalan ni Jesukristo, sa pagsunod Kaniya, ug sa pagdawat sa atong mga katungdanan niining balaang buhat sama sa Iyang gibuhat. Diha sa templo kita “mosalikway sa mga butang niini nga kalibutan”25 ug mobati sa presensya sa Ginoo ug sa Iyang talagsaon nga kalinaw. Makatutok kita sa atong mga katigulangan, sa atong mga pamilya, ug mahangturon nga kinabuhi diha sa presensya sa Amahan. Dili ikatingala nga gipahayag ni Presidente Nelson bag-ohay pa lang sa Roma, “Ang maayo nga magagikan niini nga temple hilabihan ka dako.”26

Kinahangalan kita adunay kaligdong sa tanan natong buhaton. Kinahanglan kitang mopalambo sa pag-ila ug modisiplina aron dili kita kanunayng modeterminar unsa ang matarung ug unsa ang sayop. Kinahanglang hugtanon kitang motuo sa mga pulong ni Pedro, ang nag-unang Apostol sa Simbahan, kinsa mipahimangno, “Magmalinawon kamo, managtukaw kamo; kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa, nagalibut-libot sama sa leon, nga nagangulob nga nangitag iyang matukob.”27

Samtang makugihon kitang molig-on sa atong mga pagpanalipod, mahimo kitang mahisama kang Jesukristo, isip Iyang tinuod nga mga tinun-an, uban sa atong mga kalag diha sa Iyang proteksyon.

Ang inyong pagpamatuod kang Jesukristo mao ang inyong personal nga kuta, ang siguridad sa inyong kalag. Sa dihang ang akong apohan sa tuhod ug iyang kauban nga mga pioneer mitukod sa Heber fort, mibutang sila og usa ka kahoy matag higayon hangtud ang fort “tibuok nga tinukod nausa”28 ug sila napanalipdan. Mao usab ang pagpamatuod. Isip mga indibidwal makaangkon kita og pagsaksi gikan sa Balaang Espiritu samtang mamulong Siya sa atong kaugalingong espiritu, magtudlo sa “kamatuoran sa mga sulod nga bahin.”29 Kon magpakabuhi kita sa ebanghelyo ni Jesukristo, kon magsalig kita sa Pag-ula sa Manluluwas ug mopadayon sa unahan inubanan sa hugot nga pagtuo, dili mahadlok, kita malig-on batok sa kaaway. Ang atong mga pagpamatuod mokonektar kanato ngadto sa kalangitan, ug kita mapanalanginan uban “sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.”30 Ug, sama sa mga pioneer nga giprotektahan sa usa ka kuta, kita luwas nga giliyokan sa mga bukton sa gugma sa Manluluwas.

Si propeta Ether mitudlo, “Busa, kinsa kadto nga motuo diha sa Dios tingali uban sa kasiguroan molaum alang sa maayo nga kalibutan, oo, gani usa ka dapit diha sa tuo nga kamot sa Dios, kansang paglaum moabut pinaagi sa hugot nga pagtuo, naghimo og kalig-on ngadto sa mga kalag sa mga tawo, diin makahimo kanila nga lig-on ug makanunayon, sa kanunay puno sa maayo nga mga buhat, gitultulan ngadto sa paghimaya sa Dios.”31

Minahal kong mga kaigsoonan, akong ibilin diha kaninyo ang akong panalangin sa paglakaw sa unahan uban sa pagsalig diha sa Ginoo ug sa Iyang ebanghelyo. Pangalagad niadtong kinsa nanlimbasug ug, uban sa kalig-on sa Espiritu diha kaninyo, mahigugmaong giyahi sila balik ngadto sa kuta sa pagkaespirituhanon ug proteksyon. Pagtinguha nga “mahisama kang Jesus”32 sa tanan nimong buhaton, isalikway ang kadautan ug mga tintasyon; paghinulsol, ingon nga kita gipahimangnuan kagahapon sa atong mahal nga propeta; pagmatinuoron sa kasingkasing; pagmatarung ug lunsay; pagpakita og kalooy ug gugma nga putli; ug higugmaa ang Ginoo nga imong Dios uban sa debosyon sa usa ka tinuod nga disipulo.

Ang atong mga pagpamatuod sa ebanghelyo ni Jesukristo, ang atong mga panimalay, ang atong mga pamilya, ug ang atong pagkamiyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mahimong atong personal nga mga kuta sa pagpanalipod nga nagpalibot kanato ug nanalipod kanato batok sa gahum sa dautan. Niini ako mopamatuod sa balaang ngalan sa atong Ginoo ug Manluluwas, bisan si Jesukristo, amen.