2010–2019
Andam nga Makaangkon sa Matag Gikinahanglan nga Butang
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Andam nga Makaangkon sa Matag Gikinahanglan nga Butang

Mga panalangin mobaut samtang kita maningkamot sa pagtuman sa atong indibidwal nga responsibilidad sa pagkat-on ug paghigugma sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo.

Ang mga programa ug mga kalihokan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mas labaw na karong nakasentro sa panimalay ug gisuportahan sa Simbahan, napamatud-an kini sa padayon nga mga kausaban nga gipahibalo sa bag-ohayng nangagi nga mga komperensya. Si Presidente Russell M. Nelson mitambag kanato: “May daghan pa nga moabut. … Tumara ang inyong bitamina. Pahulay. Makahinam kaayo kini.”1

Akong giampo ug gidapit ang tabang sa Espiritu Santo sa atong panaghiusa nga pagpamalandong sa pipila ka nag unang mga kahulugan niing nagpadayong mga kausaban diha sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo.

Nakasentro sa Panimalay ug Gisuportahan sa Simbahan nga Pagkat-on sa Ebanghelyo

Si Elder Craig C. Christensen maoy akong kauban sa bag-ohay nga komperensya sa pagpangulo sa pagkapari, ug migamit siya og duha ka yano nga mga pangutana aron maklaro ang baruganan sa pagkahimong nakasentro sa panimalay ug giabagan sa Simbahan. Misugyot siya nga imbis mopauli human sa Dominggo nga mga miting sa Simbahan ug mangutana, “Unsay imong nakat-onan bahin sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo karong adlawa didto sa Simbahan?” mangutana hinuon kita atol sa atong mga miting sa Simbahan, “Unsay imong nakat-onan bahin sa Maluluwas ug sa Iyang ebanghelyo karong semanaha didto sa inyong panimalay?” Ang husto nga pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay, ang bag-ong kurikulum, ug ang giusab nga mga iskedyul sa miting makatabang kanato sa pagkat-on sa ebanghelyo diha sa atong panimalay ug sa simbahan.

Ang matag miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay tinagsa nga kaakohan sa pagkat-on ug pagsunod sa mga pagtulon-an sa Ginoo ug sa pagdawat pinaagi sa tukmang katungod sa mga ordinansa sa kaluwasan ug kahimayaan. Kinahanglang dili kita maghulat sa Simbahan isip kapunongan nga motudlo o musulti kanato sa tanang butang nga kinahanglan natong mahibaloan aron mahimong matinud-anong mga disipulo ug maisugong molahutay ngadto sa katapusan.2 Hinuon, ang atong personal nga responsibilidad mao ang pagkat-on sa angay natong makat-onan, pagpuyo sa tukmang paagi nga atong nahibaloan, ug mamahimo kitang matang sa tawo kinsa gusto sa atong Agalon. Ug ang atong mga panimalay mao ang pinakamaayong dapit sa pagkat-on, pagpuyo, ug pag-uswag.

Isip usa ka bata, si Joseph Smith nakat-on mahitungod sa Dios gikan sa iyang pamilya. Ang iyang mga paningkamot sa pagkaplag sa kabubut-on sa Dios alang kaniya nag-aghat ni Joseph sa pagpangita sa kamatuoran taliwala sa nagkalainlaing Kristiyano nga mga tinuohan, sa kugi nga pagpamalandong sa mga kasulatan, ug sa pag-ampo nga sinsero ngadto sa Dios. Sa pagpauli sa batan-ong Joseph Smith gikan sa Sagrado nga Kakahoyan human dayon sa pagpakita sa Amahan ug Anak, una niyang gipakigsultihan ang iyang inahan. Samtang siya nagsandig sa may halingan sa kalayo, ang [iyang] inahan nangutana unsa ang nahitabo. [Si Joseph] mitubag, “Ayaw og kabalaka, maayo ang tanan—Ako maayo man.” [Siya] miingon ngadto sa [iyang] inahan,“ako nakahibalo sa akong kaugalingon [mismo].”3 Ang kasinatian ni Joseph naghatag og lig-on nga sumbanan sa pagkat-on nga kinahanglang sundon sa matag usa kanato. Kinahanglan usab kitang masayud mismo sa atong kaugalingon.

Ang pinakadakong tumong sa plano sa Langitnong Amahan mao nga ang Iyang mga anak mahimong sama Kaniya. Sumala niana, Siya mihatag kanato sa gikinahanglang mga kahigayunan sa pagtubo ug pag-uswag. Ang atong hugot nga tinguha sa pagkat-on ug pagpuyo sumala sa kamatuoran mas nagka anam ka importante dinhi sa kalibutan nga anaa sa “kaguliyang”4 ug mas nagkaanam kalibog ug kadaotan. Dili kita angay magdahum nga basta lang motambong sa mga miting sa Simbahan ug moapil sa mga programa ug dayon makadawat na sa tanang espiritwal nga kalig-on ug panalipod nga makatabang nato nga “makasukol kamo inig-abut sa adlaw sa kalisdanan.”5

“Ang mga ginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa pagmatuto sa ilang mga anak diha sa paghigugma ug sa pagkamatarung.”6 Ang dinasig nga mga lider sa Simbahan, mga magtutudlo, ug mga kalihokan makatabang sa indibidwal ug pamilya nga mga paningkamot sa espiritwal nga pag-uswag. Ug bisan kon kitang tanan nanginahanglan og tabang sa pagpadayon sa dalan sa pakigsaad, ang may pinakadakong responsibilidad sa pagpalambo og espiritwal nga kalig-on ug paglahutay gisangon sa matag usa kanato.

Hinumdomi giunsa ni Nephi, anak ni propeta Lehi, sa pagtinguha nga makakita, makadungog, ug makahibalo mismo sa iyang kaugalingon pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo sa mga butang nga nakat-onan sa iyang amahan diha sa panan-awon sa kahoy sa kinabuhi. Klaro kaayo nga si Nephi nanginahanglan ug napanalanginan diha sa iyang kabatan-on sa mga ehemplo ug mga pagtulon-an sa iyang “matarung nga mga ginikanan.”7 Bisan pa niana, sama ni Joseph Smith, siya nangandoy nga makat-on ug makahibalo mismo sa iyang kaugalingon.

Kon ang tanan nga inyo o akong nahibaloan mahitungod ni Jesukristo ug sa Iyang gipahiuli nga ebanghelyo mao lamang ang gitudlo o gisulti kanato sa ubang mga tawo, niana ang pundasyon sa atong pagpamatuod Kaniya ug sa Iyang mahimayaon nga buhat sa ulahing mga adlaw natukod diha sa balas.8 Dili kita angay nga musalig lang o manghulam og kahayag sa ebanghelyo ug kahibalo gikan sa ubang tawo—bisan niadtong atong gihigugma ug gisaligan.

Sa mahinungdanong paagi, si Propeta Joseph Smith nagtudlo nga ang matag Santos sa Ulahing mga Adlaw kinahanglang makasabut sa iya mismong kaugalingon sa “mga plano ug mga katuyoan sa Dios sa atong pag-anhi sa kalibutan.”9

“Ato bang mabasa ug masabtan ang tanan nga nakasulat gikan pa sa mga panahaon ni Adan, sa relasyon sa tawo ngadto sa Dios ug mga anghel sa umaabut nga kahimtang, gamay ra gayud ang atong mahibaloan mahitungod niini. Ang pagbasa sa mga kasinatian sa uban, o sa pagpadayag nga gihatag ngadto sa uban, dili gayud makahatag kanato og usa ka malukpanon nga patan-aw sa atong kahimtang ug tinuod nga relasyon ngadto sa Dios. Ang kahibalo niining mga butanga maangkon lamang sa kasinatian ngadto sa mga ordinansa sa Dios nga gihana-ay alang niana nga katuyoan.10

Ang pagtabang nga makab-ot kining pinakadaku nga espiritwal nga katuyoan sa mga indibidwal ug mga pamilya maoy usa sa mga nag-unang mga rason nga ang mga programa ug mga kalihokan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nag-anam kasentro sa panimalay ug giabagan sa Simbahan niining linain nga panahon sa dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon.

Mga Implikasyon sa Nakasentro sa Panimalay ug Gisuportahan sa Simbahan nga Pagkat-on

Akong i-summarize ang pipila ka basihanang mga timailhan sa pagkat-on sa ebanghelyo nga nag-anam og kasentro sa panimalay ug giabagan sa Simbahan.

Ang pinaka-una nga missionary training center anaa sa atong mga panimalay; ikaduha nga mga missionary training center nahimutang sa Provo, Manila, Mexico City, ug uban pang mga dapit. Ang labing matulon-anong mga klase sa Sunday School kinahanglan mao ang tinagsa o pamilya nga pagtuon diha sa atong pinuy-anan; makatabang apan ikaduha lang ang mga klase sa Sunday School nga gipahigayon diha sa atong mga meetinghouse.

Ang mga sentro sa family history anaa na sa atong mga panimalay. Pang-abag nga suporta sa atong trabaho sa pagsiksik sa kasaysayan sa pamilya [family history] anaa usab sa atong mga meetinghouse.

Mahinungdanong mga klase sa pagpangandam alang sa templo mahitabo sulod sa atong mga panimalay; importante apan ikaduha lang ang mga klase sa pagpangandam alang sa templo mahimong pagahimoon panagsa sa atong mga meeting house.

Ang paghimo sa atong mga panimalay nga mga santuaryo diin kita mahimong “mobarug sa balaan nga mga dapit”11 gikinahanglan kaayo niining ulahing mga adlaw. Ug sama ka importante ang nakasentro sa panimalay ug gisuportahan sa Simbahan nga pagkat-on alang sa atong espiritwal nga kalig-on ug protekson karon, mas labaw pa kining kinahanglanon sa umaabot.

Nakasentro sa Panimalay ug Gisuportahan sa Simbahan nga Pagkat-on ug Pagpangandam alang sa Templo

Palihug hunahunaa kon sa unsang paagi ang baruganan sa “nakasentro sa panimalay ug giabagan sa Simbahan” magamit sa atong indibidwal nga pagpangandam ug katakus sa pagdawat og mga sagradong ordinansa ug mga pakigsaad diha sa balay sa Ginoo.

Sa pagkatinuod, ang pagpangandam alang sa templo diha sa atong panimalay maoy labing epektibo. Apan daghang mga miyembro sa Simbahan dili sigurado kon unsa ang angay o dili angay nga hisgutan bahin sa kasinatian sa templo kon anaa na sa gawas sa templo.

Si Presidente Ezra Taft Benson mihulagway nganong anaa man kini nga pagduhaduha:

“Ang templo usa ka sagrado nga dapit, ug ang mga ordinansa diha sa templo sagrado nga kinaiya. Tungod sa pagkasagrado niini usahay kita mag-ukon-ukon sa pagsulti og bisan unsa mahitungod sa templo ngadto sa atong mga anak ug mga apo.

“Agi og sangputanan, daghan ang wala makapalambo og tinuod nga tinguha sa pag-adto sa templo, o kon sila moadto didto, gibuhat nila ang mao nga walay maayong pagsabut sa pag-andam kanila alang sa mga obligasyon ug mga pakigsaad nga ilang pagasudlan.

“Ako nagtuo nga ang tukma nga pagsabut o kahibalo makatabang kaayo sa pag-andam sa atong mga kabatan-onan alang sa templo … [ug] mougmad sa sulod kanila og tinguha sa pagpaninguha sa ilang mga panalangin sa priesthood sama lamang ni Abraham nga naninguha sa iyang panalangin.”12

Duha ka mga baruganan ang makatabang kanato sa pagkab-ot og tukma nga pagsabut nga gipasabut pag-ayo ni Presidente Benson.

Sumbanan #1. Tungod kay gihigugma nato ang Ginoo, kinahanglang kanunay natong hisgutan ang Iyang balaan nga balay uban sa pagtahud. Kinahanglang dili nato ipanabi o ihulagway ang mga talagsaon nga mga simbolo nga may kalabutan sa mga pakigsaad nga atong nadawat atol sa sagrado nga mga seremonya sa templo. Ni hisgutan ang balaang impormasyon nga atong gisaad sulod sa templo nga dili angay ibutyag.

Sumbanan #2. Ang templo mao ang balay sa Ginoo. Ang tanang butang sulod sa templo nagpunting kanato ngadto sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Mahimo natong hisgutan ang mga nag-unang mga katuyoan niana ug ang doktrina ug mga baruganang may kalabutan sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo.

Si presidente Howard W. Hunter mitudlo sa mga ginikanan: “atong ipakigbahin sa atong mga anak ang espirituhanon nga mga pagbati nga anaa kanato diha sa templo. Ug ato silang tudlo-an sa mas kinasingkasing ug mas komportable nga paagi sa mga butang nga angay natong isulti mahitungod sa mga katuyoan sa balay sa Ginoo.”13

Latas sa mga henerasyon, gikan ni Propeta Joseph Smith ngadto ni Presidente Russell M. Nelson, ang doktrinal nga mga katuyoan sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo gitudlo pag-ayo pinaagi sa mga lider sa Simbahan.14 Usa ka dakung pundohanan sa mga kapanguhaan mapalgan sa print, tingog [audio], video, ug uban pang mga format aron makatabang kanato nga makat-on bahin sa mga initiatory nga ordinansa, mga endowment, kaminyoon, ug ubang mga ordinansa sa pagsilyo.15 Anaa usab ang impormasyon kabahin sa pagsunod sa Manluluwas pinaagi sa pagdawat ug pagtahud sa mga pakigsaad aron makatuman sa balaod sa pagkamasulundon, sa balaod sa sakripisyo, sa balaod sa ebanghelyo, sa balaod sa kaputli, ug sa balaod sa pagpahinungod.16 Tanang mga miyembro kinahanglang mapamilyar niining maayo kaayong mga materyal nga anaa sa temples.ChurchofJesusChrist.org.

Temple Website

Si Presidente Russell M. Nelson mipasabut pag-ayo sa saktong pagbalanse tali sa sagrado nga kinaiyahan sa mga seremonya sa templo ug sa mahinungdanong impormasyon mahitungod sa mga templo nga gimantala sa Simbahan nga husto,angayan, ug magamit sa publiko. Siya mipasabut: “Akong irekomendar nga ang mga miyembro … mobasa sa mga sulod sa Giya Ngadto sa mga Kasulatan nga adunay kalabutan sa templo sama sa ‘Dihog,’ ‘Pakigsaad,’ ‘Sakripisyo,’ ug ‘Templo.’ Mahimo usab nga mobasa sa Exodo, mga kapitulo 26–29, ug Levitico, kapitulo 8. Ang Daang Tugon, ingon man ang basahon ni Moises ug Abraham diha sa Perlas nga Labing Bililhon, nagpahayag sa kakaraan sa buhat sa templo ug sa mahangturong kinaiyahan sa mga ordinansa niini.”17

Temple Website

Busa, hunahunaa nga ang imong anak nangutana, “Dunay nagsulti naku sa eskwelahan nga talagsaong sapot ang isul-ob sulod sa templo. Tinuod ba kana?” Usa ka mubo nga video makita diha sa temples.churchofjesuschrist.org nga nag-ulohan “Sacred Temple Clothing.” Kining maayo kaayo nga kapanguhaan nagpahayag nga gikan pa sa karaang panahon mga lalaki ug mga babaye migamit og talagsaong musika, lahing paagi sa pag-ampo, simbolokanhong mga sapot, mga lihok, ug mga ritwal aron sa pagpadayag sa ilang tulukibon nga mga pagbati og debosyon sa ngadto sa Dios. Busa, ang Simbahan nagsuporta sa nakasentro sa panimalay nga pagpangandam alang sa mahimayaong mga panalangin sa templo pinaagi sa sukaranang mga instruksyon ug talagsaong mga kapanguhaan sama sa video. Daghan kaayong mapuslanong impormasyon ang imong magamit.18

Samtang maningkamot kita sa pagsunod nga mapaubsanon sa espiritu sa Ginoo,19 mapanalanginan kita aron makasabut ug makakab-ot diha sa atong panimalay sa angay nga balanse kon unsa ang angay ug dili angay nga hisgutan mahitungod sa mga ordinansa ug mga pakigsaad sa templo.

Saad ug Pagpamatuod

Nagtuo ko nga basin ang uban kaninyo naghunahuna kon ang inyong pagkat-on sa ebanghelyo mahimo ba gayud nga masentro sa panimalay ug maabagan sa Simbahan. Basin nag-inusara ka nga miyembro sa Simbahan sa inyong panimalay, o adunay dili mainabagon nga kapikas, o nag-inusara nga ginikanan, o inusarang nagpuyo isip dili minyo o diborsyado nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug basin may mga pangutana ka kon sa unsang paagi kini nga mga baruganan magamit nimo. Tingali kamo managtiayon nga nagtinan-away sa usag usa ug nangutana, “Mahimo ba nato kini?”

Oo, makahimo kamo niini! Ako mosaad nga ang mga panalangin mahimong modagayday ug makita sa inyong kinabuhi. Ang mga pultahan maabli. Ang kahayag modan-ag. Ang inyong kapasidad madugangan aron molahutay sa makugihon ug mainantuson nga paagi.

Ako malipayong mosaksi nga ang ganti nga mga panalangin mobaut samtang kita maningkamot sa pagtuman sa atong indibidwal nga responsibilidad sa pagkat-on ug paghigugma sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Kita sa tinuod “maandam sa pag-angkon sa matag gikinahanglan nga butang.”20 Ako mosaad ug mopamatuod sa sagrado nga ngalan ni Ginoong Jesukristo, amen.