2010–2019
Magbusog sa mga Pulong ni Kristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magbusog sa mga Pulong ni Kristo

Ang magbusog sa mga pulong ni Kristo mahimong mahitabo bisan kanus-a ug bisan unsang okasyon kon andamon nato ang atong mga kasingkasing.

Ang atong Langitnong Amahan nahigugma kanato. Naghatag Siya og usa ka hingpit nga plano aron kita magmalipayon sa Iyang mga panalangin. Niining kinabuhia, kitang tanan gidapit sa pagduol kang Kristo ug modawat sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo pinaagi sa bunyag, modawat sa gasa sa Espiritu Santo, ug matinud-anong mosunod sa ebanghelyo. Gihulagway ni Nephi ang atong pasalig nga magpabunyag sa pagsulod sa “higpit ug pig-ot nga dalan,” ug siya nagpahinumdom kanato nga “mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, … magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan,” aron makadawat sa tanang panalangin nga gitagana sa Langitnong Amahan alang kanato (2 Nephi 31:19–20).

Si Nephi mipahinumdom usab kanato nga kon kita “magbusog sa mga pulong ni Kristo,” sila “magtug-an [kanato] sa tanang mga butang nga [atong] buhaton” (2 Nephi 32:3) ug nga kita gitugyanan og gahum sa pagbuntog sa “nagdilaab nga mga panâ sa kaaway” (1 Nephi 15:24).

Unsa Ang Magbusog?

Niadtong batan-on pa ko, naghunahuna ko nga ang magbusog mao lang ang adunay daghang pagkaon nga may kan-on, sud-an, ug patis. Karon nasayud na ko nga ang tinuod nga magbusog sobra pa sa pagtagamtam og lamiang pagkaon. Kasinatian kini sa kalipay, pahimsog, selebrasyon, pagpakigbahin, pagpahayag og gugma ngadto sa mga pamilya ug mga hinigugma, pagpadangat sa atong pasalamat ngadto sa Dios, ug pagtukod og mga relasyon samtang makatagamtam og abunda, espesyal nga lamiang mga pagkaon. Nagtuo ko nga kon kita magbusog sa mga pulong ni Kristo, kinahanglan kitang maghunahuna sa samang matang sa kasinatian. Ang magbusog sa mga kasulatan dili lamang ang magbasa niini. Kinahanglan kining magdala og tinuod nga kalipay ug magpalig-on sa atong pakigrelasyon sa Manluluwas.

Tataw kining gitudlo diha sa Basahon ni Mormon. Hinumdumi ang damgo ni Lehi diin nakakita siya og usa ka kahoy “kansang bunga madanihon sa paghimo sa usa nga malipayon.” Kini nga bunga nagrepresentar sa gugma sa Dios, ug sa pagkaon ni Lehi sa bunga, “kini … hilabihan katam-is, labaw pa sa tanan nga [siya] sukad nakatilaw.” Kini “mipuno sa [iyang] kalag sa tuman nga hingpit nga kalipay” ug kini usa ka butang nga gusto niyang ipakigbahin sa iyang pamilya. (1 Nephi 8:10–12).

Kon kita magbusog, makakita usab kita nga ang gidaghanon o klase sa atong pagkaon mahimong dili importante kon ang atong mga kasingkasing napuno sa pasalamat. Nabuhi ang pamilya ni Lehi sa hilaw nga karne didto sa kamingawan, apan gihulagway ni Nephi kining malisud nga pagsulay, nag-ingon, “Hilabihan ang mga panalangin sa Ginoo” nga “ang among mga kababayen-an … mga mahimsog” ug nakahimo sa “[pagpadayon] sa ilang pagpanaw nga wala nay mga pagbagulbol” (1 Nephi 17:1–2).

Ang magbusog usahay maglakip sa pag-eksperimento ug pagtilaw-tilaw. Si Alma naghisgot kabahin sa maayong mga binhi nga gitanom sa atong mga kasingkasing. Samtang mag-ekspirimento kita niini, atong maamguhan nga ang binhi mosugod “sa pagkanindot” (tan-awa sa Alma 32:28–33).

Magbusog sa mga Pulong ni Kristo

Ang mga panalangin nga magbusog sa mga pulong ni Kristo gamhanan ug makapausab sa kinabuhi. Adunay tulo ka butang nga buot kong modapit kaninyo sa paggamit diha sa inyong kinabuhi.

Una, ang mga pulong ni Kristo makatabang kanato “sa pagpalambo sa [atong] espirituhanong kapasidad sa pagdawat og pagpadayag” (Russell M. Nelson, “Pagpadayag alang sa Simbahan, Pagpadayag alang sa Atong mga Kinabuhi,” Liahona, Mayo 2018, 96) ug luwas nga giyahan kita sa atong kinabuhi. Si Mormon nagtudlo nga ang mga pulong ni Kristo adunay “dako nga kalagmitan sa pagdala sa mga katawhan sa pagbuhat niana [diin] makiangayon” ug nga kini labaw nga gamhanan kaysa bisan unsa nga “ang espada” makabuhat (Alma 31:5). Sa akong pagsiksik sa kaalam sa Dios sa pag-atubang sa akong kaugalingong mga hagit, kanunay sa akong pagsulay sa “hiyas sa pulong sa Dios” (Alma 31:5), nadasig ako ug nakahimo og maalamon nga mga desisyon, nakabuntog sa mga tintasyon, ug nakapanalangin sa akong kinabuhi nga may dakong hugot nga pagtuo ngadto kang Kristo ug gugma alang niadtong anaa sa akong palibot. Ang atong propeta, si Russell M. Nelson, mitudlo kanato nga “sa umaabut nga mga adlaw, dili na posible ang espirituhanong pagpakabuhi kon wala ang giya, direksyon, makahupay, ug makanunayon nga impluwensya sa Espiritu Santo” (“Pagpadayag alang sa Simbahan, Pagpadayag alang sa Atong mga Kinabuhi,” 96). Ang gikinahanglan nga pagpadayag moabut samtang kita mosulay sa “gahum sa pulong,” ug kana nga pulong mahimong mahinungdanon kaayo kay sa bisan unsa nga atong masulayan o mahunahunaan.

Ikaduha, kon kita makigbisog sa kaugalingon natong pagkatawo ug kulang sa paghatag og bili sa kaugalingon, ang “makapahimuot nga pulong sa Dios” (Jacob 2:8) diha sa mga kasulatan makatabang kanato nga masayud kon si kinsa gayud kita ug maghatag kanato og kalig-on lapas pa sa atong kaugalingon. Ang pag-ila sa akong pagkatawo isip anak sa Dios maoy usa sa pinakanindot nga panahon nga akong nasinati. Sayo niana sa akong pagkabatan-on, wala akoy nahibaloan kabahin sa mga pagtulun-an sa Manluluwas. Dihang una akong nakabasa sa Bag-ong Tugon, ang mga pulong ni Kristo sa pagkatinuod nakaayo sa samaran kong kalag. Akong nasayran nga wala ako mag-inusara ug nga ako anak sa Dios. Sa dihang akong nailhan ang akong tinuod nga pagkatawo sa atubangan sa Dios, nahibaloan nako ang akong walay kinutuban nga potensyal pinaagi sa Pag-ula ni Kristo.

Si Enos usab mipakigbahin sa iyang personal nga kasinatian sa paglamdag nga moabut sa pagpamalandong sa mga pulong ni Kristo. Samtang gihangop ni Enos ang mga pulong nga gitudlo kaniya sa iyang amahan mahitungod sa “kinabuhi nga dayon, ug ang hingpit nga kalipay sa mga santos, [mituhop] gayud pag-ayo sa [iyang] kasingkasing,” ang iyang kalag “gigutom; ug [siya] miluhod sa atubangan sa [iyang] Magbubuhat … sa hilabihan nga pag-ampo” (Enos 1:3–4). Niana nga pag-ampo nasayud siya sa Manluluwas ug nahibalo nga kita adunay dakong bili, ug gihigugma ug mahimong pasayloon sa atong mga sayop, ug nga kita tinuod nga mga anak sa Dios.

Ikatulo, mapalambo nato ang kinabuhi sa uban pinaagi sa mga pulong ni Kristo. Sama nga si Enos adunay iyang kaugalingong panahon ug dapit diin ang mga pulong ni Kristo nakatandog sa iyang kasingkasing, ang Ginoo mobuhat sa Iyang bahin sa pagtandog sa mga kasingkasing niadtong kinsa kita buot mopakigbahin sa ebanghelyo. Kadaghanan kanato mahimong mawad-an og kadasig sa dihang misulay kita sa pagdapit og tawo sa pagpaminaw sa ebanghelyo tungod kay ang gusto natong mahitabo wala mahitabo. Bisan unsa pa man ang dangatan, ang Ginoo nagdapit kanato sa pag-abli sa atong ba-ba ug mopakigbahin sa mensahe sa ebanghelyo ngadto sa uban.

Duha ka tuig nang milabay, ang Ginoo mitandog sa kasingkasing sa akong minahal nga inahan, nga nakatabang kaniya sa pagdesisyon sa pagdawat sa ordinansa sa bunyag. Naghulat gayud ko niana nga adlaw sa iyang bunyag nga mahitabo sa hapit 35 na ka tuig. Aron siya makahimo niana nga desisyon, daghang mga miyembro sa Simbahan matinuorong nangalagad kaniya sama sa buhaton ni Kristo. Usa ka Domingo, mibati siya nga kinahanglan siyang mosimba. Gisunod niya ang pag-aghat. Samtang milingkod siya sa atubangan nga lingkuranan ug mihulat sa serbisyo sa sakramento nga magsugod, usa ka kwatro anyos nga batang lalaki mitindog sa iyang atubangan ug mitan-aw kaniya. Mipahiyom siya sa batang lalaki. Mibiya dayon kaniya ang batang lalaki ug mibalik sa iyang kaugalingong lingkuranan, nga anaa sa pikas bahin sa lingkuranan diin ang akong inahan galingkod. Kini nga batang lalaki mikuha og butang gikan sa iyang lingkuranan ug mibalik ug gitunol sa akong inahan ang usa ka hymnbook ug milakaw balik sa iyang lingkuranan. Ang akong mama nakabantay nga dunay hymnbook nga gibutang sa matag lingkuranan sa chapel. Dali ra unta siyang makakuha og usa gikan sa lingkuranan sunod niya. Bisan pa man, nadani siya sa inosente nga buhat sa kamabination sa batang lalaki, nga nakat-unan sa iyang panimalay ug sa simbahan. Makatandog kadto nga higayon alang kaniya. Siya adunay kusganong impresyon nga gidapit siya sa Dios sa pagduol ug pagsunod sa Manluluwas. Gibati niya nga kinahanglan siyang magpabunyag. Kining gamayng bata nga lalaki wala mangita og pagdayeg sa iyang gibuhat, apan gibuhat lang gyud niya ang iyang pinakamaayo sa pagpuyo sa pulong sa Dios ug sa paghigugma sa iyang silingan. Ang iyang kamabination mihimo og importanteng kausaban sa kasingkasing sa akong inahan.

Ang mga pulong ni Kristo tiunay nga motandog gayud sa mga kasingkasing ug mopalambo sa panabut niadtong kinsa wala pa makakita Kaniya. Pagpadulong ngadto sa Emaus, duha ka tinun-an milakaw uban ni Jesus. Naguol sila ug wala makasabut nga ang Manluluwas nakabuntog sa kamatayon. Sa ilang pagbangutan, wala sila mahibalo nga ang buhi nga Kristo naglakaw uban kanila. Bisan og si Jesus “[misaysay] kanila [sa] mga butang sa tibuok nga kasulatan mahitungod sa iyang kaugalingon,” wala gihapon sila makaila Kaniya isip ang nabanhaw nga Manluluwas hangtud nga sila milingkod ug mipikaspikas sa tinapay uban Kaniya. Dayon sila “nakasabut”. Samtang kita—o ang atong mga higala, mga kaila, ug mga silingan—magbusog ug mopikaspikas sa tinapay uban Kaniya, ang atong mga mata sa panabut mabuksan. Sa dihang ang mga tinun-an sa Emaus namalandong sa ilang panahon uban sa nabanhaw nga Manluluwas, miingon sila nga ang ilang kasingkasing nagdilaab sulod kanila samtang nagsaysay Siya kanila sa kasulatan (tan-awa sa Lucas 24:27–32). Kini mahitabo kanatong tanan.

Panapos

Sa pagtapos, ako mopamatuod nga ang magbusog sa mga pulong ni Kristo mahitabo sa bisan unsang panahon ug sa bisan unsang okasyon kon kita mangandam sa atong kasingkasing sa pagdawat niini. Ang magbusog sa mga pulong ni Kristo makadalit og makapatunhay sa kinabuhi nga pagpadayag, mopamatuod sa atong tinuod nga pagkatawo ug bili sa atubangan sa Dios isip Iyang anak, ug modala sa atong mga higala ngadto kang Kristo ug sa kinabuhing walay katapusan. Gusto nakong tapuson ang akong pakigpulong pinaagi sa pagbalikbalik sa imbitasyon ni Nephi sa dihang siya miingon: “Busa, kamo kinahanglan gayud mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa, kon kamo mopadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, miingon ang Amahan: Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon” (2 Nephi 31:20). Sa ngalan ni Jesukristo, amen.