2010–2019
Pagpangita og Kahibalo pinaagi sa Espiritu
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpangita og Kahibalo pinaagi sa Espiritu

Kinahanglan kita nga makakat-on sa pag-ila sa kamatuoran dili lamang pinaagi sa atong makatarunganong panabut apan usab pinaagi sa hinay ug hinagawhaw nga tingog sa Espiritu.

Mahal nga mga kaigsuonan, ang Ginoo balikbalik nga nagsulti kanato sa pag “pangita og kasayuran gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo.”1 Makadawat kita og kahayag ug salabutan dili lang pinaagi sa makatarunganon nga panabut apan usab pinaagi sa giya ug inspirasyon sa Espiritu Santo.

Kining dugang nga tinubdan sa kahibalo dili sa kanunay kabahin sa akong kinabuhi.

Ang akong asawa, nga si Irene, ug ako nagpamiyembro sa Simbahan 31 ka tuig ang milabay sa dihang bag-o pa kaming naminyo. Nagdako ming duha sa Colombia, apan pipila ka bulan human sa among kaminyoon, ang akong trabaho midala kanamo didto sa Germany. Batan-on pa kaayo kami ug adunay dakong paglaum ug mga gipaabut; usa kadto ka mahinamon ug malipayon nga panahon alang kanamo.

Mathias and Irene Held

Samtang nakatutok ko sa akong trabaho, gibati ni Irene nga makadawat kami og usa ka matang sa mensahe gikan sa langit, nga wala masayre kon unsa o kanus-a. Busa, gisugdan niya ang pagpasulod sa among panimalay sa tanang klase sa mga tigbaligya nga adunay mga encyclopedia, mga vacuum cleaner, mga cookbook, mga gamit sa kusina, ug uban pa, kanunay nga naghulat nianang talagsaong mensahe.

Usa ka gabii gisultihan ko niya nga duha ka mga batan-ong lalaki nga nagsul-ob og itom nga amerikana ang nanuktok sa among pultahan ug nga siya mibati og klaro ug talagsaong impresyon nga pasudlon sila. Sila miingon nga gusto nila nga makigsulti kaniya mahitungod sa Dios apan mobalik pag-usab kon anaa usab ako sa balay. Mao na ba kaha kini ang gipaabut nga mensahe?

Nagsugod sila sa pagbisita kanamo, ug sa ilang paggiya, kami nagbasa sa mga kasulatan ug among nasabtan ang kamahinungdanon ni Jesukristo isip among Manluluwas ug Manunubos. Sa wala madugay nagbasol mi nga nabunyagan sa dihang gagmay pa kaming mga bata, usa kadto ka pakigsaad nga wala namu himatnguni. Apan, ang pagpabunyag pag-usab nagpasabut usab nga magpasakop niining bag-ong Simbahan, mao nga kinahanglan una namong masabtan ang tanan mahitungod niini.

Apan unsaon namo pagkahibalo kon ang gisulti sa mga misyonaryo mahitungod sa Basahon ni Mormon, mahitungod ni Joseph Smith, ug mahitungod sa plano sa kaluwasan tinuod ba gayud ang tanan? Hinuon, nasabtan namo gikan sa mga pulong sa Ginoo nga kita “makaila kanila pinaagi sa ilang mga bunga.”2 Busa, sa usa ka hinan-ay nga paagi, nagsugod kami sa pagsusi sa Simbahan pinaagi sa pagpangita sa mga bunga gamit ang mga mata sa among makatarunganon nga mga hunahuna. Unsa ang among nakita? Aw, nakita namo:

 • Mahigalaon ug malipayon nga mga tawo ug talagsaon nga mga pamilya nga nakasabut nga ang atong katuyoan niining kinabuhi kay aron makabati kita ug kalipay ug dili lamang pag-antus ug kagul-anan.

 • Ang simbahan walay sinuhulan nga kaparian apan ang mga miyembro mismo ang modawat sa mga buluhaton ug mga responsibilidad.

 • Usa ka simbahan diin si Jesukristo ug ang mga pamilya anaa sa sentro sa tanan, diin ang mga miyembro magpuasa kausa sa usa ka bulan ug mohatag og tabang sa mga kabus ug nanginahanglan, diin ang maayo nga pamatasan gipasiugdahan, nagtudlo kanato sa paglikay sa makadaut nga mga butang.

Agig dugang:

 • Giganahan mi sa paghatag og importansya sa personal nga pag-uswag, sa edukasyon, sa kakugi ug pagpaningkamot sa kaugalingon.

 • Nakakat-on mi mahitungod sa talagsaon nga matinabangon nga programa [humanitarian program].

 • Ug nakadayeg mi sa kinatibuk-ang komperensya, uban sa talagsaong musika ug sa maalamon nga espirituhanong mga baruganan nga gipakigbahin didto.

Sa pagkakita niining tanan, wala kami makakita og sayop sa Simbahan. Sukwahi niini, nakagusto mi sa tanan namong nakita. Bisan pa niana, wala gihapon mi makahukom nga magpabunyag tungod kay gusto namong mahibaloan ang tanan sa dili pa kini buhaton.

Apan, bisan pa sa among pagduhaduha, ang Ginoo mapailubon nga nag-andam kanamo, Siya mihulma kanamo, ug Siya nagtabang kanamo sa pagkahibalo nga kinahanglan kita nga makakat-on sa pag-ila sa kamatuoran dili lamang pinaagi sa atong makatarunganon nga pangisip apan usab pinaagi sa hinay ug hinagawhaw nga tingog sa Espiritu, nga mamulong labi na sa among mga kasingkasing.

Kana nga tingog ug ang resulta nga pagbati miabut usa niana kagabii human sa 10 ka bulan nga pagkat-on sa ebanghelyo, dihang nabasa namo sa Mosiah 18: “Ingon nga kamo matinguhaon sa … pagtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, … ug sa paghupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, … kon mao kini ang tinguha sa inyong mga kasingkasing, unsay anaa kaninyo batok sa pagpabunyag diha sa ngalan sa Ginoo?”3

Kana nga tudling gikan sa Basahon ni Mormon misulod sa among mga kasingkasing ug mga kalag, ug kami kalit nga mibati ug nasayud nga walay rason nga dili magpabunyag. Nakaamgo mi nga ang mga tinguha nga gihisgutan niini nga mga bersikulo mao usab ang mga pangandoy sa among mga kasingkasing ug kanang mga butanga mao ang labing importante. Mas importante kadto kay sa pagsabot sa tanang butang tungod kay igo na ang among nahibaloan. Kanunay kaming misalig sa giya sa usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan ug masaligon nga Siya magpadayon sa paggiya kanamo.

Busa, sa mao gihapong adlawa, nagpa-iskedyul mi alang sa among bunyag, ug sa wala madugay nabunyagan kami, sa katapusan!

Held Baptism

Unsay among nakat-onan gikan niana nga kasinatian?

Una, among nahibal-an nga kita hingpit nga makasalig sa usa ka mahigugmaong Langitnong Amahan, kinsa makanunayong magtabang kanato nga makab-ot ang klase sa tawo nga kabalo Siya nga mamahimong kita. Among napamatud-an ang maalamon nga kamatuoran sa Iyang mga pulong sa dihang Siya miingon, “Ako mopadayag ngadto sa mga katawhan og pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto; ug bulahan kadto kinsa mopatalinghug sa akong mga lagda … , kay sila makakat-on og kaalam; kay ngadto kaniya nga modawat Ako mohatag og dugang pa.”4

Ug ikaduha, among nakat-unan nga, dugang sa among mga makatarunganong hunahuna, ang laing aspeto sa pag-angkon og kahibalo makahatag kanato og giya ug pagsabut. Mao kini ang malinawon ug hinay nga tingog sa Espiritu Santo nga makigsulti sa atong mga kasingkasing ug sa atong mga hunahuna.

Ganahan ko nga itandi kini nga baruganan ngadto sa atong kapasidad sa panan-aw. Ang atong Amahan sa Langit mihatag kanato og dili usa lang, apan duha ka pisikal nga mga mata. Makakita kita og igo gamit ang usa lang ka mata, apan ang ikaduhang mata makahatag kanato og laing panglantaw. Kon kining duha ka panglantaw hiusahon diha sa atong mga utok, makamugna kini og tulo-ka-dimensyon nga hulagway sa atong mga palibut.

Sa samang paagi, gihatagan kita og duha ka tinubdan sa impormasyon, pinaagi sa atong pisikal ug espiritwal nga mga kapasidad. Ang atong hunahuna naghatag og usa ka panglantaw pinaagi sa atong pisikal nga mga pagbati ug pinaagi sa atong pangatarungan. Apan pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, ang Amahan naghatag usab kanato sa ikaduha nga panglantaw, nga mao gayud ang labing importante ug matuod tungod kay direkta kini gikan Kaniya. Apan tungod kay ang mga paghunghong sa Espiritu sa kasagaran dili kaayo maklaro, daghan nga mga tawo ang wala makamatikud niining dugang nga tinubdan.

Sa panahon unya nga kining duha ka mga panglantaw mahiusa diha sa atong mga kalag, usa ka kompleto nga hulagway magpakita sa katinuod sa mga butang kon unsa gayud sila. Sa pagkatinuod, pinaagi sa dugang nga panglantaw sa Espiritu Santo, ang pipila ka “ideya nga nagtuo tang tinuod,” nga gihulagway lamang pinaagi sa panabut sa atong hunahuna, mabutyag nga panglimbong o klaro nga sayop. Hinumdumi ang mga pulong ni Moroni: “Pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo kamo mahimo nga masayud sa kamatuoran sa tanan nga mga butang.”5

Sa akong 31 ka tuig isip usa ka miyembro sa Simbahan, ako nakasinati sa daghang mga higayon nga kon kita mosalig lamang sa atong makatarunganong panghunahuna ug molimod o mosalikway sa espirituhanong pagsabut nga atong madawat pinaagi sa mga paghunghong ug mga impresyon sa Espiritu Santo, ingon og kita nag-agi sa kinabuhi nga usa ra ang mata. Apan sa pasumbingay nga pagkasulti, kita sa tinuod gihatagan og “duha ka mga mata. Ang kombinasyon lamang sa duha ka mga panglantaw ang makahatag kanato sa tinuod ug hingpit nga hulagway sa tanang mga kamatuoran ug sa tanan nga atong masinati sa atong mga kinabuhi, ingon man sa tibuok ug lawom nga pagsabut sa atong pagkatawo ug katuyoan isip mga anak sa buhing Amahan sa Langit.

Napahinumduman ko sa unsay gitudlo ni Presidente Russell M Nelson kanato usa ka tuig na ang milabay sa dihang siya miingon nga “sa umaabut nga mga adlaw, dili na posible ang espirituhanong pagsugakod kon wala ang giya, direksyon, ug makahupay nga impluwensya sa Espiritu Santo.”6

Nahibaloan nako sa hingpit nga kasigurohan nga:

 • Kita adunay mahigugmaong Amahan sa Langit, ug kitang tanan miuyon nga moanhi sa yuta isip kabahin sa usa ka sagrado nga plano.

 • Si Jesus mao ang Kristo, Siya buhi ug mao ang akong Manluluwas ug Manunubos.

 • Si Joseph, usa ka mapahiubsanon nga mag-uuma, gitawag ug nahimong bantogan nga propeta kinsa mipasiugda niini, ang dispensasyon sa kahingpitan sa mga panahon, uban sa tanang mga yawe niini, gahum, ug katungod sa balaan nga pagkapari sa Dios.

 • Ang Basahon ni Mormon ikaduhang saksi ni Jesukristo, ug nga ang mga pamilya gihimo aron magpabilin nga mag-uban sa kahangturan.

 • Ang atong Ginoo, si Jesukristo, nangulo niini, ang Iyang gipahiuli nga Simbahan, pinaagi sa atong buhing propeta, si Presidente Russell M. Nelson, karon.

Kini ug ang uban pang bililhon nga mga kamatuoran nahimong espiritwal nga mga tukuranan sa unsay gitabang sa Dios nga akong makab-ot. Ug ako naghulat sa daghang bag-o pa nga mga pagtulon-an nga gusto pa Niya nga madawat nako—ug ninyo—samtang magpadayon kita niining maanindot nga kinabuhi ug “magkat-on … gani pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo.”

“Ako nasayud nga kining mga butanga tinuod ug ako magpamatuod niini sa ngalan ni Jesukristo, amen.