2010–2019
Unsa Ang Sangputanan Niini?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Unsa Ang Sangputanan Niini?

Kita makahimo og mas maayo nga mga pagpili ug mga desisyon kon atong tan-awon ang mga alternatibo ug unsa ang sangputanan niini.

Ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo nag-awhag nato sa paghunahuna mahitungod sa umaabut. Kini nagpasabut sa katuyoan sa mortal nga kinabuhi ug sa pagkatinuod sa kinabuhi nga mosunod. Nagtudlo kini og importante nga mga ideya mahitungod sa umaabut aron magiyahan ang atong mga lihok karon.

Sa pagtandi, kitang tanan nakaila og mga tawo kinsa nagpakabana lamang karon: mogasto karon, maglipay karon, ug dili maghunahuna alang sa umaabut.

Ang atong karon ug ang atong umaabut mas malipayon kon kita sa kanunay nakahibalo sa umaabut. Samtang kita mohimo og mga desisyon karon, kinahanglang mangutana kita, “Unsa ang sangputanan niini?”

I.

Ang pipila ka mga desisyon mao ang mga pagpili tali sa pagbuhat o sa dili pagbuhat. Nakadungog ko og ehemplo niini nga matang sa pagpili sa komperensya sa stake sa Estados Unidos daghang mga tuig na ang nakalabay.

Ang dapit mao ang maanindot nga kampus sa kolehiyo. Usa ka pundok sa batan-ong mga estudyante nanglingkod sa sagbut. Ang mamumulong kinsa mihulagway niini nga sirkumstansya miingon nga sila nanan-aw og matahum nga squirrel nga dunay baga, balhiboon nga ikog nga nagdula libut sa punoan sa maanindot nga gahi nga kahoy. Usahay anaa kini sa yuta, usahay mosaka ug kanaog ug libut sa punoan. Apan ngano kanang pamilyar nga talan-awon nakadani sa pundok sa mga estudyante?

Naghigda diha sa sagbut sa duol mao ang iro nga Irish setter. Siya mao ang butang nga nakapainteres sa mga estudyante, ug ang squirrel mao ang tumong sa iro. Matag higayon nga ang squirrel dili makit-an og kadiyot nga naglibutlibot sa kahoy, ang iro hinay nga mopaduol pipila ka pulgada ug dayon mohigda ingon og wala magpakabana sa palibut. Mao kini ang nakapainteres sa mga estudyante. Hilom ug wala maglihok, ang ilang mga mata nakatutok sa klaro na kaayo nga sangputanan.

Sa katapusan, ang iro duol na kaayo sa paglukso ngadto sa squirrel ug madakpan kini sa iyang ba-ba. Dihay kahadlok nga miabut, ug ang pundok sa mga estudyante daling milihok ug mipalayo sa hayop gikan sa iro, apan ulahi na kaayo. Ang squirrel patay na.

Si bisan kinsa niana nga pundok nakapasidaan unta sa squirrel sa bisan unsang oras pinaagi sa pagwara-wara sa iyang mga kamot o pagsinggit, apan walay mihimo. Nagtan-aw lang sila samtang ang piho nga sangputanan nagkaduol na. Walay usa nga nangutana, “Unsa ang sangputanan niini?” Sa dihang nahitabo na ang gipaabut, ang tanan nagdali aron mapugngan ang sangputanan, apan ulahi na kaayo. Ang paghilak sa pagbasul mao ray ilang nahimo.

Kanang tinuod nga istorya usa ka matang sa sambingay. Kini nga mga butang atong makita sa atong kaugalingong kinabuhi ug sa mga kinabuhi ug mga sirkumstansya sa atong palibut. Samtang makita nato ang mga panghulga nga makaapekto sa mga tawo o mga butang nga atong gimahal, kita adunay kapilian sa pagsulti o paglihok o sa pagpakahilom. Kinahanglang pangutan-on nato ang atong kaugalingon, “Unsa ang sangputanan niini?” Diin ang mga sangputanan diha-diha ug seryoso, dili kita makatugot nga walay buhaton. Kinahanglan kitang mohatag og pasidaan o mosuporta og angayan nga mga paningkamot sa pagpugong samtang aduna pay panahon.

Ang mga desisyon nga bag-o lang nako nga gihulagway naglakip sa mga pagpili tali sa paglihok o sa dili paglihok. Ang mas komon mao kadtong mga pagpili tali sa usa ka lihok o sa lain. Naglakip kini sa mga pagpili tali sa maayo o dautan, apan sa kanunay kini mao ang mga pagpili tali sa duha ka maayo. Bisan niini nga sitwasyon mas maayo ang pagpangutana kon unsa ang sangputanan niini. Kita mohimo og daghan nga mga pagpili tali sa duha ka maayo, sa kasagaran naglakip unsaon nato paggahin ang atong panahon. Wala may dautan sa pagdula og mga dula sa video o pag-text o pagtan-aw og TV o pagpakigsulti gamit ang cell phone. Apan ang matag usa niini naglakip unsay gitawag nga “bayad sa oportunidad,” nagpasabut nga kon kita mogahin og panahon sa pagbuhat og usa ka butang, mawala nato ang oportunidad sa pagbuhat og lain. Ako nakasiguro nga kamo nakakita nga kita kinahanglan nga mosukod pag-ayo unsay nawala nato sa panahon nga atong gigahin sa usa ka kalihokan, bisan kon kini maayo man kaayo.

Taud-taod na ang nakalabay mihatag ko og pakigpulong nga giulohan og “Maayo, Mas Maayo, o Labing Maayo.” Niana nga pakigpulong ako miingon nga “tungod lamang kay ang usa ka butang maayo kini dili igo nga rason sa pagbuhat niini. Ang gidaghanon sa maayong mga butang nga atong mahimo misobra kaayo sa panahon nga magamit sa pagbuhat niini. Pipila sa mga butang mas maayo kay sa maayo, ug kini mao ang mga butang nga nagkinahanglan nga unang hatagan og pagtagad sa atong kinabuhi. … Kinahanglan atong ipalabay ang ubang maayo nga mga butang aron sa pagpili sa uban nga mas maayo o labing maayo.”1

Tan-awa ang mga butang sa mas lapad nga panglantaw. Unsa ang epekto sa atong umaabut sa mga desisyon nga atong gihimo karon? Hinumdumi ang kaimportante sa pagkuha og edukasyon, pagtuon sa ebanghelyo, pagbag-o sa atong mga pakigsaad pinaagi sa pag-ambit sa sakramento, ug sa pagtambong sa templo.

II.

“Unsa ang sangputanan niini?” importante usab ang pagpili unsaon nato pagtagad o paghunahuna sa atong kaugalingon. Labing importante, ang matag usa kanato usa ka anak sa Dios uban sa potensyal nga kapalaran sa kinabuhing dayon. Ang matag laing pagtagad, bisan lakip sa trabaho, kaliwat, pisikal nga mga kinaiya, o mga dungog, temporaryo lang o dili importante nga kabahin sa kahangturan. Ayaw pilia ang pagtagad sa inyong kaugalingon o paghunahuna sa inyong kaugalingon sa mga paagi nga nagbutang og kinutuban sa usa ka tumong nga inyong gipaningkamutan.

Akong mga kaigsoonan, kinsa motan-aw o mobasa unsay akong gisulti dinhi, ako manghinaut nga kamo makahibalo ngano nga ang inyong mga lider mohatag og mga pagtulun-an ug tambag nga among gihatag. Gimahal namo kamo, ug ang atong Langitnong Amahan ug ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, nagmahal kaninyo. Ang ilang plano alang kanato mao ang “mahinungdanon nga laraw sa kalipay” (Alma 42:8). Kana nga plano ug ang Ilang mga sugo ug mga ordinansa ug mga pakigsaad mogiya nato ngadto sa labing mahinungdanon nga kalipay niini nga kinabuhi ug sa kinabuhi nga moabut. Isip mga sulugoon sa Amahan ug sa Anak, kami motudlo ug motambag subay sa Ilang pagsugo kanamo pinaagi sa Espiritu Santo. Kami walay tinguha kay sa pagsulti unsa ang tinuod ug sa pag-awhag kaninyo sa pagbuhat unsa ang Ilang gilatid isip dalan ngadto sa kinabuhing dayon, “ang labing mahinungdanon sa tanan nga mga gasa sa Dios” (Doktrina ug mga Pakigsaad 14:7).

III.

Aniay laing ehemplo sa epekto sa umaabut nga mga desisyon nga gihimo karon. Kini nga ehemplo kabahin sa pagpili nga buhaton ang pagsakripisyo karon aron makab-ot ang usa ka importante nga tumong sa umaabut.

Sa usa ka komperensya sa stake sa Cali, Colombia, usa ka igsoong babaye misulti sa iyang tinguha ug sa iyang pamanhunon nga maminyo sa templo nga ang pinakaduol nga templo mao ang Peru nga diin layo kaayo. Sulod sa taas nga panahon, sila nagtigum og kwarta alang sa pamilite sa bus. Sa katapusan misakay sila sa bus padulong sa Bogotá, apan sa ilang pag-abut didto, ilang nahibaloan nga ang tanang lingkuranan sa bus padulong sa Lima, Peru, ukopado na. Mahimo silang mouli nga wala maminyo o magminyo sa gawas sa templo. Maayo gani, dihay laing alternatibo. Makasakay sila sa bus ngadto sa Lima kon sila andam nga molingkod sa salog sa bus sa tibuok lima ka adlaw ug lima ka gabii nga biyahe. Mipili sila sa paghimo niini. Miingon siya nga lisud kadto, bisan og ang pipila ka mga pasahero mopalingkod nila sa ilang mga lingkuranan aron sila makatuy-od diha sa salog.

Unsay nakapadani nako sa iyang pakigpulong mao ang pamahayag niini nga igsoong babaye nga mapasalamaton siya ug ang iyang bana nga nakahimo sa pag-adto sa templo niining paagiha, tungod kay kini nakausab sa paagi sa ilang pagbati mahitungod sa ebanghelyo ug sa paagi nga sila mibati mahitungod sa kaminyoon diha sa templo. Ang Ginoo miganti kanila sa kalamboan nga nagagikan sa pagsakripisyo. Siya usab nakaobserbar nga ang ilang lima ka adlaw nga biyahe ngadto sa templo nakahatag og mas dako nga kahigayunan sa paglig-on sa ilang pagkaespiritwal kay sa daghang mga pagbisita nga walay sakripisyo.

Sa katuigan sukad nga ako nakadungog niana nga pagpamatuod, naghunahuna ko unsa kaha ka lahi sa kinabuhi niadtong batan-ong magtiayon kon mipili pa sila og laing pagpili—wala mohimo sa sakripisyo nga gikinahanglan aron maminyo sa templo.

Mga kaigsoonan, kita mohimo og daghang mga pagpili sa kinabuhi, ang pipila importante ug ang pipila dili importante. Sa paghunahuna niini, makita nato unsa ang dakong kalainan sa pipila sa atong mga pagpili nga gihimo sa atong mga kinabuhi. Kita makahimo og mas maayo nga mga pagpili ug mga desisyon kon atong tan-awon ang mga alternatibo ug unsa ang sangputanan niini. Kon buhaton nato, kita nagsunod sa tambag ni Presidente Russell M. Nelson nga mosugod nga maghunahuna sa unsa ang atong tumong.2 Alang kanato, ang atong tumong kanunay nga diha sa dalan sa pakigsaad pinaagi sa templo ngadto sa kinabuhing dayon, ang labing mahinungdanon sa tanang mga gasa sa Dios.

Ako mopamatuod ni Jesukristo ug sa mga sangputanan sa Iyang Pag-ula ug sa ubang mga kamatuoran sa Iyang walay katapusan nga ebanghelyo sa ngalan ni Jesukristo, amen.