2010–2019
Ang Korum: Usa ka Dapit nga Mobati nga Nahisakop
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Korum: Usa ka Dapit nga Mobati nga Nahisakop

Gusto sa Ginoo nga moestablisar kamo og lig-on nga korum. Samtang Iyang pundukon ang Iyang mga anak, magkinahanglan sila og dapit nga mobati nga nahisakop ug molambo.

Niadtong 2010, si Andre Sebako usa ka batan-ong lalaki nga nangita sa kamatuoran. Bisan og wala pa gayud siya makahalad og kinasingkasing nga pag-ampo sukad, nakahukom siya nga mosulay. Wala madugay human niana nahimamat niya ang mga misyonaryo. Mihatag sila kaniya og pass-along card nga dunay hulagway sa Basahon ni Mormon. Adunay gibati si Andre ug nangutana kon ang mga misyonaryo mobaligya ba kaniya sa basahon. Miingon sila nga libre niyang maangkon ang basahon kon motambong siya sa simbahan.1

Mitambong si Andre sa bag-o lang niadtong namugna nga Mochudi Branch sa Botswana, Africa, nga siya ra. Apan ang branch usa ka mahigugmaon, suod nga grupo nga gilangkuban sa mga 40 ka mga miyembro.2 Gihangup nila si Andre sa mahigalaong paagi. Gitudloan siya sa mga leksyon sa misyonaryo ug nabunyagan. Nindot kaayo kadto!

Apan unsa na man dayon? Sa unsang paagi si Andre magpabiling aktibo? Kinsay makatabang niya nga mouswag diha sa dalan sa pakigsaad? Usa ka tubag niana nga pangutana mao ang iyang korum sa pagkapari!3

Ang matag naghupot sa pagkapari, bisan unsa pa ang iyang sitwasyon, makabenepisyo sa lig-on nga korum. Akong batan-ong mga igsoon nga nanaghupot sa Aaronic nga Pagkapari, gusto sa Ginoo nga motukod kamo og lig-on nga korum, usa ka dapit nga mobati nga nahisakop ang matag batan-ong lalaki, usa ka dapit diin anaa ang Espiritu sa Ginoo, usa ka dapit diin ang tanang mga sakop sa korum gihangup ug gihatagan og bili. Samtang pundukon sa Ginoo ang Iyang mga anak, nagkinahanglan sila og dapit nga mobati nga nahisakop ug molambo.

Matag usa kaninyo nga mga sakop sa kapangulohan sa korum mogiya sa agianan samtang magtinguha kamo og inspirasyon4 ug mopalambo og gugma ug panag-igsoonay diha sa tanang mga sakop sa korum. Inyong hatagan og espesyal nga pagtagad kadtong bag-ong mga miyembro, kadtong dili kaayo aktibo, o kadtong dunay espesyal nga mga panginahanglan.5 Uban sa gahum sa pagkapari, motukod kamo og lig-on nga korum.6 Ug ang lig-on, nagkahiusa nga korum adunay gamhanang impluwensya sa kinabuhi sa usa ka batan-ong lalaki.

Sa dihang gipahibalo sa Simbahan ang bag-ong pagkat-on sa ebanghelyo nga nakasentro sa panimalay,7 ang uban naghunahuna sa mga miyembro sama kang Andre ug nangutana, “Unsa na man lang ang mga batan-on nga gikan og sitwasyon sa pamilya diin ang ebanghelyo wala tun-i ug diin walay kahimtang sa pagkat-on ug pagsunod sa ebanghelyo diha sa panimalay? Kalimtan lang ba sila?”

Dili! Walay usa nga kalimtan! Ang Ginoo nahigugma sa matag batan-ong lalaki ug matag batan-ong babaye. Kita, isip mga nanaghupot sa pagkapari, mao ang mga kamot sa Ginoo. Kita ang suporta sa Simbahan sa mga paningkamot nga nakasentro sa panimalay. Kon adunay limitado nga suporta sa panimalay, ang mga korum sa pagkapari ug ubang mga lider ug mga higala mobantay ug mosuporta sa matag indibidwal ug pamilya kon gikinahanglan.

Nakita ko kini nga miepekto. Nasinati ko kini. Sa dihang sayis anyos pa ko, nagdiborsyo ang akong mga ginikanan ug gibiyaan sa akong amahan ang akong inahan nga dunay lima ka gagmayng mga bata. Misugod sa pagtrabaho ang akong mama aron makasangkap kanamo. Nagkinahanglan siya og ikaduhang trabaho sa mubong panahon, ingon man dugang nga edukasyon. Wala kaayo siyay panahon sa pag-amuma. Apan ang mga apohan, mga uyoan, mga iyaan, mga bishop, ug mga home teacher miapil sa pagtabang sa akong talagsaong inahan.

Ug duna akoy korum nga nagsuporta. Mapasalamaton kaayo ko sa akong mga higala—akong kaigsoonan—kinsa nagmahal ug misuporta kanako. Ang akong korum usa ka dapit nga mobati nga nahisakop. Ang uban tingali mikonsiderar nako nga wala kaayoy tsansa nga magmalampuson tungod sa sitwasyon sa akong pamilya. Tingali ingon ako niana. Apan ang korum sa pagkapari miusab sa akong tsansa nga magmalampuson. Ang akong korum misuporta nako ug hilabihan nga mipanalangin sa akong kinabuhi.

Adunay mga tawo libut kanato nga wala kaayoy tsansa nga magmalampuson. Tingali kitang tanan ingon niana sa managlahi nga paagi. Apan ang matag usa kanato dinhi adunay korum, usa ka dapit diin makadawat kita og kalig-on ug makahatag og kalig-on. Ang korum mao ang “tanan alang sa usa ug usa alang sa tanan.”8 Usa kini ka dapit diin motudlo kita sa usag usa, moserbisyo sa uban, ug mougmad og panaghiusa ug panag-igsoonay samtang moserbisyo kita sa Dios.9 Usa kini ka dapit diin ang mga milagro mahitabo.

Sultihan ko kamo sa pipila ka mga milagro nga nahitabo sa korum ni Andre didto sa Mochudi. Samtang ipaambit ko kini nga ehemplo, timan-i ang mga baruganan nga molig-on sa matag korum sa pagkapari nga mogamit niini.

Human mabunyagi si Andre, miuban siya sa mga misyonaryo samtang mitudlo sila og upat ka batan-ong lalaki, kinsa nabunyagan usab. Karon aduna nay lima ka batan-ong lalaki. Misugod sila sa paglig-on sa usag usa ug sa branch.

Ang ikaunom nga batan-ong lalaki, si Thuso, nabunyagan. Gipaambit ni Thuso ang ebanghelyo ngadto sa tulo sa iyang mga higala, ug wala madugay diha nay siyam.

Ang mga disipulo ni Jesukristo kasagaran nga mapundok niini nga paagi—pipila matag higayon, sumala sa pagdapit sa ilang mga higala. Sa karaang panahon, dihang nakita ni Andres ang Manluluwas, miadto dayon siya sa iyang igsoon nga si Simon ug “gidala siya ngadto kang Jesus.”10 Sa samang paagi, wala madugay human si Felipe nahimong sumusunod ni Kristo, gidapit niya ang iyang higala nga si Natanael nga “umari ka ug tan-awa.”11

Sa Mochudi, ang ika-10 nga batan-ong lalaki sa wala madugay namiyembro sa Simbahan. Ang mga misyonaryo nakakaplag sa ika-11. Ug ang ika-12 nga batan-ong lalaki nabunyagan human makita ang epekto sa ebanghelyo sa iyang mga higala.

Nalipay pag-ayo ang mga miyembro sa Mochudi Branch. Kini nga mga batan-ong lalaki “nakabig ngadto sa Ginoo, ug … nagkahiusa ngadto sa simbahan.”12

Ang Basahon ni Mormon adunay mahinungdanong bahin sa ilang pagkakabig.13 Nahinumdom si Thuso, “Misugod ko sa pagbasa sa Basahon ni Mormon … matag higayon nga libre ko, sa panimalay, sa eskwelahan, bisan asa.”14

Si Oratile nainteresado sa ebanghelyo tungod sa ehemplo sa iyang mga higala. Mipasabut siya: “Daw kalit kaayo [sila] nga nausab. … Naghunahuna ko nga kini … dunay koneksyon sa gamay … nga basahon nga gisugdan nila sa pagdala-dala … sa eskwelahan. Akong nakita nga nahimo silang maayo nga mga tawo. … [Ako] gusto usab nga mausab.”15

Ghana

Ang tanang 12 ka batan-ong lalaki napundok ug nabunyagan sulod sa duha ka tuig gikan sa usag usa. Ang matag usa mao lamang ang miyembro sa Simbahan sa ilang pamilya. Apan gisuportahan sila sa ilang Simbahan nga pamilya, lakip ni Presidente Rakwela,16 ang ilang presidente sa branch; si Elder ug Sister Taylor,17 ang senior missionary couple; ug sa ubang mga miyembro sa branch.

Si Brother Junior,18 usa ka lider sa korum, midapit sa mga batan-ong lalaki ngadto sa iyang panimalay ma-Dominggo sa hapon ug mitudlo kanila. Ang mga batan-ong lalaki dungan nga nagtuon sa mga kasulatan ug mipahigayon og regular nga mga home evening.

Ghana

Gidala sila ni Brother Junior sa pagbisita sa mga miyembro, sa mga tawo nga gitudloan sa mga misyonaryo, ug ni bisan kinsa nga nagkinahanglan og pagbisita. Ang tanang 12 ka batan-ong lalaki misakay sa luyo sa truck ni Brother Junior. Ihatud niya sila sa mga panimalay nga magtinagurha o tinagutlo ug panguhaon sila og balik.

Bisan tuod ang mga batan-ong lalaki nagkat-on pa sa ebanghelyo ug wala mobati nga daghan na sila og nasayran, misulti si Brother Junior kanila sa pagpaambit og usa o duha ka butang nga ilang nasayran ngadto sa mga tawo nga ilang gibisitahan. Kining batan-ong mga nanaghupot sa pagkapari mitudlo, nag-ampo, ug mitabang sa pagbantay sa Simbahan.19 Gituman nila ang ilang mga responsibilidad sa pagkapari ug nakasinati og kalipay sa pagserbisyo.

Ghana: Young Men

Si Andre miingon, “Dungan kami nga nagdula, nangatawa, nanghilak, ug nahimong usa ka panag-igsoonay.”20 Gani, gitawag nila ang ilang kaugalingon nga “Pundok sa mga Igsoon.”

Nag-uban silang mihimo og tumong nga silang tanan moserbisyo og misyon. Tungod kay sila lamang ang mga miyembro sa Simbahan sa ilang mga pamilya, daghan sila og mga babag nga buntugon, apan gitabangan nila ang usag usa agi niini.

Sa tagsa-tagsa, ang mga batan-ong lalaki nakadawat og mga tawag sa misyon. Kadtong unang nakalarga misulat ngadto sa mga nangandam pa, mipaambit og mga kasinatian ug miawhag kanila sa pagserbisyo. Ang onse sa mga batan-ong lalaki miserbisyo og misyon.

Kining mga batan-ong lalaki mipaambit sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga pamilya. Ang mga inahan, mga igsoong babaye ug lalaki, mga higala, ingon man sa mga tawo nga ilang gitudloan sa ilang mga misyon, nakabig ug nabunyagan. Nahitabo ang mga milagro ug napanalanginan ang dili maihap nga mga kinabuhi.

Mahunahuna nako nga ang pipila kaninyo naghunahuna nga tingali ang ingon nga mga milagro mahitabo lamang sa usa ka lugar sama sa Africa, usa ka dapit nga andam maminaw ang mga tawo diin ang pagpundok sa Israel napadali. Hinoon, mopamatuod ko nga ang mga baruganan nga nagamit sa Mochudi Branch magamit bisan asa. Bisan asa man kamo, ang inyong korum motubo pinaagi sa pagpaaktibo ug pagpaambit sa ebanghelyo. Kon bisan usa ka disipulo mopaambit sa usa ka higala, ang usa mahimong duha. Ang duha nahimong upat. Ang upat mahimong walo. Ug ang walo mahimong napulog duha. Ang mga branch mahimong mga ward.

Ghana: Church Members

Ang Manluluwas mitudlo, “Diin duha o tulo [o sobra pa] nagpundok nga naghiusa diha sa akong ngalan, … tan-awa, Ako anaa diha sa taliwala kanila.”21 Ang Langitnong Amahan nag-andam sa mga hunahuna ug mga kasingkasing sa mga tawo sa atong palibut. Masunod nato ang mga pag-aghat, makamugna kita og panaghigalaay, mopaambit sa kamatuoran, modapit sa uban sa pagbasa sa Basahon ni Mormon, ug mohigugma ug mosuporta kanila samtang makat-on sila sa atong Manluluwas.

Hapit na 10 ka tuig sukad ang Pundok sa mga Igsoon sa Mochudi dungan nga misugod sa ilang panaw, ug sila usa gihapon ka pundok sa mga igsoon.

Si Katlego miingon, “Tingali gibulag kami sa gilay-on apan anaa lang gihapon kami alang sa usag usa.”22

Manghinaut ko nga atong dawaton ang pagdapit sa Ginoo nga mahiusa Kaniya diha sa atong mga korum sa pagkapari aron ang matag korum mahimong usa ka dapit nga mobati nga nahisakop, usa ka dapit nga pundukanan, usa ka dapit nga naglambo.

Si Jesukristo mao ang atong Manluluwas, ug kini ang Iyang buhat. Niini ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, amen.