2010–2019
Kristo: Ang Kahayag nga Nagdan-ag taliwala sa Kangitngit
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kristo: Ang Kahayag nga Nagdan-ag taliwala sa Kangitngit

Kon inyong gibati nga ang kahayag sa inyong pagpamatuod nagkaawop ug ang kangitngit nagkadako, pagbaton og kaisug. Tumana ang inyong mga saad sa Dios.

Sa akong opisina diha sa Relief Society Building perpekto kaayong tan-awon ang Templo sa Salt Lake. Kada gabii, sama ka regular sa pagtakdo sa oras, ang mga suga sa gawas sa templo mosiga inig ka kilumkilom. Ang templo mao ang makanunayon, makapadasig nga banwag sa gawas gayud sa akong bintana.

Salt Lake Temple

Usa ka gabii niining miaging Pebrero, ang akong opisina wala damha nga nagpabiling dulom sa dihang misalop ang adlaw. Sa akong pagtambo sa bintana, ang templo ngitngit. Ang mga suga wala mosiga. Kalit kong mibati og kamahinoklogon. Dili nako makita ang mga tumoy sa templo nga akong malantawan kada gabii sulod na sa daghang katuigan.

Salt Lake Temple

Ang makakita og kangitngit diin akong gilauman nga makita ang kahayag nagpahinumdom nako nga usa sa mga nag-unang panginahanglanon nato aron molambo mao ang magpabiling konektado ngadto sa tinubdan sa kahayag—si Jesukristo. Siya ang tinubdan sa atong gahum, ang Kahayag ug Kinabuhi sa Kalibutan. Kon wala ang lig-ong koneksyon ngadto Kaniya, magsugod kita nga mamatay sa espirituhanong paagi. Kay nakahibalo niana, si Satanas mosulay sa pagpahimulos sa kalibutanong mga kalisud nga atong gisagubang. Naningkamot siya sa pagpaawop sa atong kahayag, gub-on ang koneksyon, putlon ang linya sa kuryente, pasagdan kita nga nag-inusara diha sa kangitngit. Kini nga mga kalisud mao ang komon nga mga kahimtang sa mortalidad, apan si Satanas naningkamot og maayo sa paglain kanato ug mosulti kanato nga kita lang ang nakasinati niini.

Ang Uban Kanato Dili Makalihok tungod sa Pagbangutan

Kon ang mga trahedya mahitabo kanato, kon ang kinabuhi nakapasakit nato og maayo nga mobati kita nga hapit dili na kita makaginhawa, kon gipahamtangan kita og mga pasakit sama sa tawo sa dalan paingon sa Jerico ug gibiyaan nga himatyon, si Jesus moabut ug mopatulo og lana sa atong mga samad, malumong mobayaw kanato, modala nato sa balay nga abutanan, ug moatiman kanato.1 Kanato nga anaa sa pagbangutan, Siya miingon, “Ako … mopagaan sa mga alantuson diin anaa gitungtong sa inyong mga abaga, gani kamo dili makabati kanila diha sa inyong mga buko-buko, … nga kamo mahimo nga masayud sa pagkatinuod nga Ako, ang Ginoong Dios, moduaw sa akong mga katawhan diha sa ilang kasakit.”2 Si Kristo moayo sa mga samad.

Ang Uban Kanato Gikapoy Na Kaayo

Si Elder Jeffrey R. Holland miingon: “Dili kinahanglan nga kita modagan nga labaw pa kay sa atong kusog. … Apan [bisan pa] niana, nasayud ko nga daghan kaninyo modagan og kusog kaayo ug nga ang kusog ug nga kamo wala na kaayoy kusog sa pagtabang sa uban.”3 Kon ang mga gilauman makapaluya kanato, mahimo kitang mohunong ug mangutana sa Langitnong Amahan kon unsa ang angay buhian. Kabahin sa atong kasinatian sa kinabuhi mao ang pagkat-on kon unsa ang dili buhaton. Apan bisan pa man, usahay ang kinabuhi mahimong lisud kaayo nga atubangon. Si Jesus mipasalig kanato, “Umari kamo kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.”4

Si Kristo andam sa pag-uban kanato aron maatubang ang atong mga pagsulay ug mounong aron nga mapagaan ang atong mga alantuson. Si Kristo mao ang kapahulayan.

Ang Uban Kanato Mobati nga Kita Dili Sama sa Kasagaran nga Miyembro sa Simbahan

Tungod sa nagkadaiyang rason, wala kita mobati nga gidawat o angayang dawaton. Ang Bag-ong Tugon nagpakita sa dakong mga paningkamot nga gihimo ni Jesus sa pagtabang sa tanang klase sa katawhan: ang mga sanglahon, mga maniningil sa buhis, mga bata, mga taga-Galilea, mga babayeng tigbaligya og dungog, mga publikano, kababayen-an, mga Pariseo, mga makasasala, mga Samaritano, mga biyuda, mga Romano nga senturyon, mga mananapaw, ang mga hugaw sa ritwal nga paagi. Sa hapit kada sugilanon, Siya mitabang sa usa ka tawo nga dili kasagaran gidawat sa katilingban.

Ang Lucas 19 nagsaysay sa sugilanon sa dako-dako sa mga maniningil og buhis nga ginganlan og Zaqueo. Misaka siya sa usa ka kahoy aron sa pagtan-aw ni Jesus nga moagi. Si Zaqueo gipatrabaho sa Romano nga kagamhanan, ug siya gituohan nga limbungan ug usa ka makasasala. Si Jesus nakakita kaniya ibabaw sa kahoy ug mitawag kaniya nga nag-ingon, “Zaqueo, dumali ka pagkanaug, kay kinahanglan adto ako moabut sa imong balay karong adlawa.”5 Ug sa dihang nakita ni Jesus ang kamaayo sa kasingkasing ni Zaqueo ug ang mga butang nga iyang gihimo alang sa uban, Iyang gidawat ang iyang halad nga nag-ingon, “Niining adlawa karon, ang kaluwasan nahiabut niining balaya, [sanglit] siya usab anak man ni Abraham.”6

Si Kristo malumong misulti sa mga Nephite, “Ako misugo nga walay mopalayo kaninyo.”7 Si Pedro adunay mahinungdanong naamguhan diha sa Mga Buhat 10 sa dihang siya mipahayag, “Gipahibalo kanako sa Dios nga kinahanglan walay [tawo] nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw.”8 Usa ka walay pagkausab nga panginahanglanon sa Kristiyano nga mga disipulo ug sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ang pagpakita og tiunay nga gugma sa usag usa.9 Si Jesus mihatag sa sama nga pagdapit ngari kanato nga Iyang gihimo ngadto ni Zaqueo: “Tan-awa, nagatindog ako sa pultahan, ug nagatuktok: kon [ikaw] magapatalinghug sa akong tingog, ug moabli sa pultahan, ako mosulod [kanimo] ug makigsalo Ako uban [nimo], ug [ikaw] uban kanako.”10 Si Kristo nakakita kanato diha sa atong kahoy.

Ang Uban Kanato Gihasol tungod sa mga Pangutana

Mga katuigan nang milabay dili pa lang dugay, nabug-atan ko ug nahasol sa mga pangutana nga wala nako mapangitai og mga tubag. Sayo sa usa ka Sabado sa buntag, aduna koy gamay nga damgo. Diha sa damgo nakakita ko og lagkaw [gazebo], ug akong nasabtan nga kinahanglan nako nga moadto ug mobarug sa sulod niini. Aduna kini lima ka arko nga nagliyok niini, apan ang mga bintana ginama sa bato. Mireklamo ko diha sa damgo, dili ganahan nga mosulod tungod kay gamay ug ngitngit kini. Dayon misantop sa akong hunahuna nga ang igsoong lalaki ni Jared nga mapailubong mitunaw og mga bato ngadto sa tin-aw nga bildo. Ang bildo usa ka bato nga miagi og kausaban sa kahimtang. Sa dihang gihikap sa Ginoo ang mga bato sa igsoong lalaki ni Jared, miamag kini sa kahayag sulod sa mangitngit nga mga barko11 Sa kalit lang napuno ko sa tinguha nga makasulod niana nga lagkaw kay sa bisan asa pa nga dapit. Mao kana ang mao gayud nga dapit—ang bugtong dapit—nga ako tinuoray nga “makakita.” Ang mga pangutana nga naghasol kanako wala mawagtang, apan mas gihinuktukan nako kini nga pangutana human sa akong pagbangon: “Unsaon nimo sa pagpalambo ang imong pagtuo, sama sa igsoong lalaki ni Jared, aron ang imong mga bato mahimo nga kahayag?”12

Ang atong mortal nga mga utok gihimo aron sa pagpangita og panabut ug kahulugan sa ginagmayng paagi matag higayon. Wala ko kahibalo sa tanan nga rason ngano nga lisud kaayo ang pagsabut sa mga butang samtang ania pa kita sa mortalidad. Dili kini ang yugto sa atong mahangturong paglambo diin naa nato ang tanang tubag. Kini ang yugto diin atong gipalambo ang kasiguruhan (o usahay atong paglaum) diha sa ebidensya sa mga butang nga dili makita. Ang kasiguruhan moabut sa mga paagi nga dili kanunayng sayon sa pagsabut, apan adunay kasiguruhan nga makahatag kanato og kalinaw ug giya. Si Jesus miingon, “Ako mao ang kahayag, ug ang kinabuhi, ug ang kamatuoran sa kalibutan.”13 Alang niadtong nangita sa kamatuoran, sa una mobati kita nga binuang nga naa sa gamayng ngitngit nga lawak nga ang bintana hinimo sa bato. Apan uban sa pailub ug matuohong mga pangutana, si Jesus mousab sa atong mga bintana nga bato ngadto sa bildo ug kahayag. Si Kristo kahayag sa paagi nga atong masabtan.

Ang Uban Kanato Mobati nga Dili Gayud Igo ang Atong Kamaayo

Ang pula nga tina sa Karaang Tugon dili lamang mabulukon kon dili molungtad usab, buot ipasabut nga ang iyang lab-as nga bulok mopilit sa delana [wool] ug dili mapusgaw bisan kapila pa kini labhan.14 Si Satanas migamit niini nga pagkumparar aron mobati kita nga dili na mapasaylo: ang puti nga delana nga namansahan og pula dili na mabalik sa pagkaputi. Apan si Jesukristo mipahayag, “Ang akong mga dalan [kay] labi pang hataas kay sa inyong mga dalan,”15 ug ang milagro sa Iyang grasya mao nga kon kita maghinulsol sa atong mga sala, ang Iyang pula nga dugo mopabalik nato ngadto sa kaputli. Dili kini lohikal, apan bisan niana may kamatuoran.

Yarn in Red Dye

Hulagway gikan sa iStock.com/iinwibisono

“Bisan pa ang inyong mga sala mapula, sila pagapution ingon sa nieve, bisan pa sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero.”16 Ang Ginoo malumo nga miingon: siya “kinsa naghinulsol sa … mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom [niini].”17 Sa laing pagkasulti: Umari kamo, usahan ta paghusay.18 Nakahimo ka og mga sayop; ang tanan usahay mapandol.19 Duol ngari kanako ug paghinulsol.20 Ako dili na mahinumdom sa sala.21 Kamo mahimong mamaayo pag-usab.22 Ako adunay usa ka buhat alang kanimo.23 Si Kristo mopasaylo ug molimpyo kanato.

Apan unsa gayud ang gikinahanglan nato nga buhaton? Unsa ang labing importante nga paagi aron makakonektar pag-usab ngadto sa gahum ni Jesukristo kon kita nagduha-duha? Si Presidente Russell M. Nelson misulti niini sa yano nga paagi: “Ang labing mahinungdanon mao ang paghimo ug pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaad. … Dili kini komplikado nga dalan.”24 Himoa si Kristo nga pinakaimportanting bahin sa inyong kinabuhi.25

Kon inyong gibati nga ang kahayag sa inyong pagpamatuod nagkaawop ug ang kangitngit nagkadako, pagbaton og kaisug. Tumana ang inyong mga saad sa Dios. Pangutana kamo. Pagmapailubon sa pagtugot sa Ginoo nga tunawon ang bato ngadto sa bildo. Dangop ngadto ni Jesus, kinsa nahigugma gihapon kanimo.

Si Jesus miingon, “Ako ang kahayag [nga] nagdan-ag sa kangitngit, ug ang kangitngit wala makasabut niini.”26 Kana nagpasabut nga bisan unsaon niini sa pagpaningkamot, ang kangitngit dili makapalong sa kahayag. Bisan unsaon pa. Makasalig ka nga ang Iyang kahayag anaa alang kanimo.

Salt Lake Temple

Kita, o ang mga tawo nga atong gihigugma, mahimo nga temporaryong mawad-an sa ilang pagpamatuod. Sa istorya kabahin sa Templo sa Salt Lake, ang tigdumala sa pasilidad, si Brother Val White, gikontak dayon. Ang katawhan nakabantay. Unsay nahitabo sa mga suga sa templo? Una, ang mga kawani personal nga miadto sa matag plangka sa kuryente sulod sa templo ug mano-mano nga gipasiga ang mga suga. Dayon ilang giilisan ang mga baterya diha sa awtomatik nga suplay sa kuryente ug gisulayan kini aron mahibaloan unsa ang nipalyar.

Lisud ang pagpabalik sa kahayag sa imong kaugalingon lang. Nagkinahanglan kita og mga higala. Nagkinahanglan kita sa usag usa. Sama sa mga kawani sa pasilidad sa templo, matabangan nato ang usag usa pinaagi sa personal nga pagpakita, kargahan og usab ang atong espirituhanong mga baterya, ayohon kon unsa ang naguba.

Salt Lake Temple

Ang atong tagsa-tagsa ka kahayag mahimong sama sa usa lamang ka bombilya diha sa kahoy. Apan gipadan-ag gihapon nato ang atong gamay nga kahayag, ug kon magdungan ang tanan, sama sa Temple Square atol sa Kapaskuhan, kita makadani og minilyon nga katawhan ngadto sa balay sa Ginoo. Labaw sa tanan, sama sa giawhag ni Presidente Nelson, mahimo natong dad-on ang kahayag sa Manluluwas nganha sa atong kaugalingon ug sa mga tawo nga importante kanato pinaagi sa yano nga buhat sa pagtuman sa atong mga pakigsaad. Sa nagkadaiyang mga paagi, ang Ginoo moganti nianang matinuoron nga buhat uban sa gahum ug hingpit nga kalipay.27

Ako mopamatuod nga kamo gihigugma. Ang Ginoo nasayud giunsa nimo sa pagpaningkamot. Nakahimo ka og kalambuan. Padayon lang. Nakakita Siya sa tanan nimong sakripisyo nga wala makita sa uban ug moganti kaninyo ug niadtong inyong mga gihigugma. Ang inyong gihimo wala makawang. Wala kamo mag-inusara. Ang Iya mismong ngalan, Emmanuel, nagpasabut og “Ang Dios uban kanato.”28 Sigurado nga Siya uban kaninyo.

Padayon sa pagsunod sa mga kasugoan ug pagbaton og pagtuo bisan og wala kamo masayud sa hingpit kon unsa ang mahitabo kaninyo. Makabaton kamo pag-usab og kahayag. Ako mopamatuod sa kamatuoran sa mga pulong ni Jesus, ug kini puno sa kahayag: “Paduol ngari kanako ug Ako mopaduol nganha kaninyo; pangita kanako nga makugihon ug kamo makakita kanako; pangayo, ug kamo makadawat; tuktok, ug kini pagabuksan nganha kaninyo.”29 Sa ngalan ni Jesukristo, amen.