2010–2019
Usa ka Panimalay Diin ang Espiritu sa Ginoo Mopuyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Usa ka Panimalay Diin ang Espiritu sa Ginoo Mopuyo

Inyong makaplagan ang pipila sa inyong labing dako nga mga kalipay diha sa inyong mga paningkamot sa paghimo sa inyong panimalay nga usa ka dapit sa pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo ug usa ka dapit nga puno sa gugma.

Minahal nga kaigsoonan, mapasalamaton ko nga gidapit nga mamulong kaninyo niining ika-189 nga Tinuig nga Kinatibuk-ang Komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Niining petsaha sa 1830, giorganisar ni Joseph Smith ang Simbahan ubos sa direksyon sa Ginoo. Gihimo kini diha sa balay sa pamilyang Whitmer duol sa Fayette, New York. Dihay unom ka miyembro ug hapit 50 pa ka interesado nga mga tawo nianang adlawa.

Bisan wala ko masayud unsay gisulti ni Propeta Joseph o unsay iyang panagway sa dihang mibarug siya atubangan nianang gamay nga pundok, nasayud ko kon unsa ang gibati niadto nga mga tawo nga dunay hugot nga pagtuo kang Jesukristo. Gibati nila ang Espiritu Santo, ug gibati nila nga anaa sila sa usa ka balaan nga dapit. Siguradong gibati nila nga nagkahiusa sila.

Kana nga milagrusong pagbati mao ang unsay gusto natong tanan diha sa atong mga panimalay. Usa kana ka pagbati nga moabut gikan sa pagkaadunay, sama sa gihulagway ni Pablo, “panghunahuna alang sa espiritu.”1

Ang akong tuyo karon mao ang pagtudlo sa akong nasayran kon sa unsang paagi nga mas kanunay kitang mahimong takus niana nga pagbati ug modapit niana nga molungtad og mas dugay diha sa atong mga pamilya. Sama sa inyong nasayran gikan sa kasinatian, dili kana sayon buhaton. Ang pakigbingkil, garbo, ug sala kinahanglang mapugngan. Ang tiunay nga gugma ni Kristo kinahanglan mosulod sa mga kasingkasing niadtong anaa sa atong pamilya.

Si Adan ug Eva, Lehi ug Sariah, ug ubang mga ginikanan nga atong nahibaloan gikan sa kasulatan nalisdan niana nga hagit. Apan adunay makaawhag nga mga ehemplo sa malungtarong kalipay diha sa mga pamilya ug mga panimalay nga makadasig kanato. Ug kadto nga mga ehemplo nagpakita kanato sa paagi nga mahimo kining mahitabo kanato ug sa atong mga pamilya. Nahinumdom kamo sa istorya gikan sa 4 Nephi:

“Ug nahinabo nga walay panagbingkil diha sa yuta, tungod sa gugma sa Dios nga anaa sa mga kasingkasing sa mga katawhan.

“Ug wala nay mga kasina, ni panagbangi, ni kagubot, ni malaw-ay nga mga buhat, ni mga pamakak, ni mga pagbuno, ni bisan unsa nga matang sa pagkamaulagon; ug sa pagkamatuod wala nay mga katawhan nga labaw pa ka malipayon sa tanan nga mga katawhan nga gilalang sa kamot sa Dios.

“Wala nay mga tulisan, ni mga mamumuno, ni adunay mga Lamanite, ni bisan unsa nga matang sa pundok sa mga katawhan; apan sila nagkahiusa, mga anak ni Kristo, ug manununod sa gingharian sa Dios.

“Ug pagkabulahan kanila! Kay ang Ginoo mipanalangin kanila sa tanan nila nga mga kalihokan; oo, sila gipanalanginan ug gipauswag hangtud milabay ang usa ka gatus ug napulo ka mga tuig; ug ang unang kaliwatan gikan kang Kristo namatay na, ug wala nay panagbingkil sa tibuok yuta.”2

Sama sa inyong nasayran, kanang malipayon nga panahon wala molungtad sa kahangturan. Ang istorya sa 4 Nephi naghulagway sa mahitabo nga mga sintoma sa espirituhanong kahuyang tali sa grupo sa maayong mga tawo. Usa kini ka han-ay sa kinaiya nga nahitabo sa tanang panahon sa tibuok katawhan, diha sa mga kongregasyon, ug, sa labing subo, sa mga pamilya. Pinaagi sa pagtuon niana nga han-ay sa kinaiya, atong makita unsaon sa pagpanalipod ug gani pagpalambo sa mga pagbati sa gugma diha sa atong pamilya.

Ania ang han-ay sa kinaiya sa pagkunhod nga mitumaw human sa 200 ka tuig nga pagpuyo diha sa hingpit nga kalinaw nga nahatag sa ebanghelyo:

Hinay-hinay nga mitunga ang garbo.

Ang mga tawo mihunong sa pagpaambit sa unsay anaa kanila ngadto sa usag usa.

Misugod sila sa pagtan-aw sa ilang kaugalingon base sa sosyal o ekonomikanhong kahimtang.

Misugod sila sa pagkunhod sa ilang pagtuo diha ni Jesukristo.

Misugod sila sa pagdumot.

Misugod sila sa paghimo sa tanang matang sa sala.

Igo ang kaalerto sa maalamong mga ginikanan aron makabantay niana nga mga sintoma kon motumaw kini diha sa mga sakop sa ilang pamilya. Siyempre, mabalaka sila. Apan masayud sila nga ang sukaranang hinungdan mao ang impluwensya ni Satanas nga nagtinguha sa pagbutang sa buotang mga tawo sa posisyon nga makasala ug sa ingon mawad-an sa impluwensya sa Espiritu Santo. Mao nga ang maalamong ginikanan makasabut nga ang oportunidad anaa sa paggiya sa matag bata, ug sa ilang mga kaugalingon, nga mas hingpit nga modawat sa pagdapit sa Ginoo nga moduol Kaniya.

Mahimong makaangkon kamo og limitadong kalampusan sa pagtawag sa usa ka bata nga maghinulsol, sama pananglit, sa garbo. Mahimo ninyong sulayan ang pag-agni sa mga bata nga mas madagayaong mopaambit sa unsay anaa kanila. Mahimo ninyo silang hangyoon nga mohunong sa pagbati nga mas maayo sila kay sa uban diha sa pamilya. Apan unya moabut kamo sa sintoma nga akong gihulagway sa sayon pa nga “Misugod sila sa pagkunhod sa ilang pagtuo diha ni Jesukristo.”

Kana ang solusyon sa paggiya sa inyong pamilya aron makab-ut ang lig-ong espirituhanong kahimtang nga inyong gusto alang kanila—ug alang kaninyo nga makauban kanila. Samtang motabang kamo kanila nga molambo sa pagtuo nga si Jesukristo mao ang ilang mahigugmaong Manunubos, mobati sila og tinguha nga maghinulsol. Sa ilang pagbuhat niini, ang kamapainubsanon mosugod sa pagpuli sa garbo. Samtang mosugod sila sa pagbati sa unsay gihatag sa Ginoo kanila, gusto nila nga mopaambit nga mas madagayaon. Ang pakig-indig sa pagkainila o pasidungog mokunhod. Ang kasilag mapapahawa sa gugma. Ug sa katapusan, sama sa nahimo niini ngadto sa katawhan nga nakabig ni Haring Benjamin, ang tinguha nga mobuhat og maayo mopalig-on kanila batok sa tintasyon sa pagpakasala. Ang katawhan ni Haring Benjamin mipamatuod nga sila “wala nay hilig sa pagbuhat og dautan.”3

Busa ang pag-ugmad og pagtuo diha ni Jesukristo mao ang sinugdanan sa pagbali sa espirituhanong pagkunhod sa inyong pamilya ug sa inyong panimalay. Kana nga pagtuo mas malagmit nga moresulta sa paghinulsol kay sa inyong pagsangyaw batok sa matag sintoma sa espirituhanong pagkunhod.

Labing maayo kamo nga makagiya pinaagi sa ehemplo. Ang mga sakop sa pamilya ug ang uban kinahanglang makakita kaninyo nga naglambo sa inyong kaugalingong pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo. Bag-o lang kamo nga gihatagan og dakong tabang. Ang mga ginikanan sa Simbahan napanalanginan og dinasig nga kurikulum alang sa mga pamilya ug mga indibidwal. Samtang mogamit kamo niini, inyong mapalig-on ang inyong pagtuo ug pagtuo sa inyong mga anak diha ni Ginoong Jesukristo.

Paglambo diha sa Pagtuo

Ang inyong pagtuo sa Manluluwas milambo samtang misunod kamo sa sugyot ni Presidente Russell M. Nelson nga mobasa pag-usab sa Basahon ni Mormon. Mimarka kamo sa mga tudling ug mga pulong nga naghisgot sa Manluluwas. Ang inyong pagtuo kang Jesukristo milambo. Apan sama sa usa ka bag-ong tanom, ang ingon nga pagtuo kang Jesukristo malawos gawas kon makakita kamo og padayong determinasyon sa pagpamalandong ug pag-ampo aron sa pagpatubo niini.

Ang inyong ehemplo sa nagtubo nga pagtuo tingali dili sundon sa tanang miyembro sa inyong pamilya karon. Apan pagbaton og paglaum gikan sa kasinatian ni Alma nga Batan-on. Sa iyang sakit nga panginahanglan sa paghinulsol ug pagpasaylo, nakahinumdom siya sa hugot nga pagtuo sa iyang amahan diha ni Jesukristo. Ang inyong mga anak mahimong makahinumdom sa inyong hugot nga pagtuo sa Manluluwas sa panahon nga magkinahanglan kaayo sila sa paghinulsol. Misulti si Alma mahitungod sa ingon nga higayon:

“Ug nahinabo nga samtang ako sa ingon gisakit uban sa kahasol, samtang ako gisamok sa panumduman sa akong daghan nga mga sala, tan-awa, ako nahinumdom usab nga nakabati sa akong amahan nga nanagna ngadto sa mga katawhan mahitungod sa pag-anhi sa usa ka Jesukristo, usa ka anak sa Dios, aron sa pag-ula sa iyang dugo alang sa mga sala sa kalibutan.

“Karon, samtang ang akong hunahuna naghinuktok niini nga panumduman, ako nangamuyo sulod sa akong kasingkasing: O Jesus, ikaw nga Anak sa Dios, malooy ka kanako, kinsa ania sa apdo sa kapaitan, ug ako giliyokan sa walay katapusan nga mga kadena sa kamatayon.

“Ug karon, tan-awa, sa diha nga ako naghunahuna niini, ako wala na mahinumdom sa akong mga kasakit; oo, ako wala na samoka sa panumduman sa akong mga sala.”4

Pag-ampo uban sa Gugma

Agig dugang sa inyong ehemplo sa nagtubo nga pagtuo, ang inyong pag-ampo isip pamilya adunay importanting bahin sa paghimo sa panimalay nga sagrado nga dapit. Usa ka tawo sa kasagaran pilion isip maoy mamulong sa pag-ampo sa pamilya. Kon ang pag-ampo klaro nga ngadto sa Dios alang sa mga tawo nga nangluhod ug naminaw, ang pagtuo motubo diha nilang tanan. Mobati sila sa mga pagpahayag og gugma alang sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas. Ug kon ang tawo nga nag-ampo mohisgot niadtong nagluhod niana nga sirkulo kinsa nanginahanglan, ang tanan mobati og gugma alang kanila ug alang sa matag sakop sa pamilya.

Bisan kon ang mga sakop sa pamilya wala magpuyo diha sa panimalay, ang pag-ampo makaugmad og mga pagbati sa gugma. Ang pag-ampo diha sa pamilya mahimong makaapekto sa pikas bahin sa kalibutan. Sobra sa kausa akong nasayran nga ang layo nga sakop sa pamilya nag-ampo sa samang higayon alang sa samang butang sama kanako. Alang nako, ang karaang panultihon nga “Ang pamilya nga mag-uban sa pag-ampo maghiusa sa pagpuyo” mahimong mapalapdan ngadto sa “Ang pamilya nga mag-uban sa pag-ampo magkahiusa, bisan kon lagyo sila.”

Pagtudlo sa Sayo nga Paghinulsol

Tungod kay walay usa kanato nga perpekto ug dali ra nga masakitan ang mga pagbati, ang mga pamilya mahimong sagrado nga sanktuwaryo lamang kon sayo ug sinsero kita nga maghinulsol. Ang mga ginikanan mahimong mopakita og ehemplo. Ang sakit nga mga pulong o dili maayo nga mga hunahuna mahimong hinulsulan dayon ug sa sinserong paagi. Ang yano nga “pasayloa ko” makaayo sa mga samad ug makadapit og pagpasaylo ug gugma.

Si Propeta Joseph Smith maoy usa nato ka panig-ingnan samtang miatubang siya og bangis nga mga pag-ataki, mga mabudhion, ug gani mga pagsupak diha sa iyang pamilya. Mipasaylo siya dayon, bisan tuod nahibalo siya nga ang tig-ataki mahimong moataki pag-usab. Nangayo siya og pasaylo, ug dali siya nga mipasaylo.5

Pag-ugmad sa Misyonaryo nga Diwa

Ang mga anak nga lalaki ni Mosiah determinado nga motanyag sa ebanghelyo ngadto sa tanan. Kini nga tinguha nagagikan sa ilang personal nga kasinatian sa paghinulsol. Dili sila makaako nga maghunahuna ni bisan kinsang tawo nga mag-antus sa mga epekto sa sala sama kanila. Busa misagubang sila og mga katuigan sa pagsalikway, kalisud, ug kakuyaw aron motanyag sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa ilang mga kaaway. Niini nga proseso, nakakaplag sila og kalipay diha sa daghan nga naghinulsol ug nakasinati sa kalipay sa pagpasaylo pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo.

Ang atong mga sakop sa pamilya molambo diha sa ilang tinguha sa pagpaambit sa ebanghelyo samtang mobati sila sa kalipay sa pagpasaylo. Moabut kana samtang mobag-o sila sa mga pakigsaad kon moambit sila sa sakramento. Ang diwa sa misyonaryo motubo diha sa atong mga panimalay samtang ang mga anak ug mga ginikanan mobati sa kalipay sa pagpasaylo diha sa tulumanon sa sakramento. Pinaagi sa ilang ehemplo sa balaang pagtahud, ang mga ginikanan ug mga anak makatabang sa usag usa nga mobati niana nga kalipay. Kana nga kalipay dako og matampo sa paghimo sa atong mga panimalay nga mga missionary training center. Ang tanan dili tingali makaserbisyo og misyon, apan ang tanan mobati sa tinguha nga mopaambit sa ebanghelyo, nga makapahimo nila nga mobati og kapasayloan ug kalinaw. Ug kon nagserbisyo man karon og full-time o wala, ang tanan mobati og kalipay sa pagtanyag sa ebanghelyo ngadto sa uban.

Pagbisita sa Templo

Alang sa mga ginikanan ug mga anak, ang templo mao ang labing maayong oportunidad sa pag-angkon og mga kasinatian ug gugma sa langitnong mga dapit. Labi kanang tinuod kon gagmay pa ang mga bata. Ang mga bata natawo nga may Kahayag ni Kristo. Bisan ang masuso mahimong mobati nga ang templo sagrado. Tungod kay ang mga ginikanan nagmahal sa ilang gagmayng mga bata, ang templo nagrepresentar kanila sa paglaum nga maanaa nila ang ilang mga anak aron mahigugma diha sa ilang mahangturong pamilya—sa kahangturan.

Pipila kaninyo adunay mga litrato sa templo sa inyong mga panimalay. Tungod kay ang mga templo gitukod sa tibuok kalibutan, ang daghang mga ginikanan makahimo sa pagbisita sa mga nataran sa templo uban sa ilang mga pamilya. Ang pipila makahimo pa gani sa pagtambong sa mga open house kon matukod na ang mga templo. Ang mga ginikanan makapangutana sa mga bata unsay ilang gibati nga duol o anaa sulod sa templo.

Ang matag ginikanan makapamatuod kon unsay gipasabut sa templo ngadto kaniya. Si Presidente Ezra Taft Benson, kinsa nagmahal sa mga templo, naghisgot kanunay nga nagtan-aw sa iyang inahan nga mainampingong namalantsa sa iyang sinina sa templo.6 Namulong siya kalabut sa iyang panumduman isip bata nga nagtan-aw sa iyang pamilya samtang mibiya sila sa iyang panimalay aron sa pagtambong sa templo.

Sa dihang siya ang Presidente sa Simbahan, mitambong siya sa templo sa samang adlaw matag semana. Kanunay siya nga mihimo sa buhat sa templo alang sa katigulangan. Miabut kini sa dakong bahin gikan sa ehemplo sa iyang mga ginikanan.

Akong Pagpamatuod

Inyong makaplagan ang pipila sa inyong labing dako nga mga kalipay diha sa inyong mga paningkamot sa paghimo sa inyong panimalay nga usa ka dapit sa pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo ug usa ka dapit nga puno sa gugma, ang tiunay nga gugma ni Kristo. Ang Pagpahiuli sa ebanghelyo gisugdan sa usa ka mapainubsanong pangutana nga gihunahuna diha sa usa ka kabus nga panimalay, ug mahimo kining magpadayon sa matag usa sa atong mga panimalay samtang mopadayon kita sa pag-establisar ug pagsunod sa mga baruganan sa ebanghelyo didto. Mao kini ang akong paglaum ug akong lawom nga tinguha sukad sa akong pagkabata. Kamong tanan daklit na nga nakakita og ingon nga mga panimalay. Daghan kaninyo, uban sa tabang sa Ginoo, nakamugna niini.

Ang uban naningkamot sa tibuok kasingkasing alang niana nga panalangin, apan wala kini gihatag. Ang akong saad kaninyo mao ang unsay gisaad kaniadto kanako sa usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Miingon ko kaniya nga tungod sa mga pagpili nga gihimo sa pipila sa among mga paryente, nagduha-duha ko kon magkauban pa ba kami sa kalibutan nga moabut. Miingon siya, kutob sa akong mahinumduman, “Nabalaka ka sa sayop nga problema. Kinahanglan lang nga magpuyo ka nga takus sa celestial nga gingharian, ug mas monindot pa ang mga han-ay sa pamilya kay sa imong mahunahunaan.”

Nagtuo ko nga itanyag niya kanang makalipay nga paglaum ngadto ni bisan kinsa kanato sa mortalidad nga nakabuhat sa tanan natong mahimo aron mahimong angayan ang atong kaugalingon ug ang atong mga sakop sa pamilya alang sa kinabuhing dayon. Nasayud ko nga ang plano sa Langitnong Amahan usa ka plano sa kalipay. Mopamatuod ko nga ang Iyang plano naghimong posible sa matag usa kanato kinsa mihimo sa labing maayo natong mahimo nga masilyo sa usa ka pamilya sa kahangturan.

Nasayud ko nga ang mga yawe sa pagkapari nga gipahiuli ngadto ni Joseph Smith napasa sa walay putol nga linya ngadto ni Presidente Russell M. Nelson. Kadto nga mga yawe nakahimong posible sa pagsilyo sa mga pamilya karon. Nasayud ko nga ang Langitnong Amahan nahigugma kanato, Iyang espiritung mga anak, sa hingpit nga gugma. Nasayud ko nga tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, mahimo kitang maghinulsol, malimpyohan, ug mahimong takus nga mopuyo diha sa mahigugmaong mga pamilya sa kahangturan uban sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo. Niini ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, amen.