2010–2019
Panapos nga Pakigpulong
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Panapos nga Pakigpulong

Hinaut nga atong ipahinungod ug ipahinungod pag-usab ang atong kinabuhi sa pagserbisyo sa Dios ug sa Iyang mga anak—sa duha ka habig sa tabil.

Minahal kong mga kaigsoonan, sa atong pagtapos niining makasaysayanong komperensya, magpasalamat kita sa Ginoo alang sa Iyang inspirasyon ug proteksyon. Ang mga mensahe nakapanudlo ug nakabayaw kanato.

Ang mga hilisgutan wala gihatag ngadto sa mga mamumulong. Ang matag usa kanila nag-ampo alang sa personal nga pagpadayag sa pag-andam sa ilang mga mensahe. Alang kanako, talagsaon kaayo kon giunsa nga daw kadtong mga tema maayo kaayong pagkahaum sa usag usa. Samtang nagtuon kamo kanila, tinguhaa sa pagkat-on unsa ang buot itudlo sa Ginoo kaninyo pinaagi sa Iyang mga sulugoon.

Ang musika mahimayaon kaayo. Mapasalamaton kaayo kami sa daghang mga musikero nga nagkaiusa sa ilang mga talento aron sa pagdala sa Espritu sa Ginoo ngadto sa matag sesyon. Ug Siya mipanalangin sa mga pag-ampo ug sa mga kongregasyon sa matag sesyon. Sa pagkatinuod, ang komperensya sa gihapon nahimong usa ka espiritwal nga bangkete alang kanatong tanan.

Kami naglaum ug nag-ampo nga ang matag panimalay sa mga miyembro mahimong tinuod nga dangpanan sa hugot nga pagtuo, diin ang Espiritu sa Ginoo nagpuyo. Bisan paman sa panagbingkil sa atong palibut, ang atong panimalay mahimong usa ka langitnong dapit, diin ang pagtuon, pag-ampo, ug hugot nga pagtuo mahimong mahiusa uban ang gugma. Kita sa tinud-anay mahimong mga disipulo sa Ginoo, ang pagbarug ug pagrepresentar Kaniya bisan asa kita.

Ang katuyoan sa Dios kinahanglan mao ang atong tumong. Gusto Niya nga ang Iyang mga anak mopili nga mobalik Kaniya, andam, takus, natugahan, nabugkos, ug matinud-anon sa mga pakigsaad nga gihimo diha sa balaang mga templo.

Kita karon adunay 162 ka gipahinungdan nga mga templo. Ang labing una kanila nagbarug isip mga simbolo sa hugot nga pagtuo ug panglantaw sa atong minahal nga mga pioneer. Ang matag templo nga gitukod nila gikan sa ilang hilabihan nga personal nga sakripisyo ug paningkamot. Ang matag usa nagbarug isip usa ka talagsaong mutya sa korona sa mga kalampusan sa pioneer.

Ang ato mao ang usa ka sagrado nga responsibilidad sa pag-amuma niini. Busa, kining pioneer nga mga templo sa dili madugay moagi og usa ka panahon sa pagbag-o ug pagpanindot ug, alang sa uban, usa ka dako nga pagpa-ayo. Ang mga paningkamot pagahimuon aron sa pagpreserbar sa talagsaong makasaysayanong pagkatukma sa matag templo kon mahimo, ang pagpreserbar sa makadasig nga kanindot ug katalagsaong pagkagama sa mga henerasyon nga dugay nang nanglabay.

Ang mga detalye alang sa Templo sa St. George Utah napagawas na. Mga plano alang sa pagpabag-o sa Templo sa Salt Lake, Temple Square, ug sa tupad nga plasa duol sa Church Office Building ipahibalo karong Biyernes, Abril 19, 2019.

Ang mga Templo sa Manti ug Logan Utah pabag-ohon usab sa umaabut nga mga tuig. Kon andam na kadtong mga plano, kato usab ipahibalo.

Kini nga buhat nagkinahanglan nga ang matag templo sirad-an sa mubo nga panahon. Ang mga miyembro sa simbahan mahimong makapadayon sa pagtagamtam sa pagsimba sa templo ug serbisyo sa laing duol nga mga templo. Sa dihang ang matag proyekto makompleto, ang matag makasaysayanong templo ipahinungod og balik.

Mga kaigsoonan, atong giisip ang usa ka templo isip ang labing sagrado nga estraktura sa Simbahan. Sa dihang among gipahibalo ang mga plano sa pagtukod og bag-o nga templo, kini nahimong kabahin sa atong sagrado nga kasaysayan. Karon, palihug paminaw pag-ayo ug may balaang pagtahud. Kon ako magpahibalo og usa ka templo sa dapit nga espesyal kaninyo, mosugyot ko nga kamo yanong moduko sa inyong ulo sa usa ka hilum nga pag-ampo sa pagpasalamat diha sa inyong kasingkasing. Dili kita gusto og bisan unsang kasaba nga makabalda sa sagrado nga kinaiya niini nga komperensya ug sa balaan nga mga templo sa Ginoo.

Karon malipayon kaming mopahibalo sa mga plano sa pagtukod og daghan pang mga templo, nga pagatukuron sa mosunod nga mga dapit:

Pago Pago, American Samoa; Okinawa City, Okinawa; Neiafu, Tonga; Tooele Valley, Utah; Moses Lake, Washington; San Pedro Sula, Honduras; Antofagasta, Chile; Budapest, Hungary.

Daghang salamat, akong minahal nga mga kaigsoonan.

Samtang naghisgut kita sa atong daan ug bag-o nga mga templo, hinaut nga ang matag usa kanato mopakita pinaagi sa atong mga lihok nga kita tinuod nga mga disipulo ni Ginoong Jesukristo. Hinaut nga atong pabag-ohon ang atong kinabuhi pinaagi sa atong hugot nga pagtuo ug pagsalig diha Kaniya. Hinaut nga kita makagamit sa gahum sa Iyang Pag-ula pinaagi sa atong paghinulsol matag adlaw. Ug hinaut nga atong ipahinungod ug ipahinungod pag-usab ang atong kinabuhi sa pagserbisyo sa Dios ug sa Iyang mga anak—sa duha ka habig sa tabil.

Akong ibilin ang akong gugma ug panalangin kaninyo, magsiguro kaninyo nga ang pagpadayag magpadayon dinhi, ang Simbahan sa Ginoo. Kini magpadayon hangtud nga “ang mga katuyoan sa Dios matuman, ug ang Halangdong Jehova moingon nga ang buhat nahuman na.”1

Sa ingon ako mopanalangin kaninyo ug mopamatuod nga ang Dios buhi! Si Jesus mao ang Kristo! Kini ang Iyang Simbahan. Kita Iyang katawhan. Sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.