2010–2019
Sama sa Iyang Gibuhat
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Sama sa Iyang Gibuhat

Samtang mangalagad kita sama sa Iyang gibuhat, mahatagan kita og mga oportunidad sa paghikalimot sa kaugalingon ug pagbayaw sa uban.

Mga 18 na ka bulan ang milabay, niadtong tinglarag sa 2017, ang 64 anyos nakong igsoon nga si Mike mipahibalo nako nga nadayagnos siya nga dunay kanser sa pancreas [hagurila]. Gisultihan sab ko niya nga nahatagan na siya og panalangin sa priesthood gikan sa iyang home teacher ug iya nang gikahimamat ang iyang bishop. Sa wala madugay giteksan ko niya og litrato sa Templo sa Oakland California nga gikuha gikan sa hospital diin siya gitambalan, uban sa kapsyon nga “Tan-awa unsay akong makita gikan sa akong kwarto sa ospital.”1

Nakalitan ko sa iyang mga gisulti mahitungod sa mga home teacher, mga panalangin sa priesthood, mga bishop, ug sa mga templo imbis maghisgot ko bahin sa kanser. Kahibalo ka, si Mike nga usa ka priest sa Aaronic nga Pagkapari, dili regular nga mosimba sa hapit 50 na ka tuig.

Isip usa ka pamilya, naintriga kami sa iyang espiritwal nga paglambo samtang kauban namo siya sa pagpakigbatok sa kanser, ilabi na sa iyang kanunay nga pangutana karon mahitungod sa Basahon ni Mormon, sa gahum sa pagsilyo, ug sa kinabuhi human sa kamatayon. Paglabay sa mga bulan ug sa pagkuyanap sa kanser, ang panginahanglan sa dugang ug mas batid nga pagtambal naghatud kang Mike ngadto sa Utah ug sa Huntsman Cancer Institute.

Wala madugay sa iyang pag-abut, gibisitahan si Mike ni John Holbrook, ang ward mission leader sa ward nga nagtrabaho didto sa pasilidad diin siya karon nagpuyo. Miingon si John nga “klaro alang nako nga si Mike anak sa Dios” ug dali rang milambo ang ilang kasuod ug pagkahigala, nga si John nahimong dili tinuyo nga tigpangalagad nga brother ni Mike. Dunay diha-diha nga imbitasyon nga mobisita ang mga misyonaryo, nga sa tarung nga paagi gibalibaran ni Mike, apan sa usa ka bulan sa ilang panaghigala, mihangyo na pud si John, gipasabut si Mike, “tingali malingaw ra ka nga maminaw sa mensahe sa ebanghelyo.”2 Niining higayona gidawat ang pagdapit, misangpot sa sunod-sunod nga pakigtagbo sa mga misyonaryo, ug sa mga pagbisita usab ni Bishop Jon Sharp, nga sa maong pagsultihanay misangpot sa pagkadawat ni Mike sa iyang patriyarkal nga panalangin, 57 ka tuig human sa iyang bunyag.

Sa sayo nga bahin sa Disyembre sa miaging tuig, human sa mga bulan sa pagpatambal, mihukom si Mike nga hunungon na ang mga pagtambal, nga maoy hinungdan sa grabe nga mga epekto, nasayud nga siya hapit na mamatay. Gipahibalo kami sa iyang doktor nga mga tulo na lang ka bulan ang kinabuhi ni Mike. Nianang higayona, padayon pa ang mga pangutana—mao usab ang mga pagbisita ug suporta sa iyang mga lokal nga lider sa priesthood. Sa among mga pagbisita ni Mike, sa kasagaran makita namo ang abli nga kopya sa Basahon ni Mormon duol sa higdaanan samtang hisgutan namo ang Pagpahiuli sa ebanghelyo, mga yawe sa priesthood, mga ordinansa sa templo, ug sa mahangturong kinaiyahan sa tawo.

Sa tunga-tunga sa Disyembre, si Mike nga naggunit sa iyang patriyarkal nga panalangin, makita gayud nga daw nagkalig-on si Mike ug ang gibana-bana nga pinakaminos laing tulo ka bulan daw may purohan. Gani among giplanohan nga makig-uban siya namo sa Pasko, sa Bag-ong Tuig, ug lapas pa. Pagka Disyembre 16, nakadawat ko og tawag gikan ni Bishop Sharp, nagpahibalo kanako nga siya ug ang presidente sa stake miinterbyu ni Mike, nasuta nga takus siyang modawat sa Melchizedek nga Pagkapari, ug nangutana kon kanus-a ko pweding makatambong. Ang ordinansa naiskedyul sa Biyernes, Disyembre 21.

Pag-abut sa maong adlaw, ang akong asawa, si Carol, ug ako miabut sa tambalanan ug gisugat dayon diha sa hawanan duol sa iyang kwarto ug gipahibalo nga wala na magpitik ang pulso ni Mike. Misulod kami sa lawak ug didto ang patriarch, iyang bishop, ug iyang presidente sa stake nga naghulat—ug dayon gibuka ni Mike ang iyang mga mata. Nakamatikod siya nako ug nagpasabut nga siya makadungog kanako ug andam nang modawat sa pagkapari. Singkwenta ka tuig human ma-orden nga priest sa Aaronic nga Pagkapari, akong pribilehiyo, inabagan sa iyang lokal nga mga lider, nga itugyan ang Melchizedek nga Pagkapari ug i-orden ang akong igsoon ngadto sa office sa pagka-elder. Lima ka oras human niadto, namatay si Mike, milatas sa tabil aron mahimamat ang among mga ginikanan isip usa ka naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari.

Usa pa lang ka tuig ang milabay, usa ka panawagan ang gipaabut ni Presidente Russell M. Nelson sa matag usa kanato sa pag-atiman sa atong mga kaigsoonan sa usa ka “mas taas, mas balaan nga paagi.”3 Sa paghisgot bahin sa Manluluwas, mitudlo si Presidente Nelson nga “tungod kay kini Iyang Simbahan, kita isip Iyang mga sulugoon mangalagad ngadto sa usa, sama sa Iyang gibuhat. Mangalagad kita sa Iyang ngalan, uban sa Iyang gahum ug awtoridad, ug sa Iyang mabinationg pagpangga.”4

Agig pagsanong nianang pagdapit sa usa ka propeta sa Dios, ang talagsaong mga paningkamot sa pagpangalagad ngadto sa usa nanghitabo sa tibuok kalibutan, pinaagi sa hiniusang paningkamot, samtang ang mga miyembro matinud-anong mituman sa ilang mga buluhaton sa pagpangalagad, ingon man sa ginganlan nako og “diha-diha” nga pangalagad, ug daghan kaayo ang mipakita og Kristohanong gugma agig tubag sa wala damhang mga oportunidad. Sa kaugalingon natong pamilya, atong nasaksihan kini nga matang sa pagpangalagad.

Si John, nga higala ni Mike, ug kanhi presidente sa misyon, kanunayng moingon sa iyang mga misyonaryo nga “kon dunay tawo sa inyong lista nga nag-ingon og “dili interesado,’ ayaw paghunong. Ang mga tawo mausab.” Dayon giingnan mi niya, “si Mike nausab sa hilabihan gayud.”5 Si John sa una usa ka higala, kanunayng naghatag sa pagdasig ug pag-ayuda—apan ang iyang pagpangalagad dili kay kutob ra sa mahigalaong mga pagbisita. Nasayud si John nga ang usa ka tigpangalagad mas labaw pa kay sa usa ka higala ug nga ang paghigalaay molambo kon mangalagad kita.

Wala kinahanglana nga ang usa ka tawo mag-antus una og makamatay nga sakit aron manginahanglan og serbisyo sa pag-alagad. Kana nga panginahanglan moabut sa managlahing mga paagi. Usa ka single nga ginikanan; dili kaayo aktibong magtiayon; nanglimbasog nga batan-on; nagkalisud nga inahan; pagsulay sa pagtuo; o pinansyal, kahimsog, o mga problema sa kaminyoon—daw walay katapusang lista. Hinoon, sama ni Mike, walay tawo nga layo kaayo, ug dili gayud ulahi ang mapinanggaong tabang sa Manluluwas.

Gitudloan kita diha sa pagpangalagad nga website sa Simbahan nga “samtang adunay daghang katuyoan sa pagpangalagad, ang atong mga paningkamot angay nga magiyahan sa usa ka tinguha sa pagtabang sa uban nga makakab-ot og mas lawom nga indibidwal nga pagkakabig ug mas mahisama sa Manluluwas.”6 Si Elder Neil L. Andersen misulti sa ingon niining paagi:

“Ang tawo nga dunay maayong tinguha makatabang sa usa ka tawo sa pag-ayo og ligid, pagpadoktor sa silingan, makigpaniudto sa tawo nga naguol, o mopahiyom ug motimbaya aron makapanindot sa adlaw.

“Apan ang usa ka sumusunod sa unang sugo natural nga modugang niining importante nga mga buhat sa pag-alagad.”7

Sa paghimo sa atong pangalagad sunod kang Jesukristo, importante nga hinumduman nga ang Iyang mga paningkamot sa paghigugma, pagbayaw, pag-alagad, ug pagpanalangin adunay mas taas nga tumong kay sa pagtubag sa diha-diha nga panginahanglan. Sigurado nga Siya nahibalo sa ilang inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan ug adunay kalooy sa ilang pag-antus karon samtang Siya miayo, mipakaon, mipasaylo, ug mitudlo. Apan gusto Siya nga mohimo pa og dugang kay sa pag-atiman sa karon. Gusto Niya nga kadtong anaa sa Iyang palibut mosunod Kaniya, makaila Kaniya, ug makakab-ot sa ilang balaang potensyal.8

Samtang mangalagad kita sama sa Iyang gibuhat,9 mahatagan kita og mga oportunidad sa paghikalimot sa kaugalingon ug mobayaw sa uban. Kini nga mga oportunidad posibling sa kasagaran dili sayon ug pagsulay kini sa atong tinguha aron mas mahisama sa Agalon, kansang kinadak-ang pagserbisyo, ang Iyang walay kinutubang Pag-ula, dili gayud sayon. Sa Mateo kapitulo 25, gipahinumduman kita unsay gibati sa Ginoo kanato, sa dihang, sama Kaniya, kita sensitibo sa mga panglimbasog, mga pagsulay, ug mga hagit nga giatubang sa daghan apan sa kasagaran nataligam-an:

“Umari kamo, mga dinayeg sa akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan:

“Kay gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon: Giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom: langyaw ako ug ginahangop ninyo ang pagpasaka kanako. …

“Ug kaniya motubag ang mga matarung nga manag-ingon, Ginoo, kanus-a ba kami nakakita kanimo nga gigutom ug amo ikaw nga gipakaon, o giuhaw ug amo ikawng gipainom?

“Kanus-a ba kami [nakakita] kanimo nga langyaw, ug amo ikawng gipasaka? …

“Ug kanila motubag ang Hari nga magaingon kanila, Sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, Nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gagmay niining akong mga igsoon, gibuhat ninyo usab kini kanako.”10

Nagserbisyo man kita isip mga tigpangalagad nga brother o sister, o kita gipahibalo sa mga tawong nanginahanglan, giawhag kita sa pagtinguha sa giya ug direksyon sa Espiritu—ug dayon molihok. Posibling maghunahuna kita unsaon sa pagserbisyo og maayo, apan ang Ginoo nahibalo, ug pinaagi sa Iyang Espiritu magiyahan kita sa atong mga paningkamot. Sama ni Nephi, kinsa “giubanan sa Espiritu, wala masayud sa sinugdanan sa mga butang nga [iyang] buhaton,”11 kita usab magiyahan sa Espiritu samtang magtinguha nga mahimong mga instrumento sa mga kamot sa Ginoo sa pagpanalangin sa Iyang mga anak. Samtang magtinguha kita sa giya sa Espiritu ug mosalig sa Ginoo, kita ipahimutang sa mga sitwasyon ug mga kahimtang diin kita makalihok ug makapanalangin—sa laing pagkasulti, makaalagad.

Tingali dunay ubang mga panahon diin makita nato ang panginahanglan apan mobati sa pagkadili angay nga motabang, nagtuo nga kulang ang atong ikahatag. Ang paghimo sama sa Iyang gibuhat,12 hinoon, mao ang pagpangalagad pinaagi sa paghatag kon unsay atong ikahatag ug sa pagsalig nga ang Ginoo mopalambo sa atong mga paningkamot sa pagpanalangin sa atong “isig ka ingon niining mortal nga kinabuhi.”13 Para sa uban, posibling paggahin kini og panahon ug mga talento; para sa uban, posibling usa kini ka mabinationg pulong o pisikal nga buhat. Bisan og mobati kita nga dili igo ang atong mga paningkamot, si Presidente Dallin H. Oaks mipaambit niining importante nga baruganan mahitungod sa “gagmay ug yano.” Mitudlo Siya nga ang gagmay ug yanong mga buhat makaimpluwensya tungod kay nagdapit kini “sa pagpakig-uban sa Espiritu Santo,”14 usa ka kauban nga nagpanalangin sa tighatag ug sa tigdawat.

Nahibalo nga hapit na siya mamatay, ang akong igsoon nga si Mike miingon, “makatingala kon sa unsang paagi ang pancreatic nga kanser makapahimo nga ikaw makatutok sa unsay pinakaimportante.”15 Salamat sa talagsaong mga lalaki ug mga babaye kinsa nakakita sa panginahanglan, wala manghukom, ug nangalagad sama sa Manluluwas, dili pa ulahi alang kang Mike. Para sa uban, ang pagkausab diha-diha dayon; para sa uban, tingali molapas pa sa tabil. Hinoon, kinahanglan natong hinumduman nga dili pa gayud ulahi ug walay nahisalaag nga labihan kalayo gikan sa dalan nga dili na matabangan pinaagi sa walay katapusang Pag-ula ni Jesukristo, nga walay limit sa kadugayon ug sa kalapdon.

Sa milabay’ng kinatibuk-an nga komperensya sa Oktubre, si Elder Dale G. Renlund mitudlo nga “bisan unsa kadugay kitang nahilayo sa dalan … , sa higayon nga modesisyon kita nga mag-usab, ang Dios motabang kanato nga makabalik.”16 Kanang desisyon nga mag-usab, hinoon, sa kanunay maoy resulta sa usa ka pagdapit, sama sa “tingali malingaw ra ka nga maminaw sa mensahe sa ebanghelyo.” Sama nga dili pa gayud ulahi alang sa Manluluwas, ang pagdapit mahimo ra gayud nga diha-diha dayon.

Kining Pasko sa Pagkabanhaw naghatag kanato, sa makausa, og usa ka mahimayaong oportunidad aron mapamalandungan ang maulaong sakripisyo sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo, ug ang Iyang gihimo sa matag usa kanato sa labihan kabililhong kantidad—usa ka kantidad nga gipamahayag Niya mismo nga “nakapahimo [Kaniya], ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit.” “Bisan pa niana,” miingon Siya, “Ako nakaambit ug nakahuman sa akong mga pagpangandam alang sa mga katawhan.”17

Ako mopamatuod nga tungod kay Siya “nakahuman,” sa kanunay anaa ang paglaum. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.