2010–2019
Mga Tubag sa Pag-ampo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Tubag sa Pag-ampo

Ang Amahan nakaila kanato, nasayud sa atong mga panginahanglan, ug hingpit nga motabang kanato.

Usa ka importante ug makapahupay nga doktrina sa ebanghelyo ni Jesukristo mao nga ang atong Langitnong Amahan adunay hingpit nga gugma alang sa Iyang mga anak. Tungod nianang hingpit nga gugma, Siya mopanalangin kanato dili lang sumala sa atong mga tinguha ug panginahanglan apan sumala usab sa Iyang walay kinutuban nga kaalam. Sama sa yanong gipahayag ni propeta Nephi, “Ako nasayud nga [ang Dios] nahigugma sa iyang mga anak.”1

Usa ka aspeto nianang hingpit nga gugma mao ang kalambigitan sa atong Langitnong Amahan diha sa mga detalye sa atong kinabuhi, bisan kon wala nato kini mabatyagi o masabti. Magtinguha kita sa balaan nga giya ug tabang sa Amahan pinaagi sa kinasingkasing, matinguhaon nga pag-ampo. Kon magpakabuhi kita sumala sa atong mga pakigsaad ug maningkamot nga mas mahisama sa atong Manluluwas, kita maangayan sa makanunayong2 pagdagayday sa balaan nga giya pinaagi sa impluwensya ug pagdasig sa Espiritu Santo.

Ang mga kasulatan nagtudlo kanato, “Kay ang inyong Amahan nasayud na sa inyong mga gikinahanglan bisan gani sa wala pa kamo makapangayo kaniya,”3 ug Siya “nasayud sa tanan nga mga butang, kay ang tanan nga mga butang anaa sa atubangan sa [Iyang] mga mata.”4

Ang propeta nga si Mormon mao ang ehemplo niini. Wala na siya makakita sa mga resulta sa iyang buhat. Apan nakasabut siya nga ang Ginoo maampingong naggiya kaniya. Sa dihang siya mibati nga nadasig sa paglakip sa gagmay nga mga palid ni Nephi diha sa iyang talaan, si Mormon misulat: “Ug ako mihimo niini alang sa usa ka maalamon nga katuyoan; kay sa ingon kini mihong-hong kanako, sumala sa mga kahimoan sa Espiritu sa Ginoo diin ania kanako. Ug karon, ako wala masayud sa tanan nga mga butang; apan ang Ginoo nasayud sa tanan nga mga butang diin mga umaabut; busa, siya naglihok diri kanako aron sa pagbuhat sumala sa iyang kabubut-on.”5 Bisan og si Mormon wala masayud sa umaabut nga pagkawala sa 116 ka pahina sa manuskrito, ang Ginoo mihimo ug miandam og paagi sa pagbuntog niana nga babag sa wala pa kini nahitabo.

Ang Amahan nakaila kanato, nasayud sa atong mga panginahanglan, ug hingpit nga motabang kanato. Usahay kana nga tabang ihatag sa takna nga gikinahanglan gayud o diha-diha dayon human nga kita nangayo alang sa balaan nga tabang. Usahay ang atong labing bug-os ug takus nga tinguha wala matubag sa paagi nga atong gilauman, apan atong masuta nga ang Dios adunay mas dako nga mga panalangin nga gitagana. Ug usahay ang atong matarung nga mga tinguha dili mahatag niining kinabuhia. Akong ipakita, pinaagi sa tulo ka managlahi nga mga asoy sa mga paagi nga ang atong Langitnong Amahan mahimong motubag sa atong bug-os nga mga hangyo ngadto Kaniya.

Ang among kamanghuran nga anak nga lalaki gitawag nga moserbisyo isip misyonaryo didto sa France Paris nga Misyon. Agig pagpangandam sa pagserbisyo, amo siyang giubanan sa pagpamalit sa kasagaran nga mga polo, mga amerikana, mga kurbata, mga medyas, ug usa ka pangsapaw nga kupo. Subo lang, ang iyang nagustuhan nga pangsapaw nga kupo walay stock sa sukod nga iyang gikinahanglan. Hinoon, ang klerk sa tindahan miklaro nga ang kupo mahimong maanaa sulod sa pipila ka semana ug mapahatud ngadto sa missionary training center sa Provo sa dili pa molarga ang among anak sa France. Gibayaran namo ang kupo ug wala na maghunahuna pa niini.

Ang among anak nga lalaki misulod sa missionary training center pagka Hunyo, ug ang pangsapaw nga kupo nahatud na sa wala pa siya ma-iskedyul nga molarga sa Agosto. Wala niya gisukod ang kupo apan nagdali sa pag-impake niini sa iyang bagahe uban sa iyang mga sinina ug ubang mga butang.

Samtang nagsingabut ang tingtugnaw sa Paris, diin nagserbisyo ang among anak, misulat siya kanamo nga iyang gikuha ang pangsapaw nga kupo ug gisukod kini, apan nasuta nga gamay ra kini kaayo. Mao nga kinahanglan namong magdeposito og sobra nga pundo diha sa iyang account sa bangko aron siya makapalit og laing kupo didto sa Paris, nga maoy iyang gihimo. Uban sa gamayng pagka-irita, misulat ko niya ug misulti niya nga ihatag ang kupo, gumikan kay dili man siya makagamit niini.

Wala nadugay nakadawat kami og email gikan niya: “Grabe kaayo, tugnaw kaayo dinhi. … Ang hangin daw molapos lang kanamo bisan og ang akong bag-ong kupo nindot ug medyo bug-at. … Akong gihatag ang akong daan sa [laing misyonaryo sa among apartment] kinsa miingon nga nag-ampo siya alang sa paagi nga makaangkon siya og mas maayong kupo. Usa siya ka kinabig pipila pa lang ka tuig ug ang Iyang mama na lang… ug ang misyonaryo nga mibunyag niya kinsa nagsuportar niya sa iyang misyon ug busa ang kupo usa ka tubag sa usa ka pag-ampo, mao nga gibati nako nga nalipay kaayo kabahin niana.”6

Ang Langitnong Amahan nasayud nga kining misyonaryo kinsa nagserbisyo sa France nga mga 6,200 ka milya (10,000 ka kilometro) ang kalay-on gikan sa panimalay, magkinahanglan dayon og bag-ong pangsapaw nga kupo tungod sa katugnaw didto sa Paris apan kini nga misyonaryo walay kwarta nga ikapalit og bag-o. Nasayud usab ang Langitnong Amahan nga ang among anak makadawat gikan sa tindahan sa sinina didto sa Provo, Utah, og usa ka kupo nga pangsapaw nga gamay ra kaayo. Nasayud siya nga kining duha ka misyonaryo magdungan sa pagserbisyo sa Paris ug nga ang kupo maoy tubag sa mapaubsanon ug bug-os nga pag-ampo sa usa ka misyonaryo kinsa adunay dinalian nga panginahanglan.

Ang Manluluwas mitudlo:

“Dili ba ang gagmayng mga langgam ginabaligya man lamang sa tagurha kabuok [og] usa ka daku? Ngani walay bisan usa kanila nga mahulog sa yuta nga dili mahibaloan sa inyong Amahan.

“Bisan pa gani ang mga buhok sa inyong ulo naihap ang tanan.

“Ayaw kamo pagkahadlok; kamo labaw pag bili kay sa daghang gagmayng mga langgam.”7

Sa ubang mga sitwasyon, kon ang atong takus nga mga tinguha dili mahatag sa paagi nga atong gilauman, tingali sa pagkatinuod alang kini sa atong labing dako nga kaayuhan. Pananglitan, si Jose nga anak ni Jacob gikasinahan ug gikasilagan sa iyang mga igsoong lalaki hangtud sa punto nga sila nagplano sa pagpatay ni Joseph. Hinoon, ila siyang gibaligya isip usa ka ulipon ngadto sa Ehipto.8 Kon ugaling ang usa ka tawo tingali mobati nga ang iyang mga pag-ampo wala matubag sa paagi nga iyang gilauman, mahimong susama ni Jose. Sa pagkatinuod, ang iyang kawalay palad miresulta sa talagsaong mga panalangin ngadto kaniya ug miluwas sa iyang pamilya gikan sa kagutom. Sa kaulahian, human nahimong sinaligan nga lider sa Ehipto, inubanan sa dakong pagtuo ug kaalam miingon siya sa iyang mga igsoon:

“Ayaw ninyo ikasubo ni ikaguol sa inyong kaugalingon nga ako gibaligya ninyo dinhi: kay ang Dios nagpadala kanako sa pag-una kaninyo aron sa pagbantay sa kinabuhi.

“Kay niining duha na karon ka tuig nga may gutom dinhi sa yuta, ug may nahabilin pa nga lima ka tuig, nga walay makadaro ni makaani.

“Ug ang Dios nagpadala kanako sa pag-una kaninyo aron sa pagbantay kaninyo nga mga salin dinhi sa yuta, ug sa pagluwas kaninyo nga buhi pinaagi sa dako nga pagkaluwas.

“Busa karon wala kamo magpadala kanako dinhi, kondili ang Dios.”9

Samtang diha pa sa kolehiyo, ang among kinamagulangan nga anak nga lalaki nadawat sa usa ka nindot kaayo nga part-time nga trabaho sa estudyante nga adunay potensyal nga moresulta ngadto sa maanindot, permanenting trabaho human makagradwar. Nagkugi siya og maayo niining trabaho sa estudyante sulod sa upat ka tuig, nahimong kwalipikado kaayo, ug girespetuhan og maayo sa iyang mga kauban sa trabaho ug sa mga superbisor. Sa katapusan sa iyang senior nga tuig, ingon og plano gayud sa langit (sa panglantaw sa among anak), ang permanenting posisyon nahimong bakante ug siya ang nag-unang kandidato, uban sa matag timailhan ug gilauman nga, siya gayud, ang makuha ang trabaho.

Nan, wala siya madawat. Walay usa namo nga nakasabut niini. Nakaandam siya og maayo, maayo ang pagka-interbyu, mao ang labing kwalipikado nga kandidato, ug nag-ampo inubanan sa dakong panghinaut ug paglaum! Nahugno siya ug nawad-an og kadasig, ug walay usa namo nga nakasabut kon nganong wala siya madawat. Nganong ang Dios mibiya kaniya diha sa iyang matarung nga tinguha?

Diha pa sa paglabay sa katuigan nga naklaro kaayo ang tubag. Kon nadawat pa siya sa gipangandoy nga trabaho human sa paggradwar, nalat-angan unta niya ang kritikal, makapausab sa kinabuhi nga oportunidad nga karon nagmatuod nga alang sa iyang mahangturon nga kaayuhan ug panalangin. Ang Dios nasayud sa katapusan gikan pa sa sinugdanan (sama sa kanunay Niyang gibuhat), ug niining kahimtang, ang tubag sa daghang matarung nga mga pag-ampo mao nga dili, aron ikapatuman ang kinadak-an nga resulta.

Ug usahay, ang tubag sa atong matarong nga pag-ampo , gikinahanglan kaayo, ug bug-os kaayong gitinguha dili mahatag niining kinabuhia.

Si Sister Patricia Parkinson natawo nga normal ang panan-aw, apan sa pag-edad og siete nagsugod ang iyang pagkabuta. Pag-edad og nuebe, si Pat misugod sa pagtambong sa Utah Schools for the Deaf and Blind didto sa Ogden, Utah, mga 90 ka milya (145 km) gikan sa iyang panimalay, nga gikinahanglan nga mopuyo siya sa eskwelahan—diin malakip ang tanang kamingaw nga posibleng masinati sa usa ka nuebe anyos.

Sa pag-edad og 11, hingpit na siyang nawad-an sa iyang panan-aw. Si Pat permanente na nga miuli sa panimalay sa edad nga 15 aron motambong sa iyang lokal nga high school. Mipadayon siya sa kolehiyo ug migradwar sa kurso nga communication disorders and psychology, ug human sa maisugon nga panglimbasug batok sa mga madudahon nga mga opisyal sa admisyon sa unibersidad, misulod siya sa graduate school, ug nakompleto ang master’s degree sa speech language pathology. Si Pat nagtrabaho na karon nga adunay 53 ka estudyante sa elementarya ug nagdumala og upat ka speech language technician sa iyang eskwelahan sa distrito. Nanag-iya siya sa iyang kaugalingong panimalay ug sakyanan, diin ang iyang mga higala ug sakop sa pamilya maoy momaneho kon nagkinahanglan si Pat og transportasyon.

Pat Parkinson

Sa edad nga 10, si Pat naiskedyul sa lain na usab nga operasyon aron matabangan ang nagkakunhod niya nga panan-aw. Ang iyang mga ginikanan kanunayng mosulti kaniya unsa gayud ang mahitabo kabahin sa iyang medikal nga pag-amuma, apan tungod sa ubang rason wala sila mosulti kaniya mahitungod niining partikular nga pag-opera. Sa dihang ang iyang ginikanan misulti niya nga ang pag-opera naiskedyul na, si Pat, sumala sa pulong sa iyang inahan, “gisaput.” Midagan si Pat ngadto sa laing kwarto apan mibalik pagkataud-taud ug miingon ngadto sa iyang mga ginikanan nga dunay kalagot, “Sultihan ko kamo unsa. Nasayud na ako niini, ang Dios nasayud na niini, ug kamo usab nasayud na niini. Nga ako mabuta sa tibuok nakong kinabuhi!”

Pipila ka tuig ang milabay, si Pat mibiyahe ngadto sa California aron mobisita sa mga sakop sa pamilya nga nagpuyo didto. Samtang anaa sa gawas uban sa iyang tres anyos nga pag-umangkong lalaki [anak sa iyang igsoong lalaki], miingon siya, “Tiya Pat, nganong wala man lang ka nangayo sa Langitnong Amahan nga hatagan ka og bag-ong mga mata? Tungod kay kon mangayo ka sa Langitnong Amahan, Siya mohatag nimo sa bisan unsay imong gusto. Kinahanglan lang ka nga mangayo Kaniya.”

Si Pat miingon nga nakuratan siya sa pangutana apan mitubag, “Kuan, usahay, dili ingon niana ang paagi sa Langitnong Amahan. Usahay nagkinahanglan Siya nimo nga makat-on unaog usa ka butang, ug mao nga Siya dili mohatag sa tanang butang nga imong gusto. Usahay kinahanglan ka nga mohulat. Ang Langitnong Amahan ug ang Manluluwas nasayud unsay labing maayo alang kanato ug unsay atong gikinahanglan. Busa, dili Sila mohatag nimo sa tanang butang nga imong gusto sa panahon nga imong gusto kini.”

Nakaila ko ni Pat sa daghang katuigan ug bag-uhay lang misulti kaniya nga ako nakadayeg sa pagkatinuod nga kanunay siyang positibo ug malipayon. Mitubag siya, “Nan, wala pa ka makauban nako sa balay, dili ba? Aduna koy mga higayon. Aduna koy medyo bug-at nga pagpanlimbasug sa depresyon, ug maghilak ko og maayo.” Hinoon, midugang siya, “Gikan pa sa panahon nga misugod sa pagkawala ang akong panan-aw, lahi kaayo kini, apan nasayud ko nga ang Langitnong Amahan ug ang Manluluwas nag-uban sa akong pamilya ug kanako. Amo kining gidala sa labing maayo nga among mahimo, ug sa akong opinyon, nadala ra namo kini sa maayong paagi. Nahitabo nga nagmalampuson ko nga tawo, ug sa kinatibuk-an nahimo kong malipayon nga tawo. Nahinumdom ko sa Iyang kamot nga nag-impluwensya sa tanang butang. Ngadto niadtong mangutana kanako kon nasuko ba ko kay ako buta, ako motubag, ‘Si kinsa man ang akong kasuk-an? Anaa ang Langitnong Amahan nag-uban kanako; wala ako mag-inusara. Nag-uban Siya kanako sa tanang panahon.’”

Niining kahimtanga, ang tinguha ni Pat nga makaangkon pag-usab sa iyang panan-aw dili mahatag niining kinabuhia. Apan ang iyang panultihon, nakat-unan gikan sa iyang amahan, mao ang “Kini usab moagi ra.”10

Si Presidente Henry B. Eyring namulong, “Ang Amahan niining higayuna nakaila kaninyo, nasayud sa inyong mga gibati, ug sa espiritwal ug temporal nga panginahanglan sa tanan nga naglibut kaninyo.”11 Kining talagsaon ug makahupay nga kamatuoran makita diha sa tulo ka kasinatian nga akong gipaambit.

Mga kaigsoonan, usahay ang atong mga pag-ampo dali kaayong gitubag sa resulta nga atong gilauman. Usahay ang atong mga pag-ampo dili matubag sa paagi nga atong gilauman, apan paglabay sa panahon atong makat-unan nga ang Dios adunay mas dakong panalangin nga giandam alang kanato kay sa atong gipaabut. Ug usahay ang atong matarung nga hangyo ngadto sa Dios dili mahatag niining kinabuhia.12 Sumala sa giingon ni Elder Neal A. Maxwell, “Ang hugot nga pagtuo naglakip usab og pagsalig sa panahon sa Dios.”13

Kita adunay kasiguroan nga sa Iyang kaugalingong paagi ug sa Iyang kaugalingong panahon, ang Langitnong Amahan mopanalangin kanato ug mosulbad sa tanan natong mga kabalaka, mga kawalay kaangayan ug mga kasagmuyo.

Sa pagkutlo kang Haring Benjamin: “Ug dugang pa niini, ako nagtinguha nga kamo kinahanglan maghunahuna sa bulahan ug malipayon nga kahimtang niadto nga naghupot sa mga sugo sa Dios. Kay tan-awa, sila bulahan sa tanan nga mga butang, sa temporal ug sa espirituhanon; ug kon sila magpabilin nga matinud-anon hangtud sa katapusan sila pagadawaton ngadto sa langit, nga pinaagi niana sila mahimo nga mopuyo uban sa Dios diha sa usa ka kahimtang nga walay katapusan ang kalipay. O hinumdumi, hinumdumi nga kini nga mga butang tinuod; kay ang Ginoong Dios namulong niini.”14

Nasayud ko nga ang Dios nakadungog sa atong mga pag-ampo.15 Nasayud ko nga isip nakahibalo sa tanang butang, mahigugmaong Amahan, Siya motubag sa atong mga pag-ampo sa hingpit nga paagi, sumala sa Iyang walay kinutuban nga kaalam, ug sa mga paagi nga mahimo natong kaayuhan ug panalangin. Sa ingon ako mopamatuod diha sa ngalan ni Jesukristo, amen.