2010–2019
Mabinantayon batok Dili Kaayo Magtagad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mabinantayon batok Dili Kaayo Magtagad

Samtang ang mga impluwensya sa kalibutan nag-anam og dawat sa dautang mga butang, kinahanglan kitang maningkamot sa tanan natong kakugi nga magpabiling lig-on diha sa dalan nga magdala nato nga luwas ngadto sa atong Manluluwas.

Usa ka higayon nakakita ko og karatula sa tindahan nga nag-ingon, “Kalipay, $15.00.” Nakuryuso kaayo ko nga makahibalo unsa kadako nga kalipay ang akong mapalit sa $15 nga misulod ko aron sa pagtan-aw. Akong nakita ang daghang mga baratuhon nga mga item ug mga souvenir––walay bisan usa ka butang nga mahimong makahatag nako og matang sa kalipay nga gipasabut sa karatula! Sulod sa mga katuigan, nahunahuna nako sa makadaghan bahin niadto nga karatula ug unsa kasayon ang pagpangita sa kalipay sa mga butang nga baratuhon o temporaryo. Isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, napanalanginan kita nga makahibalo kon unsaon ug asa makita ang tiunay nga kalipay. Makita kini sa mabinantayon nga pagsunod sa ebanghelyo nga giestablisar sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, ug diha sa pagpaningkamot nga mas mahisama Kaniya.

Aduna kami suod nga higala nga kanhi enhinyero sa tren. Usa ka adlaw samtang siya nagmaniho sa tren diha sa iyang rota, nakakita siya og sakyanan nga mihunong sa relis sa unahan niya. Dali siyang nakaamgo nga ang sakyanan miungot ug dili na makatabok sa relis. Dihadiha dayon gibutang niya ang tren sa emergency mode, diin mipreno ang matag bagon nga miabut og 1.2 ka kilometro gikan sa luyo sa makina, nagdala og karga nga 6,500 ka tonelada (5,900 metriko nga tonelada). Walay kahigayunan nga ang tren mahimong mohunong sa dili pa maigo ang sakyanan, mao gayud ang nahitabo. Maayo nalang alang sa mga tawo sa sulod sa sakyanan, ilang nadungog ang pasidaan nga pito sa tren ug nakalingkawas gikan sa sakyanan sa wala pa kini maigo. Samtang ang enhinyero nakig-istorya sa pulis nga nag-imbistigar, usa ka babaye nga nasuko ang miduol kanila. Misinggit siya nga iyang nakita ang tibuok panghitabo ug mipamatuod nga ang enhinyero wala gani mosulay sa paglihay aron dili maigo ang sakyanan!

Dayag lang, kon ang enhinyero nakalihay pa ug mitipas sa mga relis aron sa paglikay sa aksidente, siya ug ang tibuok tren motipas sa mga relis ug ang kusog nga dagan sa tren mokalit og hunong. Swerte lang siya, ang mga relis nga giagian sa mga ligid sa train maayong pagkahaum nga mipadayon sa iyang padulngan bisan pa sa babag nga miali sa iyang agianan. Maayo nalang gani, kita usab anaa sa usa ka relis, usa ka dalan sa pakigsaad nga kita mipasalig sa dihang kita gibunyagan isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Bisan tuod og kita makasugat og panagsa nga mga babag diha sa agianan, kini nga dalan makahimo nato nga makapadayon ngadto sa atong bililhon nga mahangturong destinasyon kon kita lig-on nga magpabilin niini.

The Tree of Life

Ang panan-awon sa kahoy sa kinabuhi nagpakita kanato kon sa unsang paagi nga ang mga epekto sa kawalay pagtagad makapalayo kanato gikan sa atong dalan sa pakigsaad. Ikonsiderar nga ang puthaw nga gunitanan ug ang higpit ug pig-ot nga agianan, o ang dalan sa pakigsaad, direkta nga magdala ngadto sa kahoy sa kinabuhi, kon diin ang tanang mga panalangin nga gihatag sa atong Manluluwas ug ang Iyang Pag-ula anaa kanunay alang niadtong matinud-anon. Nakita usab sa panan-awon ang usa ka suba nga nagrepresentar sa kahugaw sa kalibutan. Ang mga kasulatan naghulagway nga kining suba “nagdagayday” sa agianan nga “duol” lamang sa kahoy, dili ngadto niini. Ang kalibutan napuno sa mga kasamok nga makapahisalaag bisan sa mga pinili, hinungdan nga sila dili kaayo magtagad sa pagtuman sa ilang mga pakigsaad––sa ingon magdala kanila duol sa kahoy, apan dili ngadto niini. Kon kita dili mabinantayon sa pagtuman sa atong mga pakigsaad sa walay pagkasayop, ang atong wala kaayoy pagtagad nga mga paningkamot sa kaulahian magdala kanato ngadto sa ginadili nga mga dalan o sa pagkuyog niadtong nakasulod na sa dako ug lapad nga gambalay. Kon dili mabinantayon, mahimo gani nga malumos kita sa kinahiladman sa hugaw nga suba.1

Adunay usa ka mabinantayon nga paagi ug dili kaayo magtagad nga paagi sa pagbuhat sa tanang butang, lakip na ang pagtuman sa ebanghelyo. Samtang atong ikosiderar ang atong pasalig ngadto sa Manluluwas, kita ba mabinantayon o dili kaayo magtagad? Tungod sa atong mortal nga kinaiyahan, dili ba kita usahay mangatarungan sa atong pamatasan, sa ubang higayon magtumbok sa atong mga aksyon sama nga dili sayop o dili sakto [naa sa tunga], o sagulan ang maayo og butang nga dili kaayo maayo? Basta moingon kita og, “hinuon,” “gawas lang,” o “apan” kon kini magamit sa pagsunod sa tambag sa atong mga lider nga propeta o mabinantayon nga pagtuman sa ebanghelyo, kita sa pagkatinuod nag-ingon nga, “Kana nga tambag dili magamit ngari kanako.” Mahimo kitang makapangatarungan kutob sa atong mahimo, apan ang kamatuoran nga, walay husto nga paagi sa pagbuhat sa sayop nga butang!

Ang tema sa kabatan-onan alang sa 2019 gikuha gikan sa Juan 14:15, diin ang Ginoo mitudlo: “Kon nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo.” Kon kita nahigugma Kaniya sama sa atong gipangangkon, dili ba nato mapakita kana nga gugma pinaagi sa mas mabinantayon pa nga pagtuman sa Iyang mga sugo?

Ang pagkamabinantayon sa pagsunod sa ebanghelyo wala dayon magpasabut nga mahimong pormal ug seryuso. Ang buot ipasabut niana mao ang pagkahimong takus diha sa atong mga hunahuna ug pamatasan isip mga disipulo ni Jesukristo. Samtang mamalandong kita sa kalainan tali sa mainampingon ug dili kaayo magtagad sa atong pagtuman sa ebanghelyo, ania ang pipila ka mga ideya nga ikonsiderar:

Nagmabinantayon ba kita sa atong pagsimba sa adlawng Igpapahulay ug sa atong pagpangandam sa pag-ambit sa sakramento matag semana?

Makahimo ba kita nga mas magmabinantayon sa atong mga pag-ampo ug pagtuon sa ebanghelyo o mas aktibo nga mogamit sa Dali Sunod Kanako––Alang sa mga Indibidwal ug mga Pamilya?

Mabinantayon ba kita sa atong pagsimba sa templo, ug mainampingon ug tuyong mituman sa mga pakigsaad nga atong gihimo atol sa pagbunyag ug diha sa templo? Mabinantayon ba kita sa atong panagway ug ligdong ang atong sinul-oban, labi na sa sagrado nga mga lugar ug mga sirkumstansya? Mabinantayon ba kita kon sa unsang paagi kita magsul-ob sa atong sagrado nga mga garment sa templo? O ang mga uso sa kalibutan ang modiktar og mas dili kaayo magtagad nga kinaiya?

Mabinantayon ba kita kon sa unsang paagi kita mangalagad ngadto sa uban ug unsaon nato pagbuhat ang atong mga calling diha sa Simbahan, o kita walay pagbati o dili kaayo magtagad sa atong tawag sa pagserbisyo?

Mabinantayon ba kita o dili kaayo magtagad kon unsa ang atong gibasa ug unsa ang atong gitan-aw sa TV ug sa atong mga mobile device? Mabinantayon ba kita sa atong mga pulong? O yano nga modawat sa law-ay ug bastos nga mga butang?

Ang Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan nga pamphlet naglakip og mga sumbanan nga, kon mabinantayon nga sundon, magdala og daghang mga panalangin ug makatabang kanato nga magpabilin sa dalan sa pakigsaad. Bisan kon kini gisulat alang sa kaayuhan sa mga kabatan-onan, ang mga sumbanan niini dili mapupos sa dihang mobiya na kita sa mga programa sa Young Men ug sa Young Women. Kini magamit sa matag usa kanato sa kanunay. Ang pagribyu niini nga mga sumbanan makaaghat og laing mga paagi nga kita mas mabinantayon diha sa atong pagtuman sa ebanghelyo.

Dili nato ipaubos ang atong mga sumbanan aron mahaum o aron maghimo sa uban nga komportable. Kita mga disipulo ni Jesukristo, ug tungod niana kita nalambigit sa pagpataas sa uban, ipasaka sila ngadto sa mas taas, mas balaan nga lugar diin sila usab makaani og mas dako nga mga panalangin.

Akong gidapit ang matag-usa kanato sa pagtinguha sa giya sa Espiritu Santo aron mahibalo unsa nga mga kausaban ang atong gikinahanglang buhaton sa atong kinabuhi aron mahimong mas mabinantayon nga nahisubay sa atong mga pakigsaad. Ako usab mohangyo kaninyo nga dili manghimantay sa uban nga naghimo sa sama nga panaw. “Ang Paghukom ako, miingon ang Ginoo.”2 Ang matag usa kanato anaa sa proseso sa paglambo ug pag-usab.

Ang istorya nga gisaysay diha sa Basahon ni Mormon bahin sa hingpit nga mibiya sa kamatuoran nga mga Amlicite nakapaikag kanako. Isip pamaagi sa pagpahibalo sa uban nga wala na sila maduol ni Jesukristo ug sa Iyang Simbahan, magbutang sila og tataw nga marka nga pula sa ilang mga agtang aron makita sa tanan.3 Sa tugbang paagi, ug isip mga disipulo ni Jesukristo, unsaon nato pagmarka ang atong mga kaugalingon? Sayon bang makita sa uban ang Iyang hitsura diha sa atong panagway ug mahibalo kinsa ang atong girepresentahan pinaagi sa atong mabinantayon nga panglihoklihok sa atong kinabuhi?

Isip mga katawhan sa pakigsaad, dili kita kinahanglan nga moduyog sa uban diha sa kalibutan. Gitawag kita og “usa ka katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios”4—usa ka dako nga pagdayeg! Samtang ang mga impluwensya sa kalibutan nag-anam og dawat sa dautang mga butang, kinahanglan kitang maningkamot sa tanan natong kakugi nga magpabiling lig-on diha sa dalan nga magdala nato nga luwas ngadto sa atong Manluluwas, padak-an ang gilay-on tali sa atong pagsunod sa pakigsaad ug sa kalibutanon nga mga impluwensya.

Samtang ako naghinuklog sa pagkab-ot og walay katapusang kalipay, ako nakaamgo nga usahay kita mangatarungan sa atong sayop nga mga pagpili. Ang mga gabon sa kangitngit dili malikayan samtang naglakaw kita sa dalan sa pakigsaad. Ang tintasyon ug ang dili kaayo magtagad makahimo kanato sa hinayhinay nga motipas sa atong dalan ngadto sa dautang impluwensya sa kalibutan ug layo sa dalan sa pakigsaad. Sa mga higayon nga kini mahimong mahitabo, ang atong pinangga nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson, miaghat kanato sa pagbalik ngadto sa dalan sa pakigsaad ug buhaton kini dayon. Mapasalamaton kaayo ko sa gasa sa paghinulsol ug alang sa gahum sa Pag-ula sa atong Manluluwas.

Imposible ang pagpuyo og hingpit nga kinabuhi. Usa lamang ka tawo ang nagpuyo nga hingpit samtang anaa niini nga telestial nga planeta. Kadto mao sa Jesukristo. Bisan og dili kita hingpit, mga kaigsoonan, mahimo kitang takus: takus sa pag-ambit sa sakramento, takus sa mga panalangin sa templo, ug takus sa pagdawat og personal nga pagpadayag.

Si Haring Benjamin mipamatuod sa mga panalangin ug kalipay nga moabut niadtong kinsa mainampingon nga mosunod sa Manluluwas: “Ug dugang pa niini, ako nagtinguha nga kamo kinahanglan maghunahuna sa bulahan ug sa malipayon nga kahimtang niadto nga naghupot sa mga sugo sa Dios. Kay tan-awa, sila bulahan sa tanan nga mga butang, sa temporal ug sa espirituhanon; ug kon sila magpabilin nga matinud-anon hangtud sa katapusan sila pagadawaton ngadto sa langit, nga pinaagi niana sila mahimo nga mopuyo uban sa Dios diha sa usa ka kahimtang nga walay katapusan ang kalipay.”5

Mapalit ba ang kalipay og $15? Dili. Ang lawom ug malungtarong kalipay moabut pinaagi sa tinuyo ug mabinantayon nga pagtuman sa ebanghelyo ni Jesukristo. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.