2010–2019
Misyonaryo nga Buhat: Pagpakigbahin sa Unsay Anaa sa Inyong Kasingkasing
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Misyonaryo nga Buhat: Pagpakigbahin sa Unsay Anaa sa Inyong Kasingkasing

Bisan asa ka sa kalibutan, adunay daghang mga kahigayunan sa pagpaambit sa maayong balita sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Sa miaging bulan ang Dose gidapit sa atong mahal nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson, nga mobiyahe uban kaniya ngadto sa paghalad sa Templo sa Roma Italy. Samtang nagbiyahe, naghunahuna ko mahitungod ni Apostol Pablo ug sa iyang mga biyahe. Sa iyang panahon, ang pagbiyahe sa Roma, gikan sa Jerusalem mokabat og 40 ka mga adlaw. Karon, sakay sa usa sa akong paborito nga eroplano, dili kini mokabat og 3 ka oras.

Ang mga eskolar sa Biblia mituo nga didto si Pablo sa Roma sa dihang iyang gisulat ang pipila sa iyang mga sulat, nga maoy hinungdan sa paglig-on sa mga miyembro sa Simbahan kaniadto ingon man karon.

Si Pablo ug ubang mga miyembro sa karaang Simbahan, ang Mga Santos sa Unang mga Adlaw, pamilyar kaayo sa pagsakripisyo. Daghan ang hilabihan nga gipanglutos, gani hangtud sa kamatayon.

Sa nangaging 200 ka tuig, ang mga sakop sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo, ang Mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nakasinati usab og pagpanglutos sa daghang matang. Apan bisan pa niana nga pagpangtamay (ug usahay tungod niana), Ang Simbahan ni Jesuskristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nagpadayon sa paglambo ug karon makita na sa tibuok kalibutan.

Daghan Kaayong Buhatunon

Hinuon, sa dili pa kita mangandam sa pagsaulog, ug mopahalipay sa atong mga kaugalingon niining talagsaon nga kalampusan, mas maayo nga atong ibutang kana nga kalamboan sa hustong panglantaw.

Gibanabana nga adunay pito ug tunga ka bilyones ka mga tawo sa kalibutan, ikompara sa 16 milyones nga mga sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw—gamay ra tuod kaayo nga pundok.1

Sa kasamtangan, ang gidaghanon sa mga tawo nga nagtuo ni Kristo sa ubang dapit sa kalibutan nagkagamay.2

Bisan sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo—samtang ang kinatibuk-ang mga pagkamiyembro padayong nagtubo—naa gihapoy daghang mga miyembro nga wala modawat sa mga panalangin sa makanunayong pag-apil sa mga kalihukan sa Simbahan.

Sa laing pagkasulti, bisan asa ka sa kalibutan, adunay daghang kahigayunan sa pagpaambit sa maayong balita3 sa ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa mga tawo nga imong mahimamat, ikauban sa pag-eskwela, ikauban sa pagpuyo, o katrabaho, o ikauban sa paglingawlingaw.

Sulod sa miaging tuig, nasinati nako ang mahinamong oportunidad nga maapil sa kinatibok-ang misyonaryo nga kalihokan sa Simbahan. Kanunay kong namalandong ug nag-ampo mahitungod sa dakung sugo sa Manluluwas ngadto sa iyang mga disipulo—kita, Iyang mga anak—nga “busa panglakaw kamo ug himoa ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran, sa pagpamawtismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.”4

Naningkamot ko sa pagtubag sa pangutana kon “Unsaon nato, isip mga sakop ug mga disipulo ni Kristo, pagtuman niana nga dakung sugo sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi sa pinakamaayong paagi?”

Karon, dapiton ko kamo sa pagpamalandong niana nga pangutana sa inyong kasingkasing ug hunahuna.5

Usa ka Gasa alang sa Misyonaryo nga Buhat

Ang mga lider sa Simbahan klarong nagpasabut sa tawag nga ang “Matag miyembro usa ka misyonaryo!” sa mga dekada.6

Ang mga sakop sa Simbahan ni Jesukristo—kaniadto ingon man sa atong panahon—madasigon ug malipayong nagpakigbahin sa ebanghelyo ngadto sa mga higala ug mga kaila. Ang ilang mga kasingkasing puno sa pagpamatuod ni Jesukristo, ug tinud-anayng ganahan nga masinati sa uban ang sama sa kalipay nga ilang nakaplagan sa ebanghelyo sa Manluluwas.

Ang ubang mga sakop sa Simbahan ingon og aduna niini nga gasa. Ganahan silang mahimong mga representante sa ebanghelyo. Maisugon ug malipayon silang nangalagad ug nangulo sa buhat isip mga miyembro nga mga misyonaryo.

Hinuon, ang uban kanato maduhaduhaon. Kon ang misyonaryo nga buhat hisgutan diha sa mga miting sa Simbahan, mga ulo hinayhinay nga mo ok-ok hangtud matago sa lingkuranan, ang mga mata motutok sa kasulatan o mopiyong sa lawom nga pamalandong aron makalikay sa panan-aw sa uban.

Ngano man kini? Basin gibati nato nga sad-an kay walay gihimong dugang paningkamot sa pagpaambit sa ebanghelyo. Tingali wala ta kasiguro unsaon sa pagbuhat niini. O basin nahadlok ta nga mogawas gikan sa atong naandan nga komportabli nga dapit.

Nakasabut ko niini.

Apan hinumdumi, ang Ginoo wala gayud mangita og hanas, walay sayop nga mga paningkamot sa misyonaryo. Hinuon, “ang Ginoo nagkinahanglan sa kasingkasing ug sa usa ka andam nga hunahuna.”7

Kon ikaw malipayon na nga naghimo sa misyonaryo nga buhat, palihug padayon, og barug nga usa ka ehemplo sa uban. Ang Ginoo mopanalangin kanimo.

Kon, hinuon, gibati nimo nga naglanganlangan ka sa pagsangyaw sa mensahe sa ebanghelyo, mamahimo bang mosugyot ko og lima ka luwas-sa-pagmahay nga mga butang nga mahimo ni bisan kinsa aron makasalmot sa dakung sugo sa Manluluwas sa pagtabang sa pagpundok sa Israel?

Lima ka Yano nga mga Sugyot

Una, paduol ngadto sa Dios. Ang unang pinakadako nga sugo mao ang higugmaa ang Dios.8 Mao kini ang pinaka rason nga ania kita sa kalibutan. Pangutan-a ang imong kaugaligon, “nagatuo ba gayud ako sa Langitnong Amahan?”

“Ako ba nahigugma ug misalig kaniya?”

Kon mas magpaduol ka sa atong Langitnong Amahan, ang Iyang kahayag ug kalipay mas musanag diha kanimo. Ang uban makabantay nga adunay butang nga talagsaon ug espesyal kanimo. Ug mangutana sila nimo bahin niini.

Ikaduha, pun-a ang imong kasingkasing sa gugma alang sa uban. Kini mao ang ikaduhang daku nga sugo.9 Sulayi ang tinud-anay nga pagtan-aw sa tanang anaa sa imong palibut isip mga anak sa Dios. Pangalagad ngadto kanila—maanaa man o wala ang ilang mga ngalan sa listahanan sa imong pangalagaran nga mga kaigsoonan.

Katawa uban kanila. Paglipay uban kanila. Hilak uban kanila. Tahura sila. Ayoha, dasiga, ug lig-ona sila.

Tinguhaa ang pagsunod sa gugma ni Kristo ug ang pagkamaloloy-on ngadto sa uban—bisan kanila nga dili maayo nimo, kinsa nanghinaway kanimo ug nagtinguha sa imung kaalaotan. Higugmaa sila ug tahora sila isip kaubang mga anak sa Langitnong Amahan.

Ikatulo, paningkamot sa paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo. Samtang ang inyong gugma sa Dios ug sa Iyang mga anak magkalawom, mao usab ang atong tinguha sa pagsunod ni Jesukristo.

Makat-on kamo sa Iyang pamaagi pinaagi sa pagbusog sa Iyang pulong ug sa pagpatalinghug ug pagsunod sa mga pagtulon-an sa bag-ong mga propeta ug mga apostoles. Molambo kamo sa pagsalig ug kaisug sa pagsunod sa Iyang pamaagi samtang kamo makigsulti sa Langitnong Amahan uban sa daling matudloan, mapaubsanon nga kasingkasing.

Ang paglakaw sa dalan sa pagkadisipulo nagkinahanglang og pagbansay—matag adlaw, sa hinayhinay, “grasya og dugang pa nga grasya,”10 “lagda ibabaw sa lagda.”11 Usahay duha ka lakang paabanti ug usa ka lakang paatras.

Ang importante nga dili kamo moundang; padayon lang sa pagpaningkamot hangtod mainsakto kini. Sa katapusan mahimo kamong mas maayo, mas malipayon, ug mas matinud-anon. Ang pagpakig-istorya sa uban bahin sa inyong pagtuo mahimong normal ug natural. Gani, ang ebanghelyo mahimong usa ka mahinungdanon, bililhong bahin sa inyong mga kinabuhi nga murag dili na natural ang dili paghisgut niini ngadto sa uban. Dili kana mahitabo dayon—tibuok kinabuhi kana nga paningkamot. Apan mahitabo kana.

Ikaupat, ipaambit unsay anaa sa inyong kasingkasing. Wala ko mohangyo nga mobarug mo sa dalan dala ang megaphone ug mosinggit sa mga bersikulo sa Basahon ni Mormon. Ang akong gihangyo mao nga kanunay mong mangita og mga kahigayonan sa paghisgut bahin sa inyong pagtuo sa natural ug normal nga pakig-estorya sa mga tawo—sa personal ingon man sa online. Mohangyo ko nga kamo “mobarug nga mga saksi”12 sa gahum sa ebanghelyo sa tanang panahon—ug kon kinahanglan, gamit og mga pulong.13

Tungod kay “ang ebanghelyo ni Kristo … mao ang gahum sa Dios alang sa kaluwasan” mahimo kamong masaligon, maisugon, ug mapaubsanon samtang mopaambit niini.14 Ang pagsalig, kaisug, ug pagkamapaubsanon murag magkasukwahi nga mga kinaiya, apan dili. Nagpakita kini sa pagdapit sa Manluluwas nga dili itago ang mga hiyas ug mga baruganan sa ebanghelyo sa ilalum sa gantangan apan ipadan-ag ang inyong kahayag, aron ang atong mga maayong buhat mohimaya sa atong Amahan sa Langit.15

Adunay daghang normal ug natural nga pamaagi sa pagbuhat niini, gikan sa inadlaw nga mga buhat sa pagkamabination ngadto sa personal nga pagpamatuod diha sa YouTube, Facebook, Instagram, o Twitter ngadto sa yano nga pagpakigsulti sa mga tawo nga inyong mahimamat. Karong tuiga nagkat-on kita gikan sa Bag-ong Tugon diha sa atong mga panimalay ug sa Sunday School. Pagkamaanindot niini nga kahigayunan sa pagdapit sa mga higala ug mga silingan ngadto sa simbahan ug sa inyong mga panimalay aron makat-on bahin sa Manluluwas uban kaninyo. Ipakigbahin kanila ang Gospel Library nga app, diin ilang makita ang Dali, Sunod Kanako. Kon duna kay kaila nga mga batan-on ug ilang mga pamilya, hatagi sila sa Alang sa Kalig-on sa mga Kabatan-onan nga booklet ug dapita sila sa pagduol ug pagtan-aw kon sa unsang paagi ang atong mga kabatan-onan naningkamot sa pagsunod niana nga mga baruganan.

Kon dunay mangutana bahin sa inyong hinapos sa semana, ayaw pagduhaduha sa paghisgut bahin sa inyong kasinatian sa simbahan. Paghisgut bahin sa gagmayng mga bata nga mibarug sa atubangan sa kongregasyon ug mikanta nga madasigon kon giunsa nila pagpaningkamot nga mahimong sama ni Jesus. Paghisgut bahin sa grupo sa mga batan-on kinsa migahin og panahon sa pagtabang sa mga tigulang sa balay pahulayanan arong sa paghan-ay og personal nga mga kasaysayan. Paghisgut bahin sa bag-ohay nga kausaban sa atong mga miting sa Dominggo ug sa unsang paagi kini nakapanalangin sa imong pamilya. O ipasabut ngano nga giklaro nato nga kini ang Simbahan ni Jesukristo ug nga kita mga Santos, sa Ulahing mga Adlaw, sama nga ang mga sakop sa karaang Simbahan gitawag usab nga mga Santos.

Sa bisan unsang paagi nga natural o normal para nimo, ipaambit sa mga tawo ngano nga si Jesukristo ug ang Iyang Simbahan importante para nimo. Dapita sila nga “moduol ug motan-aw.”16 Dayon dasiga sila nga moduol ug motabang. Adunay daghang mga kahigayonan alang sa mga tawo nga motabang sa atong Simbahan.

Pag-ampo dili lang aron makit-an sa mga misyonaryo ang mga pinili. Pag-ampo kada adlaw sa tibuok ninyong kasingkasing aron inyong mapalgan kadtong kinsa moduol ug motan-aw, moduol ug motabang, ug moduol ug magpabilin. Hinumdumi ang pagpahibalo kanunay sa full-time nga mga misyonaryo. Sama sila sa mga anghel, andam nga motabang!

Samtang ikaw magpaambit sa maayong balita, ang ebanghelyo ni Jesukristo, buhata kini uban sa gugma ug pailub. Kon kita makighinabi sa mga tawo sa tuyo lamang nga sila sa daling panahon magsul-ob og puti ug mangita sa pinakaduol nga bunyaganan, nasayop kita.

Ang uban kinsa moduol ug motan-aw, tingali dili gayud mopasakop sa Simbahan, ang uban mopasakop sa dugay pa nga panahon. Ila kanang pagpili. Apan dili kana makapausab sa atong gugma alang kanila. Dili kana makausab sa atong madasigong paningkamot sa pagpadayon sa pagdapit sa mga indibidwal ug mga pamilya nga moduol ug motan-aw, moduol ug motabang, ug moduol ug magpabilin.

Ikalima, salig sa Ginoo nga mahitabo ang Iyang mga milagro. Sabta nga dili inyong trabaho ang pagkabig sa mga tawo. Mao kana ang tahas sa Espiritu Santo. Inyong tahas ang pagpakigbahin kon unsa ang anaa sa inyong kasingkasing ug ang pagpuyo sumala sa inyong gituohan.

Busa dili mo kinahanglang maluya kon ang tawo dili dayon modawat sa mensahe sa ebanghelyo. Dili kini usa ka personal nga kapakyasan.

Tali ra kana sa indibidwal ug sa Langitnong Amahan.

Ang inyo mao ang paghigugma sa Dios ug sa inyong silingan, Iyang mga anak.

Tuhoi, higugmaa, buhata.

Sunda kini nga dalan, ug ang Dios mohimo og mga milagro pinaagi kanimo sa pagpanalangin sa Iyang bililhon nga mga anak.

Kining lima ka mga sugyot makatabang ninyo sa pagbuhat kon unsa ang nabuhat sa mga disipulo ni Jesukristo sukad sa karaang mga panahon. Ang Iyang ebanghelyo ug ang Iyang Simbahan mga importante nga bahin sa inyong kinabuhi ug kon si kinsa kamo ug kon unsa ang inyong gibuhat. Busa, dapita ang uban nga dali ug tan-awa ug dali ug tabang, ug ang Dios mohimo sa Iyang makaluwas nga buhat, ug sila moduol ug magpabilin.

Apan Unsaon kon Malisud Kini?

“Apan,” basin mangutana ka, “unsa kaha kon akong buhaton kining tanan ug ang mga tawo bati og reaksyon? Unsa kaha kon sila manghinaway sa Simbahan? Unsa kaha kon i-unfriend ko?”

Oo, mahimong mahitabo kana. Sukad pa sa karaang panahon, ang mga disipolo ni Jesukristo sa kasagaran gilutos.17 Si Apostol Pablo miingon, “Magkalipay … sa inyong pagpakaambit sa mga kasakit ni Kristo.”18 Ang unang mga Santos nagmaya nga “giisip silang angayan diayng pakaulawan tungod sa iyang ngalan.”19

Hinumdumi, ang Ginoo molihok sa misteryoso nga mga paagi. Tingali pinaagi sa inyong Kristohanong tubag sa pagsalikway ang usa ka gahi nga kasingkasing mahumok.

Isip usa ka Apostol ni Jesukristo, panalanginan ko kamo sa pagsalig nga mahimong buhing pamatuod sa mga hiyas sa ebanghelyo, nga adunay kaisug aron kanunayng mailhan isip sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa pagkamapaubsanon sa pagtabang sa Iyang buhat isip usa ka pagpadayag sa inyong gugma alang sa Langitnong Amahan ug sa Iyang mga anak.

Pinalanggang mga higala, kamo magmaya diha sa pagkahibalo nga kamo usa ka bililhong bahin sa dugay nang gitagna nga pagpundok sa Israel, pangandam alang sa pag-anhi ni Kristo diha sa “gahum ug dako nga himaya; uban sa tanan nga balaan nga mga anghel.”20

Ang Langitnong Amahan nakaila Kaninyo. Ang Ginoo nahigugma kaninyo. Panalanginan kamo sa Dios. Kini nga buhat gi-orden Niya. Mahimo ninyo kini. Kitang tanan makahimo niini kon magtinabangay.

Niini ako mopamatuod sa ngalan ni Jesukristo, amen.