2010–2019
Basahon sa mga taktika ug mga angayang buhaton [Playbook] sa Imong Pagkapari
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Basahon sa mga taktika ug mga angayang buhaton [Playbook] sa Imong Pagkapari

Paghimo og inyong kaugalingon nga playbook kon unsaon ninyo pagpamatuod sa inyong kaugalingon isip usa ka disipulo ni Kristo.

Sa milabayng Disyembre, ang Unang Kapangulohan mipagawas og pamahayag nga mipahibalo nga ang 11 anyos nga mga batang lalaki “magsugod na sa pagtambong … sa Aaronic Priesthood nga mga korum … sa pagsugod sa Enero sa tuig nga sila mahimong 12.”1

Tungod niana, atol sa unang bahin niini nga tuig, adunay pipila ka natingala nga mga 11 anyos kinsa nagtuo nga magpabilin pa sila sa Primary hangtud sa sunod nilang adlawng natawhan apan karon nag-apud-apod na sa sakramento matag Dominggo isip mga bag-ong gi-orden nga mga deacon sa Simbahan.

Ambot lang kaha kinsay labing nasurprisa ani nga kausaban––ang mga deacon o ilang mga ginikanan. Niadtong––dul-an 80,000 ka bag-o nga mga deacon, daghan ang anaa uban kanato karong gabhiona niining dako nga Conference Center o misalmot pinaagi sa teknolohiya. Amo kamong gihangop sa talagsaong pag-inigsuonay sa pagkapari!

Kini nga kausaban nakapahimo niining panagtigum nga usa ka makasaysayanon––kini tingali mao ang pinakadako nga grupo sa mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari sukad nga mitambong og usa ka kinatibuk-ang sesyon sa priesthood sa kinatibuk-ang komperensya. Tungod niining espesyal nga okasyon, akong ipunting ang pakigpulong ilabi na ngadto sa mga batan-ong lalaki sa Aaronic nga Pagkapari.

Mga Leksyon nga Nakat-unan gikan sa Paugnat sa Kusog

Isip mga estudyante, daghan kaninyo ang nagpalambo sa inyong mga talento, mga interes, ug mga kalingawan pinaagi sa extracurricular nga mga kalihokan sa eskwelahan o diha sa pribado nga mga leksyon, mga koponan, ug mga grupo sa gawas sa eskwelahan, lakip na ang paugnat sa kusog.

Tungod kay hilig nako ang paugnat sa kusog sa tibuok nakong kinabuhi, kanunay kong midayeg niadtong mopalambo sa ilang mga abilidad sa pagdula hangtud sa punto nga sila modula sa dili kasarangan nga mga ang-ang. Alang sa usa ka tawo nga mahimong maayo kaayo sa bisan unsa, nanginahanglin kini, agig dugang sa natural nga talento nagkinahanglan kini og dili yanong disiplina, sakripisyo, ug dili maihap nga mga oras sa pagbansay ug pagpraktis. Ang samang mga magdudula kasagaran makadungog sa usahay-sakit nga mga panaway gikan sa mga tigbansay [coach] ug andam nga ipadaplin lang usa ang ilang gusto karon alang sa usa ka butang nga mas labaw pa sa umaabut.

Nakaila kita og mga miyembro sa Simbahan ug mga lider sa pagkapari kinsa nakasinati og kalampusan sa pinakataas nga mga ang-ang sa propesyunal nga pagkamagdudula. Adunay daghang maayo nga mga panig-ingnan, apan gamay lang ang akong malista dinhi tungod sa limitado nga oras. Nakaila tingali mo sa uban niining mga magdudula: sa baseball, Jeremy Guthrie ug Bryce Harper; sa basketball, Jabari Parker ug Jimmer Fredette; sa soccer, Ricardo Rojas; sa liga sa rugby, William Hopoate; ug sa football, Taysom Hill ug Daniel Sorensen. Ang matag usa nakahimo og importanting kontribusyon sa iyang gidulaan.

Samtang sila malampuson kaayo sa ilang mga larangan, kini nga mga kalalakin-an maoy una nga moangkon nga dili sila perpekto sa ilang pagkamagdudula o perpekto nga mga tawo. Naningkamot sila pag-ayo nga mahimong labing maayo sa ilang larangan––ug sa pagtuman sa ebanghelyo. Mobangon sila kon sila madagma, ug maningkamot sila nga makalahutay hangtud sa katapusan.

Tun-i ang Basahon sa mga taktika ug mga angayang buhaton [Playbook]

Sa team sports, ang mga taktika gihimo alang sa piho nga mga sitwasyon sa dula ug gibutang diha sa playbook. Ang mga magdudula mahibalo sa ilang piho nga buluhaton alang sa matag stratehiya. Ang malampuson nga mga magdudula magtuon pag-ayo sa playbook nga, sa dihang ang usa ka stratehiya ang pilion, nasayud gayud sila, dihadiha dayon, asa moadto ug unsay buhaton.

Andy Reid

Hulagway pinaagi ni Dave Kaup/REUTERS/stock.adobe.com

Playbook

Sa samang paagi, kitang mga naghupot sa pagkapari adunay usa usab ka koponan (usa ka kurom) ug usa ka playbook (ang balaang mga kasulatan ug ang mga pulong sa mga propeta sa modernong panahon).

Inyo bang gipalig-on ang inyong mga kauban sa koponan?

Unsa ka subsob ninyong gitun-an ang inyong playbook?

Nakasabut ba gayud kamo sa inyong buluhaton?

Ghana

Pag-atubang sa Oposisyon

Aron masabtan pa og dugang ang analohiya, ang maayo kaayong mga coach nahibalo sa mga kalig-on ug mga kahuyang sa ilang koponan ingon man usab sa ilang kaatbang. Maghimo sila og stratehiya nga makahatag kanila og labing dakong kahigayunan alang sa kadaugan. Kamo kaha?

Nahibalo mo unsa nga mga tintasyon nga kamo huyang kaayo, ug makatag-an kamo kon unsaon sa kaatbang pagsulay sa pagpahisalaag ug pagpaluya kanimo. Nakabuhat na ba kamo og personal nga stratehiya ug playbook aron mahibalo kamo unsaon pagtubag sa dihang nag-atubang kamo og oposisyon?

Samtang nag-atubang kamo og nagkalain-laing moral nga mga tintasyon––uban man sa laing mga tawo o nag-inusara nga nagtan-aw sa screen [sa computer, cellphone o telebisyon screen]––nahibalo na kamo sa inyong stratehiya. Kon ang usa ka higala mosugyot nga moinum og ilimnong makahubog o mosulay og drugas, nahibalo namo unsay buhaton. Inyo na kining gibansay ug nahibalo na kamo unsay buhaton sa wala pa kini mahitabo.

Uban sa usa ka stratehiya, usa ka playbook, ug usa ka lig-on nga pasalig sa pagtuman sa inyong buluhaton, inyong makita nga ang tintasyon wala kaayoy kontrol diha kaninyo. Nakahimo na kamo og desisyon kon unsaon ninyo paglihok ug unsay inyong buhaton. Dili na kamo kinahanglan mohimo og desisyon sa matag higayon nga kamo mag-atubang og tintasyon.

Ang usa sa Napulog Duha mipaambit og usa ka sugilanon nga naghulagway niini nga baruganan. Isip usa ka priest sa high school pa, nakighugoy-hugoy siya uban sa iyang mga higala. Human sila mipalit og makaon, nagsakay-sakay sila sa sakyanan sa dihang usa kanila misugyot nga motan-aw gayud sila og usa ka salida. Ang problema kay nahibalo siya nga usa kadto ka salida nga dili gayud siya motan-aw. Bisan og diha-diha gibati niya ang pagpamugos ug kabalaka bahin sa sitwasyon, nakaplano na siya alang niini. Usa kini ka sitwasyon nga aduna nay pihong plano sa iyang playbook sa pagkapari.

Miginhawa og lawom ug nanghingusog, siya miingon, “dili ko interesado niana nga salida. Ihunong lang ko sa among balay,” diin ila kining gibuhat. Usa ka yanong lihok nga nagdala ngadto sa kadaugan! Mga katuigan ang milabay, usa sa iyang mga higala niadtong gabhiona mihulagway sa unsang paagi nga kining ehemplo napamatud-an nga usa ka dakong kalig-on alang kaniya aron maisugon nga moatubang og samang mga sirkumstansya diha sa iyang kaugalingon nga kinabuhi.

Mga Pahina gikan sa Playbook

Nihangyo ko sa pipila sa mga Brethren sa pagrekomendar og mga stratehiya nga mahimo ninyong iapil sa inyong playbook. Ania ang pipila ka dinasig nga mga sugyot:

 • Pag-ampo matag adlaw alang sa mas dakong kahayag ug usa ka pagpamatuod kang Jesukristo.

 • Paminaw pag-ayo sa mga panudlo sa inyong mga ginikanan, inyong bishop, ug inyong mga lider sa Young Men ug sa korum.

 • Likayi ang pornograpiya ug imoral nga sulod sa social media.

 • Hinumdumi ang mga panaad nga inyong gihimo ngadto sa Dios, ug paningkamot nga mabuhat kini.

 • Pagtuon sa mga sugilanon sa mga bantugang propeta, ug sunda ang ilang maayo nga mga hiyas.

 • Panalangini ang mga anak sa Langitnong Amahan pinaagi sa pagserbisyo.

 • Pagbaton og maayo nga mga higala nga makatabang kaninyo nga mahimong usa ka tawo nga gusto ninyong mamahimo.

 • Mahimong batid sa paggamit sa FamilySearch nga app ug siksika ang inyong kaugalingong kasaysayan sa pamilya.

 • Pagplano og mga dapit nga dangpanan diin makalingkawas kamo sa dautang mga impluwensya.

 • Higugmaa ug tabangi nga malig-on ang ubang sakop sa inyong kurom sa pagkapari [priesthood quorum].

Nakigsulti usab ako sa mga magdudula kansang mga hulagway bag-ohay lang natong nakita. Nakapaikag kanako nga wala nila ilha ang ilang kaugalingon basi lamang sa unsay ilang nabuhat, isip propesyunal nga mga magdudula, apan basi sa kinsa sila, isip mga anak sa mapinanggaong Langitnong Amahan ug mga naghupot sa pagkapari sa Dios.

Karon maminaw kita sa ilang mga hunahuna:

 • Si Jimmer Fredette, dinhi usa ka deacon nga nagkat-on unsaon pagsul-ob ang iyang necktie, miingon: “Nakakat-on ko sa pagsalig sa akong kahibalo ug hugot nga pagtuo sa katinuod sa ebanghelyo. Kini naggiya kanako nga mahimong … usa ka takus nga naghupot sa pagkapari ug labaw sa tanan––usa ka maayo nga ehemplo.”

  Jimmer Fredette
 • Si Bryce Harper, dinhi isip usa ka bana, misulat: “Abi nako og ang kabantugan, katigayunan, ug ang MVP nga ganti maoy makapalipay kanako. Dunay butang nga kulang. Busa, Ako … nag-andam ug [nakasulod] sa templo. Anaa na ako karon sa dalan ngadto [pabalik] sa akong Langitnong Amahan ug makaangkon og mahangturong pamilya––nga mao ang labing dako nga kalipay dinhi sa kalibutan!”

  Bryce Harper
 • Si Daniel Sorensen, dinhi isip usa ka misyonaryo, miingon: “Ang usa ka maayo nga play book usa ka plano nga naggamit og mga talento ug kusog sa matag sakop sa koponan. … Samtang ako nagtuon ug nagbansay sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo ni Jesukristo, mahibalo ako unsaon paggamit ang akong mga kusog aron sa pagserbisyo sa uban.”

  Daniel Sorensen
 • Si Jeremy Guthrie, dinhi kasamtangang nagserbisyo isip presidente sa misyon, mipakigbahin: “Isip 12 anyos nga deacon … [Akong gibati] ang Espiritu nga mipamatuod kanako [nga] ‘kini nga kinabuhi mao ang panahon … sa pag-andam sa pagsugat sa Dios.’2 Ang game plan mao ang hugot nga pagtuo sa Dios sa buhat [ug] paghinulsol pinaagi sa Maluluwas. … Ang playbook makita sa mga balaang kasulatan ug pinaagi sa buhi nga mga propeta.”

  Jeremy Gutherie
 • Si Jabari Parker, dinhi atol sa pag-orden kaniya sa office sa elder, miingon: “Dili nako mahulagway ang pagkatawo nga mahimo ko kon wala pa ko mohimo og desisyon nga magpabunyag. … Mapasalamaton kaayo ako nga adunay Dios sa akong kinabuhi aron sa paggiya kanako matag-adlaw.”

  Jabari Parker
 • Si Ricardo Rojas, dinihi kasamtangang nagserbisyo isip presidente sa branch, miingon: “Pinaagi sa pagkapari sa [Dios] [kita] makatabang sa Iyang buhat. Gitawag kita nga ‘magmakusganon ug magmaisug’3 sa pagpanalipod sa kamatuoran.” Kini nakatabang kaniya nga magmalampuson sa soccer ug isip naghupot sa pagkapari.

  Ricardo Rojas
 • Si Taysom Hill, dinhi isip usa ka misyonaryo, mibati nga ang ebanghelyo ni Jesukristo nagsilbing usa ka playbook alang kaniya diha sa iyang kinabuhi. Siya mipakigbahin, “Ang pagtuo sa plano [sa Dios] ug paghimo sa akong pinakamaayo sa pagbuhat sa akong tahas niini nakahatag kanako og hilabihan nga pagbati sa kalinaw ug kalipay sa kinabuhi, nasayud nga ang Dios nahimuot sa akong mga paningkamot.”

  Taysom Hill
 • Si William Hopate, dinhi atol sa pagpanalangin sa iyang masuso nga anak nga lalaki isip kabahin sa ika-upat nga henerasyon, miingon nga ang ebanghelyo nagtabang kaniya “nga mailhan ang mga stratehiya sa kaatbang ug naghatag og espiritwal nga gahum sa pagsugakod sa nagdilaab nga mga pana ug mas makaserbisyo sa uban.”

  William Hopoate

Kamo kaha? Nakaila ba kamo sa inyong mas importante ug mas balaan nga pagkatawo isip usa ka anak sa Dios, usa ka naghupot sa Iyang balaan nga pagkapari? Uban niining mahangturong pagkatawo sa inyong hunahuna, paghimo og inyong stratehiya ug playbook sa pagkapari nga mogiya kaninyo atol sa mga higayon sa tintasyon ug kalisdanan. Ikonsiderar ang pang-atake ug pangdepensa nga mga stratehiya.

Ang pang-atake nga mga stratehiya makatabang aron malig-on ang mga pagpamatuod ug makadugang sa determinasyon nga magpabilin sa pig-ot ug higpit nga dalan. Ang mga pananglitan naglangkob sa kanunay nga pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagsimba, pagbayad sa ikapulo, ug pagsunod sa tambag nga makita diha sa Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan nga booklet.

Ang pangdepensa nga mga stratehiya naglakip sa pagplano daan karon kon unsaon pag-atubang sa tintasyon. Sa dihang tintalon aron mapaubos ang inyong personal nga mga sumbanan, nahibalo namong daan unsay inyong buhaton.

Nagkinahanglan kamo og playbook alang niana.

Dili kaba ganahang mag-ampo karon? Panahon na nga buhaton ang buluhaton nga inyong giplanohan nang daan.

Gibati ba ninyo nga ang inyong pagpamatuod nagkahuyang? Aduna kamoy plano alang niana. Nahibalo na mo unsa ang buhaton.

Mga Maayo Kaayo sa mga Mata sa Dios

Kamo ang mga naghupot sa balaan nga pagkapari sa Dios. Ang inyong pasalig nga lig-ong manggunit sa gunitanang puthaw makapausab kaninyo ngadto sa mahangturong tawo kinsa kamo gilalang aron mamahimo.

Ang Dios nakaila ug nahigugma kaninyo. Siya mopanalangin kaninyo ug mogiya sa inyong mga lakang.

Tingali maghunahuna kamo nga dili kamo espisyal, nga dili kamo takus nga mahimong maayo kaayo nga magdudula. Apan kana dili tinuod. Wala ba kamo mahibalo nga ang Dios miingon, “Ang mahuyang nga mga butang sa kalibutan moabut ug mopukan sa gamhanan ug mga malig-on”?4

Unya, mibati ba kamo og kahuyang? dili mahinungdanon? Congratulations, apil na kamo sa lista!

Gibati ba ninyo nga dili importante? ubos ra kaayo? Kamo na tingali ang gikinahanglan sa Dios.

David and Goliath

Unsay mas labaw pa nga panig-ingnan kay sa kang David nga mihasdang ngadto sa panggubatan batok sa usa ka makahahadlok nga kontra, si Goliath? Nagsalig sa Ginoo, uban sa usa ka plano, si David miluwas dili lamang sa iyang kaugalingon apan sa kasundaluhan sa Israel!5 Hibaloi nga ang Ginoo magauban kaninyo samtang maisugon kamo nga anaa sa Iyang habig. “Kon ang Dios dapig kanato, kinsa pa man ang batok kanato?”6

Siya makahatag og mga kahigayunan ug makatabang kanato nga makakaplag og kalig-on ug mga abilidad nga wala kita masayud nga anaa kita.7

Paminaw sa inyong sinaligan nga mga coach, sama sa inyong mga ginikanan, bishop, ug mga lider sa Young Men. Pagkat-on sa playbook. Basaha ang mga kasulatan. Tun-i ang mga pulong sa mga propeta sa modernong panahon. Paghimo og inyong kaugalingon nga plano kon unsaon ninyo pagpamatuod sa inyong kaugalingon isip usa ka disipulo ni Kristo.

Hibaloi nang daan ang mga stratehiya nga inyong gamiton aron sa pagpalig-on sa inyong espiritu ug paglikay sa mga tintasyon sa kaaway.

Himoa kini ug ang Dios siguradong mogamit kaninyo.

Karon, tingali adunay uban nga mopalayo sa ilang kaugalingon gikan sa ebanghelyo ug mahisalaag. Ang uban tingali nagtan-aw lang sa layo unsay gibuhat sa uban. Ang uban tingali mopili nga maglingkod lang sa bangko, bisan ang coach misulay sa pagpadula kanila. Dapiton ko kamo sa pagluwas, pagsuporta, ug paghigugma kanila isip kauban sa koponan!

Ang uban gusto nga moapil sa dula––ug midula sila. Ang labing importante dili unsa ka maayo sila apan ang ilang kaandam sa pagsalmut sa dula. Dili sila maghulat nga tawagon ang ilang numero, tungod kay nahibalo sila sa kasulatan nga nag-ingon, “Kon kamo adunay tinguha sa pag-alagad sa Ginoo, kamo gitawag ngadto sa buhat.”8

Makabutang kamo sa inyong kaugalingon sa listahan sa magdudula.

Buhata kini ninyo samtang kamo nagtuon ug nagbuhat sa inyong playbook sa pagkapari.

Sa ngadto-ngadto hayan mapandol ug mapakyas kamo––tingali sa daghan, daghan nga higayon. Dili kamo perpekto; ang pagkapandol kabahin sa proseso sa paglambo nga magtugot kaninyo sa paghashas sa inyong kinaiya ug magserbisyo sa mas maayo ug mas manggiloy-on nga paagi. Ang Manluluwas ug ang Iyang walay kinutuban nga Pag-ula naghatag og paagi nga mabuntog ang atong mga kasaypanan pinaagi sa sinsero nga paghinulsol.

Ang bantugan nga mga magdudula mogahin og gatusan ka oras aron maperpekto ang usa ka gamay nga aspeto sa ilang dula. Isip naghupot sa pagkapari, nanginahanglan kamo sa samang panghunahuna. Kon kamo mapakyas, paghinulsol ug pagkat-on gikan niini. Pagpraktis aron mahimo kamong mas maayo sa sunod higayon. Sa katapusan, naa ra kana ninyo. Mahimo ba kamong magkat-on sa playbook?

Ako kamong awhagon: Salig sa Ginoo. Isul-ob nato ang tibuok hinagiban sa Dios,9 ug apil sa dula.

Diyutay ra ang nagdula sa propesyunal nga paugnat sa kusog nga anaa sa labing taas nga mga ang-ang, apan kabahin na gani sa pagkadisipulo, adunay daghang mopili sa pagsunod kang Kristo.

Gani, mao kana ang inyong misyon niining kinabuhia––ang pagkat-on sa mga pamaagi sa Ginoo, sulod sa dalan sa pagkadisipulo, ug paningkamot sa pagpuyo sumala sa plano sa Dios. Ituboy ug panalinginan kamo sa Dios kon mopaduol kamo Kaniya. Makahimo kamo niini tungod kay maayo kaayo kamo sa Iyang mga mata.

Ako nag-ampo nga kamo mobuhat sa pasalig nga magpakabuhi nga takus sa balaang pagkapari nga inyong gihuptan ug maningkamot nga mobuhat sa inyong sagrado nga mga tahas matag adlaw. Ako mopanalangin kaninyo sa abilidad ug tinguha sa pagbuhat sa ingon. Ako modugang sa akong pagpamatuod sa gahum sa pagkapari nga inyong gihuptan, sa buhi nga mga propeta, ug ni Jesukristo ug sa Iyang tahas isip Manluluwas ug Manunubos. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.