2010–2019
Unsaon Nako Pagkasabut?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Unsaon Nako Pagkasabut?

Kon kita tinud-anay, kinasingkasing, lig-on, ug sinsero nga magtinguhang makakat-on sa ebanghelyo ni Jesukristo ug motudlo niini sa usag usa, kining mga pagtulun-an mahimong makapausab sa kasingkasing.

Minahal nakong mga kaigsoonan, dako nakong kalipay nga magkauban na usab kita dinhi niining kinatibuk-ang komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ubos sa direksyon sa atong pinalanggang propeta, si Presidente Russell M. Nelson. Mopamatuod ko kaninyo nga makabaton kita sa pribilehiyo nga makadungog sa tingog sa atong Manluluwas, si Jesukristo, pinaagi sa mga pagtulun-an niadtong nag-ampo, nanganta, ug namulong sa mga panginahanglan sa atong panahon niining komperensya.

Sama sa narekord sa basahon sa Mga Buhat, si Felipe nga ebanghelista nagtudlo sa ebanghelyo sa usa ka Etiopiahanon nga eunoco nga mao ang tinugyanan sa tanang bahandi nga iya sa rayna sa Etiopia.1 Sa pagpauli na gikan sa pagsimba didto sa Jerusalem, nagbasa siya sa basahon ni Isaias. Naaghat sa Espiritu, nagpaduol si Felipe kaniya ug miingon, “Nakasabut ka ba sa imong gibasa?

“Ug [ang eunoco] mitubag, Unsaon ko man pagpakasabut, gawas kon adunay magatudlo kanako? …

“Ug si Felipe mibungat sa iyang ba-ba, ug ang maayong balita mahitungod kang Jesus iyang giwali kaniya.”2

Ang pangutana niining Etiopiahanon nga tawo usa ka pahinumdom sa balaanong sugo alang natong tanan nga magtinguha nga makakat-on ug motudlo sa usag usa sa ebanghelyo ni Jesukristo.3 Gani, sa konteksto sa pagkat-on ug sa pagtudlo sa ebanghelyo, usahay susama kita sa Etiopiahanon—nagkinahanglan kita sa tabang sa matinud-anon ug dinasig nga magtutudlo; ug usahay susama kita ni Felipe—kinahanglan kitang motudlo ug molig-on sa uban diha sa ilang pagkakabig.

Ang atong katuyoan samtang magtinguha sa pagkat-on ug sa pagtudlo sa ebanghelyo ni Jesukristo kinahanglang mao gayud ang pagpalambo sa pagtuo diha sa Dios ug sa Iyang balaanong plano sa kalipay ug ni Jesukristo ug sa Iyang maulaong sakripisyo ug aron makab-ot ang malungtarong pagkakabig. Ang maong napalambo nga pagtuo ug pagkakabig makatabang kanato sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad ngadto sa Dios, sa ingon makapalig-on sa atong tinguha nga mosunod ni Jesus ug makahimo og tinuod nga espirituhanong kausaban ngari kanato—sa ato pa, mousab kanato ngadto sa pagkabag-ong binuhat, sama sa gitudlo ni Apostol Pablo diha sa iyang sulat sa mga taga-Corinto.4 Kini nga kausaban magdala kanato og mas malipayon, mabungahon, ug himsug nga kinabuhi ug makatabang kanato nga mapabilin ang mahangturong panglantaw. Dili ba mao man gayud kini ang nahitabo sa Etiopiahanon nga eunoco human siya mahibalo mahitungod sa Manluluwas ug nakabig sa Iyang ebanghelyo? Ang kasulatan nag-ingon nga “sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon.”5

Ang sugo nga magkat-on sa ebanghelyo ug motudlo ngadto sa usag usa dili bag-o; kanunay kining gibalik-balik gikan sa sinugdanan sa kasaysayan sa tawo.6 Sa usa ka piho nga okasyon, samtang si Moises ug ang iyang katawhan didto sa kapatagan sa Moab sa wala pa mosulod sa gisaad nga yuta, gidasig siya sa Ginoo sa pagpahimangno sa iyang katawhan kalabut sa ilang responsibilidad nga magkat-on sa mga lagda ug mga pakigsaad nga ilang nadawat gikan sa Ginoo ug sa pagtudlo niini ngadto sa ilang kaliwatan,7 daghan kanila wala makasinati sa personal nga pagtabok sa Pulang Dagat o sa pagpadayag nga gihatag didto sa Bukid sa Sinai.

Gipahimangnoan ni Moises ang iyang katawhan:

“Oh Israel, magpatalinghug ka sa kabalaoran, ug mga tulumanon, nga akong ginatudlo kaninyo nga inyong pagabuhaton; aron mabuhi kamo, ug mosulod ug manag-iya kamo sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga amahan. …

“… Igatudlo mo sila sa imong mga anak, ug sa mga anak sa imong mga anak.”8

Gitapos ni Moises, sa pag-ingon, “Bantayan mo ang iyang kabalaoran, ug ang iyang mga sugo, nga ginasugo ko kanimo niining adlawa, aron magamaayo kanimo, ug sa imong mga anak nga sunod kanimo, ug aron pagahatas-on mo ang imong mga adlaw sa yuta, nga gihatag kanimo sa Ginoo nga imong Dios, sa walay katapusan.”9

Ang mga propeta sa Dios makanunayong nagtudlo nga kinahanglan natong padak-on ang atong mga pamilya “diha sa pag-amuma ug pahimangno sa Ginoo”10 ug “diha sa kahayag ug kamatuoran.”11 Si Presidente Nelson bag-ohay lang nga miingon, “Niining panahon sa daghang imoralidad ug makapaadik nga pornograpiya, ang mga ginikanan adunay sagradong responsibilidad sa pagtudlo sa ilang mga anak sa kaimportante sa Dios [ug ni Jesukristo] diha sa ilang mga kinabuhi.”12

Mga kaigsoonan, ang pahimangno sa atong minahal nga propeta dugang nga pahinumdom sa atong indibidwal nga responsibilidad nga magtinguha sa pagkat-on ug sa pagtudlo sa atong mga pamilya nga adunay Amahan sa Langit nga nahigugma kanato ug naghimo og balaanong plano sa kalipay alang sa Iyang mga anak; nga si Jesukristo, ang Iyang Anak, mao ang Manunubos sa kalibutan; ug nga ang kaluwasan nagagikan sa pagtuo diha sa Iyang ngalan.13 Ang atong kinabuhi kinahanglang matukod diha sa pundasyon sa atong Manunubos, si Jesukristo, nga mahimong makatabang kanato sa indibidwal nga paagi ug isip mga pamilya nga makabaton sa atong kaugalingon nga espirituhanong mga impresyon nga nakulit sa atong kasingkasing, nga makatabang kanato sa paglahutay diha sa atong pagtuo.14

Mahimong mahinumduman ninyo ang duha ka disipulo ni Juan Bautista nga misunod ni Jesukristo human makadungog sa pagsaksi ni Juan nga si Jesus mao ang Kordero sa Dios, ang Mesiyas. Gidawat niining buotan nga mga tawo ang pagdapit ni Jesus nga “umari kamo ug makita ninyo”15 ug sila mipabilin uban kaniya nianang adlawa. Ilang nasayran nga si Jesus mao ang Mesiyas, ang Anak sa Dios, ug misunod Kaniya sa nahabiling panahon sa ilang kinabuhi.

Sa susamang paagi, kon modawat kita sa pagdapit sa Manluluwas nga “umari kamo ug makita ninyo,” kinahanglan kitang magpabilin diha Kaniya, isubsub ang atong kaugalingon diha sa mga kasulatan, magmaya diha niini, magkat-on sa Iyang doktrina, ug magpakabuhi sa paagi sa Iyang pagpakabuhi. Niini lamang nga kita makaila Kaniya, si Jesukristo, ug makaila sa Iyang tingog, masayud nga samtang kita moduol Kaniya ug motuo Kaniya, dili gayud kita gutumon ni uhawon.16 Makahimo kita sa pag-ila sa kamatuoran sa tanang panahon, sama sa nahitabo niadtong duha ka disipulo nga mipabilin uban kang Jesus nianang adlawa.

Mga kaigsoonan, dili kana mahitabo pinaagi sa tsansa lang. Ang pagpahiangay sa atong kaugalingon ngadto sa kinatas-ang mga impluwensya sa pagkadiosnon dili sayon nga butang; nagkinahanglan kini nga motawag sa Dios ug magkat-on kon unsaon pagdala sa ebanghelyo ni Jesukristo diha sa sentro sa atong kinabuhi. Kon ato kining buhaton, mosaad ko nga ang impluwensya sa Espiritu Santo modala sa kamatuoran diha sa atong kasingkasing ug hunahuna ug mosaksi niini,17 nga magtudlo sa tanang butang.18

Ang pangutana sa Etiopiahanon, “Unsaon ko man [pagkasabut], gawas kon adunay magatudlo kanako?” adunay espesyal usab nga kahulugan sa konteksto sa atong indibidwal nga responsibilidad nga ipahimutang ang mga baruganan sa ebanghelyo nga atong nakat-unan ngadto sa paggamit niini sa atong kinabuhi. Sa sitwasyon sa Etiopiahanon, pananglitan, gilihok niya ang kamatuoran nga iyang nakat-unan gikan ni Felipe. Mihangyo siya nga magpabunyag. Iyang nahibaloan nga si Jesukristo mao ang Anak sa Dios.19

Mga kaigsoonan, ang atong mga lihok kinahanglang mopakita gayud sa unsay atong nakat-unan ug gitudlo. Kinahanglan natong ipakita ang atong mga gituohan pinaagi sa atong pagpakabuhi. Ang labing maayo nga magtutudlo usa ka maayong ehemplo. Ang pagtudlo og butang nga ato gayud nga gisunod makahimo og kalainan sa kasingkasing niadtong atong gitudloan. Kon magtinguha kita nga ang mga tawo, mapamilya man kana o dili, nga malipayong mobahandi sa mga kasulatan ug sa mga pagtulun-an sa buhi nga mga apostoles ug mga propeta sa atong panahon, kinahanglan nilang makita ang atong kalag nga nagmaya niini. Sa samang paagi, kon gusto kita nga masayud sila nga si Presidente Russell M. Nelson mao ang propeta, manalagna, ug tigpadayag sa atong panahon, kinahanglan silang makakita kanato nga mopataas sa atong mga kamot aron sa pagpaluyo kaniya ug makaamgo nga nagsunod kita sa iyang dinasig nga mga pagtulun-an. Sama sa inila kaayo nga Amerikanhong panultihon, “Ang mga lihok mas kusog pa nga mosulti kay sa mga pulong.”

Siguro ang pipila kaninyo niining gutloa nangutana sa inyong kaugalingon, “Elder Soares, nagbuhat ko niining tanang butang ug nagsunod niining ehemplo isip indibidwal ug isip pamilya, apan pagkawalay swerte, pipila sa akong mga higala o mga minahal sa kinabuhi mipalayo sa ilang kaugalingon gikan sa Ginoo. Unsay akong buhaton?” Alang kaninyo nga nakasinati karon niining mga pagbati sa kasubo, paghingutas, ug siguro pagmahay, palihug hibaloi nga sila wala gayud hingpit nga nangawala tungod kay ang Ginoo nasayud kon asa sila ug nagbantay kanila. Hinumdumi, Iya usab silang mga anak!

Lisud masabtan ang tanang rason nganong ang ubang mga tawo miagi sa laing dalan. Ang pinakamaayo natong mabuhat niining mga sitwasyon mao lamang ang paghigugma ug paghangup kanila, pag-ampo alang sa ilang kaayohan, ug pagtinguha alang sa tabang sa Ginoo nga masayud kon unsay buhaton ug isulti. Sinsero nga magmaya uban kanila diha sa ilang mga kalampusan; mahimo nilang mga higala ug magtan-aw sa unsay maayo diha kanila. Dili gayud nato sila talikdan apan mopabilin sa atong mga relasyon. Ayaw gayud sila ibaliwala o hukmi sa sayop nga paagi. Higugmaa lamang sila! Ang sambingay sa nawala nga anak nagtudlo kanato nga kon mahigmata na ang mga anak, kasagaran magtinguha sila nga mopauli. Kon mahitabo kana sa inyong mga minahal sa kinabuhi, pun-a ang inyong kasingkasing og kalooy, dagan ngadto nila, gaksa sila, ug haluki sila, sama sa gibuhat sa amahan sa nawala nga anak.20

Sa katapusan, padayon sa pagpakabuhi og takus nga kinabuhi, magmahimong usa ka maayong ehemplo ngadto nila kon unsay inyong gituohan, ug magpaduol sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Nakaila ug nakasabut Siya sa atong hilabihan nga kasub-anan ug mga kasakit, ug panalanginan Niya ang inyong mga paningkamot ug dedikasyon ngadto sa inyong mga minahal sa kinabuhi kon dili man niining kinabuhia, sa sunod nga kinabuhi. Hinumdumi kanunay, mga kaigsoonan, nga ang paglaum usa ka importante nga bahin sa plano sa ebanghelyo.

Sa tibuok katuigan nga pagserbisyo diha sa Simbahan, nakakita ko og matinud-anong mga miyembro nga makanunayong migamit niining mga baruganan diha sa ilang kinabuhi. Kini ang sitwasyon sa usa ka nag-inusarang inahan nga akong nganlan og “Mary.” Makapaguol lang, si Mary nakasinati og masulub-on nga diborsyo. Nianang higayuna, giila ni Mary nga ang iyang labing kritikal nga mga desisyon nga may kalabutan sa iyang pamilya mao ang espirituhanon. Ang pag-ampo, pagtuon sa kasulatan, pagpuasa, ug pagtambong sa simbahan ug sa templo padayon pa ba nga importante ngadto kaniya?

Si Mary kanunay nga nagmatinud-anon, ug nianang kritikal nga gutlo, nakahukom siya nga magpabilin sa unsay iya nang nahibaloan nga tinuod. Nakakita siya og kalig-on diha sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” diin, lakip sa daghang talagsaon nga mga baruganan, nagtudlo nga ang “mga ginikanan adunay sagrado nga katungdanan sa pag-amuma sa ilang mga anak sa paghigugma ug pagkamatarung” ug sa pagtudlo kanila sa pagsunod kanunay sa mga sugo sa Dios.21 Kanunay siya nga nangita og mga tubag gikan sa Ginoo ug mipaambit niini ngadto sa iyang upat ka anak sa matag kahimtang sa pamilya. Kanunay silang naghisgot sa ebanghelyo ug mipaambit sa ilang mga kasinatian ug mga pagpamatuod sa usag usa.

Bisan pa sa mga kasubo nga ilang nasinati, ang iyang mga anak nakapalambo og gugma alang sa ebanghelyo ni Kristo ug tinguha nga moserbisyo ug mopaambit niini sa uban. Tulo kanila matinud-anong nakaserbisyo og full-time nga mga misyon, ug ang kinamanghuran nagserbisyo karon sa Habagatang Amerika. Ang iyang kinamagulangan nga anak nga babaye, nga kaila gayud nako, kinsa minyo na karon ug lig-on sa iyang pagtuo, mipaambit, “Wala gyud ko mobati nga nag-inusara ang akong mama sa pagpadako namo tungod kay ang Ginoo kanunayng anaa sa among panimalay. Ug samtang naghatag siya sa iyang pagsaksi bahin Kaniya ngari namo, matag usa namo midangup Kaniya sa among kaugalingong mga pangutana. Mapasalamaton kaayo ko nga gihimo niyang makahuluganon ang ebanghelyo ngari namo.”

Mga kaigsoonan, kining buotan nga inahan nakahimo sa iyang panimalay nga usa ka sentro sa espirituhanong pagkat-on. Susama sa gipangutana sa Etiopiahanon, si Mary nangutana sa iyang kaugalingon sa pipila ka higayon, “Unsaon pagkakat-on sa akong mga anak gawas kon ang usa ka inahan mogiya kanila?”

Minahal kong mga kaubanan sa ebanghelyo, mopamatuod ko kaninyo nga kon kita tinud-anay, kinasingkasing, lig-on, ug sinsero nga magtinguhang makakat-on sa ebanghelyo ni Jesukristo ug motudlo niini sa usag usa uban sa tinuod nga katuyoan ug ubos sa impluwensya sa Espiritu, kining mga pagtulun-an mahimong makapausab sa kasingkasing ug modasig og tinguha nga magpuyo sumala sa mga kamatuoran sa Dios.

Mopamatuod ko nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibutan. Siya ang Manunubos, ug Siya buhi. Nasayud ko nga Iyang gigiyahan ang Iyang Simbahan pinaagi sa Iyang mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag. Mopamatuod usab ako kaninyo nga ang Dios buhi, nga Siya nahigugma kanato. Gusto Niya nga mobalik kita sa Iyang presensya—kitang tanan. Dunggon Niya ang atong mga pag-ampo. Mohatag ko sa akong pagpamatuod bahin niining mga kamatauoran sa ngalan ni Jesukristo, amen.