2010–2019
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyal sa Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyal sa Simbahan

Ako na karong ipresentar ang mga General Authority, mga Area Seventy, ug mga Kapangulohan sa General Auxiliary sa Simbahan alang sa inyong pagpaluyo nga boto.

Gisugyot nga atong paluyohan si Russell Marion Nelson isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; Dallin Harris Oaks isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug Henry Bennion Eyring isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan si Dallin H Oaks isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug si M. Russell Ballard isip Akting nga Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Bisan kinsa nga supak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mosunod isip mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, ug si Ulisses Soares.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Gisugyot nga atong i-release ang mosunod gikan sa ilang pagserbisyo isip mga Area Seventy: Silang Elder Victorino A. Babida, L. Todd Budge, Peter M. Johnson, John A. McCune, Mark L. Pace, James R. Rasband, ug si Benjamin M. Z. Tai.

Kadtong gustong moapil kanamo sa pagpasalamat niining mga kaigsoonan sa ilang mapahinunguron nga pagserbisyo, buhata kini sa pagpataas sa kamot.

Gisugyot nga atong i-release uban sa kinasingkasing nga pasalamat sila si Brother Tad R. Callister, Devin G. Durrant, ug Brian K. Ashton isip ang Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Sunday School.

Ang tanang gustong moapil kanamo sa pagpasalamat niining mga kaigsoonan sa ilang talagsaong pagserbisyo, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mosunod isip mga General Authority nga mga Seventy: Rubén V. Alliaud, Jorge M. Alvarado, Hans T. Boom, L. Todd Budge, Ricardo P. Giménez, Peter M. Johnson, John A. McCune, James R. Rasband, Benjamin M. Z. Tai, ug Alan R. Walker.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Kadtong supak, sa samang paagi.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mosunod isip mga Area Seventy: Solomon I. Aliche, Guillermo A. Alvarez, Daren R. Barney, Julius F. Barrientos, James H. Bekker, Kevin G. Brown, Mark S. Bryce, A. Marcos Cabral, Dunstan G. B. T. Chadambuka, Alan C. K. Cheung, Christian C. Chigbundu, Paul N. Clayton, Karim Del Valle, Hiroyuki Domon, Mernard P. Donato, Mark D. Eddy, Zachary F. Evans, Henry J. Eyring, Sapele Fa’alogo Jr., David L. Frischknecht, John J. Gallego, Efraín R. García, Robert Gordon, Mark A. Gottfredson, Thomas Hänni, Michael J. Hess, Glenn M. Holmes, Richard S. Hutchins, Tito Ibañez, Akinori Ito, Jeremy R. Jaggi, Kelly R. Johnson, Christopher Hyunsu Kim, H. Moroni Klein, ’Inoke F. Kupu, Stephen Chee Kong Lai, Victor D. Lattaro, Tarmo Lepp, Itzcoatl Lozano, Kevin J. Lythgoe, Edgar P. Montes, S. Ephraim Msane, Luiz C. D. Queiroz, Ifanomezana Rasolondraibe, Eduardo D. Resek, Tomás G. Román, Ramon E. Sarmiento, Jonathan S. Schmitt, Vai Sikahema, Denelson Silva, Luis Spina, Carlos G. Süffert, Voi R. Taeoalii, Sergio R. Vargas, and Markus Zarse.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna.

Gisugyot nga atong paluyohan si Mark L. Pace nga moserbisyo isip Kinatibuk-ang Presidente sa Sunday School, uban ni Milton da Rocha Camargo isip Unang Magtatambag ug ni Jan Eric Newman isip ikaduhang Magtatambag.

Kadtong uyon ipakita kini.

Si bisan kinsa nga supak ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang ubang mga General Authority, mga Area Seventy, ug kinatibuk-ang mga kapangulohan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna.

Presidente Nelson, ang pagbotar narekord na. Gidapit namo kadtong misupak sa bisan hain sa gisugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake.

Mga kaigsoonan, among gipasalamatan ang inyong nagpadayon nga pagtuo ug mga pag-ampo alang sa mga lider sa Simbahan.

Imbitaron namo karon ang bag-ong mga General Authority Seventy ug ang bag-ong mga sakop sa Kinatibuk-ang Kapangulohan sa Sunday School sa paglingkod karon sa ilang mga lingkuranan sa rostrum.