2010–2019
Ang Pagpaminaw sa Iyang Tingog
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagpaminaw sa Iyang Tingog

Sa kalibutan nga daghang nag-indigay nga mga tingog, ang atong Langitnong Amahan mibuhat og paagi aron kita makadungog ug makasunod sa Iyang tingog.

Ganinang sayo sa buntag, ang igsoong lalaki sa akong asawa mihatag kaniya og usa ka mubong sulat nga gisulat sa akong asawa ngadto sa iyang inahan daghang tuig na ang milabay. Niadtong panahona, si Sister Homer usa pa ka batang babaye. Kabahin niini, ang iyang sulat nag-ingon, “Minahal kong Mama, pasayloa ko nga wala ko mopaambit sa akong pagpamatuod karong adlawa—apan gihigugma ko ikaw.” Sa among pagpaniudto, naghunahuna ko nga talagsaon kadto nga butang. Busa milingkod ko, ug misulat og mubo nga sulat nga nag-ingon, “Minahal nga Presidente Nelson, pasayloa ko nga wala ko mohatag sa akong pakigpulong karong adlawa—apan gihigugma ko ikaw.” Murag dili to maayo. Mao nga ania kita karon, ug malipayon ko nga modugang sa akong mga pulong niadtong gipamulong niini nga sesyon karong adlawa.

Daghang tuig na ang milabay, nagbiyahe ko sakay sa gamay nga eroplano nga gimaneho sa bag-ohay lang nakadawat og sertipiko nga piloto. Sa katapusan sa among biyahe, giklaro na nga makalanding mi. Apan samtang nagkaduol kami sa yuta, nakadungog ko og alarma sa lugar nga lingkuranan sa piloto [cockpit] nagpahimangno sa piloto sa “pagpasaka.” Ang piloto mitan-aw ngadto sa mas sinati nga kaubang piloto [copilot], kinsa mitudlo sa ubos nga direksyon, palayo sa runway, ug miingon, “Karon na!”

Ang among eroplano kusog nga miliko sa wala ug paubos, dayon misaka sa usa ka tukma nga gihabogon, mibalik sa sumbanan sa landing, ug miabut nga luwas sa among destinasyon. Human niana nahibaloan namo nga adunay laing eroplano nga andam na sa paglupad. Kon amo pang gisunod ang instruksyon sa alarma, mabunggo unta mi, kaysa mapalayo, gikan sa nagpadulong nga eroplano. Kini nga kasinatian nagtudlo naku og duha ka importanting mga pagtulon-an: Una, sa kritikal nga mga gutlo sa atong kinabuhi, makadungog kita og daghang mga tingog nga mag-ilog sa atong atensyon. Ug ikaduha, kinahanglan nga maminaw kita sa husto nga mga tingog.

Nag-indigay nga mga Tingog

Nagpuyo kita sa kalibutan nga anaa ang daghang tingog nga nagtinguha sa atong atensyon. Uban sa tanang lab-as nga mga balita, mga tweet, mga blog, mga podcast, ug mga tambag gikan ni Alexa, Siri, ug uban pa, malisud natong mahibaloan kung hain nga mga tingog ang kasaligan. Usahay maminaw kita sa kadaghanan alang sa giya sa atong kinabuhi, naghunahuna nga ang kinabag-an makahatag kanato sa pinakamaayong tinubdan sa kamatuoran. Usahay kita “magkiangkiang … taliwala sa duha ka daplin,”1 mopili nga “dili mabugnaw ug dili usab mainit.”2 Sa gihapon sa laing mga panahon mosunod kita kon unsay sayon, maminaw sa usa lang ka tingog o isyu sa paggiya kanato, o mosalig lang sa atong kaugalingong abilidad sa paghunahuna.

Samtang kini nga mga pamaagi makatabang, ang kasinatian nagtudlo kanato nga dili sa tanang panahon kini sila masaligan. Kon unsay popular dili sa tanang panahon mao ang pinakamaayo. Ang paghunong taliwala sa duha ka opinion dili makahatag og direksyon. Ang kahamugaway talagsa ra nga modala ngadto sa mga butang nga mahinungdanon. Ang pagpaminaw sa usa lang ka tingog o isyu makadaut sa atong abilidad nga makakita. Ug ang pagsalig lamang sa atong kaugalingong panghunahuna makagiya kanato ngadto sa sobra nga kasamok sa panghunahuna. Kon dili kita mag-amping, ang sayop nga mga tingog makapalayo kanato gikan sa sentro sa ebanghelyo ngadto sa mga dapit diin ang hugot nga pagtuo lisud nga ipadayon, ug gamay ra ang madugang kanato kay sa kahaw-ang, kapaitan, ug kakulang sa katagbawan.

Ang Pagpaminaw sa Sayop nga Tingog

Akong ihulagway kon unsay akong gipasabut pinaagi sa pagkumpara ug sa usa ka ehemplo gikan sa kasulatan. Ang mga mananaka og bungtod [mountain climbers] kasaragan motawag sa gihabogon nga labaw sa 8,000 ka mitros nga mao ang “dapit sa kamatayon [death zone]” tungod kay niana nga gihabogon, walay igong oxygen nga makasustiner sa kinabuhi. Adunay espiritwal nga katugbang ang dapit sa kamatayon. Kon mogahin kita og sobrang panahon sa mga dapit diin wala ang pagtuo, ang mga tingog nga murag maayo sa pandungog mohikaw kanato sa espiritwal nga oxygen nga atong gikinahanglan.

Sa Basahon ni Mormon, atong mabasa ang mahitungod ni Korihor, kinsa nakasinati niini. Sikat kaayo siya kay ang iyang mga pagtulon-an “makapahimuot [ngadto] sa kalibutanon nga hunahuna.”3 Miingon siya nga ang mga ginikanan ug mga propeta nagtudlo og binuang nga mga tradisyon nga ang tuyo mao ang pagpugong sa kagawasan ug pagpadayon sa pagka-ignorante.4 Nangatarungan siya nga ang mga tawo kinahanglang gawasnon nga mopili tungod kay ang mga sugo gihimo lamang aron sa pagpugong sa kagawasan.5 Para niya, ang pagtuo sa Pag-ula ni Jesukristo “mao ang sangputanan sa usa ka nagsalimuang nga hunahuna,” namugna tungod sa pagtuo sa usa ka binuhat kinsa dili gayud mahimong tinuod tungod kay Siya dili man makita.6

Si Korihor nakahimo og dakung kasamok mao nga siya gidala atubangan sa labaw nga maghuhukom ug sa halangdon nga pari. Didto, siya mibarug “sa pagsulti sa hilabihan ka lanog nga mga pulong” nanghinaway sa mga lider ug nangita og usa ka timailhan. Usa ka timailhan ang gihatag. Siya gihampak aron siya dili makasulti. Si Korihor dayon nakaamgo nga siya nailad, ug naghunahuna sa bililhong mga kamatuoran nga iyang gibiyaan, siya mitiyabaw, “ako sa kanunay nasayud.”7

Dayon si Korihor nangilimus og pagkaon hangtud nga siya gitunobtunoban sa usa ka grupo sa mga Zoramite hangtud namatay.8 Ang katapusang bersikulo niini nga istorya naglangkub niining masulob-on nga pamalandong: “Ug sa ingong kita makakita nga ang yawa dili mobulig sa iyang mga anak sa katapusan nga adlaw, apan diha-diha moguroy kanila ngadto sa impyerno.”9

Ang Husto nga Tingog

Kay gusto sa atong Langitnong Amahan ang mas maayo alang kanato, gihimo Niyang posible nga kita makadungog sa Iyang tingog. Sa kasagaran, ato Siyang madungog pinaagi sa mga impresyon nga ihatag sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan. Siya mosaksi sa Amahan ug sa Anak,10 gipadala aron “motudlo [kanato] sa tanang mga butang,”11 ug “mopakita [kanato] sa tanang mga butang nga kinahanglan [natong] buhaton.”12

Ang espiritu makigsulti sa lainlaing mga tawo sa lainlaing paagi, ug Siya mahimong makigsulti sa samang tawo sa lainlaing paagi sa lainlaing panahon. Isip resulta, ang pagkat-on sa daghang paagi sa Iyang pagpakigsulti kanato usa ka makanunayong tumong sa kinabuhi. Usahay, makigsulti Siya sa atong “hunahuna ug sa [atong] kasingkasing”13 sa usa ka tingog nga gamay apan gamhanan, modulot “kanila nga … [naka]dungog ngadto sa kinahiladman.”14 Usahay ang Iyang mga impresyon “musulod sa [atong] [mga] hunahuna ” o “mutandog … sa [atong] mga pagbati.”15 Usahay ang atong dughan “moinit diha sulod [kanato].”16 Sa uban pa gayud nga panahon Iyang pun-on ang atong mga kalag sa kalipay nga makalamdag sa atong mga hunahuna,17 o mosulti og kalinaw sa atong nahasul nga mga kasingkasing.18

Pagpangita sa Iyang Tingog

Makit-an nato ang tingog sa Amahan sa daghang mga sitwasyon. Makit-an nato kini kon kita mag-ampo, kon kita magtuon sa mga kasulatan, mosimba, moapil sa matinuoron nga mga diskusyon, o moadto sa templo. Sigurado, makit-an nato kini sa komperensya niini mismong tapos sa semana.

Karong adlawa atong gipaluyohan ang 15 ka mga lalaki isip mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag. Ang ilang pagka-espirituhanon ug kasinatian naghatag kanila og talagsaong panglantaw nga gikinahanglan kaayo nato. Ang ilang mga mensahe dali kaayong makit-an ug gipamulong sa hingpit nga katin-aw. Sila mosulti kanato unsa ang ganahan sa Dios nga atong mahibaloan, popular man kini o dili.19

Ang pagpangita sa Iyang tingog sa bisan asa niini nga mga sitwasyon maayo, apan ang pagpangita niini diha kanila mas labing maayo. Ug kon madungog nato kini, kinahanglang tumanon nato ang direksyon nga gihatag. Si Apostol Santiago miingon, “Hinoon tumana ninyo ang pulong, ug dili kay magpaminaw ra kamo niini ”20 Ug si Presidente Thomas S. Monson nagtudlo: “Magbantay kita. Maghulat kita. Maminaw kita nianang ligdong, hinay nga tingog. Kon kini mosulti, ang maalamon nga mga lalaki ug mga babaye mosunod ”21

Kon ang Direksyon Dugay nga Moabut

Sayo sa akong propesyonal nga kinabuhi, Si Sister Homer ug ako gihangyo sa pagdawat og usa ka kausaban sa mahimutangan sa among trabaho. Nianang higayona, alang kanamo daw sama kini sa usa ka dako kaayo nga desisyon. Nagtuon mi, nagpuasa mi, ug nag-ampo mi, apan ang tubag dugay nga miabut. Sa katapusan, mihimo mi og desisyon ug mipadayon. Sa pagbuhat niini, gibati namo ang kalinaw ug sa daling panahon nahibaloan namo nga usa kadto sa pinakamaayo nga desisyon nga among nahimo.

Isip resulta, nakat-onan namo nga ang mga tubag usahay dugay nga moabut. Tingali tungod kay dili kini ang hustong panahon, tungod kay ang tubag wala kinahanglana, o tungod kay ang Dios misalig nga makahimo kami sa desisyon nga kami lang. Si Elder Richard G. Scott sa makausa nagtudlo nga kinahanglang mapasalamaton ta sa maong mga higayon ug misaad niini: “Kon kamo nagpuyo nga takus ug ang inyong pagpili uyon kanunay sa pagtulon-an sa Manluluwas ug kamo gikinahanglan nga mobuhat, padayon uban sa pagsalig. … Ang Dios dili motugot nga kamo moabut og layo nga walay pahimangno kon nasayop kamo sa inyong desisyon.”22

Kinahanglan Gayud Kitang Mopili

Busa, kinahanglan kitang mopili kon asa, taliwala sa nagkalainlaing mga tingog, ang atong sundon. Sundon ba nato ang dili siguro nga mga tingog nga gidapigan sa kalibutan, o buhaton nato ang buhat nga gikinahanglan aron matugotan ang tingog sa Amahan nga mogiya kanato sa atong mga desisyon ug manalipud kanato gikan sa kakuyaw? Kon mas makugihon kita sa pagpangita sa Iyang tingog, mas mahimo kining sayon nga madungog. Dili kay ang iyang tingog magkakusog apan ang atong abilidad sa pagpaminaw nadugangan. Ang Manluluwas misaad nga kon kita “mopatalinghug sa [Iyang] mga lagda, ug maminaw sa [Iyang] tambag,” Siya “mohatag [kanato] ug dugang pa.”23 Ako mopamatuod nga kini nga saad tinuod—alang sa matag usa kanato.

Hapit usa ka tuig na ang milabay, namatyan kami ug igsoong lalaki nga maguwang naku sa usa ka aksidenti sa sakyanan. Ang sayong mga tuig ni John puno sa saad ug kalampusan. Apan samtang nagkahingkud siya, ang masakiton nga lawas ug hinay nga panghunahuna mipalisud sa iyang kinabuhi. Samtang ang pagkaayo nga iyang gilauman wala moabut niining kinabuhia, si John hinuon nagpadayon sa iyang pagtuo, determinado nga molahutay, sa labing maayo niyang mahimo, hangtud sa katapusan.

Karon, nasayud ko nga si John dili hingpit, apan natingala ko kon unsa ang nakahatag kaniya niana nga talagsaong paglahutay. Daghang mga tingog ang midapit kaniya nga magmadudahon, apan wala siya mosunod niini. Hinuon, iyang gihimo ang tanan sa pag-ankla sa iyang kinabuhi diha sa sentro sa ebanghelyo. Nagpakabuhi siya diha, tungod kay nasayud siya nga diha niya mapalgan ang tingog sa iyang Agalon, nagpakabuhi siya diha, tungod kay nasayud siya nga diha lamang siya matudloan.

Panapos

Mga kaigsuonan, sa kalibutan nga daghang nag-indigay nga mga tingog, ako mopamatuod nga ang atong Langitnong Amahan mibuhat og paagi aron kita makadungog ug makasunod sa Iyang tingog. Kon kita makugihon, Siya ug ang Iyang Anak mohatag kanato sa direksyon nga atong gipangita, sa kalig-on nga atong gikinahanglan, ug sa kalipay nga atong gitinguha. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.