2010–2019
Tan-aw ngadto ni Jesukristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tan-aw ngadto ni Jesukristo

Kon kita motan-aw ngadto kang Jesukristo, Siya motabang kanato sa pagtuman sa atong mga pakigsaad ug pagpalambo sa atong balaang tawag isip mga elder sa Israel.

Samtang si Jesus naglakaw sa dalan duol sa Capernaum1 uban ang daghang tawo sa iyang palibut, usa ka babaye nga gitakbuyan og grabe nga sakit sulod sa 12 ka tuig mikab-ot ug mihikap sa borlas sa Iyang saput. Diha-diha siya naayo.2

Ang mga kasulatan nagrekord nga si Jesus, nga nakasabut “nga ang [gahum] migula gikan [Kaniya],”3 “miliso taliwala sa panon sa katawhan”4 ug “miliraw … sa pagtan-aw kon kinsa ang naghimo niadto.”5 “Ug sa pagtan-aw sa babaye nga wala man diay siya malilong,”6 siya“ … mihapa sa iyang atubangan, ug kaniya gisugilon niya ang tanan nga tinuod.”7

Si Jesus miingon ngadto kaniya, “Anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo; lumakaw ka nga malinawon.”8

Si Jesukristo miluwas sa babaye. Siya pisikal nga naayo, apan sa dihang si Jesus mitan-aw kaniya, siya mipahayag sa iyang pagtuo diha Kaniya ug Siya miayo sa iyang kasingkasing.9 Siya namulong ngadto kaniya uban sa gugma, mihatag kaniya sa Iyang pagtugot, ug mipanalangin kaniya sa Iyang kalinaw.10

Mga kaigsoonan, isip naghupot sa balaan nga pagkapari, kita anaa sa buhat sa kaluwasan. Sa miaging tuig ang Ginoo mihatag sa dakong responsibilidad alang niini nga buhat ngadto sa mga elder sa Israel.11 Kita adunay makadasig nga sugo gikan sa Ginoo—makigtambayayong sa atong mga igsoong babaye, kita kinahanglang mangalagad sa mas balaan nga paagi, mopapaspas sa pagpundok sa Israel sa duha ka bahin sa tabil, moestablisar sa atong mga panimalay isip mga santuwaryo sa hugot nga pagtuo ug pagkat-on sa ebanghelyo, ug pag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Jesukristo.12

Sama sa tanang mga butang, ang Manluluwas nagpakita nato sa agianan: kinahanglan kita nga motan-aw ug moalagad ni Jesukristo samtang Siya motan-aw ug moalagad sa Iyang Amahan.13 Ang Manluluwas misulti niining paagiha ngadto ni Propeta Joseph:

“Paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok.

Hunahunaa ang mga samad nga milapos sa akong kilid, ug usab ang mga marka sa mga lansang sa akong mga kamot ug tiil; pagmatinud-anon, paghupot sa akong mga sugo, ug kamo makapanunod sa gingharian sa langit.”14

Didto sa premortal nga kalibutan, si Jesus misaad sa Iyang Amahan nga Siya mobuhat sa kabubut-on sa Amahan ug mahimong atong Manluluwas ug Manunubos. Sa dihang ang Iyang Amahan nangutana, “Kang kinsa ako mopadala?”15 Si Jesus mitubag:

“Ania Ako, ipadala ako.”16

“Ang imong pagbuot mao ang matuman, ug ang himaya imo sa kahangturan.”17

Sa Iyang tibuok mortal nga kinabuhi si Jesus mituman niana nga saad. Pinaagi sa pagpaubos, kaaghup, ug gugma gitudlo Niya ang doktrina sa Iyang Amahan ug mihimo sa buhat sa Amahan uban sa gahum ug awtoridad nga gihatag sa Iyang Amahan Kaniya.18

Gihatag ni Jesus ang Iyang kasingkasing ngadto sa Iyang Amahan. Miingon siya:

“Ako nahigugma sa Amahan.”19

“Sa kanunay ginabuhat ko man ang makapahimuot kaniya.”20

“Ako manaug … dili sa pagbuhat sa akong kaugalingong kabubut-on, kondili sa kabubut-on [sa Amahan] nga nagpadala kanako.”21

Sa Iyang paghingutas sa Getsemani Siya nag-ampo, “Dili ang akong pagbuot maoy matuman kondili ang imo.”22

Sa dihang ang Ginoo mitawag sa mga elder sa Israel sa “paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna” ug “hunahunaa ang mga samad” sa Iyang nabanhaw nga lawas, kini mao ang pagtawag sa pagpalayo sa sala ug sa kalibutan ug mobalik ngadto Kaniya ug sa paghigugma ug pagsunod Kaniya. Usa kini ka tawag sa pagtudlo sa Iyang doktrina ug sa paghimo sa Iyang buhat sa Iyang paagi. Busa, kini usa ka tawag sa pagsalig Kaniya sa hingpit, sa paghatag sa atong kabubut-on ug pagtugyan sa atong mga kasingkasing ngadto Kaniya, ug pinaagi sa Iyang matubsanong gugma kita mahimong sama Kaniya.23

Mga kaigsoonan, kon kita motan-aw ngadto ni Jesukristo Siya mopanalangin kanato nga mahimong Iyang mga elder sa Israel—mapainubsanon, maaghup, manunuton, puno sa Iyang gugma.24 Ug kita makahatag sa hingpit nga kalipay ug mga panalangin sa Iyang ebanghelyo ug sa Iyang Simbahan ngadto sa atong mga pamilya ug sa atong mga kaigsoonan sa pikas bahin sa tabil.

Si Presidente Russell M. Nelson mitawag nato sa pagtan-aw ngadto ni Jesukristo niining paagiha: “Dili sayon o awtomatik nga mahimong ingon ka gamhanang mga disipulo. Kinahanglang lig-on kitang nakatutok sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo. Nagkinahanglan og grabeng paningkamot sa pangisip nga motan-aw Kaniya sa matag hunahuna. Apan kon atong buhaton, ang atong mga pagduha-duha ug kahadlok mahanaw.”25

Ang lig-on usa ka importante nga pulong. Nagpasabut kini nga hugtan sa paghigot, sa pagtaput ug paggunit pag-ayo.26 Atong gihugtan ang atong pagtutok ngadto ni Jesukristo ug sa Iyang ebanghelyo pinaagi sa atong mga pakigsaad.

Kon kita motuman sa atong mga pakigsaad, kini moimpluwensya sa tanan nga atong isulti ug buhaton. Kita nagpuyo og kinabuhi sa pakigsaad27 puno sa yano, kada adlaw nga mga buhat sa hugot nga pagtuo nga nagtutok kang Jesukristo: pag-ampo gikan sa kasingkasing pinaagi sa Iyang ngalan, magbusog sa Iyang pulong, moduol ngadto Kaniya sa paghinulsol sa atong mga sala, paghupot sa Iyang mga sugo, pag-ambit sa sakrament ug pagbalaan sa Iyang Igpapahulay, pagsimba sa Iyang balaan nga templo kutob sa mahimo, ug paggamit sa Iyang balaan nga pagkapari sa pag-alagad sa mga anak sa Dios.

Kini nga debosyon sa mga buhat sa pakigsaad nag-abli sa atong mga kasingkasing ug mga hunahuna sa matubsanong gahum sa Manluluwas ug sa makapalimpyo nga impluwensya sa Espiritu Santo. Pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an ang Manluluwas mousab sa atong pagkatawhanon, kita mahimong mas makabig pag-ayo ngadto Kaniya ug ang atong mga pakigsaad buhi diha sa atong mga kasingkasing.28

Ang mga saad nga atong gihimo sa atong Langitnong Amahan mahimong lig-on nga mga pasalig, ang atong pinakadako nga mga tinguha. Ang mga saad sa Langitnong Amahan nagsaad nato sa pagpuno kanato sa pasalamat ug hingpit nga kalipay.29 Ang atong mga pakigsaad dili na mga lagda nga atong gisunod apan mahimong gimahal nga mga baruganan nga nagdasig ug naggiya kanato ug naglig-on sa atong pagtutok ni Jesukristo.30

Kini nga mga buhat sa debosyon anaa alang sa tanan, batan-on ug tigulang. Kamong mga batan-ong lalaki kinsa naghupot sa balaan nga Aaronic nga Pagkapari, ang tanan nga akong gisulti karong gabhiona alang usab kaninyo. Nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo. Kamo mohimo og sagrado nga mga ordinansa ug mga pakigsaad nga alang sa minilyon ka mga Santos sa Ulahing mga Adlaw matag semana. Kon kamo mangandam, manalangin, o mopaambit sa sakramento; mangalagad; magpabunyag diha sa templo; magdapit og higala sa usa ka kalihokan; o moluwas sa usa ka miyembro sa inyong korum, kamo naghimo sa buhat sa kaluwasan. Kamo usab makatan-aw ni Jesukristo ug makasunod sa mga pakigsaad matag adlaw. Mosaad ko kaninyo nga kon buhaton ninyo, kamo mahimong masaligan nga mga sulugoon sa Ginoo karon ug, sa umaabut nga adlaw, gamhanan nga mga elder sa Israel.

Mga kaigsoonan, ako nasayud nga kining tanan ingon og makahadlok. Apan palihug hinumdumi kini nga mga pulong sa Manluluwas: “Ako dili magainusara kay ang Amahan ania man kanako.”31 Mao usab kita. Wala kita mag-inusara. Si Ginoong Jesukristo ug ang atong Langitnong Amahan nahigugma kanato, ug sila ania uban kanato.32 Tungod kay si Jesus nagtan-aw sa Iyang Amahan ug mikompleto sa mahinungdanong maulaong sakripisyo, kita makatan-aw ngadto ni Jesukristo uban sa kasiguroan nga Siya motabang kanato.

Walay bisan usa kanato ang hingpit. Usahay kita wala mag-uswag sa espirituhanon. Kita mabalda o mawad-an sa paglaum. Kita masayop. Apan kon kita mohunahuna kang Jesukristo uban sa mahinulsulon nga kasingkasing Siya mobayaw kanato, molimpyo kanato gikan sa sala, mopasaylo nato, ug moayo sa atong mga kasingkasing. Siya mapailubon ug mabination; ang Iyang matubsanong gugma dili matapos ug dili gayud mapakyas.33 Siya motabang kanato sa pagtuman sa atong mga pakigsaad ug pagpalambo sa atong balaang tawag isip mga elder sa Israel.

Ug ang Amahan mopanalangin kanato sa mga butang nga gikinahanglan aron matuman ang Iyang mga katuyoan: “mga butang … sa langit ug sa ibabaw sa yuta, ang kinabuhi ug ang kahayag, ang Espiritu ug ang gahum, gipadala pinaagi sa kabubut-on sa Amahan pinaagi ni Jesukristo, iyang Anak.”34

Kon ang balaan nga kahayag ug gahum madawat sa atong kinabuhi tulo ka milagroso nga mga butang ang mahitabo:

Una, makita nato! Pinaagi sa pagpadayag kita makasugod sa pagkakita sama sa nakita ni Jesus sa babaye: lapas sa dayag nga panagway ngadto sa kasingkasing.35 Samtang makita nato sama sa nakita sa Manluluwas, Siya mopanalangin nato sa paghigugma niadtong atong gialagaran uban sa Iyang gugma. Uban sa Iyang tabang, kadtong atong gialagaran makakita sa Manluluwas ug mobati sa Iyang gugma.36

Ikaduha, kita adunay gahum sa pagkapari! Kita adunay awtoridad ug gahum sa pagbuhat pinaagi sa ngalan ni Jesukristo sa “pagpanalangin, paggiya, pagpanalipod, paglig-on, ug pag-ayo sa uban” ug pagdala sa mga milagro ngadto niadtong atong gihigugma ug ipadayon ang atong mga kaminyoon ug mga pamilya nga luwas.”37

Ikatulo, si Jesukristo magauban kanato! Asa kita moadto, Siya moadto. Kon kita motudlo, Siya motudlo. Kon kita mohupay, Siya mohupay. Kon kita mopanalangin, Siya mopanalangin.38

Mga kaigsoonan, kita wala bay katarungan nga maglipay? Kita aduna! Kita naghupot sa balaan nga pagkapari sa Dios. Samtang kita motan-aw ni Jesukristo, motuman sa atong mga pakigsaad, ug mopalig-on sa atong pagtutok ngadto Kaniya, kita moapil sa atong mga igsoong babaye sa pagpangalagad sa mas balaan nga paagi, mopundok sa nagkatibulaag nga Israel sa duha ka bahin sa tabil, molig-on ug mobugkos sa atong mga pamilya, ug moandam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi ni Ginoong Jesukristo. Mahitabo kini. Ipamatuod ko gayud kini.

Akong tapuson uban niini nga pag-ampo gikan sa akong kasingkasing, nga kitang tanan, matag usa, motan-aw ngadto ni Jesukristo sa matag hunahuna. Ayaw pagduha-duha. Ayaw kahadlok. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.