2010–2019
Magamadagayaon [Buhong] sa mga Panalangin
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magamadagayaon [Buhong] sa mga Panalangin

Kadaghanan sa mga panalangin nga tinguhang ihatag sa Dios kanato nagkinahanglan og buhat sa atong bahin—lihok nga magbase sa atong pagtuo kang Jesukristo.

Mga kaigsoonan, ang atong Langitnong Amahan ug si Jesukristo nagtinguha sa pagpanalangin sa matag usa kanato.1 Ang pangutana kon unsaon sa pagkadawat ug pagkaangkon niana nga mga panalangin nahimong hilisgutan sa teyolikanhong debate ug diskusyon sulod sa mga siglo.2 Ang uban molantugi nga ang mga panalangin maangkon gayud; nga madawat nato kini pinaagi sa buhat lamang. Ang uban molantugi nga ang Dios mipili nang daan kinsay Iyang panalanginan ug kon unsaon—ug kini nga mga desisyon dili na mausab. Kining duha ka opinyon una sa tanan dili mao. Ang mga panalangin gikan sa langit dili maangkon pinaagi sa matinguhaong pagtigom og “mga medalya sa pagkamaayo,” dili usab sa walay kahimoang paghulat sa panalangin kon kita nakadaog ba kaha sa gipustahan nga numero [sugal]. Dili, ang kamatuoran lahi kaayo og kahulugan apan mas tukma alang sa relasyon tali sa mahigugmaong Langitnong Amahan ug sa Iyang malagmit nga mga manununod—kita. Ang gipahiuling kamatuoran nagpadayag nga ang mga panalangin dili basta lang maangkon, apan ang dinasig sa mga buhat inubanan sa pagtuo, sa pagsugod man ug sa pagpadayon maoy mga mahinungdanon.3

Campfire

Samtang maghunahuna kita giunsa nato sa pagkadawat og mga panalangin gikan sa Dios, ipahisama nato ang langitnong mga panalangin sa daghang nagtipun-og nga kahoy. Hunahunaa nga diha sa tunga mao ang pundok sa pino nga mga sanga, naibabwan og mga binugha. Gisundan og mga stick [dagko-dagkong kahoy], dayon gagmayng kahoy, ug sa katapusan dagkong kahoy. Kining mga gapatong-patong nga binugha usa ka dako kaayo nga sugnod, makahimo og kahayag ug kainit sulod sa mga adlaw. Dayon hunahunaa nga sunod sa nagpatong-patong nga binugha ang usa ka palito sa posporo.4

Campfire

Aron ang kalayo modilaab gikan sa gapatong-patong nga binugha, ang posporo kinahanghang ikadlit ug iduslit. Ang pinong mga sanga masunog dayon ug ang mas dagkong kahoy masunog. Kon magsugod na kining kalayo, magpadayon kini hangtud masunog ang tanan o wala nay hangin [oxygen] ang kalayo.

Campfire

Ang pagkadlit sa posporo ug ang pagpasiga sa pino nga mga sanga, mao ang gagmayng mga lihok nga makapasiga sa kahoy.5 Hangtud nga ikadlit ang posporo, walay mahitabo, bisan unsa pa ang gidagkoon sa gapatong-patong nga binugha. Kon ang posporo ikadlit apan dili iduslit sa gagmayng sanga, ang kasiga ug ang kainit nga ipagawas sa posporo gamay ra kaayo ug ang kalayo gikan sa kahoy dili gayud makapasiga. Kon dili mahatagan og hangin [oxygen] bisan asa, ang pagsilaob mohunong.

Sa samang paagi, kadaghanan sa mga panalangin nga tinguhang ihatag sa Dios kanato nagkinahanglan og buhat sa atong bahin—lihok nga magbase sa atong pagtuo kang Jesukristo. Ang pagtuo diha sa Manluluwas usa ka baruganan sa buhat ug gahum.6 Una molihok kita inubanan sa pagtuo; dayon moabut ang gahum—sumala sa kabubut-on sa Dios ug panahon. Mahinungdanon kini nga paagi.7 Ang gikinahanglan nga lihok, bisan pa, kanunayng gamay kon itandi sa mga panalangin nga unya atong madawat.8

Hunahunaa unsay nahitabo dihang ang mapintas nga mga bitin nga molupad miabut sa karaang mga Israelihanon sa ilang pag-adto sa gisaad nga yuta. Ang paak sa lala nga bitin makamatay. Apan ang tawo nga napaakan mamaayo pinaagi sa pagtan-aw sa tumbaga nga bitin nga gihimo ni Moises ug gibutang sa usa ka tukon.9 Unsa diay kadak-on ang panglimbasog aron motan-aw og butang? Ang tanan nga mitan-aw nakaangkon sa mga gahum sa langit ug nangaayo. Ang uban nga Israelihanon nga napaakan wala motan-aw sa bitin nga tumbaga ug nangamatay. Tingali kulang ang ilang pagtuo nga motan-aw.10 Posibling wala sila motuo nga ang sama ka yano nga buhat magdala sa gisaad nga pagkaayo. O basin gipagahi lang gyud nila ang ilang mga kasingkasing ug misalikway sa tambag sa propeta sa Dios.11

Ang baruganan aron magamit ang mga panalangin nga modagayday gikan sa Dios mahangturon. Sama niadtong karaang mga Israelihanon, kita kinahanglan usab nga molihok gamit ang atong pagtuo diha kang Jesukristo aron mapanalanginan. Ang Dios mipadayag nga “adunay usa ka balaod, nga dili mausab nga sugo didto sa langit sa wala pa ang mga katukuran niini nga kalibutan, diin sa tanan diha gipasikad ang mga panalangin—ug kon kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod niana nga balaod diin diha kini gipasikad.”12 Ang giingon nga, dili ka gayud makaangkon og panalangin—kana nga ideya dili tinuod—apan kinahanglan nga takus ikaw niini. Ang atong kaluwasan moabut lamang pinaagi sa maayong mga buhat ug grasya ni Jesukristo.13 Ang kalapdon sa Iyang maulaon nga sakripisyo nagpasabut og walay kinutubang panalangin; diin ang atong huyang nga mga buhat dili ikatandi. Apan dili kini maingon nga walay bili, diha sa ngitngit, ang posporo nga pasigaon makita sa gilay-ong mga milyas. Gani, makita kini sa langit tungod kay ang ginagmayng lihok sa pagtuo gikinahanglan aron mahitabo ang mga saad sa Dios.14

Aron makadawat sa gitinguhang panalangin gikan sa Dios, lihok inubanan sa pagtuo, nga magpalihok sa langitnong kalagsik kon diin nanukad ang panalangin. Sama pananglit, usa sa mga tuyo sa pag-ampo mao ang pag-angkon og mga panalangin nga andam ihatag sa Dios apan ihatag lamang kon kini atong pangayoon.15 Si Alma nag-ampo nga kaloy-an, ug nahupay ang iyang mga kasakit; siya wala na samoka sa panumduman sa iyang mga sala. Ang iyang kalipay mibuntog sa iyang kasakit—tanan tungod kay nag-ampo siya uban sa pagtuo kang Jesukristo.16 Ang makapalagsik nga enerhiya nga atong gikinahanglan mao ang pagbaton og igong pagtuo kang Kristo sa tinuorayng paghangyo sa Dios pinaagi sa pag-ampo ug pagdawat sa Iyang kabubut-on ug panahon alang sa tubag.

Sa kasagaran, ang makapalagsik nga enerhiya nga gikinahanglan alang sa mga panalangin nagkinahanglan og labaw pa kay sa pagtan-aw o pagpangayo lamang; ang padayon, kanunay, puno sa pagtuong mga buhat gikinahanglan. Sa tunga-tunga sa ika-19 nga siglo, gigiyahan ni Brigham Young ang usa ka grupo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa pagsuhid ug pagpuyo sa Arizona, nga usa ka uga nga rehiyon sa Amihanang Amerika. Human nakaabut sa Arizona, nahutdan sa tubig ang grupo ug nahadlok basin mangamatay sila. Nanghangyo sila og tabang sa Dios. Sa wala madugay ang ulan ug snow nagpangatagak, diin napuno nila sa tubig ang ilang mga baril ug nakapainom sa ilang mga binuhi. Mapasalamaton ug napiskay, namauli sila sa Siyudad sa Salt Lake nga nagmaya sa kamaayo sa Dios. Sa ilang pag-uli, gihulagway nila ang mga detalye sa ilang panaw ngadto ni Brigham Young ug gipahayag ang ilang konklusyon nga ang Arizona dili kapuy-an.

Brigham Young

Human maminaw sa report, gipangutana ni Brigham Young ang usa ka tawo diha sa kwarto unsay hunahuna niya sa panaw ug sa milagro. Kadtong tawhana, si Daniel W. Jones, direktang mitubag, “Ako nagpadayon, wala mohunong, ug nag-ampo og usab.” Giagbayan ni Brother Brigham si Brother Jones ug miingon, “Kining tawhana ang mangulo sa sunod nga biyahe sa Arizona.”17

Daniel Jones

Tanan kita makahinumdom sa mga panahon dihang nagpadayon kita ug nag-ampo pag-usab—ug mibunga og mga panalangin. Ang mga kasinatian ni Michael ug Marian Holmes naghulagway niini nga baruganan. Si Michael ug ako nagserbisyo isip mga Area Seventy. Malipay ko kanunay kon tawagon siya aron mag-ampo sa among mga miting kay klaro kaayo ang kaladmon sa iyang espiritwalidad; nahibalo siya unsaon sa pagpakigsulti sa Dios. Ganahan kong maminaw kaniyang mag-ampo. Hinoon, sa bag-o pa silang namimyo, si Michael ug Marian dili mag-ampo o magsimba. Na-busy sila sa tulo nila ka gagmayng mga anak ug sa malampusong kompanya sa konstruksyon. Wala mobati si Michael nga siya tawo nga relihiyuso. Usa ka gabii, miadto sa ilang balay ang ilang bishop ug giawhag sila nga magsugod sa pag-ampo.

Dihang mibiya na ang bishop, si Michael ug Marian mihukom nga sulayan nila ang pag-ampo. Sa wala pa matulog, miluhod sila kilid sa ilang higdaanan ug, dili komportable, gisugdan kini ni Michael. Human sa pipila ka kiwaw nga mga pulong sa pag-ampo, kalit nga mihunong si Michael nga miingon, “Marian, dili ko makahimo.” Dihang mibarug siya ug misugod sa pagpalayo, gigunitan siya ni Marian, gipaluhod siya pagbalik, ug miingon, “Mike, mahimo nimo kini. Sulayi pag-usab!” Uban niini nga pag-awhag, nahuman ni Michael ang mubo nga pag-ampo.

Ang mga Holmes nagsugod sa regular nga pag-ampo. Gidawat nila ang pag-imbitar sa silingan kanila nga mosimba. Samtang naglakaw sila pasulod sa chapel ug nadungog ang pangbukas nga himno, gihunghungan sila sa Espiritu, “Tinuod kini.” Sa wala madugay, wala himatnguni ug wala sugoa, mitabang na si Michael sa paghakot sa mga sagbot gikan sa meetinghouse. Dihang gihimo niya kini, gibati niya ang lig-ong impresyon, “Kini ang Akong balay.”

Michael and Marian Holmes

Si Michael ug Marian midawat og mga calling sa Simbahan ug miserbisyo sa ilang ward ug stake. Nasilyo sila sa usag usa ug ang ilang tulo ka anak nasilyo ngadto kanila. Daghan pang anak ang misunod, nahimong dose ang tanan. Ang mga Holmes nakaserbisyo isip mission president ug kompanyon—sa duha ka higayon.

Michael and Marian Holmes

Ang unang kiwaw nga pag-ampo maoy usa ka gamay nga buhat sa pagtuo nga naghatud sa mga panalangin sa langit. Ang mga Holmes padayong mipalig-on sa ilang pagtuo pinaagi sa pagsimba ug pagserbisyo. Ang ilang mapahinungurong pagkadisipulo sulod sa katuigan misangpot sa nagdilaab nga kainit nga nagdasig hangtud karon.

Holmes Family

Ang kalayo, kinahanglang makadawat kanunay og padayong suplay sa hangin aron ang kahoy makahatag sa unsay hingpit niyang kahimoan. Sama sa gipakita ni Michael ug ni Marian Holmes, ang pagtuo kang Kristo nagkinahanglan og padayon nga buhat aron magpadayon ang kainit sa pagpamatuod. Ang gagmayng buhat mosuporta sa atong abilidad sa pagsubay sa dalan ug mosangput sa kinadak-ang mga panalangin nga ikatanyag sa Dios. Apan ang pagtuo modagayday lamang kon kita magpadayon gayud. Usahay gikinahanglan nato nga mohimo og gapasan ug pana sa dili pa moabut ang pagpadayag kon asa kita mangita og pagkaon.18 Usahay gikinahanglan nato nga mohimo og mga himan sa dili pa moabut ang mga pagpadayag kon unsaon sa paghimo og barko.19 Usahay, pinaagi sa direksyon sa propeta sa Ginoo, kinahanglan kitang magluto og gamay nga cake gamit ang diyutayng mantika ug harina nga anaa kanato aron madawat ang walay paghubas nga garapon sa mantika ug binaril nga harina.20 Ug usahay gikinahanglan nato ang “[pagkamalinawon] ug [hibaloan] nga [ang Dios mao] ang Dios,” ug mosalig sa Iyang panahon.21

Kon makadawat kamo og bisan unsang panalangin gikan sa Dios, inyong masulti nga inyong nahimo gamit ang mahangturong balaod nga gikinahanglan aron madawat kana nga panalangin.22 Apan hinumdumi nga ang “dili mausab” nga balaod dili magbase sa panahon sa kalibutan, buot ipasabut nga ang mga panalangin moabut sa panahon nga gitakda sa Dios. Bisan ang karaang mga propeta diha sa pagpangita sa ilang panimalay nga langitnon23 “nangamatay uban sa pagtuo, nga wala makadawat sa mga gisaad kanila, hinonoa nanaglantaw lamang sila niini … [ug] nanaghangop niini.”24 Kon ang gitinguhang panalangin gikan sa Dios wala madawat—bisan pa—dili kamo angayang mabalaka, nga magalibug unsay inyong buhaton. Apan hinoon, mopatalinghug sa tambag ni Joseph Smith nga “magmalipayon sa pagbuhat sa tanang mga butang nga ubos sa [inyong] gahum; ug unya … magmalinawon, uban ang labing dako nga kasiguroan, nga makasaksi sa … [gahum sa Dios] … nga ipadayag.”25 Ang ubang panalangin gitagana alang sa umaabut, bisan sa pinakabanggiitang mga anak sa Dios.26

Unom ka bulan ang milabay, ang usa ka nagsentro sa panimalay nga plano nga gisuportahan sa Simbahan alang sa pagkat-on sa doktrina, paglig-on sa pagtuo, ug pagpalig-on sa mga indibidwal ug mga pamilya gipaila. Misaad si Presidente Russell M. Nelson nga ang mga kausaban makatabang kanato nga makalahutay sa espiritwal nga paagi, makadugang sa atong kalipay sa ebanghelyo, ug makadugang sa atong pagkakabig ngadto sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.27 Apan anaa ra kanato unsaon sa pag-angkon niining mga panalangin. Matag usa kanato may katungdanan sa pag-abli ug pagtuon sa Dali, Sunod Kanako––Alang sa mga Indibidwal ug mga Pamilya, kauban sa mga kasulatan ug sa uban pang materyal nga Dali, Sunod Kanako.28 Kinahanglan atong ihisgot kini sa atong pamilya ug mga higala ug i-organisar ang atong adlawng Igpapahulay alang sa pag-angkon og panalangin. O mapasagdan ra nato ang makapalagsik nga mga kapanguhaan nga nagtipun-og sa sulod sa atong mga balay.

Dapiton ko kamo sa matinud-anong pagpalihok sa langitnong gahum aron makadawat og pihong mga panalangin gikan sa Dios. Gamita ang pagtuo sa pagkadlit sa posporo ug pagpasiga sa kalayo. Ihatag ang gikinahanglan nga hangin samtang mapaubsanon kamong maghulat sa Ginoo. Uban niining mga pagdapit, manghinaot ako nga mogiya ug motudlo kaninyo ang Espiritu Santo aron kamo, sama sa matinumanon nga tawo nga gihulagway diha sa mga Proverbio, “magamadagayaon [buhong] sa mga panalangin.”29 Mopamatuod ko nga ang atong Langitnong Amahan ug Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo, buhi, nagpakabana sa atong kaayohan, ug mahimuot nga mopanalangin kanato, sa ngalan ni Jesukristo, amen.