2010–2019
Maayong Magbalantay, Kordero sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Maayong Magbalantay, Kordero sa Dios

Si Jesukristo motawag kanato gamit ang Iyang tingog ug ang Iyang ngalan. Siya mangita ug mopundok kanato. Siya motudlo kanato kon unsaon sa pagpangalagad diha sa gugma.

Minahal nga mga kaigsoonan, nakasulay na ba mo nga naglisud sa pagkatulog ug misulay pag-ihap og hinunahuna lang nga mga karnero? Samtang ang gapason nga karnero milukso sa koral, mag-ihap mo og: 1, 2, 3, … 245, 246, … 657, 658 …1

Alang nako, ang pag-ihap og mga karnero dili makapaduka nako. Maguol ako kon adunay mawala nga usa, ug mao kana ang makapabilin nakong magmata.

Uban sa batang lalaki nga magbalantay sa karnero kinsa nahimong usa ka hari, kita mamahayag:

“Ang Ginoo mao ang akong magbalantay; walay makulang kanako.

“Siya nagapahigda kanako sa mga sibsiban nga malunhaw: siya nagatultol kanako sa daplin sa mga tubig nga malinaw.

“Gipalig-on Niya ang akong kalag.”2

Christ, the Good Shepherd

Niining panahon sa Pasko sa Pagkabanhaw, atong gisaulog ang Maayong Magbalantay, kinsa mao usab ang Kordero sa Dios. Sa tanan Niyang balaanong mga titulo, walay lain pa nga mas malumo o mahinungdanon. Nakakat-on kita og daghan gikan sa pagpasabut sa atong Manluluwas ngadto sa Iyang kaugalingon isip ang Maayong Magbalantay ug gikan sa propetikanhong mga pagpamatuod bahin Kaniya isip ang Kordero sa Dios. Kining mga tahas ug mga simbolo sa gamhanang paagi nagkomplimentaryo—kinsa pa man ang mas makatabang sa matag bililhong nati nga karnero kay sa Maayong Magbalantay, ug kinsa pa man ang mas maayo nga mahimo natong Maayong Magbalantay kay sa Kordero sa Dios?

“Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana gihatag Niya ang Iyang Bugtong Anak”, ug ang Bugtong Anak sa Dios mitugyan sa Iyang kinabuhi diha sa andam nga pagsunod sa Iyang Amahan.3 Si Jesus mipamatuod, “Ako ang maayong magbalantay: ang maayong magbalantay motugyan sa iyang kinabuhi alang sa karnero.”4 Si Jesus adunay gahum sa pagtugyan sa Iyang kinabuhi ug gahum sa pagbawi ra usab niini.5 Nagkahiusa uban sa Iyang Amahan, ang atong Manluluwas sa talagsaong paagi mipanalangin kanato, isip atong Maayong Magbalantay ug isip Kordero sa Dios.

Isip atong Maayong Magbalantay, si Jesukristo motawag kanato gamit ang Iyang tingog ug ang Iyang ngalan. Siya mangita ug mopundok kanato. Siya motudlo kanato kon unsaon sa pagpangalagad diha sa gugma. Atong ikonsiderar kining tulo ka tema, magsugod sa Iyang pagtawag kanato gamit ang Iyang tingog ug ang Iyang ngalan.

Una, ang atong Maayong Magbalantay sa “iyang kaugalingong mga karnero pagatawgon niya sa ngalan. … Sila makasabut man sa iyang tingog.”6 Ug “diha sa iyang kaugalingon nga ngalan siya nagtawag kaninyo, diin mao ang ngalan ni Kristo.”7 Samtang magtinguha kita uban sa tinuod nga katuyoan nga mosunod ni Jesukristo, moabut ang inspirasyon sa pagbuhat og maayo, sa paghigugma sa Dios, ug sa pagserbisyo Kaniya.8 Samtang kita magtuon, mamalandong, ug mag-ampo; samtang kanunay kita nga mobag-o sa mga pakigsaad sa sakramento ug sa templo; ug samtang kita modapit sa tanan nga moduol sa Iyang ebanghelyo ug mga ordinansa, kita mipatalinghug sa Iyang tingog.

Sa atong panahon, si Presidente Russell M. Nelson mitambag kanato sa pagtawag sa gipahiuli nga Simbahan sa ngalan nga gipadayag ni Jesukristo: Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.9 Ang Ginoo miingon, “Bisan unsa ang inyong buhaton, kamo mobuhat niini pinaagi sa akong ngalan; busa kamo motawag sa simbahan sa akong ngalan; ug motawag kamo sa Amahan diha sa akong ngalan aron siya manalangin sa simbahan alang kanako.”10 Sa tibuok kalibutan, sa atong kasingkasing ug mga panimalay, motawag kita sa Amahan sa ngalan ni Jesukristo. Mapasalamaton kita alang sa dakong panalangin sa atong nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga pagsimba, pagtuon sa ebanghelyo, ug nindot nga mga kalihokan sa pamilya.

Ikaduha, ang atong Maayong Magbalantay mangita ug mopundok kanato ngadto sa usa Niya ka panon. Siya nangutana, “Kinsa bang tawhana kaninyo, nga may usa ka gatus ka mga karnero, nga kon kawad-an siyag usa ka buok niini, dili mobiya sa kasiyaman ug siyam diha sa kaawaawan ug moadto sa pagpangita niadtong usa nga nawala, hangtud nga hikaplagan niya kini?”11

Ang atong Manluluwas moadto sa usa ug sa kasiyaman ug siyam, kasagaran sa samang higayon. Sa atong pagpangalagad, atong giila ang kasiyaman ug siyam kinsa makanunayon ug dili matarug, gani samtang mangandoy kita sa usa nga nahisalaag. Ang atong Ginoo mangita ug mopalingkawas kanato “gikan sa tanang mga dapit,”12 “gikan sa upat ka mga suok sa yuta.”13 Siya mopundok kanato pinaagi sa balaang pakigsaad ug sa Iyang maulaong dugo.14

Ang atong Manluluwas misulti sa Iyang mga disipulo sa Bag-ong Tugon, “Ako adunay ubang mga karnero, nga dili sakop niining torila.”15 Sa Amerika, ang nabanhaw nga Ginoo mipamatuod ngadto sa mga anak ni Lehi sa pakigsaad, “Kamo akong karnero.”16 Ug miingon si Jesus nga lain pang mga karnero ang maminaw sa Iyang tingog.17 Ang Basahon ni Mormon usa ka dakong panalangin isip lain nga tugon nga nagsaksi sa tingog ni Jesukristo!

Si Jesukristo nagdapit sa Simbahan nga modawat sa tanan nga maminaw sa Iyang tingog18 ug motuman sa Iyang mga sugo. Ang doktrina ni Kristo naglakip sa ––bunyag pinaagi sa tubig ug pinaagi sa kalayo ug sa Espiritu Santo.19 Si Nephi nangutana, “Kon ang Kordero sa Dios, siya ingon nga balaan, nagkinahanglan nga mabunyagan pinaagi sa tubig, aron sa pagtuman sa tanan nga pagkamatarung, O unya, unsa pa ka dako ang panginahanglan kanato, ingon nga dili balaan, nga magpabunyag, oo, pinaagi sa tubig!”20

John the Baptist Baptizing Jesus

Karon ang atong Manluluwas nagtinguha nga kon unsay atong gibuhat ug mamahimong kinsa kita makadapit sa uban sa pagduol, pagsunod Kaniya. Duol aron makakaplag og gugma, pagkaayo, koneksyon, ug pakigsaad nga anaa Kaniya, lakip na ang balaang templo sa Dios, diin ang sagradong mga ordinansa sa kaluwasan makapanalangin sa tanang sakop sa pamilya, sa ingon mopundok sa Israel sa parehong mga bahin sa tabil.21

Ikatulo, isip ang “Magbalantay sa Israel,”22 gipakita ni Jesukristo kon giunsa sa pagpangalagad sa mga magbalantay sa mga karnero sa Israel diha sa gugma. Kon ang atong Ginoo mangutana kon Siya ato bang gihigugma, sama sa Iyang gibuhat ngadto ni Simon Pedro, ang atong Manluluwas nangamuyo: “Pakan-a ang akong mga nating karnero. … Pakan-a ang akong mga karnero. … Pakan-a ang akong mga karnero.”23 Ang Ginoo misaad nga kon ang Iyang mga magbalantay mopakaon sa Iyang mga nating karnero ug mga karnero, kadtong anaa sa Iyang panon “dili na mahadlok pag-usab, ni malisang pa, ni makulangan sila.”24

Ang atong Maayong Magbalantay mipasidaan nga ang mga magbalantay sa Israel kinahanglang dili gayud matulog,25 ni mopatibulaag o mopahisalaag sa mga karnero,26 ni magtan-aw sa atong kaugalingong paagi alang sa atong kaugalingong kaayohan.27 Ang mga magbalantay sa mga karnero sa Dios molig-on, motambal, mobugkos niadtong nabunggoan sa bukog, mopabalik pag-usab niadtong nahilayo, mangita niadtong nawala.28

Ang Ginoo mipasidaan usab sa mga sinuholan, kinsa “walay kahangawa alang sa mga karnero,”29 ug “mini nga mga propeta, kinsa moduol kaninyo nga magsul-ob sa saput sa karnero, apan diay sa sulod nila sila mga lobo nga manunukob.”30

Ang atong Maayong Magbalantay magmaya kon atong gamiton ang indibidwal nga moral nga kabubut-on nga adunay katuyoan ug pagtuo. Kadtong anaa sa Iyang panon motan-aw sa atong Manluluwas nga magpasalamat alang sa Iyang maulaong sakripisyo. Nakigsaad kita nga mosunod Kaniya, dili kay morag wala lang, walay paghunahuna, o “may kaulaw,” apan magtinguha hinoon sa tibuok natong kasingkasing ug hunahuna nga mohigugma sa Dios ug sa atong silingan, mopas-an sa mga palas-anon sa lain ug magmaya sa kalipay sa lain. Samtang si Kristo gawasnong mipahinungod sa Iyang kabubut-on ngadto sa kabubut-on sa Amahan, busa sa balaanong pagtahud atong dad-on ang Iyang ngalan ngari kanato. Malipayon kitang magtinguha nga moapil sa Iyang buhat sa pagpundok ug pagpangalagad sa tanang anak sa Dios.

Mga kaigsoonan, si Jesukristo mao ang atong hingpit nga Maayong Magbalantay. Tungod kay Iyang gitugyan ang Iyang kinabuhi alang kanato ug karon mahimayaong nabanhaw, si Jesukristo mao usab ang hingpit nga Kordero sa Dios.31

Ang gisakripisyo nga Kordero sa Dios girepresentaran nang daan gikan sa sinugdanan. Ang anghel misulti kang Adan nga ang iyang sakripisyo “usa ka pagkasama sa sakripisyo sa Bugtong Anak sa Amahan,” nga nagdapit kanato nga “maghinulsol ug motawag sa Dios diha sa ngalan sa Anak hangtud sa kahangturan.”32

Si Amahang Abraham, kinsa miestablisar sa mga panalangin sa pakigsaad alang sa tanang nasud sa yuta, nakasinati kon unsay buot ipasabut sa paghalad sa iyang bugtong anak.

“Unya si Isaac misulti kang Abraham nga iyang amahan, ug miingon, Amahan ko: ug siya mitubag, Ania ako, anak ko. Ug siya miingon, Ania karon ang kalayo ug ang sugnod: apan hain man ang nating karnero …?

“Ug mitubag si Abraham, Ang Dios sa iyang kaugalingon magatagana sa nating karnero, anak ko.”33

Ang mga apostoles ug mga propeta nakakita nang daan ug nagmaya sa gi-orden nang daan nga misyon sa Kordero sa Dios. Si Juan sa Karaang Kalibutan ug si Nephi sa Bag-ong Kalibutan mipamatuod sa “ang Kordero sa Dios,”34 “oo, gani ang Anak sa Amahan sa Kahangturan[,] … ang Manunubos sa kalibutan.”35

Si Abinadi mipamatuod sa maulaong sakripisyo ni Jesukristo: “Tanan kita, sama sa karnero, nangasaag; kita nasaag matag usa kanato sa iyang kaugalingon nga dalan; ug ang Ginoo mipahimutang nganha kaniya sa kadautan kanatong tanan.”36 Gitawag ni Alma ang mahinungdanon ug katapusang sakripisyo sa Anak sa Dios nga ang “usa ka butang nga labaw ka mahinungdanon kay kanilang tanan.” Si Alma miawhag, “[Pagbaton] og hugot nga pagtuo sa Kordero sa Dios”; “duol ug ayaw kahadlok.”37

Usa ka minahal nga higala ang mipaambit kon giunsa niya pagbaton sa iyang bililhong pagpamatuod bahin sa Pag-ula ni Jesukristo. Nagdako siya nga nagtuo nga ang sala kanunay nga magdala og dakong silot. Nangamuyo siya sa Dios nga makasabut sa posibilidad sa balaanong pagpasaylo. Nag-ampo siya nga makasabut ug masayud kon unsaon ni Jesukristo sa pagpasaylo niadtong kinsa naghinulsol, kon unsaon sa kalooy pagtagbaw sa kaangayan.

Usa ka adlaw ang iyang pag-ampo natubag sa usa ka kasinatian nga makapausab sa espirituhanong paagi. Usa ka desperado nga batan-ong lalaki ang miabut nga nagdagan gikan sa usa ka tindahan sa grocery nga nagdala og duha ka bag sa kinawat nga pagkaon. Midagan siya ngadto sa busy nga dalan, gigukod sa manedyer sa tindahan, kinsa nakadakop kaniya ug misugod sa pagsinggit ug pag-away. Imbis mobati nga hukman ang nahadlok nga batan-ong lalaki isip usa ka kawatan, ang akong higala sa wala damha napuno sa hilabihan nga kalooy alang kaniya. Sa walay kahadlok o kabalaka alang sa iyang kaugalingong kaluwasan, diretso siya nga milakaw padulong sa duha ka lalaki nga nag-away. Iyang nabantayan ang iyang kaugalingon nga misulti, “Ako ang mobayad sa pagkaon. Palihug buhii siya. Palihug tuguti nga ako ang mobayad sa pagkaon.”

Giaghat sa Espiritu Santo ug napuno sa gugma nga wala pa gayud niya gibati sukad, ang akong higala miingon “Ang gusto lang gyud nako mao nga motabang ug luwason ang batang-ong lalaki.” Ang akong higala miingon nga nagsugod siya sa pagkasabut kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula—sa unsang paagi ug ngano nga pinaagi sa putli ug hingpit nga gugma nga andam si Jesukristo nga mosakripisyo nga mahimo niyang Manluluwas ug Manunubos, ug nganong gusto niya nga mamahimo Siya nga ingon niana.38

Dili ikatingala nga manganta kita:

Ang Magbalantay, nangita,

Sa nawala, nga gagmay,

Malipayon nga nakit-an,

Kay may gugmang tiunay”.39

Isip Kordero sa Dios, ang atong Manluluwas nasayud kon mobati kita nga nag-inusara, naluya, dili sigurado, o nahadlok. Sa panan-awon, nakita ni Nephi ang gahum sa Kordero sa Dios nga “mikunsad diha sa mga santos sa simbahan sa Kordero, ug diha sa mga katawhan sa pakigsaad sa Ginoo.” Bisan kon “nagkatibulaag diha sa ibabaw sa tibuok yuta, … sila gisangkapan sa katarung ug uban sa gahum sa Dios sa dako nga himaya.”40

Kini nga saad sa paglaum ug kahupayan naglakip sa atong panahon.

Kamo lang ba ang miyembro sa Simbahan sa inyong pamilya, eskwelahan, trabahoan, o komunidad? Ang inyo bang branch usahay gamay ra paminawon o nalahi? Mibalhin ba mo sa bag-ong dapit, tingali adunay dili pamilyar nga pinulongan o kustombre? Tingali ang mga kahimtang sa inyong kinabuhi nausab, ug ang mga butang nga wala gayud ninyo mahunahunai nga posible mihagit karon kaninyo? Ang atong Manluluwas mipasalig kanato, unsa man ang atong mga kahimtang, kinsa man kita, sa mga pulong ni Isaias: “Iyang tigumon ang mga nating karnero diha sa iyang bukton, ug kuguson sila diha sa iyang dughan, ug sa kalumo moagak niadtong adunay mga gagmay pa.”41

(Christ) Rescue of the Lost Lamb

Mga kaigsoonan, gitawag kita sa atong Maayong Magbalantay gamit ang Iyang tingog ug ang Iyang ngalan. Siya mangita, mopundok, ug moadto sa Iyang katawhan. Pinaagi sa Iyang buhi nga propeta ug sa matag usa kanato, Iyang gidapit ang tanan nga makakaplag og kalinaw, katuyoan, pagkaayo, ug kalipay diha sa kahingpitan sa Iyang gipahiuli nga ebanghelyo ug sa Iyang dalan sa pakigsaad. Pinaagi sa ehemplo, Siya nagtudlo sa mga magbalantay sa mga karnero sa Israel sa pagpangalagad diha sa Iyang gugma.

Isip Kordero sa Dios, ang balaanong misyon ni Jesus gi-orden nang daan ug gikalipay sa mga apostoles ug mga propeta. Ang Iyang Pag-ula, walay kinutuban ug mahangturon, mahinungdanon sa plano sa kalipay ug sa katuyoan sa paglalang. Siya mipasalig kanato nga Siya modala kanato duol sa Iyang kasingkasing.

Minahal nga mga kaigsoonan, unta tinguhaon nato nga mahimong “mapainubsanon nga sumusunod sa Dios ug sa Kordero,”42 tingali sa umaabut nga adlaw masulat ang atong mga ngalan diha sa basahon sa kinabuhi sa Kordero,43 aron manag-awit sa awit sa Kordero,44 aron madapit ngadto sa panihapon sa Kordero.45

Isip Magbalantay ug Kordero, Siya nanawagan, Duol pag-usab “sa tinuod nga kasayuran … sa [inyong] Manunubos, … ang [inyong] halangdon ug tinuod nga magbalantay.”46 Siya misaad nga “pinaagi sa iyang grasya [kita] [mahimo] nga mahingpit diha ni Kristo.”47

Atol niining Pasko sa Pagkabanhaw, kita modayeg Kaniya:

“Ang Kordero takus!”48

“Hosanna ngadto sa Dios ug sa Kordero!”49

Ako mopamatuod Kaniya, ang atong hingpit nga Maayong Magbalantay, ang hingpit nga Kordero sa Dios. Siya motawag kanato pinaagi sa atong ngalan, diha sa Iyang ngalan—nga mao ang sagrado ug balaang ngalan ni Jesukristo—amen.