2010–2019
Ang Sakto nga Ngalan sa Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Sakto nga Ngalan sa Simbahan

Si Jesukristo misugo nato sa pagtawag sa Simbahan pinaagi sa Iyang ngalan tungod kay kini Iyang Simbahan, nga puno sa Iyang gahum.

Minahal nakong mga kaigsoonan, niining matahum nga adlaw sa Igpapahulay nalipay kita sa atong daghang panalangin gikan sa Ginoo. Mapasalamaton kami kaayo sa inyong pagpamatuod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo, sa mga sakripisyo nga inyong gihimo sa pagpadayon o pagbalik ngadto sa Iyang dalan sa pakigsaad, ug sa inyong gipahinungod nga pag-alagad sa Simbahan.

Karon nakahukom ko nga mohisgot ninyo sa butang nga importante kaayo. Pipila ka semana ang milabay, mipagawas ko og pamahayag kabahin sa saktong pagtawag sa ngalan sa Simbahan.1 Gibuhat nako kini tungod kay ang Ginoo midasig sa akong hunahuna sa kaimportante sa ngalan nga Iyang gihatag alang sa Iyang Simbahan, bisan Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.2

Sama sa gipaabut, ang mga tubag niini nga pamahayag ug sa giusab nga giya3 nagkadaiya. Daghang mga miyembro diha-diha mikorihir sa ngalan sa Simbahan sa ilang mga pahina sa blog ug social media. Ang uban natingala ngano, nianang tanan nga nahitabo, gikinahanglan nga hatagan og gibug-aton ang butang nga ingon og “dili importante.” Ug ang pipila miingon nga dili kana mahimo, mao nga nganong mosulay pa man? Ipasabut nako nganong nagpakabana kaayo kami niini nga isyu. Apan una tuguti ko nga mopahayag unsa nga paningkamot ang dili:

  • Dili kini pag-usab sa ngalan.

  • Dili kini pag-usab sa imahe.

  • Dili kini taphaw.

  • Dili usa ka kapritso.

  • Ug dili kini gamayng butang.

Hinoon kini usa ka koreksyon. Kini mao ang sugo sa Ginoo. Si Joseph Smith wala mipangalan sa Simbahan nga gipahiuli pinaagi kaniya; mao usab si Mormon. Ang Manluluwas Mismo ang nag-ingon, “Kay sa ingon ang akong simbahan pagatawgon sa katapusan nga mga adlaw, gani Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”4

Bisan sa sayo pa, niadtong AD 34, ang atong nabanhaw nga Ginoo mihatag sa susama nga instruksyon ngadto sa mga miyembro sa Iyang Simbahan sa dihang mibisita Siya kanila didto sa Amerika. Nianang higayuna Siya miingon:

“Busa kamo motawag sa simbahan sa akong ngalan. …

“Ug unsaon kining akong simbahan kon kini dili pagatawgon sa akong ngalan? Kay kon ang usa ka simbahan pagatawgon sa ngalan ni Moises niana kini simbahan ni Moises; o kon kini pagatawgon sa ngalan sa usa ka tawo niana kini simbahan sa tawo; apan kon kini pagatawgon sa akong ngalan niana kini mao ang akong simbahan, kon kini mao nga sila natukod diha sa akong ebanghelyo.”5

Sa ingon, ang ngalan sa Simbahan dili mausab. Sa dihang ang Manluluwas klaro nga namahayag unsay ngalan sa Iyang Simbahan ug gani giunhan sa Iyang pamahayag sa, “Kay sa ingon ang akong simbahan pagatawgon,” Siya seryoso. Ug kon kita motugot nga gamiton ang mga angga o modawat o kita mismo mopasiugda niadto nga mga angga, Siya masilo.

Unsay naa sa ngalan o niining kahimtanga, ang usa ka angga? Kon bahin na sa mga angga sa Simbahan, sama sa “LDS Church,” ang “Mormon Church,” o ang “Simbahan sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,” ang labing importanting butang sa maong mga ngalan mao ang pagkawala sa ngalan sa Manluluwas. Ang pagkuha sa ngalan sa Ginoo gikan sa Simbahan sa Ginoo usa ka dakong kadaugan ni Satanas. Kon atong kuhaon ang ngalan sa Manluluwas, gituyo sa pagbaliwala ang tanan nga gibuhat ni Jesukristo alang nato—bisan sa Iyang Pag-ula.

Ikonsiderar kini gikan sa Iyang panglantaw: Sa kinabuhi nga wala pa dinhi sa yuta Siya mao si Jehova, ang Dios sa Daang Tugon. Ubos sa direksyon sa Iyang Amahan, Siya ang Tiglalang niini ug sa ubang mga kalibutan.6 Siya mipili sa pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa Iyang Amahan ug sa pagbuhat og butang alang sa mga anak sa Dios nga walay lain ang makahimo! Mikunsad aron moanhi sa yuta isip ang Bugtong Anak sa Amahan sa unod, Siya bangis nga giinsulto, gibugal-bugalan, gilud-an, ug gihampak. Sa Tanaman sa Getsemani, ang atong Manluluwas midala sa Iyang Kaugalingon sa matag kasakit, matag sala, ug sa tanan nga hilabihan nga kagul-anan ug pag-antus nga sukad ninyo nasinati ug nako ug sa tanan nga sukad natawo o matawo pa. Ubos sa masakit kaayo nga alantuson, miagas ang Iyang dugo sa matag lungag sa panit.7 Kining tanang mga pag-antus migrabe pa sa dihang bangis Siya nga gilansang sa krus didto sa Kalbaryo.

Pinaagi niining masakit kaayo nga mga kasinatian ug sa Iyang misunod nga Pagkabanhaw—ang Iyang walay kinutuban nga Pag-ula—Iyang gihatag ang pagka-imortal ngadto sa tanan, ug mitubos sa matag usa kanato gikan sa mga epekto sa sala, sa kondisyon sa atong paghinulsol.

Human sa Pagkabanhaw sa Manluluwas ug sa kamatayon sa Iyang mga Apostoles, ang kalibutan nag-antus sa taas nga panahon sa kangitngit. Dayon niadtong 1820, ang Dios nga Amahan ug ang Iyang Anak, nga si Jesukristo, nagpakita ngadto ni Propeta Joseph Smith aron sugdan ang Pagpahiuli sa Simbahan sa Ginoo.

Human sa tanan nga Iyang giantus—ug human sa tanan nga iyang nahimo alang sa katawhan—nakaamgo ko og dakong kasubo nga kita midawat nga wala maghunahuna sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo nga tawagon sa laing mga ngalan, ang matag usa mikuha sa sagrado nga pangalan ni Jesukristo!

Matag Dominggo samtang takus kitang moambit sa sakrament, atong gibag-o ang atong sagrado nga saad ngadto sa atong Langitnong Amahan nga kita andam sa pagdala diha kanato sa ngalan sa Iyang Anak, nga si Jesukristo.8 Misaad kita nga mosunod Kaniya, maghinulsol, motuman sa Iyang mga sugo, ug sa kanunay mahinumdom Kaniya.

Kon kuhaon nato ang Iyang ngalan gikan sa Iyang Simbahan, wala nato tuyoa ang pagkuha Kaniya nga mao ang sentro nga gitutukan sa atong kinabuhi.

Ang pagdala sa ngalan sa Manluluwas diha kanato naglakip sa pagpahayag ug pagsaksi ngadto sa uban—pinaagi sa atong mga lihok ug sa atong mga pulong—nga si Jesus mao ang Kristo. Nahadlok ba kaayo kita nga masilo ang usa ka tawo nga motawag nato og “Mormons” nga kita napakyas sa pagpanalipod sa Manluluwas Mismo, sa pagbarug alang Kaniya bisan sa ngalan diin gitawag ang Iyang Simbahan?

Kon kita isip katawhan ug indibidwal gustong makagamit sa gahum sa Pag-ula ni Jesukristo—sa paglimpyo ug pag-ayo kanato, sa paglig-on ug pagpalambo nato, ug sa katapusan sa paghimaya kanato—kinahanglan nga atong klarohon ang pag-ila Kaniya isip ang tinubdan niana nga gahum. Makasugod kita pinaagi sa pagtawag sa Iyang Simbahan sa ngalan nga Iyang gihatag.

Alang sa kalibutan, ang Simbahan sa Ginoo sa karon nagtakuban nga “Simbahan sa Mormon.” Apan kita nga mga miyembro sa Simbahan sa Ginoo nasayud kinsa ang nagbarug niini nga pangulo: si Jesukristo Mismo. Subo lang, ang kadaghanan nga makadungog sa pulong Mormon maghunahuna nga kita nagsimba ni Mormon. Dili baya! Atong gipasidunggan ug gitahud kadtong bantugan nga karaang propeta sa Amerika.9 Apan dili kita mga disipulo ni Mormon. Kita mga disipulo sa Ginoo.

Sa unang mga adlaw sa gipahiuli nga Simbahan, ang mga pulong sama sa Simbahan sa Mormon ug Mormons 10 sa kasagaran gigamit isip angga—isip dili maayo ug giabusohan nga mga pulong—gihimo aron sa pagbabag sa Dios sa pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo niining ulahing mga adlaw.11

Mga kaigsoonan, adunay daghang kalibutanong argumento batok sa pagpahiuli sa saktong ngalan sa Simbahan. Tungod sa digital nga kalibutan sa atong panahon ug uban sa search engine optimization nga nagtabang natong tanan sa pagpangita og impormasyon nga atong gikinahanglan hapit diha-diha dayon—lakip sa impormasyon mahitungod sa Simbahan sa Ginoo ang mga kritiko nagsulti nga ang koreksyon niining higayuna dili maalamon. Ang uban mibati nga tungod kay kita nailhan sa kadaghanan isip “Mormons” ug isip “Simbahan sa Mormon,” dawaton na lang nato kini.

Kon kini nga panaghisgutan mahitungod sa paghingalan sa hinimo sa tawo nga organisasyon, kadto nga mga argumento maoy mopatigbabaw. Apan niining importante nga butang, kita nagtan-aw Kaniya kansang Simbahan mao kini ug miila nga ang mga pamaagi sa Ginoo dili, ug dili gayud, mao ang pamaagi sa tawo. Kon kita magmapailubon ug maayong mobuhat sa atong bahin, ang Ginoo mogiya nato agi niining importante nga buluhaton. Human sa tanan, nasayud kita nga ang Ginoo motabang niadtong kinsa nagtinguha sa pagbuhat sa Iyang kabubut-on, sama sa Iyang pagtabang ni Nephi nga mahuman ang buluhaton sa pagbuhat og barko aron motabok sa dagat.12

Gusto kitang magmatinahuron ug magmapailubon sa atong paningkamot sa pagkorihir niini nga mga sayop. Ang responsable nga media makasabut sa pagtubag sa atong hangyo.

Sa milabay nga kinatibuk-ang komperensya, si Elder Benjamín De Hoyos naghisgot sa mao nga kalihokan. Miingon siya:

“Pipila ka mga tuig ang milabay samtang nagserbisyo sa opisina sa public affairs sa Simbahan didto sa Mexico, [akong kompanyon ug ako] gidapit kami sa pag-apil sa usa ka pasundayag sa radyo. … [Usa sa mga direktor sa programa] nangutana [kanamo], ‘Ngano nga ang Simbahan adunay taas kaayo nga pangalan?…’

“Mipahiyom ang akong kompanyon ug ako sa ingon kanindot nga pangutana ug dayon mipadayon sa pagpasabut nga ang pangalan sa Simbahan dili pinili sa tawo. Kini gihatag sa Manluluwas. … Ang direktor sa programa diha-diha dayon ug matinahuron nga mitubag, ‘Busa kami mosubli niini uban sa dakong kalipay.’”13

Kana nga report nakahatag og sundanan. Tagsa-tagsa, ang atong labing maayong paningkamot isip indibidwal gikinahanglan sa pagkorihir sa mga sayop nga gidawat sa nanglabay nga katuigan.14 Ang uban sa kalibutan mahimong mosunod o dili sa atong pagsulti nga tawagon kita sa sakto nga ngalan. Apan nagpakaaron-ingnon kita nga nahigawad kon ang kadaghanan sa kalibutan motawag sa Simbahan ug sa mga miyembro niini sa sayop nga mga ngalan kon mao usab ang atong gibuhat.

Ang atong giusab nga estilo nga giya makatabang. Kini namahayag: “Sa unang pagpasabut, ang hingpit nga ngalan sa Simbahan maoy sakto: ‘Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.’ Kon ang gipamubo ang [ikaduha] nga pagpasabut gikinahanglan, ang mga pulong ‘ang Simbahan’ o ang ‘Simbahan ni Jesukristo giawhag. Ang ‘gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo’ sakto usab ug giawhag.”15

Kon dunay mangutana, “Mormon ka ba?” mahimo kang motubag, “Kon ikaw nangutana kon ako miyembro ba sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, oo, ako!”

Kon dunay mangutana, “Ikaw ba Santos sa Ulahing mga Adlaw?”16 mahimo kang motubag, “Oo, ako. Mituo ko ni Jesukristo ug ako miyembro sa Iyang gipahiuli nga Simbahan.”

Minahal kong mga kaigsoonan, mosaad ko kaninyo nga kon kita mobuhat sa atong labing maayo sa pagpahiuli sa saktong ngalan sa Simbahan sa Ginoo, Siya kansang Simbahan mao kini mobu-bu sa Iyang gahum ug mga panalangin diha sa mga ulo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw,17 sa mga paagi nga wala nato makita sukad. Makabaton kita sa kahibalo ug gahum sa Dios aron matabangan kita sa pagdala sa mga panalangin sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo ngadto sa matag nasud, kaliwatan, pinulongan, ug katawhan ug sa pag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo.

Unsay anaa sa ngalan? Kon bahin kini sa ngalan sa Simbahan sa Ginoo, ang tubag mao ang “Tanan!” Si Jesukristo misugo nato sa pagtawag sa Simbahan pinaagi sa Iyang ngalan tungod kay kini Iyang Simbahan, nga puno sa Iyang gahum.

Nasayud ko nga ang Dios buhi. Si Jesus mao ang Kristo. Gigiyahan Niya ang Iyang Simbahan karon. Sa ingon niana ako mopamatuod pinaagi sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.