2010–2019
Alang Kaniya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Alang Kaniya

Ang pagkahibalo sa kinsa ug sa ngano sa pagserbisyo sa uban makatabang kanato sa pagsabut nga ang kinatas-an nga pagpakita sa gugma mao ang debosyon ngadto sa Dios.

Niining makasaysayon nga gabii, akong ipaabut ang akong gugma ug pasalamat sa matag usa kaninyo, akong minahal nga mga sister. Bisan pila ang atong pangidaron, nahimutangan, o kahimtang, nagkapundok ta karong gabhiona nga nagkahiusa, sa kalig-on, sa katuyoan, ug sa pagpamatuod nga kita gihigugma ug gigiyahan sa atong Langitnong Amahan; sa atong Manluluwas, si Jesukristo; ug sa atong buhi nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson.

Isip mga batan-ong managtiayon, ang akong bana ug ako gitawag sa among bishop aron sa pagbisita ug mangalagad sa usa ka pamilya nga wala na mosimba sa daghang katuigan. Andam kaming midawat sa tahas ug miadto sa ilang panimalay pipila ka adlaw human niadto. Diha-diha dayon dayag kaayo kanamo nga dili sila ganahan og mga bisita gikan sa Simbahan.

Mao nga sa among sunod nga pagbisita, amo silang gidad-an og usa ka plato nga mga cookie, masaligon nga ang mga chocolate chip makapahumok sa ilang mga kasingkasing. Wala gayud. Ang managtiayon nakigsulti kanamo pinaagi sa screen sa ilang pultahan, mas nakapaklaro nga kami dili welcome. Apan samtang kami namauli, kami nakaingon nga daw nagmalampuson unta mi kon mga Rice Krispie nga mga Gasa lang among gidala.

Ang among kakulang sa espirituhanon nga panglantaw nakapahimo sa dugang pakyas nga mga pagsulay nga makapasagmuyo. Ang masalikway dili gayud komportable. Sa paglabay sa panahon nagsugod kami sa pagpangutana sa among kaugalingon, “Nganong ato kining gibuhat? Unsa man ang atong katuyoan?”

Si Elder Carl B. Cook mihimo niini nga obserbasyon: “Ang pagserbisyo sa Simbahan … mahimong mahagiton kon pabuhaton kita og butang nga makahadlok nato, kon kapuyon kita sa pagserbisyo, o kon tawgon kita sa pagbuhat sa dili kaayo nato ganahan.”1 Among nasinati ang kamatuoran sa mga pulong ni Elder Cook sa dihang mihukom kami nga kinahanglan mangayo og giya gikan sa Usa ka Tawo nga adunay mas dakong panglantaw kay sa kanamo.

Mao nga, human sa daghang sinsero nga pag-ampo ug pagtuon, nakadawat kami og tubag sa ngano sa among pagserbisyo. Kami adunay kausaban sa among pagsabut, kausaban sa kasingkasing, sa tinuod usa ka mapanagnaon nga kasinatian.2 Samtang nangita kami og direksyon gikan sa mga kasulatan, ang Ginoo mitudlo kanamo unsaon paghimo sa proseso sa pagserbisyo sa uban nga mas sayon ug mas makahuluganon. Mao kini ang bersikulo nga among gibasa nga nakapausab sa among mga kasingkasing ug among pamaagi: “Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios uban sa inyong tibuok nga kasingkasing, uban sa inyong tibuok nga gahum, hunahuna, ug kusog; ug sa ngalan ni Jesukristo kamo moalagad kaniya.”3 Bisan tuod kini nga bersikulo pamilyar kaayo, sama og nakigsulti kini kanamo sa bag-o ug importante nga paagi.

Nakaamgo kami nga matinud-anon kaming naningkamot sa pagserbisyo niini nga pamilya ug sa pagserbisyo sa among bishop, apan kinahanglan kaming mangutana sa among kaugalingon kon tinuoray ba kaming nagserbisyo tungod sa gugma alang sa Ginoo. Si Haring Benjamin mitataw sa kalainan sa dihang siya namahayag: “Tan-awa, ako moingon nganha kaninyo nga tungod kay ako miingon nganha kaninyo nga ako migahin sa akong mga adlaw diha sa pag-alagad kaninyo, ako wala magtinguha sa pagpanghambog, kay ako anaa lamang sa pag-alagad sa Dios.”4

Nan kinsa man gayud ang gialagaran ni Haring Benjamin? Ang Langitnong Amahan ug ang Manluluwas. Ang pagkahibalo sa kinsa ug ang ngano sa pagserbisyo sa uban makatabang kanato sa pagsabut nga ang kinatas-an nga pagpakita sa gugma mao ang debosyon ngadto sa Dios.

Samtang ang among tumong sa hinay-hinay nausab, mao usab ang among mga pag-ampo. Nagsugod mi og kamahinamon sa among mga pagbisita niining minahal nga pamilya tungod sa among gugma alang sa Ginoo.5 Amo kining gibuhat alang Kaniya. Iyang gihimo ang kalisud nga dili na malisud. Human sa mga bulan sa among pag-istorya kutob lang sa pultahan, ang pamilya nagsugod na sa pagpasulod kanamo. Sa kadugayan, aduna na kami regular nga pag-ampo ug mabinationg panaghisgutanay sa ebanghelyo. Usa ka malungtarong panaghigalaay ang milambo. Kami nagsimba ug nahigugma Kaniya pinaagi sa paghigugma sa Iyang mga anak.

Makahunahuna ba kamo og higayon nga kamo mahigugmaong nangita og paagi uban sa sinsero nga paningkamot sa pagtabang og usa ka tawo nga nanginahanglan ug mibati nga ang imong mga paningkamot wala tagda o tingali wala hangupa o gani wala kinahanglana? Niana nga higayon, inyo bang gikwestyon ang bili sa inyong serbisyo? Kon mao, hinaut nga ang mga pulong ni Haring Benjamin mohulip sa inyong pagduha-duha ug gani sa inyong kasakit: “Kamo anaa lamang sa pag-alagad sa inyong Dios.”6

Imbis nga magpundo og kaligutgot, kita makahimo, pinaagi sa pagserbisyo, og usa ka mas hingpit nga relasyon uban sa atong Langitnong Amahan. Ang atong gugma ug debosyon ngadto Kaniya makasanta sa panginahanglan sa pagka-inila o mapasalamatan ug nagtugot sa Iyang gugma nga modagayday ngadto ug pinaagi kanato.

Usahay kita tingali sa sinugdanan moserbisyo tungod kay mibati ta nga katungdanan o obligasyon, apan bisan kana nga serbisyo makatabang kanato nga makakita og usa ka butang nga mas nindot sulod kanato, maggiya kanato sa pagserbisyo “sa labing maayong paagi”7––sama sa pagdapit ni Presidente Nelson nga “mas bag-o, mas balaan nga paagi sa pag-amuma ug pagpangalagad sa uban.”8

Kon kita mopunting sa tanang gibuhat sa Dios alang kanato, ang atong pagserbisyo madasig sa mapasalamaton nga pagbati. Samtang kita dili na kaayo maguol mahitungod sa kaayuhan sa atong pagserbisyo ngari kanato, kita makaamgo hinuon nga ang gitutukan sa atong pagserbisyo mao ang pag-una sa Dios.9

Si Presidente M. Russell Ballard mitudlo, “Pinaagi lamang sa paghigugma nato sa Dios ug kang Kristo sa tibuok natong mga kasingkasing, mga kalag, ug mga hunahuna nga kita makahimo sa pagpakigbahin niini nga gugma ngadto sa atong mga silingan pinaagi sa mga buhat sa kamabination ug pagserbisyo.”10

Ang una sa Napulo ka mga Sugo mibalik-balik niining balaang kaalam: “Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. … Dili ka magbaton og lain nga mga dios sa atubangan ko.”11 Ang pagkahimutang niini nga sugo magtabang kanato sa pagsabut nga kon atong ibutang Siya isip ang nag-una natong prayoridad, ang tanang butang sa katapusan mahiluna ra––bisan ang atong pagserbisyo sa uban. Sa higayon nga Siya na ang adunay pinakaimportante nga posisyon sa atong kinabuhi pinaagi sa tinuyo nga pagpili, nan Siya makapanalangin sa atong mga buhat alang sa atong kaayuhan ug sa kaayuhan sa uban.

Ang Ginoo mitambag, “Paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna.”12 Ug matag semana nakigsaad kita nga mobuhat sa ingon––nga sa “kanunay mohinumdum kaniya.”13 Ang samang diosnong pagpunting magamit ba sa tanan natong buhaton? Ang pagbuhat ba bisan sa dili importanting gimbuhaton mahimong kahigayunan sa pagpakita sa atong gugma ug debosyon ngadto Kaniya? Ako nagtuo nga kini makahimo.

Makahimo kita sa matag item sa atong listahan sa buluhaton nga mahimong usa ka paagi sa paghimaya Kaniya. Makita nato ang matag gimbuhaton nga usa ka pribilehiyo ug kahigayunan sa pagserbisyo Kaniya, bisan kon kita anaa taliwala sa mga deadline, mga katungdanan, o hugaw nga mga diaper.

Sama sa gisulti ni Ammon, “Oo, ako nasayud nga ako walay bili; ingon sa akong kusog ako mahuyang; busa ako dili manghambog sa akong kaugalingon, apan ako manghambog sa akong Dios, kay diha sa iyang kusog ako makahimo sa tanan nga mga butang.”14

Kon ang pagserbisyo sa atong Dios mahimong atong nag-unang prayoridad sa kinabuhi, atong kalimtan ang atong kaugalingon, ug sa katapusan, hikaplagan ang atong tinuod nga pagkatawo.15

Yano ug direkta nga mitudlo ang Manluluwas niini nga baruganan: “Busa himoa nga ang inyong kahayag mohayag sa atubangan niini nga mga katawhan, aron sila makakita sa inyong maayo nga mga buhat ug himayaon ang inyong Amahan kinsa anaa sa langit.”16

Mopakigbahin ako kaninyo og pipila ka mga pulong sa kaalam nga makita sa bungbong sa usa ka orphanage sa Calcutta, India: “Kon ikaw mabination, ang mga tawo mopasangil nga ikaw hakog, adunay gitago nga mga motibo. Pagmabination lang gihapon. Unsay imong gigahinan og katuigan sa pagtukod, ang usa ka tawo makaguba niini sa usa ka gabii. Pagtukod lang gihapon. Ang kaayo nga imong gibuhat karon, ang mga tawo kasagaran makalimot na ugma. Pagbuhat lang gihapon og maayo. Ihatag sa kalibutan ang labing nindot nga naa nimo, ug dili gihapon kana igo. Ihatag lang gihapon sa kalibutan ang naa nimo nga labing nindot. Imong makita, sa katapusan, ang importante mao ang relasyon nimo ug sa imong Dios … gihapon.”17

Mga sister, kanunay kini nga tali kanato ug sa Ginoo. Sama sa gisulti ni Presidente James E. Faust: “‘Unsa ang labing gikinahanglan sa kalibutan?’ … ‘Dili ba ang labing gikinahanglan sa tibuok kalibutan alang sa matag tawo ang adunay personal, kanunay, matag adlaw, nagpadayon nga relasyon sa Manluluwas?’ Ang makaangkon og samang relasyon makapagawas sa kabalaan nga anaa kanato, ug walay makahimo og mas dakong kalainan sa atong kinabuhi samtang atong mahibaloan ug masabtan ang atong balaang relasyon sa Dios.”18

Sa samang paagi, si Alma mipasabut ngadto sa iyang anak nga lalaki, “Oo, himoa nga ang tanan nimo nga mga buluhaton himoon ngadto sa Ginoo, ug bisan asa ikaw padulong himoa kini diha sa Ginoo; oo, himoa nga ang tanan nimo nga mga hunahuna ipunting ngadto sa Ginoo; oo, himoa nga ang tanan nga mga pagbati sa imong kasingkasing ibutang diha sa Ginoo sa kahangturan.”19

Ug si Presidente Russell M. Nelson usab mitudlo kanato, “Sa dihang atong masabtan ang Iyang boluntaryong Pag-ula, bisan unsang matang sa sakripisyo sa atong bahin mahimong hingpit nga masanapan sa usa ka hilabihan nga pasalamat alang sa pribilehiyo nga moserbisyo Kaniya.”20

Mga sister, ako mopamatuod nga sa dihang si Jesukristo, pinaagi sa gahum sa Iyang Pag-ula, molihok diha kanato ug sulod kanato, Siya magsugod sa pagtrabaho pinaagi kanato aron mapanalanginan ang uban. Miserbisyo kita kanila, apan mibuhat kita pinaagi sa paghigugma ug pagserbisyo Kaniya. Kita mahimong unsa ang gihulagway sa kasulatan: “Matag tawo nagtinguha sa kaayohan sa iyang silingan, ug nagbuhat sa tanan nga mga butang uban sa usa ka bug-os nga tinguha ngadto sa himaya sa Dios.”21

Siguro ang among bishop nahibalo nga mao kana ang leksyon nga makat-onan nako ug sa akong bana gikan niadtong sayo ug maayo nga katuyoan, bisan dili hingpit, nga paningkamot sa pagpangalagad sa Iyang gihigugma nga mga anak nga lalaki ug mga babaye. Ako mohatag sa akong personal ug sigurado nga pagsaksi sa kaayo ug gugma nga Iyang gipakigbahin kanamo bisan sa among paningkamot sa pagserbisyo alang Kaniya. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.