2010–2019
Buot Ka Bang Maayo?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Buot Ka Bang Maayo?

Tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, kon pilion nato ang paghinulsol ug sa bug-os, atong ipaling ang atong kasingkasing ngadto sa Manluluwas, Siya sa espirituhanong paagi moayo kanato.

Pipila ka bulan sa iyang pagmisyon, ang kamanghuran namong anak nga lalaki ug ang misyonaryo niyang kompanyon hapit na mahuman sa ilang pagtuon dihang ang among anak mibati og kasakit sa iyang ulo. Lahi kaayo ang iyang gibati; sa una nawad-an og kusog ang wala niyang kamot; dayon naminhod ang iyang dila. Ang wala nga bahin sa iyang nawong nagsugod og kalusno. Maglisud na siya og sulti. Nasayud siyang dunay problema. Ang wala niya hibal-i nga giataki na diay ang tulo ka dapit sa iyang utok. Nabalaka siya dihang nagsugod sa pagkaparalisar ang ubang bahin sa iyang lawas. Ang diha-diha nga pagtabang sa biktima sa ataki [stroke] adunay mahingdanung kalabutan sa iyang pagkaayo. Ang iyang matinud-anong kompanyon milihok dayon. Human motawag sa 911, iya siyang gipanalanginan. Milagro kaayo, ang ambulansya singko minutos ra ang gilay-on.

Human gidali pagdala sa hospital ang among anak, gisusi dayon sa mga kawani ang sitwasyon ug natino nga kinahanglan nilang tirahan og tambal ang among anak aron mapugngan ang pag-ataki nga makaparalisar sa pagdagan sa panahon.1 Apan, kon ugaling ang among anak wala man atakiha, ang tambal mogama og grabing sangputanan, sama sa pagdugo sa utok. Kinahanglang mopili ang among anak. Gipili niya ang pagdawat sa tambal. Samtang ang hingpit nga pagkaayo nagkinahanglan og mas daghan pang operasyon ug daghang bulan, sa katapusan nauli ra ang among anak ug nakakompleto sa iyang misyon human napugngan sa igo ang mga epekto sa iyang pag-ataki.

Ang atong Langitnong Amahan gamhanan sa tanan ug nahibalo sa tanan. Nasayud siya sa pisikal natong mga kalisud. Nasayud Siya sa atong mga pisikal nga kasakit tungod sa balatian, sakit, pangidaron, mga aksidente, o mga kakulian dala sa pagkatawo. Nasayud siya sa mga emosyonal nga kalisud inubanan sa kahasol, kasubo, kaluya, o mental nga balatian. Nasayud Siya sa matag tawo nga nag-antus sa inhustisya o giabusohan. Nasayud Siya sa atong mga kahuyang ug sa mga kalagmitan ug mga tintasyon nga atong gipanglimbasugan.

Sa mortalidad sulayan kita kon mopili ba kita sa maayo batok sa dautan. Alang niadtong motuman sa Iyang mga sugo, sila makapuyo uban Kaniya sa “kahimtang sa walay katapusan nga kalipay.”2 Aron matabangan kita sa atong pag-uswag sa pagkahisama Kaniya, mihatag ang Langitnong Amahan sa tanang gahum ug kahibalo ngadto sa Iyang Anak, si Jesukristo. Walay pisikal, emosyonal, o espiritwal nga balatian nga dili maayo ni Kristo.3

Gikan sa mortal nga pagpangalagad sa Manluluwas, nagsugilon ang mga kasulatan og daghang milagrusong mga hitabo diin si Jesukristo migamit sa Iyang balaan nga gahum sa pag-ayo niadtong mga nanag-antus sa pisikal.

Ang ebanghelyo ni Juan nagsugilon sa istorya bahin sa tawo nga nag-antus sa makahugno nga sakit sulod sa 38 ka tuig.

“Sa pagkakita ni Jesus kaniya nga naghigda, ug sa nasayran niya nga siya naglubog didto sulod na sa hataas nga panahon, siya miingon kaniya, Buot ka bang maayo?”

Ang masakiton mitubag kaniya nga walay tawo nga makatabang kaniya dihang nanginahanglan kaayo siya.

“Si Jesus miingon sa tawo, “Bangon, dad-a ang imong higdaanan, ug lakaw.

“Ug diha-diha ang tawo naayo, ug gidala niya ang iyang higdaan ug milakaw.”4

Palihug timan-i ang kadugayon sa pag-antus niining tawhana sa pag-inusara—38 ka tuig—ug ang kadali sa pag-ayo nga miabut dihang nalakip ang Manluluwas. Ang pagkaayo “diha-diha.

Sa laing sitwasyon, usa ka babaye nga may problema sa pagdugo sulod sa 12 ka tuig, kinsa “nahutdan sa tanan niyang katigayonan nga igasto alang sa mananambal, … miduol sa iyang luyo ug mihikap sa borlas sa iyang sapot: ug diha-diha ang iyang talinugo [nahunong]. …

“Ug si Jesus miingon, May mihikap kanako: kay gibati ko nga may gahum [hiyas] nga migula kanako.

“Ug sa pagtan-aw sa babaye nga wala man diay siya malilong … gisugilon niya sa atubangan sa tanang tawo … giunsa niya sa pagkaayo diha-diha.”5

Pinaagi sa Iyang pagpangalagad, gitudlo ni Jesus nga may gahum Siya batok sa pisikal nga lawas. Dili kita makakontrolar sa panahon kon kanus-a ang makaayo nga gahum ni Kristo moepekto sa atong mga balatian nga pisikal. Ang pagkaayo moepekto sumala sa Iyang kabubut-on ug kaalam. Diha sa mga kasulatan, ang uban nag-antus sulod sa mga dekada; ang uban, sa tibuok nilang kinabuhi. Ang mga kahuyang sa mortal makahashas kanato ug molig-on sa atong pagsalig sa Dios. Apan kon motugot kita nga maapil si Kristo, sa kanunay Siya molig-on kanato sa espiritwal nga paagi aron makabaton kita og mas dakong kapasidad sa paglahutay sa atong mga palas-anon.

Sa katapusan, nasayud kita nga ang matag pisikal nga balatian, sakit, o imperpeksyon mamaayo ra unya Inigkabanhaw. Mao kana ang gasa sa tanang katawhan tungod sa Pag-ula ni Jesukristo.6

Si Jesukristo makaayo dili lang sa atong pisikal nga lawas. Makaayo usab Siya sa atong espiritu. Sa tibuok kasulatan atong nakat-unan giunsa sa pagtabang ni Kristo kadtong may mahuyang nga mga espiritu ug giayo sila.7 Samtang mamalandong kita niini nga mga kasinatian, ang atong paglaum ug pagtuo sa gahum sa Manluluwas nga mopanalangin sa atong kinabuhi molambo. Si Jesukristo makausab sa atong kasingkasing, moayo kanato gikan sa mga epekto sa inhustisya o abuso nga atong masinati, ug molig-on sa atong kapasidad nga makaantus sa kapildihan ug kasakit, magdala kanato og kalinaw aron matabangan kita sa paglahutay sa mga pagsulay sa atong kinabuhi, moayo sa atong pagbati.

Si Kristo usab moayo kanato kon kita makasala. Makasala kita kon gituyo nato paglapas ang usa sa mga balaod sa Dios.8 Kon kita makasala, mahugawan ang atong kalag. Walay mahugaw nga butang nga makapuyo sa presensya sa Dios.9 “Ang mamahimong limpyo gikan sa sala nagpasabut nga maayo o maalim sa espirituhanong paagi.”10

Nasayud ang atong Dios nga Amahan nga makasala kita, apan nag-andam Siya og paagi nga kita matubos. Si Elder Lynn G. Robbins mitudlo: “Ang paghinulsol dili alternatibo nga plano sa [Dios] sa higayon nga kita mapakyas. Ang paghinulsol mao ang Iyang plano, nakahibalo nga kita makasala.”11 Kon kita makasala, may oportunidad kita sa pagpili sa maayo gikan sa dautan. Mapili nato ang maayo kon maghinulsol kita human kita makasala. Pinaagi kang Jesukristo ug sa Iyang maulaon nga sakripisyo, matubos kita sa atong mga sala ug madala og balik ngadto sa presensya sa Dios nga Amahan kon maghinulsol kita. Ang espiritwal nga pagkaayo dili kay usa ra ang maghimo—nagkinahanglan kini sa matubsanong gahum sa Manluluwas ug sinserong paghinulsol sa tawong nakasala. Niadtong mopili nga dili maghinulsol, gisalikway nila ang makaayong gahum nga gitanyag ni Kristo. Para nila sama og walay pagtubos nga nahimo.12

Sa akong pagtambag sa uban nga nagtinguhang maghinulsol, natingala ko nga ang katawhan nga anaa sa pagpakasala maglisud sa paghimo og hustong mga desisyon. Mibiya kanila ang Espiritu Santo, ug kasagaran maglisud sa mga pagpili nga maoy magpaduol kanila sa Dios. Makigbisog sila sulod sa mga bulan o gani katuigan, maulaw o mahadlok sa mga sangputanan sa ilang mga sala. Kasagran mobati sila nga dili na sila mausab o mapasaylo. Sa kasagaran makadungog ko nilang mopaambit sa ilang kahadlok nga basin kon mahibaloan sa ilang mga minahal ang ilang nahimo, mohunong sila sa paghigugma kanila o biyaan sila. Kon kining hunahunaa ang ilang sundon, hukman nila nga itago lang kini ug ilangay ang ilang paghinulsol. Sayop ang ilang gibati nga mas maayong dili maghinulsol karon aron dili nila madugangan ang kasakit sa ilang mga gimahal. Sa ilang hunahuna mas maayo nga mag-antus human niining kinabuhia kay sa mohimo sa proseso sa paghinulsol karon. Mga kaigsoonan, dili gayud maayong ideya nga ilangay ang inyong paghinulsol. Ang kaaway kanunayng mogamit sa kahadlok aron mapugngan kita sa diha-diha nga paglihok gamit ang atong pagtuo kang Jesukristo.

Kon ang mga minahal mag-atubang og kamatuoran bahin sa masalaypong kinaiya, samtang dako ang ilang samad, sa kasagaran gusto silang motabang sa tawo nga tinuorayng naghinulsol aron mausab ug makig-uli sa Dios. Sa katinuod, ang espiritwal nga pagkaayo mas mopaspas kon motug-an ang nakasala ug palibutan siya niadtong nahigugma kanila ug motabang nila sa pagbiya sa ilang mga sala. Palihug hinumdumi nga si Jesukristo gamhanan kon sa unsang paagi Niya ayuhon ang inosenting mga biktima sa sala kinsa mobalik Kaniya.13

Si Presidente Boyd K. Packer namahayag: “Ang atong espiritu madaut kon kita masayop ug makasala. Apan dili sama sa kahimtang sa atong mortal nga lawas, kon ang proseso sa paghinulsol makompleto, walay mga uwat ang magpabilin tungod sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang saad mao: ‘Tan-awa, siya kinsa naghinulsol sa iyang mga sala, ang mao gipasaylo, ug Ako, ang Ginoo, dili na mahinumdom [niini]’ [Doktrina ug mga Pakigsaad 58:42].”14

Kon maghinulsol kita “uban sa hingpit nga katuyoan sa kasingkasing,”15diha diha ang laraw sa katubsanan mapadangat” sa atong kinabuhi.16 Ang Manluluwas moayo kanato.

Ang misyonaryong magkompanyon ug ang mga propesyunal nga doktor kinsa mitabang sa giataki nakong anak didto sa misyon milihok diha-diha. Gipili sa among anak ang pagdawat sa tambal nga maoy mobatok sa ataki. Ang makaparalisar nga mga epekto sa iyang pagkaataki nga makaapekto sa iyang mortal nga kinabuhi nabatukan. Sa samang paagi, kon maghinulsol dayon kita ug ang Pag-ula ni Jesukristo dad-on nato sa atong kinabuhi, mas dali kitang maayo gikan sa mga epekto sa sala.

Si Presidente Russell M. Nelson mitanyag niini nga pagdapit: “Kon mihawa kamo sa dalan, … dapiton ko kamo … nga palihug balik. Bisan unsa pa ang inyong mga problema, bisan unsa ang inyong mga hagit, adunay luna alang kaninyo dinhi, sa Simbahan sa Ginoo. Kamo ug ang mga henerasyon nga wala pa matawo mapanalanginan sa inyong mga kasamtangang mga buhat sa pagbalik ngadto sa dalan sa pakigsaad.”17

Ang atong espiritwal nga pagkaayo nagkinahanglan nga kita mosumiter sa atong kaugalingon sa mga kondisyon nga gilatid sa atong Manluluwas. Kinahanglang dili gayud kita maglangay! Kinahanglan gayud kitang molihok karon! Molihok karon aron ang espiritwal nga pagkaataki dili mopugong sa inyong mahangturon nga paglambo. Samtang namulong ko, kon gibati ninyo nga kinahanglan mong mangayo’g pasaylo sa tawo nga inyong nasaypan, modapit ko lihoka kini. Sultihi sila unsay inyong nabuhat. Pangayo og pasaylo. Kon nakahimo mo og sala nga nakaapekto sa inyong pagkatakus sa templo, dapiton ko kamo sa pagpakitambag sa inyong bishop—karon. Ayaw ilangay.

Mga kaigsoonan, ang Dios mao ang atong mapinanggaon nga Amahan sa Langit. Gihatag Niya ang tanang gahum ug kahibalo ngadto sa Hinigugma Niyang Anak, si Jesukristo. Tungod Kaniya, hangtud sa hangtud ang tanang tawo ugma damlag mamaayo sa tanang pisikal nga balatian. Tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, kon pilion nato ang paghinulsol ug sa bug-os, atong ipaling ang atong kasingkasing ngadto sa Manluluwas, Siya sa espirituhanong paagi moayo kanato. Kana nga pagkaayo posibling masugdan diha-diha. Kita ra ang mopili. Buot ba kitang maayo?

Mopamatuod ko nga si Jesukristo mibayad sa kantidad aron kita mamaayo. Apan kinahanglan kitang mopili aron makatumar sa makaayo nga tambal nga Iyang gihalad. Tumara kini karon. Ayaw ilangay. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.