2010–2019
Nasamdan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nasamdan

Sa panglimbasog sa yutan-ong mga pagsulay, nga nagmapailubon sa pagpadayon, ang makaayo nga gahum sa Manluluwas magdala og kahayag, panabut, kalinaw, ug paglaum.

Niadtong Marso 22, 2016, sa hapit na gyud mag alas otso sa buntag, duha ka bomba sa terorista ang mibuto sa airport sa Brussels. Si Elder Richard Norby, Elder Mason Wells, ug Elder Joseph Empey midala ni Sister Fanny Clain ngadto sa airport aron moadto sa iyang misyon sa Cleveland, Ohio. Trayntay dos ka tawo ang nawad-an sa ilang kinabuhi, ug tanan nga misyonaryo nasamdan.

Ang nagrabihan sa samad mao si Elder Richard Norby, edad 66, nga nagsebisyo uban sa iyang asawa, si Sister Pam Norby.

Gipamalandungan ni Elder Norby kadto nga gutlo:

“Diha dayon, nahibaloan nako unsay nahitabo.

“Misulay ko sa pagdagan aron maluwas, apan kalit kong nahagba. … Akong nakita nga ang wala nakong paa grabe nga nasamdan. [Nakabantay] ko nga may nag-itom, anohos nga daw balay sa lawa-lawa ang akong mga kamot. Akong gihinay og tangtang, apan dili diay kini anohos, ang akong panit nasunog. Ang puti nako nga polo mipula tungod sa samad sa akong buko-buko.

“Dihang nakahinumdon na ko sa unsay nahitabo, mibati ko og grabing kalig-on sa paghunahuna, … ang Manluluwas nahibalo asa ako, sa unsay nahitabo, ug [unsay] akong nasinati nianang gutloa.”1

Richard I. and Pamela J. Norby

Dunay malisud nga mga adlaw sa unahan alang ni Richard Norby ug sa iyang asawa, nga si Pam. Gitirahan siya og tambal aron dili siya makamatngon, gisundan sa mga pag-opera, sa mga impeksyon, ug sa walay kasiguroan.

Wala mamatay si Norby, apan ang iyang kinabuhi dili na gayud susama sa una. Paglabay sa duha og tunga ka tuig, padayon pa ang pagkaayo sa mga samad; gipulihan og pugong [brace] ang nawala nga bahin sa iyang paa; ang matag lakang lahi na kay sa didto sa Airport sa Brussels.

Richard I. and Pamela J. Norby

Nganong nahitabo man kini kang Richard ug Pam Norby?2 Nagmatinud-anon sila sa ilang mga pakigsaad, nakaserbisyo sila og misyon sa Ivory Coast ug nakapasanay og maanindot nga pamilya. Posibling masabtan ra kon dunay tawo nga moingon nga, “Dili kini patas! Dili gayud kini eksakto! Gipahinungod nila ang ilang kinabuhi alang sa ebanghelyo ni Jesukristo; nganong nahitabo man kini?”

Ingon Niini ang Mortalidad

Bisan og managlahi ang mga detalye, ang mga trahedya, ang wala dahumang mga pagsulay, sa pisikal man ug espiritwal, moabut kanato kay ingon niini ang mortalidad.

Samtang naghunahuna ko karong buntag sa mga mamumulong niini gayud nga sesyon sa komperensya, may nahitabo nga dunay duha nga nawad-an og mga anak ug tulo ang nawad-an og mga apo nga wala dahumang mipauli ngadto sa ilang langitnong panimalay. Walay makalikay sa mga sakit ug kasubo, ug sigun sa gipamulong niining semanaha, usa ka anghel sa yuta nga gipangga kaayo nato, si Sister Barbara Ballard, mitikang sa pikas tabil. Presidente Ballard, dili gayud namo hikalimtan ang imong pagpamatuod niining buntaga.

Nangita kita og kalipay. Naghandom kita og kalinaw. Nangandoy kita og gugma. Ug gibisbisan kita sa Ginoo pinaagi sa makatingalang kaabunda sa mga panalangin. Apan sagol niana nga kamaya ug kalipay, usa ka butang ang sigurado: dunay mga gutlo, mga oras, mga adlaw, usahay mga tuig nga ang inyong kalag masamdan.

Ang mga kasulatan nagtudlo nga makatilaw kita sa pait ug sa tam-is3 ug nga adunay “katugbang sa tanan nga mga butang.”4 Miingon si Jesus, “[Ang inyong Amahan] nagapasubang sa iyang adlaw sa ibabaw sa mga dautan ug sa ibabaw sa mga maayo, ug nagpadalag ulan ngadto sa mga matarung ug sa mga dili matarung.”5

Ang mga samad sa kalag dili kay para lang sa mga adunahan o sa kabus, sa usa ka kultura, usa ka nasud, o usa ka henerasyon. Moabut kini sa tanan ug mga kabahin kini sa pagkat-on nga atong madawat niining mortal nga kasinatian.

Wala Magpasabut nga Dili Madutlan ang mga Matarung

Ang akong mensahe karon para gayud niadtong nagtuman sa mga sugo sa Dios, nagtuman sa ilang mga gipangsaad sa Dios, ug, sama sa mga Norby, o sa ubang mga lalaki, mga babaye, ug mga anak niining kinatibuk-ang tigpaminaw, nag-atubang og mga pagsulay ug mga hagit nga wala dahuma ug mahapdos.

Ang atong mga samad posibling maggikan sa natural nga katalagman o sa dimalas nga aksidente. Posibling maggikan kini sa dili matinud-anong bana o asawa, pagbaligtad sa kinabuhi sa matarung nga kapikas ug mga anak. Ang mga samad posibling naggikan sa kasakit ug kasubo tungod sa depresyon, sa wala dahumang balatian, sa pag-antus o sa sayo nga pagkamatay sa tawong gimahal, sa kasubo gikan sa sakop sa pamilya nga mibiya sa iyang gituohan, sa kasubo diin ang mga kahimtang wala motugot nga makabaton og mahangturong kapares, o sa gatusan pang uban nga makapasakit, pait nga mga “[kasub-anan] nga dili makita sa mga mata.”6

Ang matag usa kanato makasabut nga ang mga kalisdanan kabahin sa kinabuhi, apan kon kini moabut kanato sa personal, makuratan kita. Bisan sa walay pasidaan, kinahanglang mangandam kita. Si Apostol Pedro miingon, “Ayaw kamo paghikurat sa magasilaob nga kalisdanan nga magaabut sa pagsulay kaninyo, nga kaha pagaingnon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang nahitabo kaninyo.”7 Kauban sa sanag nga mga kolor sa kalipay ug kamaya, ang mas ngiob nga dekolor nga hapnig sa mga pagsulay ug trahedya mga mahinungdanong bahin sa plano sa Amahan. Kini nga mga panglimbasog, bisan lisud, sa kasagaran maoy atong pinakamaayong mga magtutudlo.8

Kon magsugilon sa milagrusong sugilanon bahin sa 2,060 ka batan-ong mga sundalo ni Helaman, ganahan kita niini nga kasulatan: “Sumala sa kaayo sa Dios, ug sa among dako nga kahibulong, ug usab sa hingpit nga kalipay sa among tibuok nga kasundalohan, walay usa ka kalag kanila kinsa namatay.”

Apan ang kapahayag [sentence] nagpadayon: “Ug ni usa ka kalag taliwala kanila kinsa wala makadawat og daghan nga mga samad.”9 Ang matag usa sa 2,060 nasamdan og daghan, ug ang matag usa kanato masamdan sa pakigbugno sa kinabuhi, sa pisikal man, espiritwal, o niining duha.

Si Jesukristo Ang Atong Maayo nga Samarianhon

Ayaw gayud pagkaluya—bisan unsa kalawom sa mga samad sa inyong kalag, bisan unsay hinungdan, bisan diin o kanus-a nahitabo, ug unsa kadali o kadugay kining maayo, dili tuyo nga kamo mamatay sa espiritwal nga paagi. Gituyo nga kamo makalahutay sa espiritwal nga paagi ug magpuyo ug molambo sa inyong pagtuo ug pagsalig sa Dios.

Wala himoa sa Dios ang atong mga espiritu aron kita dili magkinahanglan Kaniya. Ang atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, pinaagi sa dili masukod nga gasa sa Pag-ula, wala lamang moluwas kanato gikan sa kamatayon ug mitanyag kanato, pinaagi sa paghinulsol, kapasayloan sa atong mga sala, apan Siya mibarug usab nga andam sa pagluwas kanato gikan sa mga kasubo ug mga kasakit sa nasamdan natong mga kalag.10

The Good Samaritan

Ang Manluluwas mao ang atong Maayo nga Samarianhon,11 nga gipadala sa “pag-ayo sa masulob-ong kasingkasing.”12 Moduol Siya kanato samtang moagi ra ang uban. Uban sa kalooy, ibutang Niya ang Iyang makaayo nga tambal sa atong mga samad ug bugkusan kini. Siya moagak kanato. Siya nagpakabana kanato. Siya nagdapit kanato, “Duol ngari kanako … ug Ako moayo [kaninyo].”13

“Ug si [Jesus] … [mag-antus] sa mga sakit ug mga kasakit ug mga pagtintal sa matag matang; … nga … siya [unta] modala diha kaniya sa mga sakit ug mga balatian sa iyang mga katawhan … [magdala diha sa Iyang Kaugalingon sa atong] mga kahuyang, [inubanan] sa kalooy.”14

Dali, kamong nagbangutan, gani nagmagul-anon;

Dali sa lingkuranan sa kalooy, mainitong mag-ampo.

Dad-a ang kasingkasing ninyong samaran: isugilon ang pagbangutan.

Walay kasub-anan sa yuta nga dili mahupay sa langit.15

Atol sa grabing pag-antus, ang Ginoo miingon kang Propeta Joseph, “Kining tanan nga mga butang makahatag kanimo og kasinatian, ug alang sa imong kaayohan.”16 Sa unsang paagi ang nagngutngot nga mga samad mahimong para sa atong kaayohan? Sa panglimbasog sa yutan-ong mga pagsulay, nga nagmapailubon sa pagpadayon, ang makaayo nga gahum sa Manluluwas magdala og kahayag, panabut, kalinaw, ug paglaum.17

Ayaw Gayud Paghunong

Pag-ampo sa tibuok ninyong kasingkasing. Lig-ona ang inyong pagtuo kang Jesukristo, diha sa Iyang reyalidad, sa Iyang grasya. Hupot sa iyang mga pulong: “Ang akong grasya igo alang kanimo: kay ang akong gahum ginahingpit diha sa kahuyang.”18

Hinumdumi, ang paghinulsol usa ka gamhanang espirituhanon nga medisina.19 Tumana ang mga sugo ug pagpakatakus sa Maghuhupay, nga mohinumdom sa gisaad sa Manluluwas, “Dili ko kamo pagabiyaan nga daw mga ilo; ako mobalik ra kaninyo.”20

Ang kalinaw diha sa templo makahupay nga tambal sa kalag nga nasamdan. Balik ngadto sa balay sa Ginoo dala ang inyong samaran nga kasingkasing ug mga ngalan sa pamilya kutob sa mahimo. Ang templo mopasalida sa atong mubo nga panahon sa mortalidad sa lapad nga telon sa kahangturan.21

Lingia pagbalik, maghinumdom nga giprubahan ninyo ang inyong katakus sa inyong premortal nga kinabuhi. Mga maisug kamo nga anak sa Dios, ug uban niini nga tabang, modaog kamo sa mga pakig-away niining napukan nga kalibutan. Kaniadto nahimo na ninyo kini, ug mahimo na usab ninyo kini.

Tan-awa sa unahan. Ang inyong mga problema ug mga kasub-anan anaa gayud, apan dili kini hangtud sa hangtud.22 Molabay ra ang adlaw ninyong mangitngit, tungod kay “ang Anak … [mibangon] uban ang pang-ayo diha sa Iyang mga pako.”23

Ang mga Norby misulti kanako, “Sa mga okasyon mobisita ang kasagmuyo apan dili tugutan nga magpabilin.”24 Si Apostol Pablo miingon, “Kami ginasakit … apan wala manghiubos; nangalibog, apan wala kawad-i sa paglaum; ginalutos, apan wala ikapanugyan; gipamunalan hangtud sa pagkapukan, apan wala mangalaglag.”25 Posibling mangaluya kamo, apan ayaw gayud paghunong.26

Bisan sa kaugalingon ninyong hapdos nga mga samad, tawhanong kinaiya nga kamo motabang sa uban, magasalig sa saad sa Manluluwas: “Bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kina-buhi tungod kanako, makakaplag siya niini.”27 Ang nasamdan nga motambal sa mga samad sa uban mga anghel sa Dios dinhi sa yuta.

Sa pipila na lang ka gutlo, makapaminaw kita sa atong pinalanggang propeta, si Presidente Russell M. Nelson, tawo nga dili matarug ang pagtuo kang Jesukristo, tawo sa paglaum ug kalinaw, gihigugma sa Dios apan wala makalikay sa mga samad sa kalag.

Niadtong 1995 ang iyang anak nga babaye si Emily, sa hapit na manganak, nadayagnos nga dunay kanser. Dunay mga adlaw sa paglaum ug kalipay samtang nahimugso ang baskog niyang anak. Apan mibalik ang kanser, ug ang pinangga nilang si Emily duha lang ka semana human sa iyang ika-37 nga birthday, mibiya sa iyang mapinanggaong bana ug lima ka gagmayng anak.

Russell M. Nelson

Sa kinatibuk-ang komperensya, wala madugay human siya namatay, mitug-an si Elder Nelson: “Ang akong mga luha sa kasubo midagayday inubanan sa mga panghinaot nga unta nakahimo ko og mas daghan pa sa akong anak. … Kon duna pa koy gahum sa pagbanhaw, tingali matintal ko sa pagbuhi kaniya. … [Apan] si Jesus ang naghupot niana nga mga yawe ug gamiton kini alang kang Emily … ug sa tanang katawhan sa kaugalingong panahon sa Ginoo.”28

Russell M. Nelson

Sa miaging bulan, samtang mibisita sa mga Santos sa Puerto Rico, ug naghinumdom sa makaguba nga kusog kaayo nga bagyo, namulong si Presidente Nelson uban sa gugma ug kalooy:

“[Usa kini ka bahin] sa kinabuhi. Mao nga nia kita dinhi. Ania kita aron makaangkon og lawas ug masulayan. Ang uban niini nga pagsulay mga pisikal; ang uban mga espiritwal, ug ang inyong mga pagsulay dinhi pisikal ug espiritwal.”29

“Wala kamo mawad-i sa paglaum. Mapasigarbuhon [kaayo] mi kaninyo. Kamong matinud-anong mga Santos nawad-an og daghan, apan bisan sa tanan, giugmad ninyo ang inyong pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo.”30

“Pinaagi sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, makakaplag kita’g kalipay bisan sa kinangil-arang mga kahimtang.”31

Ang Tanang Luha Mapahiran

Mga kaigsoonan, akong saad diha ninyo nga ang pagpalambo sa inyong pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo magdala kaninyo og dugang nga kalig-on ug mas dakong paglaum. Alang kaninyo, ang matarung, ang Tig-ayo sa atong mga kalag, sa Iyang panahon ug sa Iyang paagi, moayo sa inyong mga samad.32 Walay inhustisya, walay pagpanglutos, walay pagsulay, walay kasakit, walay pag-antus, walay samad—bisan unsa ka lawom, unsa ka dako, unsa kahapdos—ang dili malakip sa pagkahupay, sa kalinaw, ug malungtarong paglaum diha Kaniya kansang mahangupon nga mga bukton ug samaran nga mga kamot mohangop kanato balik sa Iyang presensya. Nianang adlawa, si Apostol Juan nagpamatuod, nga ang mga matarung nga “nanagpakalabang sa dagkung kasakitan”33mobarug nga “nanagsul-ob ug mga bisting maputi … atubangan sa trono sa Dios.” Ang Kordero “anaa [taliwala kanato] … ug pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa [inyong] mga mata.”34 Kining adlawa moabut. Mopamatuod ako sa pangalan ni Jesukristo, amen.