2010–2019
Sulayi, Sulayi, Sulayi
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Sulayi, Sulayi, Sulayi

Ang Manluluwas mibutang sa Iyang ngalan diha sa inyong kasingkasing. Ug kamo mibati sa tiunay nga gugma ni Kristo alang sa uban ug sa inyong kaugalingon.

Minahal kong mga kaigsoonan, nagpasalamat ko sa oportunidad nga makapamulong kaninyo. Kini nga komperensya makabayaw ug makapalig-on kanako. Ang gikanta nga musika ug ang mga pulong nga gipamulong misulod sa atong kasingkasing pinaagi sa Espiritu Santo. Nag-ampo ko nga ang akong isulti mahatud diha kaninyo pinaagi nianang sama nga Espiritu.

Daghang tuig ang milabay, unang magtatambag ko sa district president sa sidlakan sa Estados Unidos. Sobra sa kausa, samtang nagbiyahe kami ngadto sa among gagmayng branch, miingon siya nako, “Hal, kon makahimamat ka og tawo, tagda sila sama nga daw anaa silay dagkong problema, maeksakto ka labaw sa sengkwenta porsyento nianang panahona.” Dili lang kay eksakto siya, apan sulod sa katuigan akong nahibaloan nga ubos ra kaayo ang iyang pagbanabana. Karon gusto kong modasig kaninyo sa mga problema nga inyong giatubang.

Ang mortal natong kinabuhi gidesinyo sa mapinanggaon nga Dios isip pagsulay ug tinubdan sa kalamboan sa matag usa kanato. Hinumdumi ang mga pulong sa Dios bahin sa Iyang mga anak panahon sa paglalang sa kalibutan: “Ug kita mosulay kanila dinhi, aron pagsuta kon sila mobuhat ba sa tanan nga mga butang bisan unsa ang isugo sa Ginoo nga ilang Dios ngadto kanila.”1

Sukad sa sinugdanan, ang mga pagsulay dili sayon. Nag-atubang kita og mga pagsulay gumikan sa pag-angkon og mga lawas nga mortal. Tanan kita nagpuyo sa kalibutan diin nagkagrabe ang pakiggubat ni Satanas batok sa kamatuoran ug batok sa personal natong kalipay. Ang kalibutan ug ang inyong kinabuhi posibling para ninyo anaa sa nagtubo nga kasamok.

Ang akong pagpaniguro mao kini: ang mapinanggaon nga Dios kinsa mitugot niining mga pagsulay alang ninyo usab midesinyo og siguradong paagi nga malatasan kini. Kay gihigugma gayud sa Langitnong Amahan ang kalibutan nga Iyang gipadala ang Iyang Hinigugmang Anak sa pagtabang kanato.2 Ang Iyang Anak, si Jesukristo, mihatag sa Iyang kinabuhi alang kanato. Gipas-an ni Jesukristo sa Getsemani ug sa krus ang gibug-aton sa tanan natong mga sala. Gisinati Niya ang tanan natong mga kasub-anan, mga kasakit, ug mga epekto sa atong mga sala aron Iya kitang mahupay ug malig-on latas sa matag pagsulay sa kinabuhi.3

Hinumdumi nga ang Ginoo miingon sa Iyang mga sulugoon:

“Ang Amahan ug Ako usa ra. Ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako; ug tungod kay kamo nakadawat kanako, kamo ania kanako, ug Ako anaa kaninyo.

“Busa, Ako anaa sa inyong taliwala, ug Ako ang maayo nga magbalantay, ug ang bato sa Israel. Siya nga nagtukod sa ibabaw niining lig-on nga sukaranan dili gayud mapukan.”4

Ang atong propeta, si Presidente Russel M. Nelson, mihatag usab kanato nianang sama nga kasiguroan. Dugang pa, gihulagway niya ang paagi nga atong matukod diha sa bato ug mabutang ang ngalan sa Ginoo diha sa atong mga kasingkasing sa paggiya kanato latas sa atong mga pagsulay.

Miingon siya: “Kamo kinsa posibling masakitan sa makadiyot, hinumdumi, ang kinabuhi wala himoa nga sayon. Mga pagsulay kinahanglang pas-anon ug kasub-anan antuson samtang magpadayon. Kon inyong mahinumduman nga uban ‘sa Dios walay butang nga dili mahimo’ (Lucas 1:37), sayri nga Siya inyong Amahan. Kamo mga anak nga gimugna subay sa Iyang panagway, may katungod pinaagi sa inyong katakus sa pagdawat og pagpadayag aron matabangan kamo sa matarung ninyong mga paningkamot. Pwede ninyong dad-on diha kaninyo ang balaan nga ngalan sa Ginoo. Pwede kamong mosarang sa pagpamulong sa sagradong pangalan sa Dios (tan-awa sa D&P 1:20).”5

Ang mga pulong ni Presidente Nelson nagpahinumdom kanato sa saad nga anaa sa mga pag-ampo sa sakramento, saad sa atong Langitnong Amahan nga tumanon kon buhaton nato ang atong gisaad.

Paminawa ang mga pulong: “O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, kami mangayo kanimo pinaagi sa ngalan sa imong Anak, nga si Jesukristo, sa pagpanalangin ug pagbalaan niining pan ngadto sa mga kalag sa tanan niadto kinsa moambit niini; nga sila unta mokaon agi og handumanan sa lawas sa imong Anak, ug mosaksi nganha kanimo, O Dios, ang Amahan sa Kahangturan, nga sila andam sa pagdala nganha kanila sa ngalan sa imong Anak, ug sa kanunay mohinumdom kaniya ug maghupot sa iyang mga sugo diin siya mihatag kanila, nga sila unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban kanila. Amen.”6

Matag adlaw sa atong paglitok sa pulong nga amen kon ihalad kana nga pag-ampo alang kanato, nagsaad kita nga sa pag-ambit sa pan, kita andam sa pagdala diha kanato sa balaan nga ngalan ni Jesukristo, kanunay nga mohinumdom Kaniya, ug maghupot sa Iyang mga sugo. Agig balos, gisaaran kita nga kita sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban kanato. Tungod niining mga saad, ang Manluluwas maoy bato diin kita makabarug nga luwas ug walay kahadlok sa matag unos nga atong atubangon.

Samtang namalandong ako sa mga pulong sa pakigsaad ug sa katugbang nga panalangin nga gisaad, naghunahuna ko unsay ipasabut sa pagkaandam nga modala diha kanato sa ngalan ni Jesukristo.

Si Presidente Dallin H. Oaks mipasabut: “Mahinungdanon nga kon moambit kita sa sakrament dili kita mosaksi nga kita nagdala diha kanato sa ngalan ni Jesukristo. Mosaksi kita nga kita andam sa pagbuhat niana. (Tan-awa sa D&P 20:77.) Ang katinuod nga magsaksi lamang kita sa atong kaandam nagsugyot nga dunay laing butang nga kinahanglan gayud nga mahitabo sa dili pa kita modala nianang sagrado nga ngalan ngari kanato sa pinakamahinungdanong paagi.”7

Ang pamahayag nga kita “andam nga modala diha [kanato]” sa Iyang ngalan nag-ingon kanato nga samtang una natong gidala ang ngalan sa Manluluwas dihang gibunyagan kita, ang pagdala sa Iyang ngalan wala matapos diha sa bunyag. Padayon pa kitang maningkamot sa pagdala sa Iyang ngalan sa tibuok natong kinabuhi, lakip sa higayon nga magbag-o kita sa atong mga pakigsaad sa pag-ambit sa sakrament ug makigsaad diha sa balaang mga templo sa Ginoo.

Mao nga ang labing importanting mga pangutana sa matag usa kanato mao “Unsay angay nakong buhaton aron madala ang Iyang ngalan ngari kanako?” ug “Unsaon nako sa pagkahibalo nga ako naglambo?”

Ang pamahayag ni Presidente Nelson nagsugyot og usa ka mapuslanong tubag. Miingon Siya nga mahimo nato ang pagdala sa ngalan sa Manluluwas ngari kanato ug nga kita makapamulong alang Kaniya. Kon mamulong kita alang Kaniya, kita moserbisyo Kaniya. “Kay unsaon pagkasayud sa usa ka tawo sa agalon kinsa siya wala makaalagad, ug kinsa usa ka dili kaila ngadto kaniya, ug layo gikan sa mga lawom nga mga pagbati ug katuyoan sa iyang kasingkasing?”8

Ang paghisgot mahitungod Kaniya nagkinahanglan og matuohong pag-ampo. Nagkinahanglan og mainitong pag-ampo ngadto sa Langitnong Amahan ang pagkat-on kon unsa nga mga pulong ang mahimo natong isulti aron makatabang sa Manluluwas sa Iyang buhat. Kinahanglang mahimo kitang takus sa saad: “Bisan pinaagi sa akong kaugalingon nga tingog o pinaagi sa tingog sa akong mga sulugoon, kini managsama ra.”9

Gani nagkinahanglan og labaw pa kay sa pakig-istorya Kaniya ang pagdala sa Iyang ngalan ngari kanato. Dunay mga pagbati sa atong kasingkasing nga atong gikinahanglan aron mahimong sarang isip Iyang mga sulugoon.

Gihulagway ni propeta Mormon ang mga pagbati nga mopasarang kanato ug mohimo nato nga makadala sa Iyang ngalan ngari kanato. Kini nga mga pagbati maglakip sa pagtuo, paglaum, ug gugmang putli, nga mao ang lunsay nga gugma ni Kristo.

Mipasabut si Mormon:

“Kay ako maghukom nga kamo adunay hugot nga pagtuo kang Kristo tungod sa inyong kaaghup; kay kon kamo walay hugot nga pagtuo kaniya busa kamo dili angay nga pagaiphon taliwala sa mga katawhan sa iyang simbahan.

“Ug usab, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, ako mamulong nganha kaninyo mahitungod sa paglaum. Unsaon nga kamo makakab-ut ngadto sa hugot nga pagtuo, gawas nga kamo magbaton og paglaum?

“Ug sa unsa kana nga kamo molaum? Tan-awa ako moingon nganha kaninyo nga kamo magbaton og paglaum pinaagi sa pag-ula ni Kristo ug sa gahum sa iyang pagkabanhaw, aron mabanhaw ngadto sa kinabuhi nga dayon, ug kini tungod sa inyong hugot nga pagtuo diha kaniya sumala sa saad.

“Busa, kon ang usa ka tawo adunay hugot nga pagtuo siya kinahanglan nga magbaton og paglaum; kay kon wala ang hugot nga pagtuo wala usab ang paglaum.

“Ug usab, ako mosulti nganha kaninyo nga siya dili makabaton sa hugot nga pagtuo ug paglaum, gawas nga siya magmaaghup, ug magmapainubsanon sa kasingkasing.

“Kon mao, ang iyang hugot nga pagtuo ug paglaum kawang, kay walay madawat sa atubangan sa Dios, gawas sa maaghup ug mapainubsanon nga kasingkasing; ug kon ang tawo magmaaghup ug magmapainubsanon sa kasingkasing, ug mokumpisal pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo nga si Jesus mao ang Kristo, siya kinahanglan gayud adunay gugma nga putli; kay kon siya walay gugma nga putli, siya walay kapuslanan; busa siya kinahanglan gayud nga makabaton og gugma nga putli.”

Human mahulagway ang gugmang putli, miingon si Mormon:

“Apan ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, ug kini molahutay sa kahangturan; ug bisan kinsa nga makaplagan nga aduna niini sa katapusan nga adlaw, kini makaayo uban kaniya.

“Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo; aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios; nga kon siya moabut, kita mahisama kaniya, kay kita makakita kaniya nga mao gihapon; nga kita mahimo nga makabaton niini nga paglaum; aron mahimo kita nga putli ingon nga siya putli. Amen.”10

Ang akong pagpamatuod mao nga ang Manluluwas mibutang sa Iyang ngalan diha sa inyong kasingkasing. Kay daghan kaninyo, ang inyong pagtuo Kaniya nagtubo. Mibati kamo og mas dakong paglaum ug kapositibo. Ug kamo mibati sa tiunay nga gugma ni Kristo alang sa uban ug sa inyong kaugalingon.

Kana akong nakita sa mga misyonaryo nga nagserbisyo sa tibuok kalibutan. Nakita ko kana diha sa mga miyembro nga nakigsulti sa ilang mga higala ug mga sakop sa pamilya mahitungod sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang mga lalaki, mga babaye, mga batan-on, ug gani mga bata nangalad gumikan sa gugma alang sa Manluluwas ug sa ilang mga silingan.

Sa una pa lang nga report bahin sa mga katalagman sa tibuok kalibutan, ang mga miyembro nagplano alang sa pag-rescue, usahay tabok sa kadagatan, nga wala hangyoa. Usahay dili sila makahulat hangtud nga madawat kini sa dapit nga naapektuhan.

Nasayud kong pipila kaninyo nga naminaw karon tingali mibati nga ang inyong pagtuo ug paglaum gibuntog sa inyong mga problema. Ug naglaum kamo nga mobati og gugma.

Mga kaigsoonan, ang Ginoo nagbutang og mga oportunidad duol kaninyo aron mobati ug makapaambit sa Iyang gugma. Makaampo kamo uban sa pagsalig sa Ginoo nga mogiya kaninyo sa paghigugma og tawo alang Kaniya. Tubagon Niya ang mga pag-ampo sa malumong mga boluntaryo sama kaninyo. Bation ninyo ang gugma sa Dios alang ninyo ug sa tawo nga inyong giserbisyuhan alang Kaniya. Samtang tabangan ninyo ang mga anak sa Dios sa ilang mga problema, ang kaugalingon ninyong mga problema mogaan. Ang inyong pagtuo ug paglaum malig-on.

Usa ako ka saksi niana nga kamatuoran. Sa tibuok kinabuhi, ang akong asawa namulong alang sa Ginoo ug miserbisyo sa mga tawo alang Kaniya. Sigun sa akong nahisgutan sa una, usa sa among bishop kausa misulti kanako: “natingala ko. Matag higayon nga makadungog ko og tawo sa ward nga dunay problema, magdali ko sa pagtabang. Apan sa akong pag-abut, daw ang imong asawa kanunay nga naa na didto.” Tinuod kana sa tanang dapit nga among napuy-an sulod sa 56 ka tuig.

Karon gamay ra ang iyang ikasulti matag adlaw. Bisitahan siya sa mga tawo nga iyang gihigugma alang sa Ginoo. Matag gabii ug buntag mokanta ko og mga himno uban niya ug mag-ampo. Ako ra ang molitok sa mga pag-ampo ug sa mga kanta. Usahay makita nako siyang daw molitok sa mga pulong sa mga himno. Mas ganahan siya sa mga kanta sa mga bata. Ang pagbati nga daw iya kaayong ganahan gi-summarize sa kanta nga “Gusto kong Mahisama kang Jesus.”11

Sa miaging adlaw, human mokanta sa mga pulong sa chorus: “Higugmaon ta ang usag usa. Ang kaayo atong ipakita,” miingon siya sa hinay, apan klaro, “Sulayi, sulayi, sulayi.” Tingali iyang mahibaloan, kon Siya iya na unyang makita, nga ang atong Manluluwas mibutang sa Iyang ngalan diha sa iyang kasingkasing ug nga siya mahisama Kaniya. Iya siyang gipas-an latas sa iyang mga problema karon, sama nga Siya mopas-an sa inyoha.

Mosaksi ko nga ang Manluluwas nakaila ug nahigugma kaninyo. Nakaila Siya sa inyong ngalan sama nga kamo nakaila Kaniya. Nahibalo Siya sa inyong mga problema. Siya nakasinati niini. Pinaagi sa Iyang Pag-ula, gibuntog Niya ang kalibutan. Pinaagi sa inyong kaandam nga modala sa Iyang ngalan diha kaninyo, inyong mapagaan ang palas-anon sa daghan. Ug inyo unyang mahibaloan nga kamo mas nakaila diay sa Manluluwas ug nga kamo mas nahigugma Kaniya. Ang Iyang ngalan maanaa sa inyong kasingkasing ug masilsil sa inyong panumduman. Mao kini ang ngalan diin kamo pagatawagon. Ako mosaksi gayud, uban sa pasalamat sa Iyang mapinanggaong pagbati kanako, sa akong mga minahal, ug kaninyo, sa pangalan ni Jesukristo, amen.