2010–2019
Tanan Kinahanglan Gayud Modala diha Kanila sa Ngalan nga Gihatag sa Amahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tanan Kinahanglan Gayud Modala diha Kanila sa Ngalan nga Gihatag sa Amahan

Ang ngalan sa Manluluwas adunay lahi ug mahinungdanong gahum. Kini ang bugtong ngalan diin ang kaluwasan posible.

Pipila ka semana ang milabay, mitambong ko sa bunyag sa mga bata nga nag-otso anyos. Nagsugod na sila sa pagkat-on sa ebanghelyo ni Jesukristo gikan sa ilang ginikanan ug mga magtutudlo. Ang binhi sa ilang hugot nga pagtuo diha Kaniya misugod sa pagtubo. Ug karon gusto nilang mosunod Kaniya ngadto sa mga tubig sa bunyag aron mahimong miyembro sa Iyang gipahiuli nga Simbahan. Samtang nagtan-aw ko sa ilang mga kahinam ug kadasig, naghunahuna ko kon unsa kadako ang ilang nasabtan kabahin sa importanting aspeto sa ilang pakigsaad sa bunyag: ang ilang pasalig sa pagdala nganha kanila sa pangalan ni Jesukristo.

Sukad sa sinugdanan, gipamahayag sa Dios ang kamahinungdanon sa ngalan ni Jesukristo sa Iyang plano alang kanato. Usa ka anghel mitudlo sa atong unang amahan, si Adan: “Ikaw mobuhat sa tanan nga imong buhaton diha sa ngalan sa Anak, ug ikaw maghinulsol ug motawag sa Dios diha sa ngalan sa Anak hangtud sa kahangturan.”1

Ang propeta sa Basahon ni Mormon nga si Haring Benjamin mitudlo sa iyang mga katawhan, “Walay lain nga ngalan nga gihatag ni bisan kinsa nga mga agianan ni mga paagi diin ang kaluwasan modangat.”2

Gibalik-balik sa Ginoo kining kamatuoran ngadto ni propeta Joseph Smith: “Tan-awa, si Jesukristo mao ang ngalan nga gihatag sa Amahan, ug wala nay lain nga ngalan nga gikahatag diin ang tawo maluwas.”3

Sa atong panahon, si Presidente Dallin H. Oaks nagtudlo kanato nga “kadtong kinsa mopakita og hugot nga pagtuo diha sa sagradong ngalan ni Jesukristo … ug mohimo sa iyang pakigsaad … makaangkon sa maulaong sakripisyo ni Jesukristo.”4

Ang atong Langitnong Amahan gusto nga hingpit kining masabtan nga ang ngalan sa Iyang Anak, si Jesukristo, dili lamang usa sa yanong ngalan taliwala sa kadaghanan. Ang ngalan sa Manluluwas adunay lahi ug mahinungdanong gahum. Kini ang bugtong ngalan diin ang kaluwasan posible. Pinaagi sa paghatag og gibug-aton niining kamatuoran sa matag dispensasyon, ang atong mahigugmaong Amahan nagsiguro nga tanan Niyang mga anak nga adunay paagi balik ngadto Kaniya. Apan ang pag-angkon og sigurado nga dalan wala nagpasabut nga ang atong pagbalik sigurado na gayud. Nagsulti ang Dios kanato nga ang atong aksyon gikinahanglan: “Busa, ang tanan nga mga tawo [ug kababayen-an] kinahanglan modala gayud diha kanila sa ngalan nga gihatag sa Amahan.”5

Aron makagamit sa makaluwas nga gahum nga moabut lang pinaagi sa ngalan ni Kristo, kinahanglan kita “magpaubos sa [atong kaugalingon] sa atubangan sa Dios … ug moduol uban ang masulub-on nga kasingkasing ug mahinulsulon nga mga espiritu … ug [mahimong] andam sa pagdala diha [kanato] sa ngalan ni Jesukristo ug aron maangayan, sama sa akong utso anyos nga mga higala, aron “pagadawaton pinaagi sa bunyag ngadto sa iyang simbahan.”6

Ang tanan kinsa sinserong nagtinguha sa pagdala sa ngalan sa Manluluwas diha kanila kinahanglan gayud angayan ug modawat sa ordinansa sa bunyag isip usa ka pisikal nga saksi sa Dios sa ilang desisyon.7 Apan ang bunyag mao lang ang sinugdanan.

Ang pulong dalhon dili palabay lang. Usa kini ka pulong sa buhat inubanan sa daghang kahulugan.8 Sa samang paagi, ang atong pasalig sa pagdala sa ngalan ni Jesukristo nagkinahanglan og lihok ug adunay daghang mga demensyon.

Sama pananglit, usa ka kahulugan sa pulong kuha mao ang pagambit o modawat ngadto sa lawas, sama kon kita moinom. Pinaagi sa pagdala sa atong kaugalingon sa ngalan ni Kristo, mopasalig kita sa pagdala sa Iyang mga pagtulun-an, sa Iyang mga kinaiya, ug sa katapusan sa Iyang gugma, nga bug-os ngadto sa atong pagka-nilalang aron nga kini mahimong kabahin kon si kinsa kita. Sa ingon, ang kaimportante sa imbitasyon ni Presidente Russell M. Nelson sa mga young adult nga “magmainampuon ug magmadasigon sa [pagtinguha] nga makasabut sa kahulugan sa matag usa sa nagkadaiyang mga titulo ug mga ngalan [sa Manluluwas] sa personal nga paagi alang [kanila],”9 ug magbusog sa mga pulong ni Kristo sa mga kasulatan, ilabi na sa Basahon ni Mormon.10

Laing kahulugan sa pulong nga modala mao ang pagdawat sa usa ka tawo sa piho nga buluhaton o mohangup sa kamatuoran sa usa ka ideya o mga baruganan. Kon kita modala diha kanato sa ngalan ni Kristo, kita modawat Kaniya isip atong Manluluwas ug kanunay nga mohangop sa Iyang mga pagtulun-an isip giya sa atong kinabuhi. Sa matag makahuluganon nga desisyon nga atong himoon, atong madala ang Iyang ebanghelyo nga tinuod ug masulundong mosunod niini sa atong kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog.

Ang pulong modala nagpasabut sa pagpahiuyon sa kaugalingon sa ngalan o sa kawsa. Kadaghanan kanato nakasinati na sa pagdala og responsibilidad sa trabaho o sa pagkuha og usa ka katuyoan o kalihokan. Kon modala kita sa atong kaugalingon sa ngalan ni Kristo, atong gidawat ang mga responsibilidad sa usa ka tinuod nga disipulo, atong pasiugdahan ang Iyang kawsa, ug kita “mobarug ingon nga mga saksi [Kaniya] sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug sa tanang dapit nga [kita] mahimo nga maanaa.”11 Si Presidente Nelson nanawagan sa “matag batan-ong babaye ug matag batan-ong lalaki … sa pag-apil sa batalyon sa kabatan-unan sa Ginoo sa pagtabang sa pagpundok sa Israel.”12 Ug kitang tanan mapasalamaton sa pagdawat sa propetikanhong tawag sa paggamit sa ngalan sa Iyang gipahiuli nga Simbahan sumala sa gipadayag sa Manluluwas Mismo: Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.13

Sa proseso sa pagdala sa pangalan sa Manluluwas ngari kanato, kinahanglan gayud atong masabtan nga ang kawsa ni Kristo ug sa Iyang Simbahan mao ra. Dili kini magkabulag. Sa samang paagi, ang atong personal nga pagkadisipulo sa Manluluwas ug ang aktibo nga pagka-miyembro sa Iyang Simbahan dili usab magkabulag. Kon kita magduha-duha sa atong pasalig ngadto sa tawo, ang atong pasalig ngadto sa uban magkakunhod, sigurado kining mahitabo.

Ang ubang magduhaduha sa pagdala sa ngalan ni Jesukristo ug sa Iyang kawsa tungod kay giisip kini nila nga sobra ra ka pig-ot, limitado, ug istrikto. Sa pagkatinuod, ang pagdala diha kanato sa ngalan ni Kristo mao ang mga makapagawasnon ug makapalambo. Nagpukaw kini sa tinguha nga atong gibati kon atong gidawat ang plano sa Dios pinaagi sa hugot nga pagtuo sa Manluluwas. Uban niining tinuod nga buhi sa atong mga kasingkasing, kita makakaplag sa tinuod nga katuyoan sa atong balaanong hinatag nga mga talento, makasinati sa Iyang makaimpluwensya nga gugma, ug mopalambo sa atong pagpakabana alang sa kaayohan sa uban. Kita modala sa ngalan sa Manluluwas diha sa atong kaugalingon, kita tinud-anay nga naghupot sa matag butang nga maayo ug mamahimong sama Kaniya.14

Importanting hinumduman nga ang pagdala sa pangalan sa Manluluwas ngari kanato usa ka pasalig nga pakigsaad—nagsugod sa pakigsaad nga atong gihimo sa bunyag. Si Presidente Nelson mitudlo, “Ang [atong] pasalig nga mosunod sa Manluluwas pinaagi sa paghimo og mga pakigsaad uban Kaniya ug dayon sa pagtuman niadto nga mga pakigsaad moabli sa pultahan ngadto sa tanang espirituhanong mga panalangin ug pribilehiyo nga mahimong maanaa.”15 Usa sa balaanon nga mga pribilehiyo sa pagdala sa pangalan sa Manluluwas ngari kanato pinaagi sa bunyag mao ang dalan nga gihatag niini ngadto sa sunod nga ordinansa dayon sa dalan sa pakigsaad, sa atong kumpirmasyon. Sa dihang nangutana ko sa usa sa akong mga higala nga utso anyos kon unsay pasabut sa pagdala sa ngalan ni Kristo alang kaniya, siya yanong mitubag, “Kini nagpasabut nga ako makabaton sa Espiritu Santo.” Husto siya.

Ang gasa sa Espiritu Santo madawat pinaagi sa kumpirmasyon human kita makadawat sa ordinansa sa bunyag. Kining gasa mao ang katungod ug kahigayunan nga makabaton sa Espiritu Santo isip kanunay nga kauban. Kon maminaw kita ug mosunod sa Iyang hinay, hinagawhaw nga tingog, Siya mopatunhay kanato diha sa dalan sa pakigsaad kita misulod pinaagi sa bunyag, mopasidaan kanato kon kita matintal sa pagbiya niini, ug moawhag kanato sa paghinulsol ug mopahiangay kon gikinahanglan. Ang atong tutukan human sa bunyag mao ang pagpabilin sa Espiritu Santo kanunay nga maga-uban nato aron nga kita magpadayon sa paglambo sa dalan sa pakigsaad. Ang Espiritu Santo makig-uban lamang kanato hangtud nga ang atong kinabuhi nagpabilin nga limpyo ug gawasnon sa sala.

Tungod niini nga rason, ang Ginoo mihatag og paagi alang nato nga magmakanunayon sa pagbag-o sa makalimpyo nga epekto sa atong bunyag pinaagi sa laing ordinansa—ang sakrament. Matag semana kita mahimong “makasaksi … nga [kita] andam nga modala [kanato] sa ngalan [sa] Anak”16 usab pinaagi sa pagkab-ot ug pag-ambit sa simbolo sa lawas ug dugo sa Ginoo diha sa atong mga kamot—ang pan ug tubig—ug pag-ambit niini diha sa atong mga kalag. Agi og balos, ang Manluluwas mohimo na usab sa Iyang makalimpyo nga milagro ug sa ingon kita mahimong angayan sa impluwensya sa Espiritu Santo. Dili ba kini ebidensya sa walay kinutuban nga kalooy nga makit-an lang diha sa ngalan ni Jesukristo? Sama sa atong pagdala sa Iyang ngalan ngari kanato, Siya motangtang sa atong mga sala ug kasub-anan diha Kaniya, ug gani ang Iyang “mga bukton sa kalooy gilugway pa gihapon”17 aron ang Iyang gugma igakos kanato.18

Ang sakrament usa ka sinemana nga pahinumdom nga sa pagdala nganhi kanato sa pangalan ni Jesukristo mao ang usa ka buhi ug padayon nga pasalig, dili kausa lang nga panghitabo sa adlaw sa atong bunyag.19 Mahimo natong ipadayon ug balik-balikon “ang halad nga sagrado, wala sabti sa tawo, aron mapasaylo ang atong mga sala ug kuhaon ang iyang unod ug dugo.”20 Dili ikahibulong nga sa higayon ang mga anak sa Dios makasabut sa kagamhanan, espirituhanong mga panalangin nga moabut gikan sa pagdala diha kanila sa ngalan ni Kristo, kanunay silang bation og kalipay ug magtinguha sa pagsulod sa pakigsaad sa ilang Dios.21

Samtang kita mosunod niining balaanong gidesinyo nga dalan sa pakigsaad, ang atong pasalig ug paningkamot sa pagdala diha kanato sa ngalan ni Jesukristo makahatag kanato og kalig-on “sa pagbaton sa [Iyang] ngalan nga nahisulat kanunay sa [atong] mga kasingkasing.”22 Mohigugma kita sa Dios ug sa atong mga silingan ug nagtinguha sa pagpangalagad kanila. Motuman kita sa Iyang mga sugo ug mangandoy nga mahiduol ngadto Kaniya pinaagi sa pagsulod sa dugang nga mga pakigsaad uban Kaniya. Ug kon mobati kita og kahuyang ug dili makasarang sa pagbuhat sa atong matarung nga gitinguha, mangamuyo kita alang sa kusog nga moabut lang pinaagi sa Iyang ngalan, ug Siya motabang kanato. Samtang kita molahutay diha sa hugot nga pagtuo, ang adlaw moabut nga kita makakita Kaniya ug makauban Kaniya, ug atong makita nga kita mahisama Kaniya, sa ingon angayan nga makabalik sa presensya sa Amahan.

Tungod kay ang saad sa Manluluwas sigurado: kadtong kinsa “motuo sa ngalan ni Jesukristo, ug mosimba sa Amahan sa iyang ngalan, ug molahutay sa hugot nga pagtuo diha sa iyang ngalan ngadto sa katapusan”23 maluwas diha sa gingharian sa Dios. Uban ninyo, ako naglipay nga kining walay ikatandi nga mga panalangin gihimong posible pinaagi sa pagdala ngari kanato sa ngalan ni Jesukristo, kansang ngalan ako magpamatuod, amen.