2010–2019
Kamatuoran ug ang Plano
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kamatuoran ug ang Plano

Kon mangita kita sa kamatuoran mahitungod sa relihiyon, gamiton gayud nato ang mga espiritwal nga paagi niana nga pagsiksik.

Ang modernong pagpadayag mipasabut sa kamatuoran isip “ang kahibalo sa mga butang ingon nga sila mao karon, ug ingon nga sila mao sa kaniadto, ug ingon nga sila mao sa umaabut” (Doktrina ug mga Pakigsaad 93:24). Kana ang hingpit nga kahulugan sa plano sa kaluwasan ug sa “Ang Pamilya: usa ka Pamahayag sa Kalibutan.”

Nagpuyo kita sa panahon sa gipalapad ug gisabwag og maayo nga impormasyon. Apan dili tanan niini nga impormasyon tinuod. Kinahanglang magmatngon kita samtang mangita kita sa kamatuoran ug magpili og mga tinubdan niana nga pagsiksik. Dili gayud nato hunahunaon ang sekyular nga kabantug o awtoridad isip haum nga mga tinubdan sa kamatuoran. Kinahanglang magmatngon kita mahitungod sa pagsalig sa impormasyon o tambag nga gitanyag sa mga tigpasiugdang mga artista, iladong mga atleta, o wala hiilhing mga tinubdan gikan sa internet. Ang kabatid sa usa ka butang dili gayud isipon nga kabatid sa kamatuoran sa ubang mga aspeto.

Kinahanglang magmatngon usab kita mahitungod sa katuyoan sa tawo nga naghatag sa impormasyon. Mao nga mipasidaan kanato ang mga kasulatan batok sa pangilad sa mga pari (tan-awa sa 2 Nephi 26:29). Kon wala hiilhi ang mga tinubdan, kaduhaduhan usab ang impormasyon.

Ang personal natong mga desisyon kinahanglang ibase sa impormasyon gikan sa mga tinubdan nga haum diha sa gihisgutan ug dili sa hinakog nga mga katuyoan.

I.

Kon mangita kita sa kamatuoran mahitungod sa relihiyon, kinahanglan natong gamiton ang espiritwal nga mga paagi niana nga pagsiksik: pag-ampo, saksi sa Espiritu Santo, ug pagtuon sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa mga propeta. Kanunay kong magsubo kon dunay moreport nga may tawong nawad-an og relihiyusong pagtuo tungod sa sekyular nga mga pagtulun-an. Kadtong nakasinati na og espiritwal nga panan-awon posibling mag-antus sa tinuyo nga espiritwal nga pagkabuta. Sama sa giingon ni Presidente Henry B. Eyring, “Ang ilang problema wala mag-agad unsay ilang nasabtan; kon dili unsay dili nila masabtan.”1

Ang pamaagi sa siyensya motultol kanato ngadto sa gitawag nato og siyentipikanhong kamatuoran. Apan “ang siyentipikanhong kamatuoran” dili maoy kinatibuk-ang tuyo sa kinabuhi. Kadtong dili magkat-on “pinaagi sa pagtuon ug usab pinaagi sa hugot nga pagtuo” (Doktrina ug mga Pakigsaad 88:118) nag-limit sa ilang panabut sa kamatuoran ngadto sa pwede nilang mapamatud-an sa siyentipikanhong pamaagi. Nagbutang kini og artipisyal nga mga kinutuban sa ilang pagtinguha sa kamatuoran.

Miingon si Presidente James E. Faust: “Kadtong [nabunyagan] mipamiligro sa ilang mahangturong kalag pinaagi sa walay pag-amping nga pagtinguha lamang og sekyular nga tinubdan sa pagkat-on. Mituo kita nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw adunay kahingpitan sa ebanghelyo ni Kristo, diin ang ebanghleyo maoy lintunganay sa kamatuoran ug mahangturong pagdan-ag.”2

Makakaplag kita og tinuod ug molahutay nga kalipay pinaagi sa pagkahibalo ug paglihok sa kamatuoran kon kinsa kita, sa kahulugan sa mortal nga kinabuhi, ug kon asa kita human kita mamatay. Kadto nga mga kamatuoran dili makat-unan pinaagi sa siyensya o mga sekyular nga pamaagi.

II.

Hisgutan nako karon ang mga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo nga maoy sukaranan sa doktrina sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Palihug pag-amping sa pagkonsiderar niini nga mga kamatuoran. Mopasabut kini og daghan bahin sa atong doktrina ug mga buhat, tingali lakip sa pipila nga wala pa masabti.

Adunay Dios, nga mapinanggaong Amahan sa mga espiritu sa tanan nga nabuhi o mabuhi.

Ang pagkalalaki o pagkababaye mahangturon. Sa wala pa kita matawo dinhi sa yuta, tanan kita nabuhi isip lalaki ug babaye nga mga esiritu sa presensya sa Dios.

Bag-o lang natong nadungog ang Tabernacle Choir sa Temple Square nga mikanta sa “Sundon Ko ang Plano sa Dios.”3 Mao kana ang plano nga gitukod sa Dios aron ang tanan Niyang espiritung mga anak molambo sa mahangturon nga paagi. Kana nga plano mahinungdanon sa matag usa kanato.

Ubos niana nga plano, gimugna sa Dios kini nga yuta isip dapit diin ang pinalangga Niyang espiritu nga mga anak matawo sa mortalidad aron makadawat og pisikal nga lawas ug makaangkon sa oportunidad alang sa mahangturong paglambo pinaagi sa paghimo og matarung nga mga pagpili.

Aron mahimong makahuluganon, gikinahanglan ang mortal nga pagpili tali sa nagtigi nga pwersa sa maayo ug sa dautan. Kinahanglan dunay oposisyon, ug mao nga, ang usa ka kaaway, kinsa gipalayas tungod sa pagsupak ug gitugutan nga motintal sa mga anak sa Dios nga mosupak sa plano sa Dios.

Ang katuyoan sa plano sa Dios mao ang paghatag sa Iyang mga anak og oportunidad sa pagpili og kinabuhing dayon. Makab-ot lamang kini pinaagi sa mortal nga kasinatian ug, human sa kamatayon, pinaagi sa paglambo human sa kamatayon didto sa kalibutan sa espiritu.

Sa pagpadayon sa mortal nga kinabuhi, tanan kita mahugawan sa sala kon mosanong kita sa mga pagtintal sa kaaway, ug sa katapusan kita mamatay. Gidawat nato kana nga mga hagit uban sa pagsalig sa kasiguroan sa plano nga ang Dios atong Amahan mohatag og usa ka Manluluwas, Iyang Bugtong Anak, nga moluwas kanato pinaagi sa yunibersal nga pagkabanhaw aron mabuhi nga may lawas human sa kamatayon. Mohatag usab ang Manluluwas og usa ka pag-ula nga ibayad sa kantidad sa tanan aron malimpyohan gikan sa sala subay sa mga kondisyon nga Iyang gihan-ay. Kadtong mga kondisyon naglakip og patuo kang Kristo, paghinulsol, bunyag, gasa sa Espiritu Santo, ug ubang ordinansa nga ipahigayon sa awtoridad sa priesthood.

Ang mahinungdanong plano sa Dios sa kalipay maghatag og perpektong balanse tali sa mahangturong hustisya ug kalooy nga atong maangkon pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo. Makapausab usab kini kanato ngadto sa bag-ong mga nilalang diha kang Kristo.

Usa ka mahigugmaong Dios motabang sa matag usa kanato. Nasayud kita niana pinaagi sa Iyang gugma ug tungod sa Pag-ula sa Iyang Bugtong Anak, ang “tanang katawhan maluwas, pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug mga ordinansa sa [Iyang] Ebanghelyo” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:3).

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tinuod nailhan nga usa ka Simbahan nga nagsentro sa pamilya. Apan ang wala kaayo masabti mao nga ang atong pagsentro sa pamilya nakatutok labaw pa kay sa mortal nga mga relasyon. Ang mahangturong mga relasyon mahinungdanon usab sa atong teyolohiya. “Ang pamilya gi-orden sa Dios.”4 Ubos sa talagsaong plano sa atong mahigugmaong Tiglalang, ang misyon sa Iyang gipahiuli nga Simbahan mao ang pagtabang sa mga anak sa Dios nga makab-ot ang langitnong panalangin sa kahimayaan sa celestial nga gingharian, nga makab-ot lamang pinaagi sa mahangturong kaminyoon tali sa usa ka lalaki ug usa ka babaye (tan-awa sa Doktrina ug mga Pakigsaad 131:1–3). Kami mopamatuod sa mga pagtulun-an sa Ginoo nga “ang pagkalalaki ug pagkababaye [gender] usa ka mahinungdanon nga kinaiya sa tagsa-tagsa sa kinabuhi sa wala pa dinhi sa yuta, sa pagkamortal, ug sa walay katapusan nga pag-ila ug katuyoan” ug ang “kaminyoon tali sa lalaki ug babaye mahinungdanon ngadto sa Iyang walay katapusan nga laraw.”5

Sa katapusan, hilabihan ang gugma sa Dios nga, gawas sa pipila kinsa tuyo gayud nga nahimong mga anak sa kapildihan, giandam Niya ang padulngan sa himaya alang sa tanan Niyang mga anak. Ang “tanan Niyang mga anak” naglakip sa tanan nga patay na. Kita mobuhat sa mga ordinansa alang kanila pinaagi sa pag-proxy diha sa atong mga templo. Ang katuyoan sa Simbahan ni Jesukristo mao ang pagkahimong takus sa Iyang mga anak alang sa kinatas-an nga ang-ang sa himaya, nga mao ang kahimayaan o mahangturong kinabuhi. Alang niadtong dili magtinguha o dili takus niana, naghatag ang Dios og lain, bisan og mas ubos nga mga gingharian sa himaya.

Bisan kinsa nga nakasabut niining mahangturong mga kamatuoran makasabut ngano nga kitang mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw maghunahuna ug mobuhat sama sa atong gipangbuhat.

III.

Akong hisgutan karon ang pipila ka mga paggamit niining mahangturong mga kamatuoran, nga masabtan lamang pinaagi sa pagsabut sa plano sa Dios.

Una, mitahud kita sa tinagsa nga kabubut-on. Ang kadaghanan nahibalo sa dako kaayong mga paningkamot sa gipahiuli nga Simbahan sa pagpasiugda og relihiyusong kagawasan sa Estados Unidos ug sa tibuok kalibutan. Kini nga mga paningkamot wala lang magpasiugda og kaugalingon natong mga interes apan, sumala sa Iyang plano, nagtinguha sa pagtabang sa tanang anak sa Dios nga makatagamtam sa kagawasan sa pagpili.

Ikaduha, mga misyonaryo kita nga katawhan. Usahay pangutan-on ta nganong magpadala kita og daghan kaayong misyonaryo sa daghang kanasuran, gani ngadto sa Kristiyanong mga katawhan. Nakadawat kami og samang pangutana nganong nanghatag kita og daghang minilyon ka dolyar sa humanitarian nga tabang sa mga tawo nga dili mga miyembro sa atong Simbahan ug nganong wala man nato kini isumpay sa atong mga misyonaryong paningkamot. Gihimo nato kini tungod kay atong giila ang tanang mortal isip mga anak sa Dios—atong mga igsoon—ug gusto kitang mopaambit sa atong espiritwal ug temporal nga kaabunda ngadto sa tanan.

Ikatulo, ang kinabuhi sagrado para kanato. Ang atong pasalig sa plano sa Dios nagkinahanglan nga mosupak kita sa aborsyon ug sa kinalooy nga pagpatay.

Ikaupat, ang uban naglibug mahitungod sa nagkalain-laing mga gibuhat sa Simbahan mahitungod sa kaminyoon ug sa mga anak. Ang atong kahibalo mahitungod sa gipadayag sa Dios nga plano sa kaluwasan nagkinahanglan nga mosukwahi kita sa kasamtangang sosyal ug legal nga mga pamugos sa pag-usab sa tradisyonal nga kaminyoon ug paghimo og mga kausaban nga makapalibug o pag-usab sa sekso [kinatawo] o pag-usab sa mga kalainan tali sa lalaki ug sa babaye. Nasayud kita nga ang mga relasyon, mga ilhanan, ug ang mga pweding himoon sa mga lalaki ug mga babaye mahinungdanon sa pagpatuman sa talagsaong plano sa Dios.

Ikalima, kita usab dunay talagsaon nga panglantaw sa mga anak. Gilantaw nato ang pagpanganak ug pag-amuma sa mga bata isip kabahin sa plano sa Dios ug sa makalipay ug sagradong katungdanan niadtong gihatagan og gahum sa pag-apil niini. Sa atong panan-aw, ang pinakabahandi sa yuta ug sa langit mao ang atong mga anak ug atong kaliwatan. Mao nga, kinahanglang itudlo ug ipakiglantugi gyud nato ang mga baruganan ug buhat nga magsangkap sa pinakamaayong mga kahimtang alang sa kalamboan ug kalipay sa mga anak—sa tanang anak.

Sa katapusan, kita pinalanggang mga anak sa Langitnong Amahan, kinsa mitudlo kanato nga ang pagkalalaki ug pagkababaye, kaminyoon tali sa lalaki ug babaye, ug ang pagpanganak ug pag-amuma sa mga anak tanan mahinungdanon sa Iyang talagsaong plano sa kalipay. Ang atong gibarugan niini nga mga sukaranan sa kasagaran makamugna og oposisyon sa Simbahan. Gikonsiderar nato kana nga dili kapugngan. Ang oposisyon kabahin sa plano, ug ang pinakamakaluya nga pagsupak ni Satanas (ang kaaway) itumong ngadto sa unsa man ang pinakaimportanting plano sa Dios. Tinguha Niya ang pagguba sa buhat sa Dios. Ang pinakauna niyang pamaagi mao ang pagpawalay bili sa Manluluwas ug sa Iyang balaang awtoridad, sa pagwagtang sa mga epekto sa Pag-ula ni Jesukristo, sa dili pagpahinulsol, sa pagkontra sa pagpadayag, ug sa pagsukwahi sa indibidwal nga pagkamay-tulubagon. Tinguha usab niya ang paglibug sa gender [pagkalalaki o pagkababaye], sa pagguba sa kaminyoon, ug sa pagdili sa pagpapanganak—ilabi na sa mga ginikanan nga nagpadako og mga anak sa kamatuoran.

IV.

Ang buhat sa Ginoo nagpadayon bisan sa nahan-ay ug padayong oposisyon nga nag-atubang kanato samtang maningkamot kita sa pagsunod sa mga pagtulun-an sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Alang niadtong masayop tungod sa oposisyon, motanyag ko niining mga sugyot.

Hinumdumi ang baruganan sa paghinulsol nga gihimong posible pinaagi sa dili hitupngan nga gahum sa Pag-ula ni Jesukristo. Sama sa giawhag ni Elder Neal A. Maxwell, ayaw pagpahisama niadtong “gusto nga mousab sa Simbahan kay sa mag-usab sa ilang kaugalingon.”6

Sama sa giawhag ni Elder Jeffrey R. Holland:

“Panggunit og hugot sa unsay inyo nang nahibaloan ug barug nga malig-on hangtud moabut ang dugang nga kahibalo.

Niini nga Simbahan, ang atong nahibaloan mas molabaw kanunay sa unsay wala nato mahibaloi.” 7

Gamita ang pagtuo kang Ginoong Jesukristo, nga mao ang unang baruganan sa ebanghelyo.

Sa katapusan, pangayo og tabang. Gihigugma kamo sa atong mga lider sa Simbahan ug nagtinguha og espiritwal nga giya sa pagtabang kaninyo. Naghatag kita og daghang kapanguhaan sama sa inyong makita sa LDS.org, ug sa ubang mga suporta alang sa pagtuon sa ebanghelyo diha sa panimalay. Aduna usab kitay mga tigpangalagad nga brother ug mga sister nga gitawag sa paghatag og mapinanggaong tabang.

Ang atong mapinanggaong Langitnong Amahan gusto nga malipay ang Iyang mga anak nga mao ang katuyoan sa atong pagkalalang. Kana nga mahimayaong destinasyon mao ang kinabuhing dayon, nga atong maangkon pinaagi sa pagpadayon sa unahan subay sa kanunayng gilitok sa atong propeta, si Presidente Russel M. Nelson nga, “ang dalan sa pakigsaad.” Mao kini ang iyang gisulti sa una niyang mensahe isip Presidente sa Simbahan: “[Padayon] diha sa dalan sa pakigsaad. Ang inyong pasalig nga mosunod sa Manluluwas pinaagi sa paghimo og mga pakigsaad uban Kaniya ug dayon sa pagtuman niadto nga mga pakigsaad moabli sa pultahan ngadto sa tanang espirituhanong mga panalangin ug pribilehiyo nga mahimong maanaa sa mga lalaki, babaye, ug mga anak bisan asa.”8

Sa ligdong nga paagi mopamatuod ko nga ang mga butang nga akong gisulti tinuod, ug gihimo kining posible pinaagi sa mga pagtulun-an ug sa Pag-ula ni Jesukristo, kinsa naghimo niining tanan nga posible ubos sa talagsaong plano sa Dios, atong Mahangturong Amahan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.