2010–2019
Ang Amahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Amahan

Matag usa kanato adunay potensyal nga mahimong sama sa Amahan. Sa pagbuhat sa ingon, kinahanglan gayud kitang mosimba sa Amahan pinaagi sa ngalan sa Anak.

Sa tibuok niyang kinabuhi, ang akong asawa, si Melinda, naningkamot sa tibuok niyang kasingkasing nga mahimong matinud-anon nga disipulo ni Jesukristo. Pero, sugod pa sa iyang kabatan-on, gibati niya nga dili takus sa gugma ug mga panalangin sa Langitnong Amahan tungod kay sayop ang iyang nasabtan bahin sa Iyang kinaiya. Swerte lang, kay nagpadayon si Melinda sa pagsunod sa mga sugo bisan sa kaguol nga iyang gibati. Pipila ka tuig ang milabay, siya dunay sunod-sunod nga mga kasinatian nga nakatabang niya nga mas masabtan ang kinaiya sa Dios, lakip na ang Iyang gugma alang sa Iyang mga anak ug sa Iyang pasalamat alang sa atong mga paningkamot sa paghimo sa Iyang buhat bisan dili kini hingpit.

Iyang gipasabut kon sa unsang paagi kini nakaimpluwensya kaniya: “Ako nang gibati karon ang kasiguroan nga ang plano sa Amahan mosalir, nga Siya personal nga nanginlabut sa atong kalampusan, ug nga Siya mohatag nato og mga leksyon ug mga kasinatian nga atong gikinahanglan aron makabalik sa Iyang presensya. Mas akong natan-aw ang akong kaugalingon ug ang uban sama sa natan-aw sa Dios kanato. Nakahimo ko sa paglihok isip ginikanan, pagtudlo, ug pagserbisyo inubanan sa dugang nga gugma ug minus nga kahadlok. Mibati ko og kalinaw ug pagsalig imbis nga pagpanagana ug kawalay kasiguroan. Imbis nga mobati nga gihukman, gibati nako nga gisuportahan. Ang akong pagtuo mas sigurado. Gibati nako ang gugma sa akong Amahan nga mas kanunay ug mas lawom.”1

Ang pagbaton og “usa ka hustong ideya bahin sa kinaiya, kahingpitan, ug mga hiyas sa [Langitnong Amahan]” gikinahanglan sa paggamit og pagtuo nga igo aron makabaton og kahimayaan.2 Ang husto nga panabut bahin sa kinaiya sa Langitnong Amahan makapausab sa paagi sa atong pagtan-aw sa atong kaugalingon ug sa uban ug makatabang kanato nga masabtan ang hilabihan nga gugma sa Dios alang sa Iyang mga anak ug sa Iyang dakong tinguha sa pagtabang kanato nga mahisama Kaniya. Ang sayop nga panglantaw bahin sa Iyang kinaiya magbilin kanato og pagbati nga morag dili kita makahimo sa pagbalik ngadto sa Iyang presensya.

Ang akong tumong karon mao ang pagtudlo og mahinungdanong mga punto sa doktrina mahitungod sa Amahan nga magtugot sa matag usa kanato, pero ilabi na niadtong kinsa naghunahuna kon nahigugma ba nila ang Dios, aron mas masabtan ang Iyang tinuod nga kinaiya ug sa pagpakita og mas dako nga pagtuo diha Kaniya, sa Iyang Anak, ug sa Iyang plano alang kanato.

Ang Premortal nga Kinabuhi

Sa premortal nga kalibutan, natawo kita isip mga espiritu ngadto sa Langitnong mga Ginikanan ug nagpuyo uban Kanila isip usa ka pamilya.3 Nakaila sila kanato, nagtudlo kanato, ug nahigugma kanato.4 Ganahan kaayo kita nga mahisama sa atong Langitnong Amahan. Hinoon, sa pagbuhat sa ingon, nahibalo kita nga kinahanglan kita nga:

 1. Makabaton og nahimaya, imortal, pisikal nga mga lawas;5

 2. Maminyo ug maghimo og mga pamilya pinaagi sa gahum sa pagkapari [priesthood] sa pagbugkos;6 ug

 3. Makaangkon sa tanang kahibalo, gahum, ug balaanong mga hiyas.7

Tungod kay kinahanglan natong buhaton kining tanan, ang Amahan naghimo og plano nga magtugot kanato, kon makab-ot ang pipila ka kondisyon,8 aron makabaton og pisikal nga mga lawas nga mahimong imortal ug mahimaya sa Pagkabanhaw; magminyo ug maghimo og mga pamilya dinhi sa mortalidad o, alang sa matinud-anon kinsa walay oportunidad, human sa mortalidad;9 mouswag ngadto sa pagkahingpit; ug sa katapusan mobalik sa atong Langitnong mga Ginikananan ug magpuyo uban Kanila ug sa atong mga pamilya sa usa ka kahimtang sa kahimayaan ug mahangturong kalipay.10

Ang mga kasulatan mitawag niini nga ang plano sa kaluwasan.11 Mapasalamaton kaayo kita alang niining plano nga sa dihang gipresentar kini kanato, misinggit kita sa kalipay.12 Matag usa kanato midawat sa mga kondisyon sa plano, lakip na sa mga kasinatian ug mga hagit sa mortalidad nga makatabang kanato aron makapalambo og balaang mga hiyas.13

Mortal nga Kinabuhi

Sa mortalidad, ang Langitnong Amahan mohatag kanato og mga kondisyon nga atong gikinahanglan aron mouswag sa sulod sa Iyang plano. Nahimong anak sa Amahan si Jesukristo diha sa unod14 ug mihatag Kaniya og balaanong tabang aron matuman ang Iyang misyon sa mortalidad. Ang Langitnong Amahan motabang usab sa matag usa kanato kon maningkamot kita sa pagtuman sa Iyang mga sugo.15 Ang Amahan mihatag kanato og kabubut-on.16 Ang atong kinabuhi anaa sa Iyang mga kamot, ug ang atong “mga adlaw nahibaloan” ug “dili makulangan.”17 Ug Iyang gipaniguro nga sa katapusan ang tanang butang mahitabo alang sa kaayohan niadtong kinsa nahigugma Kaniya.18

Ang Langitnong Amahan mao ang naghatag kanato sa atong inadlaw nga kalan-on,19 nga naglakip sa pagkaon nga atong kan-on ug sa kusog nga atong gikinahanglan sa pagtuman sa Iyang mga sugo.20 Ang Amahan mohatag og maayong mga gasa.21 Maminaw ug motubag Siya sa atong mga pag-ampo.22 Ang Langitnong Amahan mopalingkawas kanato gikan sa dautan kon Siya atong tugutan.23 Mobakho Siya alang kanato kon kita mag-antus.24 Sa katapusan, ang tanan natong mga panalangin nagagikan sa Amahan.25

Ang Langitnong Amahan mogiya ug mohatag kanato sa mga kasinatian nga atong gikinahanglan base sa atong mga kalig-on, mga kahuyang, ug mga pagpili aron unta mamunga kita og maayo.26 Ang Amahan mopanton nato kon gikinahanglan tungod kay Siya nahigugma nato.27 Siya usa ka “Tawo sa Tambag,”28 kinsa motambag kanato kon kita mangayo.29

Ang Langitnong Amahan mao ang nagpadala sa impluwensya ug sa gasa sa Espiritu Santo sa atong kinabuhi.30 Pinaagi sa gasa sa Espiritu Santo, ang himaya—o salabutan, kahayag, ug gahum—sa Amahan makapuyo kanato.31 Kon maningkamot kita nga molambo diha sa kahayag ug kamatuoran hangtud nga bug-os na ang atong tinguha ngadto sa himaya sa Dios, ang Langitnong Amahan mopadala sa Balaan nga Espiritu sa Saad aron sa pagsilyo kanato ngadto sa kinabuhing dayon ug mopadayag sa Iyang panagway ngari kanato—dinhi niining kinabuhia o sa sunod.32

Kinabuhi Human dinhi sa Yuta

Sa kalibutan sa mga espiritu human sa mortal nga kinabuhi, ang Langitnong Amahan padayon nga mopadayag sa Espiritu Santo ug mopadala og mga misyonaryo ngadto niadtong nagkinahanglan sa ebanghelyo. Motubag siya sa mga pag-ampo ug motabang niadtong nagkulang niini nga makadawat sa makaluwas nga mga ordinansa.33

Gibuhi sa Amahan si Jesukristo ug mihatag Kaniya og gahum sa pagpahinabo sa Pagkabanhaw,34 nga mao ang pamaagi nga atong maangkon ang imortal nga mga lawas. Ang Pagtubos ug Pagkabanhaw sa Manluluwas modala kanato og balik ngadto sa presensya sa Amahan, diin pagahukman kita ni Jesukristo.35

Kadtong kinsa misalig “sa mga maayo nga buhat, ug kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas”36 makadawat og nahimaya nga mga lawas sama sa Amahan37 ug mopuyo uban Kaniya “diha sa usa ka kahimtang nga walay katapusan ang kalipay.”38 Didto, ang Amahan mopahid sa tanan natong mga luha39 ug motabang kanato nga magpadayon sa atong panaw aron mahisama Kaniya.

Klaro kini, ang Langitnong Amahan anaa kanunay alang kanato.40

Ang Kinaiya sa Amahan

Aron mahisama sa Amahan, kinahanglan gayud nga atong palambuon sa atong kaugalingon ang Iyang mga kinaiya. Ang kahingpitan ug mga hiyas sa Langitnong Amahan naglakip sa mosunod:

 • Ang Amahan “Walay Katapusan ug Mahangturon.”41

 • Hingpit Siya nga makiangayon, maloloy-on, mabination, mainantuson, ug gusto lamang sa unsay labing maayo alang kanato.42

 • Ang Langitnong Amahan gugma.43

 • Iyang tumanon ang Iyang mga pakigsaad.44

 • Dili Siya mausab.45

 • Dili Siya mamakak.46

 • Ang Amahan walay pinalabi sa mga tawo.47

 • Nasayud Siya sa tanang mga butang—kaniadto, karon, ug sa umaabut—gikan sa sinugdanan.48

 • Ang Langitnong Amahan mas maalam49 kay sa natong tanan.50

 • Ang Amahan aduna sa tanang gahum51 ug nagbuhat sa tanan nga Iyang gitinguha.52

Mga kaigsoonan, makasalig ug makadepende kita ngadto sa Amahan. Kay Siya adunay mahangturong panglantaw, ang Langitnong Amahan makakita sa mga butang nga dili nato makita. Ang Iyang hingpit nga kalipay, buhat, ug himaya mao ang pagpahinabo sa atong pagka-imortal ug kahimayaan.53 Ang tanan nga Iyang gihimo alang sa atong kaayohan. Siya “gusto sa [atong] mahangturong kalipay nga mas labaw pa kay sa [nato].”54 Ug Siya “dili manginahanglan [nato] nga makasinati og gutlo nga mas lisud kay sa unsa gayuy gikinahanglan alang sa [atong] kaayohan o alang niadtong [atong] gimahal.”55 Isip resulta, nag-focus Siya sa pagtabang kanato nga mouswag, dili sa paghukom ug pagpanghimaraut kanato.56

Mamahimong Sama sa Atong Amahan

Isip espiritu nga mga anak sa Dios, matag usa kanato adunay potensyal nga mahimong sama sa Amahan. Sa pagbuhat sa ingon, kinahanglan gayud kitang mosimba sa Amahan pinaagi sa ngalan sa Anak.57 Ato kining buhaton pinaagi sa pagpaninguha nga magmasulundon sa kabubut-on sa Amahan, sama sa Manluluwas,58 ug pinaagi sa padayon nga paghinulsol.59 Sa pagbuhat nato niining mga butanga, kita “makaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya” hangtud madawat nato ang kahingpitan sa Amahan60 ug matugahan sa “iyang kinaiya, kahingpitan, ug mga hiyas.”61

Maghunahuna sa kalainan tali sa unsa kita isip mga mortal ug unsay nakab-ot sa Langitnong Amahan, dili ikatingala nga ang uban mobati nga ang pagkahimong sama sa Amahan dili makab-ot. Bisan pa man niana, ang mga kasulatan klaro. Kon magpabilin kita diha sa pagtuo kang Kristo, maghinulsol, ug magtinguha sa grasya sa Dios pinaagi sa pagkamasulundon, sa katapusan mamahimo kitang sama sa Amahan. Nakadawat ko og kahupayan nga masayud nga kadtong naningkamot nga magmasulundon “makaangkon og grasya ug dugang pa nga grasya” ug sa katapusan “makadawat sa iyang kahingpitan.”62 Sa laing pagkasulti, dili kita mamahimong sama sa Amahan pinaagi lamang sa kaugalingon natong paningkamot.63 Hinoon, moabut kini pinaagi sa mga gasa sa grasya, ang uban dagko pero kasagaran gagmay, nga mapatong-patong sa usag usa hangtud makabaton kita og kahingpitan. Pero, mga kaigsoonan, moabut kini!

Dapiton nako kamo nga mosalig nga ang Langitnong Amahan nasayud kon unsaon sa paghimaya kaninyo; tinguhaa ang Iyang inadlaw, makapatunhay nga tabang; ug padayon uban sa hugot nga pagtuo kang Kristo bisan kon dili ninyo mabati ang gugma sa Dios.

Dunay daghan nga wala nato masabti mahitungod sa pagkahimong sama sa Amahan.64 Pero makapamatuod ko uban sa kasiguroan nga ang pagpaninguha nga mamahimong sama sa Amahan angay lamang sa matag sakripisyo.65 Ang mga sakripisyo nga atong gihimo dinhi sa mortalidad, bisan unsa pa ka dako, dili gayud ikatandi sa dili masukod nga kalipay, kamaya, ug gugma nga atong bation didto sa presensya sa Dios.66 Kon nanglimbasug kamo nga motuo nga angay lamang kini sa mga sakripisyo nga kinahanglan ninyong himoon, nanawagan ang Manluluwas kaninyo, nga nag-ingon, “Kamo wala pa gihapon makasabut unsa ka dako ang mga panalangin sa Amahan nga anaa … giandam alang kaninyo; … kamo dili makaantus sa tanan nga mga butang karon; sa ingon niana, paglipay, kay Ako mogiya kaninyo.”67

Mopamatuod ko nga ang inyong Langitnong Amahan nahigugma kaninyo ug gusto nga kamo magpuyo pag-usab uban Kaniya. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.