2010–2019
Kababayen-an ug Pagkat-on sa Ebanghelyo diha sa Panimalay
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Kababayen-an ug Pagkat-on sa Ebanghelyo diha sa Panimalay

Ang Manluluwas mao ang hingpit ninyong ehemplo kon sa unsang paagi kamo makasalmut sa importante kaayong bahin diha sa Iyang pagbutang og mas dakong gibug-aton sa pagkat-on sa ebanghelyo diha sa panimalay.

Akong minahal nga mga sister, pagkaanindot nga mahimamat kamo. Usa kini ka makapadasig nga panahon sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ang Ginoo mibu-bu og kahibalo mahitungod sa Iyang Simbahan sama sa Iyang gipanaad nga Siya mobuhat sa ingon.

Nahinumdum kamo unsa ang Iyang giingon: “Hangtud kanus-a magpabilin nga mahugaw ang tubig nga nagdagan? Unsa nga gahum ang makapugong sa langit? Maayo pa sa tawo nga molugway sa iyang walay kusog nga kamot sa pagpahunong sa suba sa Missouri sa iyang walay pagkabalhin nga agianan, o sa pagpabalik niini, kay sa pagpugong sa Makagagahum sa pagbu-bu sa kahibalo gikan sa langit diha sa mga ulo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”1

Kabahin sa kasamtangang pagpaambit og kahibalo sa Ginoo nga may kalabutan sa pagpadali sa Iyang pagbu-bu og mahangturong kamatuoran sa mga salabutan ug ngadto sa mga kasingkasing sa Iyang katawhan. Iyang gipasabut nga ang mga anak nga babaye sa Langitnong Amahan adunay importanting papel nianang milagroso nga pagpadali. Usa sa ebidensya sa milagro mao ang Iyang paggiya sa Iyang buhi nga propeta aron sa pagbutang og mas dako nga gibug-aton sa pagtudlo sa ebanghelyo sa panimalay ug sulod sa pamilya.

Mangutana tingali kamo, “Giunsa pagkahimo sa mga matinud-anon nga mga sister nga usa ka nag-unang pwersa nga motabang sa Ginoo sa pagbu-bu sa kahibalo ngadto sa Iyang mga Santos?” Ang Ginoo mihatag sa tubag diha sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan.” Makahinumdum kamo sa mga pulong, apan makakita kamo og bag-o nga kahulugan ug mahibalo nga ang Ginoo nakakita nang daan niining makapahinam nga mga kausaban, nga karon nahitabo. Diha sa pamahayag, Iyang gihatagan ang mga sister og responsibilidad nga mahimong nag-unang mga magtutudlo sa ebanghelyo diha sa pamilya pinaagi niini nga mga pulong: “Ang unang mga kapangakohan sa mga inahan mao ang pag-atiman sa ilang mga anak.”2 Kini naglakip sa pag-atiman sa kamatuoran ug kahibalo sa ebanghelyo.

Ang pamahayag nagpadayon: “Ang mga amahan ug mga inahan adunay katungdanan sa pagtabang sa usag usa ingon nga magkauban.”3 Sila magkauban, managsama ang ilang potensyal alang sa espirituhanon nga paglambo ug sa pagkat-on og kahibalo, ug busa magkahiusa pinaagi sa pagtinabangay. Sila managsama sa ilang balaang kapalaran nga mag-uban sa pagkabayaw. Sa pagkatinuod, ang mga lalaki ug mga babaye dili mabayaw nga nag-inusara.

Busa, ngano, nga ang anak nga babaye sa Dios diha sa nagkahiusa ug managsama nga relasyon nakadawat sa nag-unang responsibilidad sa pag-atiman sa labing importante nga kamatuoran nga ang tanan kinahanglang makadawat, ang kahibalo sa kamatuoran nga gikan sa langit? Sumala sa akong pagsabut, mao na kana ang pamaagi sa Ginoo sukad sa pagtukod sa mga pamilya dinhi sa kalibutan.

Sama pananglit, si Eva kadtong nakadawat sa kahibalo nga gikinahanglan ni Adan nga mokaon sa bunga sa kahoy sa kahibalo aron sila makasunod sa tanang mga sugo sa Dios ug makahimo og pamilya. Wala ko makahibalo nganong si Eva ang nag-una niini, apan si Adan ug Eva hingpit nga nagkahiusa sa dihang ang kahibalo gibu-bu ngadto kang Adan.

Laing ehemplo sa paggamit sa Ginoo sa mga gasa sa pag-amuma sa mga kababayen-an mao ang pamaagi nga Iyang gilig-on ang mga anak nga lalaki ni Helaman. Mahimo kong emosyunal sa dihang mobasa ako sa istorya ug makahinumdum ko sa hilum sa mga pulong sa kasiguroan sa akong kaugalingong inahan sa dihang mibiya ko sa among panimalay aron sa pagserbisyo sa militar.

Si Helaman mitala:

“Sila gitudloan sa ilang mga inahan, nga kon sila dili magduha-duha, ang Dios moluwas kanila.

“Ug sila misaysay pagbalik ngari kanako sa mga pulong sa ilang mga inahan, nga nag-ingon: Kami wala magduha-duha nga ang among mga inahan nasayud niini.”4

Samtang wala ako mahibalo sa tanang mga rason sa Ginoo sa paghatag og nag-unang responsibilidad alang sa pag-atiman sa pamilya ngadto sa mga matinud-anon nga mga sister, ako nagtuo nga kini may kalabutan sa inyong kapasidad sa paghigugma. Nagkinahanglan og dako kaayong gugma aron mabati ang panginahanglan sa uban labaw pa sa inyong kaugalingon. Mao kana ang putli nga gugma ni Kristo alang sa tawo nga inyong giamuma. Kana nga pagbati sa gugma nga putli naggikan sa tawo nga gipiling tig-amuma nga nahimong takus sa mga epekto sa Pag-ula ni Jesukristo. Ang motto sa Relief Socitey, diin gipakita sa akong kaugalingon nga inahan, daw nakadasig kanako: “ Ang Gugma nga Putli Dili Gayud Mopakyas.”

Isip anak nga mga babaye sa Dios, kamo adunay natural ug dako nga kapasidad nga mobati sa panginahanglan sa uban ug sa paghigugma. Kana, sa ingon, makahimo kaninyo nga sensitibo sa mga paghunghong sa Espiritu. Ang Espiritu mahimo dayon nga mogiya kon unsa ang inyong mahunahunaan, unsa ang inyong isulti, ug unsa ang inyong buhaton aron sa pag-amuma sa mga tawo aron ang Ginoo makabu-bu og kahibalo, kamatuoran, ug kaisug ngadto kanila.

Kamo mga sister nga nakadungog sa akong tingog anaa sa talagsaon nga dapit sa inyong panaw sa kinabuhi. Ang uban batan-ong mga babaye nga mitambong sa kinatibuk-ang sesyon sa mga babaye sa unang higayon. Ang uban batan-ong mga babaye nga nag-andam nga mahimong mga tig-amuma nga buot sa Dios nga sila mahimo. Ang uban bag-o nga naminyo kinsa wala pay mga anak; ang uban batan-ong mga inahan nga adunay usa o daghan. Ang uban mga inahan og mga tin-edyer ug ang uban adunay mga anak sa misyon field. Ang uban adunay mga anak nga nahimong huyang diha sa pagtuo ug halayo sa panimalay. Ang uban nagpuyo nga nag-inusara nga walay matinud-anon nga kauban. Ang uban mga apuhang babaye.

Apan, bisan unsa ang inyong personal nga kahimtang, kamo kabahin––usa ka importante nga bahin––sa pamilya sa Dios ug sa inyong kaugalingon nga pamilya, bisan pa sa umaabut, niini nga kalibutan, o sa kalibutan sa espiritu. Ang inyong responsibilidad gikan sa Dios mao ang pag-amuma sa daghan sa Iya ug inyong mga sakop sa pamilya kutob sa mahimo uban sa inyong gugma ug inyong hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo.

Ang inyong kasagaran nga hagit mao ang pag-ila kinsa ang amumahon, unsaon, ug kanusa-a. Nagkinahanglan kamo sa tabang sa Ginoo. Nahibalo Siya sa mga kasingkasing sa uban, ug nahibalo Siya kanus-a sila andam sa pagdawat sa inyong pag-amuma. Ang inyong pag-ampo sa hugot nga pagtuo maoy mahimo ninyong yawe sa kalampusan. Makasalig ka nga makadawat sa Iyang giya.

Siya mihatag niini nga pagdasig: “Pangayo sa Amahan pinaagi sa akong ngalan, sa hugot nga pagtuo nga ikaw makadawat, ug ikaw makabaton sa Espiritu Santo, nga nagpadayag sa tanan nga mga butang nga angay.”5

Agig dugang sa pag-ampo, ang seryuso nga pagtuon sa mga kasulatan mahimong kabahin sa inyong nagtubo nga gahum sa pag-amuma. Kini mao ang saad: “Ni kamo maghunahuna sa wala pa unsa ang inyong isulti; apan mahala sa kanunay diha sa inyong mga hunahuna ang mga pulong sa kinabuhi, ug kini ihatag kaninyo niini nga takna kana nga bahin nga igahin ngadto sa matag tawo.”6

Mao nga kamo mogahin og mas dakong panahon sa pag-ampo, sa pagpamalandong, ug paghinuklog mahitungod sa espiritwal nga mga butang. Makaangkon kamo og kahibalo sa kamatuoran nga ibu-bu kaninyo ug molambo ang inyong gahum sa pag-amuma sa uban nga anaa sa inyong pamilya.

Adunay mga higayon nga inyong bation nga hinay ang inyong paglambo sa pagkat-on unsaon ang mas maayong paagi sa pag-amuma. Nagkinahanglan og hugot nga pagtuo aron sa paglahutay. Ang Manluluwas nagpadala kaninyo niini nga pagdasig:

“Busa, ayaw pagluya diha sa maayo nga buhat, kay kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga buhat. Ug gikan sa gagmay nga mga butang magagikan ang mga dagko.

“Tan-awa, ang Ginoo nagkinahanglan sa kasingkasing ug sa usa ka andam nga hunahuna; ug ang andam ug ang masulundon mokaon sa kaayo sa yuta sa Zion niining katapusan nga mga adlaw.”7

Ang inyong presensya karong gabhiona nagpamatuod nga kamo andam modawat sa pagdapit sa Ginoo sa pag-amuma sa uban. Kana tinuod bisan sa kinamanghuran dinhi karong gabhiona. Mahimo ninyong masayran kinsa ang amumahon sa inyong pamilya. Kon kamo mag-ampo nga adunay tinuod nga katuyoan, usa ka pangalan o usa ka nawong ang mosantup sa inyong hunahuna. Kon kamo mag-ampo aron mahibalo unsa ang buhaton o unsa ang isulti, inyong bation ang tubag. Matag higayon nga kamo motuman, ang inyong gahum sa pag-amuma molambo. Kamo makapangandam sa adlaw nga kamo mag-amuma sa inyong kaugalingon nga mga anak.

Ang mga inahan sa mga tin-edyer mahimong mag-ampo aron mahibalo unsaon pag-amuma sa usa ka anak nga lalaki o babaye kinsa daw dili mosanong sa pag-amuma. Mahimo kamong mag-ampo aron mahibalo kinsay adunay espirituhanong impluwensya nga gikinahanglan ug dawaton sa inyong anak. Ang Dios maminaw ug motubag nianang kinasingkasing nga mga pag-ampo sa nabalaka nga mga inahan, ug Siya mopadala og tabang.

Usab, usa ka apuhang babaye dinhi karong gabhiona mahimong mibati og kasakit tungod sa mga kahingawa ug mga kalisud sa iyang mga anak ug mga apo. Mahimo kamong mokuha og kaisug ug direksyon gikan sa mga kasinatian sa mga pamilya diha sa mga kasulatan.

Gikan sa panahon ni Eva ug Adan, ngadto ni Amahang Israel, ug ngadto sa matag pamilya diha sa Basahon ni Mormon, adunay labing siguro nga usa ka leksyon bahin sa unsay buhaton mahitungod sa mga kasakit sa dili mosanong nga mga anak: dili gayud mohunong sa paghigugma.

Aduna kitay makadasig nga ehemplo sa Manluluwas samtang Iyang gialima ang masinupakon nga espiritung mga anak sa Iyang Langitnong Amahan. Bisan kon sila ug kita makapasakit, ang kamot sa Manluluwas iya pang ginabakyaw.8 Siya namulong diha sa 3 Nephi sa Iyang espirituhanong mga igsoong babaye ug mga lalaki kinsa Iyang gisulayan apan wala magmalampuson sa pag-amuma: “O kamo nga mga katawhan… Kinsa sakop sa balay ni Israel, kapila ba Ako magtigum kaninyo ingon sa usa ka himungaan nga magtigum sa iyang mga piso sa ilawon sa iyang mga pako, ug nag-amuma kaninyo.”9

Alang sa mga sister sa matag ang-ang sa panaw sa kinabuhi, sa matag sitwasyon sa pamilya, ug tadlas sa matag kultura, ang Manluluwas mao ang hingpit ninyong ehemplo kon sa unsang paagi kamo makasalmut sa importante kaayong bahin diha sa Iyang pagbutang og mas dakong gibug-aton sa pagkat-on sa ebanghelyo diha sa panimalay ug sa pamilya.

Inyong madala ang inyong natural nga pagbati og putli nga gugma ngadto sa mga kausaban sa mga kalihokan ug mga buluhaton sa inyong pamilya. Magdala kana og mas dako nga espirituhanon nga paglambo. Sa dihang mag-ampo kamo uban ug alang sa mga sakop sa inyong pamilya, inyong mabati ang gugma ninyo ug sa Manluluwas alang kanila. Anam-anam kanang mahimong inyong espirituhanong gasa samtang inyo kanang tinguhaon. Mobati niini ang mga sakop sa inyong pamilya samtang kamo mag-ampo uban sa mas hugot nga pagtuo.

Sa higayon nga ang pamilya magkapundok aron sa pagbasa og kusog sa mga kasulatan, inyo na kanang nabasa ug nag-ampo mahitungod niana aron sa pag-andam sa inyong kaugalingon. Makakita kamo og mga higayon sa pag-ampo aron malamdagan sa Espiritu ang inyong hunahuna. Dayon, sa inyo nang higayon nga mobasa, bation sa mga sakop sa inyong pamilya ang inyong gugma alang sa Dios ug alang sa Iyang pulong. Sila amumahan Niya ug sa Iyang Espiritu.

Ang samang pagbu-bu moabut sa bisan unsang panagtigum sa pamilya kon kamo mag-ampo ug magplano niini. Kini tingali magkinahanglan og paningkamot ug panahon, apan magdala kini og mga milagro. Nakahinumdom ko og leksyon nga gitudlo sa akong inahan sa dihang gamay pa ko. Akong makita sa akong hunahuna ang adunay kolor nga mapa nga iyang gibuhat mahitungod sa mga panaw ni Apostol Pablo. Nahangangha ko kon giunsa niya pagkakita og oras ug kusog sa pagbuhat niana. Ug hangtud karon napanalanginan ako sa iyang gugma alang niadtong matinud-anon nga Apostol.

Matag usa kaninyo makakita og mga pamaagi nga makatabang sa pagbu-bu sa kamatuoran sa inyong mga pamilya diha sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo. Ang matag usa kaninyo mag-ampo, magtuon, ug mamalandong aron mahibalo unsa ang mahimo ninyong talagsaon nga kontribusyon. Apan kini ako nahibalo: ang matag usa kaninyo, nga adunay samang yugo sa mga anak nga lalaki sa Dios, mahimong importanting kabahin sa milagro sa pagkat-on ug pagtuman sa ebanghelyo nga makapadali sa pagpundok sa Israel ug mag-andam sa pamilya sa Dios alang sa mahimayaong pagbalik ni Ginoong Jesukristo. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.