2010–2019
Pagkahimong usa ka Magbalantay
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagkahimong usa ka Magbalantay

Ako nanghinaut nga kadtong inyong gipangalagaran magtan-aw kaninyo isip usa ka higala ug makaamgo nga, diha kaninyo, aduna silay usa ka magdadapig, ug usa ka kasumbungan.

Usa ka tuig ang milabay, usa ka bata sa Primary ang akong nahimamat sa Chile ang nakapahimuot kanako. “Kumusta,” siya miingon, “ako si David. Mahimo bang maghisgut ka bahin nako sa kinatibuk-ang komperensya?”

Sa hilum nga mga higayon, ako namalandong sa wala damha nga pagtimbaya ni David. Kitang tanan gusto nga maila. Gusto kitang mahimong importante, mahinumduman, ug mobati nga gihigugma.

Mga sister ug mga brother, ang matag usa kaninyo importante. Bisan og dili kamo mahisgutan sa kinatibuk-ang komperensya, ang Manluluwas nakaila kaninyo ug nahigugma kaninyo. Kon nagduha-duha mo kon tinuod ba kini, gikinahanglan lamang ninyo nga maghunahuna nga Siya “mikulit [kaninyo] diha sa mga palad sa [Iyang] mga kamot.”1

Nasayud nga ang Manluluwas nahigugma kanato, tingali kita unya maghunahuna, unsa ang labing maayo nga paagi sa pagpakita sa atong gugma alang Kaniya?

Ang Manluluwas nangutana kang Pedro, “Gihigugma mo ba ako … ?”

Mitubag si Pedro, “Oo, Ginoo; nasayud ka nga gihigugma ko ikaw. Siya miingon kaniya, Pakan-a ang akong mga nating karnero.”

Sa dihang gipangutana niini sa ikaduha ug ikatulo nga higayon, “Gihigugma mo ba ako?” Si Pedro naguol apan bisan pa niana mikumpirmar sa iyang gugma: “ Ginoo, nasayud ikaw sa tanan; nasayud ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, Pakan-a ang akong mga karnero.2

Wala pa ba mapamatud-i ni Pedro ang iyang kaugalingon nga usa ka mahigugmaong sumusunod ni Kristo? Gikan sa unang panagtagbo sa baybayon, siya mibiya “gilayon” sa iyang mga pukot aron mosunod sa Manluluwas.3 Si Pedro nahimong tinuod nga mananagat sa mga tawo. Iyang giubanan ang Manluluwas atol sa Iyang personal nga pangalagad ug mitabang sa pagtudlo sa uban sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Apan karon ang nabanhaw nga Ginoo nasayud nga Siya mawala na gayud sa kiliran ni Pedro, mipakita kaniya unsaon ug kanus-a gayud siya moserbisyo. Sa pagkawala sa Manluluwas, si Pedro manginahanglan nga mangayo og giya gikan sa Espiritu, siya mismo modawat og pagpadayag, ug dayon adunay kaisug ug hugot nga pagtuo sa paglihok. Nagpunting ngadto sa Iyang karnero, ang Manluluwas nagtinguha nga si Pedro mobuhat kon unsa ang Iyang buhaton kon Siya anaa didto. Iyang giawhag si Pedro nga mahimong usa ka magbalantay.

Sa milabayng Abril, si Presidente Russell M. Nelson mipaabut og samang pagdapit kanato sa pagpakaon sa karnero sa atong Amahan sa mas balaan nga paagi ug pagbuhat niini pinaagi sa pagpangalagad.4

Aron epektibong madawat kini nga pagdapit, kinahanglan kitang mopalambo og kasingkasing sa usa ka magbalantay ug makasabut sa mga panginahanglan sa karnero sa Ginoo. Sa unsang paagi nga kita mahimong mga magbalantay nga gikinahanglan sa Ginoo nga kita mahisama?

Sama sa tanang mga pangutana, makatan-aw kita sa atong Manluluwas, si Jesukristo––ang Maayong Magbalantay. Ang karnero sa Manluluwas nailhan ug naihap; gibantayan sila ug gipundok sila ngadto sa panon sa Dios.

Nailhan ug Naihap

Samtang kita naningkamot sa pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas, gikinahanglan nga kita nakaila ug nag-ihap sa Iyang karnero. Kita gitahasan og piho nga mga indibidwal ug mga pamilya nga atimanon aron atong masiguro nga ang tanan nga panon sa Ginoo naihap ug walay nakalimtan. Ang pagbutang og numero, hinuon, dili gayud mahitungod lang sa mga numero; kini mahitungod sa pagsiguro nga ang matag tawo mobati sa gugma sa Manluluwas pinaagi sa usa ka tawo nga miserbisyo alang Kaniya. Sa ingon nga paagi, ang tanan makaamgo nga sila nailhan sa usa ka mahigugmaong Amahan sa Langit.

Eventide

Bag-ohay lang akong nakahimamat og usa ka young woman kinsa natahasan nga mangalagad ngadto sa usa ka sister nga hapit kalima pil-on ang iyang edad. Sa ilang panag-uban, nadiskobrehan nila ang komon nga hilig sa musika. Kon kini nga young woman mobisita, manganta sila, ug magbinayloay og ilang mga paborito. Sila nag-umol og panaghigalaay nga nakapanalangin sa ilang kinabuhi.

Ako nanghinaut nga kadtong inyong gipangalagaran magtan-aw kaninyo isip usa ka higala ug makaamgo nga, diha kaninyo, aduna silay usa ka magdadapig, ug usa ka kasumbungan––usa ka tawo nga nahibalo sa ilang mga kahimtang ug mopaluyo kanila sa ilang mga paglaum ug mga pangandoy.

Dili pa dugay ako nakadawat og tahas sa pagpangalagad ngadto sa usa ka sister nga ako o ang akong kompanyon wala kaayo makaila. Samtang mipakigtambag ako ni Jess, akong 16 anyos nga kompanyon sa pagpangalagad, maalamon siyang misugyot, “Kinahanglan kitang makaila kaniya.”

Bonnie H. Cordon

Kami diha-diha dayon nakahukom nga ang usa ka selfie ug usa ka pasiuna nga text maoy tukma. Akong gigunitan ang phone, ug si Jess ang mipislit sa button aron pagkuha sa hulagway. Ang among unang oportunidad sa pagpangalagad usa ka managkompanyon nga paningkamot.

Sa among unang pagbisita, among gipangutana ang among sister kon aduna bay bisan unsa nga among maapil sa among mga pag-ampo alang kaniya. Siya mipakigbahin og mabination nga personal nga hagit ug miingon nga iyang ikalipay ang among mga pag-ampo. Ang iyang kamatinuoron ug pagsalig nagdala og usa ka diha-diha nga kutay sa gugma. Pagkanindot nga pribilehiyo ang paghinumdum kaniya diha sa akong inadlaw-adlaw nga mga pag-ampo.

Samtang kamo mag-ampo, inyong mabati ang gugma ni Jesukristo alang niadtong inyong gipangalagaran. Ipakigbahin kana nga gugma ngadto kanila. Unsay mas labing maayo nga pamaagi sa pagpakaon sa Iyang karnero kay sa pagtabang kanila nga makatagamtam sa Iyang gugma––pinaagi kaninyo?

Gibantayan

Ang ikaduha nga pamaagi sa pagpalambo sa kasingkasing sa usa ka magbalantay mao ang pagbantay sa Iyang karnero. Isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesuskristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, kita makalihok, makaayo, makapalig-on, ug makapatukod og hapit bisan unsa. Abtik kitang makahatag sa panginahanglan uban sa matinabangon nga kamot o usa ka plato nga cookies. Apan aduna pa bay ikadugang?

Nahibalo ba ang atong karnero nga nagbantay kita kanila uban sa gugma ug molihok kita aron sa pagtabang?

Sa Mateo 25 atong mabasa:

“Umari kamo, O mga dinayeg sa akong Amahan, panunda ninyo ang gingharian nga gitagana alang kaninyo … :

“Kay gigutom ako ug inyo ako nga gipakaon: Giuhaw ako ug inyo ako nga gipainom: Langyaw ako ug ginahangop ninyo ang pagpasaka kanako: …

““Ug kaniya motubag ang mga matarung nga manag-ingon, Ginoo kanus-a ba kami makakita kanimo nga gigutom ug amo ikaw nga gipakaon? o giuhaw ug amo ikawng gipainom?

“Ug kanus-a ba kami makakita kanimo nga langyaw, ug amo ikawng gipasaka?”5

Mga kaigsoonan, ang importante nga pulong mao ang makakita. Ang matarung nakakita niadtong nanginahanglan tungod kay sila nagbantay ug naniid. Kita usab mahimong mabinantayon aron sa pagtabang ug paghupay, aron sa pagsaulog ug gani sa paglaum. Samtang kita nagbuhat, mahatagan kita og kasigurohan sa panaad diha sa Mateo: “Nga maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa labing gagmay niini[ng]…, gibuhat usab ninyo kini kanako.”6

Gentle Shepherd

Usa ka higala––ato siyang tawgon og John––mipakigbahin kon unsa ang mahitabo kon atong makita ang dili kaayo dayag nga panginahanglan sa uban: “Usa ka sister sa among ward misulay sa pagpakamatay. Human sa duha ka bulan, akong nahibaloan nga wala gayud sa akong korum ang miduol sa iyang bana aron sa pag-atubang niining maka-trauma nga kasinatian. Subo palandungon, ako wala usab molihok. Sa katapusan, akong gidapit ang bana og paniudto. Siya usa ka maulawon nga tawo, kasagaran pinahimutang kaayo. Ug bisan pa niana sa dihang ako miingon, ‘Ang imong asawa misulay paghikog. Lisud tingali kadto alang kanimo. Gusto ba nimo nga maghisgot mahitungod niini?’ siya dayag nga mihilak. Emosyonal ug lawom kaayo ang among panag-istoryahanay ug mipalambo og usa ka talagsaong kasuod ug pagsalig sulod lang sa minutos.”

Si John midugang, “Tingali ang kalagmitan kita magdala lang og brownies imbis mangita og paagi unsaon pag-atubang sa sitwasyon nga adunay kamatinud-anon ug gugma.”7

Ang atong karnero tingali nasakit, nawala, o gani tuyo nga nahisalaag; isip ilang magbalantay, mahimo kitang usa sa nag-unang makakita sa ilang panginahanglan. Kita makapaminaw ug makahigugma nga walay paghukom ug motanyag og paglaum ug tabang uban sa mapanid-anong giya sa Espiritu Santo.

Mga sister ug mga brother, ang kalibutan mas napuno sa paglaum ug kalipay tungod sa dinasig nga mga buhat sa pagkamabination nga inyong gihimo. Samtang magtinguha kamo sa direksyon sa Ginoo kon unsaon pagpaabut sa Iyang gugma ug pagkakita sa mga panginahanglan niadtong inyong gipangalagaran, ang inyong mga mata maabli. Ang inyong sagradong tahas sa pagpangalagad maghatag kaninyo sa balaanong katungod sa pagdawat og inspirasyon. Makapangayo kamo niana nga inspirasyon nga adunay pagsalig.

Mapundok ngadto sa Panon sa Dios

Ikatulo, gusto nato nga ang atong karnero mapundok ngadto sa panon sa Dios. Sa pagbuhat sa ingon, kinahanglan atong ikonsiderar hain silang dapita dinha sa dalan sa pakigsaad ug mangandam nga molakaw uban kanila sa ilang panaw sa hugot nga pagtuo. Usa ka sagrado nga pribilehiyo alang kanato ang mahibalo sa ilang gibati ug ipunting sila ngadto sa ilang Manluluwas.

Going Home

Si Sister Josivini sa Fiji naglisud sa iyang pagsubay sa dalan sa pakigsaad––sa literal nga paagi. Ang iyang higala nakakita nga si Josivini naglisud sa pagkakita sa mga kasulatan bisan igo lang aron makabasa. Siya mihatag kang Josivini og bag-o nga antyohos nga pangbasa ug usa ka hayag nga dalag [yellow] nga lapis aron sa pagmarka sa matag hisgot og Jesukristo diha sa Basahon ni Mormon. Ang nagsugod sa yano nga tinguha sa pagpangalagad ug sa pagtabang sa pagtuon sa ebanghelyo misangput ngadto sa pagtambong ni Josivini sa templo sa unang higayon 28 ka tuig human siya mabunyagi.

Josivini Yabaki Koroibanuve
Josivini Yabaki Koroibanuve

Lig-on man o huyang ang atong karnero, nagmaya o anaa sa kasakit, mahimo kitang makapaniguro nga walay maglakaw nga mag-inusara. Mahimo nato silang higugmaon bisan asa man sila sa espirituhanon nga paagi ug motanyag og suporta ug pagdasig alang sa kalamboan. Samtang kita mag-ampo ug magtinguha sa pagsabut sa ilang mga kasingkasing, ako mopamatuod nga ang Langitnong Amahan mogiya kanato ug ang Iyang Espiritu magauban kanato. Aduna kitay kahigayunan nga mahimong “mga anghel anaa libut” kanila samtang Siya molakaw diha sa ilang atubangan.8

I Shall not Want

Ang Ginoo nagdapit kanato sa pagpakaon sa Iyang karnero, sa pag-atiman sa Iyang mga panon sama sa Iyang gibuhat. Nagdapit Siya kanato nga mahimong mga magbalantay sa matag nasud. (Ug oo, Elder Uchtdorf, ganahan mi ug nanginahanglan og mga German shepherd.) Ug Siya nagtinguha sa Iyang mga kabatan-onan sa pag-apil sa kawsa.

Ang atong mga kabatan-onan [youth] mahimong pipila sa labing lig-on nga mga magbalantay. Sila mao, sama sa giingon ni Presidente Russell M. Nelson, “Apil sa labing maayo nga gipadala sa Ginoo sukad dinhi sa kalibutan.” Sila mga “halangdon nga mga espiritu,” ang atong “labing maayo nga mga magdudula,” kinsa mosunod sa Manluluwas.9 Mahunahuna ba ninyo ang gahum nga dala nianang mga magbalantay samtang sila mag-amuma sa Iyang karnero? Sa pagpangalagad uban niining mga kabatan-onan, kita makakita og mga katingalahan.

Mga young woman ug mga young man, gikinahanglan namo kamo! Kon wala kamoy tahas sa pagpangalagad, pakigsultihi ang inyong presidente sa Relief Society o korum sa mga elder [elders quorum]. Magmaya sila sa inyong kaandam sa pagsiguro nga ang Iyang karnero nailhan ug naihap, gibantayan, ug mapundok ngadto sa panon sa Dios.

Sa dihang moabut ang adlaw nga mangluhod kita sa tiilan sa atong gimahal nga Manluluwas, human miamuma sa Iyang panon, ako nag-ampo nga makatubag kita sama ni Pedro: “Oo, Ginoo; nasayud ka nga gihigugma ko ikaw.”10 Kining, Imong karnero, gihigugma, luwas, ug anaa na sa panimalay. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.