2010–2019
Paghiusa diha kang Kristo sa Tanang mga Butang
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Paghiusa diha kang Kristo sa Tanang mga Butang

Ang gahum sa ebanghelyo sa Manluluwas sa pag-usab ug pagpanalangin kanato nagagikan sa pag-ila ug paggamit sa pagkakonektado sa doktrina, mga baruganan, ug mga buluhaton niini.

Ang pisi usa ka mahinungdanong himan nga pamilyar kitang tanan. Ang mga pisi gihimo gikan sa mga lanot sa mga hinablon, tanom, alambre, o ubang mga materyal nga ang matag usa gihiusa sa paglubid. Makapaikag, ang mga butang nga medyo ordinaryo ra kaayo mahimong hiusahon sa paglubid ug mahimong talagsaon ang kalig-on. Sa ingon, ang epektibong pagkonektar ug paghiusa sa ordinaryo nga mga materyal makamugna og talagsaon nga himan.

Rope

Sama nga ang usa ka pisi makaangkon sa kalig-on niini gikan sa daghang gilubid nga indibidwal nga mga lanot, ang ebanghelyo ni Jesukristo naghatag sa labing dakong panglantaw sa kamatuoran ug nagtanyag sa labing bililhon nga mga panalangin samtang mopatalinghug kita sa tambag ni Pablo nga “paghiusa diha kang Kristo sa tanan nga mga butang, mga butang diha sa langit, ug mga butang dinhi sa yuta; pinaagi kaniya.”1 Sa importanting paagi, kining importanting paghiusa sa kamatuoran nakasentro ug nakatutok diha ni Ginoong Jesukristo tungod kay Siya mao “ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi.”2

Mag-ampo ko nga ang Espiritu Santo molamdag sa matag usa kanato samtang atong ikonsiderar kon sa unsang paagi ang baruganan sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang magamit sa praktikal nga mga paagi sa pagkat-on ug pagsunod sa Iyang gipahiuli nga ebanghelyo sa atong inadlaw nga kinabuhi.

Usa ka Panahon sa mga Pagpadayag

Nagpuyo kita sa usa ka talagsaon ug puno sa pagpadayag nga panahon sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo. Ang makasaysayanon nga mga kausaban nga gipahibalo karon adunay usa lamang ka malukpanong katuyoan: ang paglig-on sa pagtuo diha sa Langitnong Amahan ug sa Iyang plano ug sa Iyang Anak, si Jesukristo, ug sa Iyang Pag-ula. Ang iskedyul sa miting sa Dominggo wala lamang pamub-i. Hinoon, nadugangan na karon ang atong mga oportunidad ug mga responsibilidad isip mga indibidwal ug mga pamilya sa paggamit sa atong panahon nga mapalambo ang Igpapahulay isip kahimut-an diha sa panimalay ug sa simbahan.

Niadtong Abril, ang estraktura sa organisasyon sa mga korum sa priesthood wala lamang giusab. Hinoon, ang gibug-aton ug kalig-on gihatag ngadto sa mas taas ug mas balaan nga paagi sa pagpangalagad ngadto sa atong mga kaigsoonan.

Sama nga ang gilubid nga mga lanot sa pisi makamugna og kusgan ug lig-on nga himan, ang tanan niining konektadong mga aksyon usa ka bahin sa hiniusang paningkamot aron mas mahan-ay ang pagtutok, kapanguhaan, ug buhat sa gipahiuli nga Simbahan sa Manluluwas uban sa mahinungdanon niining misyon: ang pagtabang sa Dios sa Iyang buhat sa pagpahinabo sa kaluwasan ug kahimayaan sa Iyang mga anak. Palihug ayaw tutoki og maayo ang pisikal nga pagpahinabo sa unsay gipahibalo. Dili nato tugutan ang mga detalye sa pamaagi nga makasalipod sa importanting espiritwal nga mga rason nga gihimo kini nga mga kausaban karon.

Atong tinguha nga ang pagtuo diha sa plano sa Amahan ug sa matubsanong misyon sa Manluluwas molambo sa yuta ug nga ang walay katapusang pakigsaad sa Dios maestablisar.3 Ang atong bugtong nga mga tumong mao ang pagtabang sa padayon nga pagkakabig ngadto sa Ginoo ug mas hingpit nga mohigugma ug mas epektibong moserbisyo sa atong kaigsoonan.

Paggrupo ug Pagbulag

Usahay isip mga miyembro sa Simbahan atong grupohon, bulagon, ug gamiton ang ebanghelyo sa atong kinabuhi pinaagi sa paghimo og tag-as nga mga checklist sa indibidwal nga mga hilisgutan nga tun-an ug mga buluhaton nga tumanon. Apan ang ingon nga paagi posibleng makapugong sa atong panabut ug panglantaw. Kinahanglan kitang magmatngon tungod kay ang pagtutok sa detalye sa mga checklist imbis sa katuyoan niini makapugong kanato sa pagpaduol sa Ginoo.

Ang katuyoan ug pagkaputli, ang kamaya ug kalipay, ug ang padayon nga pagkakabig ug proteksyon nga gikan sa “pagtugyan sa [atong] mga kasingkasing ngadto sa Dios”4 ug “[pagdawat] sa iyang hitsura diha sa [atong] mga panagway”5 dili makuha pinaagi lang sa paghimo ug pagmarka sa tanang espiritwal nga mga butang nga angay natong buhaton. Hinoon, ang gahum sa ebanghelyo sa Manluluwas sa pag-usab ug pagpanalangin kanato nagagikan sa pag-ila ug paggamit sa pagkakonektado sa doktrina, mga baruganan, ug mga buluhaton niini. Pinaagi lamang sa atong paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang, uban sa lig-on nga pagtutok Kaniya, nga ang mga kamatuoran sa ebanghelyo magtambayayong sa pagtugot kanato nga mahimong unsay gitinguha sa Dios nga kita mamahimo6 ug maisugong molahutay hangtud sa katapusan.7

Pagkat-on ug Pagkonektar sa mga Kamatuoran sa Ebanghelyo

Ang ebanghelyo ni Jesukristo usa ka talagsaong hablon sa kamatuoran nga “nausa”8 ug gilala og dungan. Samtang magkat-on kita ug mokonektar sa gipadayag nga mga kamatuoran sa ebanghelyo, mapanalanginan kitang modawat og bililhong panglantaw ug dugang nga espiritwal nga kapasidad pinaagi sa mga mata nga makakita sa impluwensya sa Ginoo sa atong kinabuhi ug mga dalunggan nga makadungog sa Iyang tingog.9 Ug ang baruganan sa paghiusa—gani diha Kaniya—makatabang kanato sa pag-usab sa tradisyonal nga mga checklist ngadto sa nahiusa, natingub, ug hingpit nga kinatibuk-an. Mohatag ko og ehemplo sa doktrina ug sa Simbahan sa unsay akong gisugyot.

Ehemplo 1. Ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo maoy usa sa labing maayong pagpasabut sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang: “Kami nagtuo nga ang unang mga baruganan ug mga ordinansa sa Ebanghelyo mao ang: una, Hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo; ikaduha, Paghinulsol; ikatulo, Bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala; ikaupat, Pagpandong sa mga kamot alang sa mga gasa sa Espiritu Santo.”10

Faith Icon

Ang tinuod nga pagtuo nakatutok diha ug nganha ni Ginoong Jesukristo—diha Kaniya isip ang balaan ug Bugtong nga Anak sa Amahan ug nganha Kaniya ug sa matubsanong misyon nga Iyang gituman. “Kay siya nakatuman sa tibuok katuyoan sa balaod, ug siya nag-angkon sa tanan niadto nga adunay hugot nga pagtuo diha kaniya; ug sila kinsa adunay hugot nga pagtuo diha kaniya mounong ngadto sa matag maayo nga butang; busa siya naglaban sa kaayohan sa mga katawhan.”11 Ang pagpakita og pagtuo diha ni Kristo mao ang pagsalig Kaniya isip atong Manluluwas, diha sa Iyang ngalan, ug sa Iyang mga saad.

Repentance Icon

Ang una ug natural nga sangputanan sa pagsalig sa Manluluwas mao ang paghinulsol ug pagpalayo sa dautan. Samtang mopakita kita og pagtuo diha ug nganha sa Ginoo, natural kitang mopadulong, moduol, ug mosalig Kaniya. Sa ingon, ang paghinulsol mao ang pagsalig ug pag-agad diha sa Manunubos nga mobuhat alang kanato sa unsay dili nato mabuhat sa atong kaugalingon. Ang matag usa kanato kinahanglang “[mosalig] sa hingpit diha sa mga maayo nga buhat kaniya kinsa gamhanan sa pagluwas”12 tungod kay “pinaagi sa mga maayo nga buhat, kalooy, ug grasya sa Balaang Mesiyas”13 lamang nga kita mahimong bag-ong mga binuhat diha kang Kristo14 ug sa katapusan mobalik ug mopuyo diha sa presensya sa Dios.

Baptism Icon

Ang ordinansa sa bunyag pinaagi sa pagpaunlod alang sa kapasayloan sa mga sala nagkinahanglan kanato nga mosalig Kaniya, mag-agad diha Kaniya, ug mosunod Kaniya. Miproklamar si Nephi, “Ako nasayud nga kon kamo mosunod sa Anak, uban ang hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, sa walay pagpakaaron-ingnon ug walay pagpanglimbong sa atubangan sa Dios, apan uban sa tinuod nga katuyoan, maghinulsol sa inyong mga sala, magsaksi ngadto sa Amahan nga kamo andam sa pagdala diha kaninyo sa ngalan ni Kristo, pinaagi sa bunyag—oo, pinaagi sa pagsunod sa inyong Ginoo ug sa inyong Manluluwas ngadto sa tubig, sumala sa iyang pulong, tan-awa, unya kamo makadawat sa Espiritu Santo; oo, unya mosunod ang bunyag sa kalayo ug sa Espiritu Santo.”15

Confirmation Icon

Ang ordinansa sa pagpandong sa mga kamot alang sa gasa sa Espiritu Santo nagkinahanglan kanato nga mosalig Kaniya, mag-agad diha Kaniya, mosunod Kaniya, ug mopadayon sa unahan diha Kaniya uban sa tabang sa Iyang Balaang Espiritu. Sama sa gideklarar ni Nephi, “Ug karon … ako nasayud pinaagi niini nga gawas kon ang usa ka tawo molahutay hangtud sa katapusan, sa pagsunod sa panig-ingnan sa Anak sa buhi nga Dios, siya dili maluwas.”16

Rope

Ang ikaupat nga artikulo sa hugot nga pagtuo wala lamang moila sa mahinungdanong mga baruganan ug mga ordinansa sa gipahiuli nga ebanghelyo. Hinoon, kining dinasig nga pamahayag sa gituohan mihiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang: pagsalig diha ug nganha Kaniya, pag-agad diha Kaniya, pagsunod Kaniya, ug pagpadayon sa unahan uban Kaniya—gani diha Kaniya.

Ehemplo 2. Karon gusto nakong ihulagway kon sa unsang paagi ang tanang mga programa ug inisyatibo sa Simbahan gihiusa diha kang Kristo. Daghang dugang nga mga paghulagway ang mahimog gipakita; mogamit ko og pipila lang ka pinili.

Gathering Icon

Niadtong 1978, si Presidente Spencer W. Kimball mitudlo sa mga miyembro sa Simbahan sa pagpalig-on sa Zion sa tibuok kalibutan. Mitambag siya sa mga Santos nga magpabilin sa ilang yutang natawhan ug moestablisar og lig-ong mga stake pinaagi sa pagpundok sa pamilya sa Dios ug sa pagtudlo kanila sa mga pamaagi sa Ginoo. Gipasabut pa niya nga dugang nga mga templo ang tukuron ug misaad og mga panalangin sa mga Santos bisan asa sila nagpuyo sa kalibutan.17

Church Icon
Family Icon

Samtang misaka ang gidaghanon sa mga stake, ang panginahanglan nagkakusog alang sa mga panimalay sa mga miyembro nga “mahimong [mga dapit] diin ang mga sakop sa pamilya [ganahan] nga maanaa, diin [makahimo] sila sa pagpalambo sa ilang mga kinabuhi ug makakaplag og gugma sa usag usa, suporta, pagdayeg, ug pag-awhag.”18 Agig sangputanan, niadtong 1980, ang mga miting sa Dominggo gihiusa ngadto sa tulo ka oras nga hut-ong aron “mahatagan pag-usab og gibug-aton ang personal ug pamilya nga responsibilidad sa pagkat-on, pagsunod, ug pagtudlo sa ebanghelyo.”19 Kini nga paghatag og gibug-aton sa pamilya ug panimalay gimatud-an pag-usab diha sa “Ang Pamilya: Usa Ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan,” nga gipaila ni Presidente Gordon B. Hinckley niadtong 1995.20

Temple Icon

Niadtong Abril 1998, gipahibalo ni Presidente Hinckley ang pagtukod sa daghan pang mas gagmay nga mga templo, sa ingon gidala ang sagradong mga ordinansa sa balay sa Ginoo ngadto sa mga indibidwal ug mga pamilya nga Santos sa Ulahing mga Adlaw sa tibuok kalibutan.21 Ug kining gipauswag nga mga oportunidad sa espiritwal nga pagtubo ug paglambo gihimong mas epektibo pinaagi sa konektado nga pag-uswag sa temporal nga self-reliance pinaagi sa pagpaila sa Perpetual Education Fund niadtong 2001.22

Caring Icon

Panahon sa iyang administrasyon, si Presidente Thomas S. Monson balik-balik nga miawhag sa mga Santos “sa pagluwas” ug mihatag og gibug-aton sa pag-atiman sa mga kabus ug timawa isip usa sa balaanong gitudlo nga mga responsibilidad sa Simbahan. Mipadayon sa paghatag og gibug-aton sa temporal nga pagpangandam, ang inisyatibo sa Self-Reliance Services giimplementar niadtong 2012.

Sacrament  Icon

Sulod sa pipila ka tuig, ang mahinungdanong mga baruganan mahitungod sa paghimo sa adlaw nga Igpapahulay nga kahimut-an diha sa panimalay ug sa simbahan gipasabut og maayo ug gisuportahan,23 sa ingon nag-andam kanato sa kausaban sa iskedyul sa miting sa Dominggo nga gipahibalo niining sesyon sa kinatibuk-ang komperensya.

Priesthood Icon

Ug unom ka bulan ang milabay, ang mga korum sa Melchizedek Priesthood gilig-on ug mas epektibong gipahiangay sa mga auxiliary aron makab-ot ang mas taas ug mas balaan nga paagi sa pagpangalagad.

Rope

Nagtuo ko nga ang pagkasunod ug tayming niini nga mga aksyon sulod sa daghang dekada makatabang kanato nga makakita og usa ka hiniusa ug komprehensibo nga buhat ug dili lamang nagsunod nga independente ug managlahi nga mga inisyatibo. “Ang Dios mipadayag og sumbanan sa espirituhanong kalamboan sa mga indibidwal ug mga pamilya pinaagi sa mga ordinansa, pagtudlo, mga programa, ug mga kalihokan nga nakasentro sa panimalay ug gisuportahan sa Simbahan. Ang mga organisasyon ug mga programa sa Simbahan anaa aron sa pagpanalangin sa mga indibidwal ug mga pamilya ug dili aron maanaa lang kini.”24

Mag-ampo ko nga makaamgo kita sa buhat sa Ginoo isip usa ka mahinungdanong tibuok kalibutan nga buhat nga nahimong mas nakasentro sa panimalay ug gisuportahan sa Simbahan. Ako nasayud ug mopamatuod nga ang Ginoo mipadayag ug “mopadayag pa og daghan nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa Gingharian sa Dios.”25

Saad ug Pagpamatuod

Akong gisugdan ang akong mensahe pinaagi sa pagpaklaro sa kalig-on nga namugna samtang ang indibidwal nga mga lanot sa materyal gihiusa sa paglubid aron mahimong pisi. Sa samang paagi, mosaad ko nga ang dugang nga panglantaw, katuyoan, ug gahum mahimong klaro diha sa atong pagkat-on ug pagsunod sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo samtang maningkamot kita sa paghiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang—gani diha Kaniya.

Ang tanang mga oportunidad ug mga panalangin nga dunay mahangturong sangputanan nagagikan, nahimong posible ug adunay katuyoan tungod ni, ug molahutay pinaagi ni Ginoong Jesukristo. Sama sa gipamatuod ni Alma: “Walay lain nga paagi o mga pamaagi diin ang tawo maluwas, diha lamang ug pinaagi ni Kristo. Tan-awa, siya mao ang kinabuhi ug ang kahayag sa kalibutan.”26

Malipayon akong modeklarar sa akong saksi sa kabalaan ug buhing reyalidad sa Mahangturong Amahan ug sa Iyang Pinalanggang Anak, si Jesukristo. Diha sa atong Manluluwas makakaplag kita og kalipay. Ug diha Kaniya makakaplag kita og kasiguroan sa “kalinaw niini nga kalibutan, ug kinabuhi nga dayon diha sa kalibutan nga umaabut.”27 Niini ako mopamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.