2010–2019
Ang Pagpaluyo sa mga Opisyal sa Simbahan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pagpaluyo sa mga Opisyal sa Simbahan

Mga kaigsoonan, ako na karong ipresentar kaninyo ang mga General Authority, mga Area Seventy, ug mga General Auxiliary Presidency sa Simbahan alang sa inyong pagpaluyo nga boto.

Gisugyot nga atong paluyohan si Russell Marion Nelson isip propeta, manalagna, ug tigpadayag ug Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw; Dallin Harris Oaks isip Unang Magtatambag sa Unang Kapangulohan; ug Henry Bennion Eyring isip Ikaduhang Magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Kadtong uyon mahimong mopakita niini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan si Dallin H Oaks isip Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug si Melvin Russell Ballard isip Akting nga Presidente sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles.

Kadtong uyon, palihug ipakita kini.

Bisan kinsa nga supak mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mosunod isip mga sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Andersen, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit W. Gong, ug si Ulisses Soares.

Kadtong uyon palihug ipakita kini.

Si bisan kinsa nga mosupak mahimong mopakita sa ingon.

Gisugyot nga atong paluyohan ang mga magtatambag sa Unang Kapangulohan ug ang Napulog Duha ka mga Apostoles isip mga propeta, manalagna, ug mga tigpadayag.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Gisugyot nga atong paluyohan si Brook P. Hales, kinsa natawag sa pagserbisyo isip usa ka General Authority Seventy.

Kadtong uyon palihug ipakita kini.

Kadtong supak, kon aduna, mahimong mopakita niini.

Gisugyot nga atong i-release inubanan sa pagpasalamat sa ilang mahalaron nga pagserbisyo sila si Elder Mervyn B. Arnold, Craig A. Cardon, Larry J. Echo Hawk, C. Scott Grow, Allan F. Packer, Gregory A. Schwitzer, ug Claudio D. Zivic isip mga General Authority Seventy ug ihatag kanila ang pagka-emeritus.

Kadtong buot nga moapil kanamo sa pagpasalamat niining mga Kaigsoonan sa ilang dalayegon kaayo nga serbisyo, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong i-release ang mosunod isip Area Seventies: B. Sergio Antunes, Alan C. Batt, R. Randall Bluth, Hans T. Boom, Fernando E. Calderón, H. Marcelo Cardus, Paul R. Coward, Marion B. De Antuñano, Robert A. Dryden, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erekson, Mervyn C. Giddey, João Roberto Grahl, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Steven O. Laing, Axel H. Leimer, Tasara Makasi, Alvin F. Meredith III, Adonay S. Obando, Katsuyuki Otahara, Fred A. Parker, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Netzahualcoyotl Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Spackman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thomson, George J. Tobias, Jacques A. Van Reenen, Raul Edgardo A. Vicencio, Keith P. Walker, ug Daniel Yirenya-Tawiah.

Kadtong kinsa moapil kanamo sa pagpadayag og pasalamat sa ilang maayo kaayo nga pagserbisyo, palihug ipakita kini.

Gisugyot nga atong paluyohan ang ubang mga General Authority, mga Area Seventy, ug mga General Auxiliary Presidency ingon nga naglangkob karon.

Ang tanang uyon, palihug ipakita kini.

Ang dili uyon, kon aduna, sa samang paagi.

Gidapit namo kadtong misupak sa bisan hain sa gisugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa stake.

Mga kaigsoonan, mapasalamaton kami sa inyong padayon nga hugot nga pagtuo ug mga pag-ampo alang sa mga lider sa Simbahan.