2010–2019
Nagpahimutang sa Tukuranan sa usa ka Mahinungdanon nga Buhat
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Nagpahimutang sa Tukuranan sa usa ka Mahinungdanon nga Buhat

Ang mga leksyon nga gitudlo pinaagi sa mga tradisyon nga atong giestablisar sa atong mga panimalay, bisan gagmay ug yano, nag-anam ka importante sa kalibutan karon.

Isip mga ginikanan sa Zion, aduna kitay sagradong katungdanan sa pagtabang sa atong mga anak nga makaangkon og kusog nga tinguha ug pasalig sa kalipay, kahayag, ug mga kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo. Samtang magpadako sa atong mga anak, moestablisar kita og mga tradisyon sulod sa atong panimalay ug mohimo kita og mga sumbanan sa komunikasyon ug kinaiya diha sa atong mga relasyon sa pamilya. Sa pagbuhat niini, ang mga tradisyon nga atong giestablisar kinahanglang mosilsil og lig-on, dili mapalingpaling nga mga kinaiya sa kamaayo diha sa atong mga anak nga mohatag kanila og kalig-on sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi.

Sulod sa daghang katuigan ang among pamilya nalingaw sa tinuig nga tradisyon nga magkamping ibabaw sa Kabukiran sa Uintah sa amihanang silangang Utah. Mobiyahe kami og 20 ka milya (32 km) agi sa batoon nga dalan aron moabut sa matahum nga berde nga walog, nga dunay tag-as kaayo nga mga pangpang sa kilid ug miagi niini ang suba nga puno sa bugnaw, tin-aw nga tubig. Matag tuig, nanghinaut nga matudlo og balik ang bili sa doktrina sa ebanghelyo ug mga binuhatan sulod sa kasingkasing sa among mga anak ug among mga apo, si Susan ug ako mohangyo sa matag usa sa among unom ka anak ug sa ilang mga pamilya sa pag-andam og mubo nga mensahe kalabut sa usa ka hilisgutan nga gibati nila nga importanting elemento sa pundasyon sa panimalay nga nakasentro kang Kristo. Magpundok dayon kami sa hilit nga dapit alang sa debosyonal sa pamilya, ug ang matag usa mopresentar sa ilang mensahe.

Rocks

Niining tuiga ang among mga apo misulat sa hilisgutan sa ilang mensahe diha sa mga bato ug dayon, sa tinagsa, milubong niini tupad sa usag usa, nga nagrepresentar sa siguradong tukuranan diin maestablisar ang usa ka malipayon nga kinabuhi. Nalakip diha sa ilang unom ka mga mensahe mao ang dili mausab, mahangturong kamatuoran nga si Jesukristo mao ang bato sa pamag-ang niana nga pundasyon.

Sa mga pulong ni Isaias, “Busa mao kini ang giingon sa Ginoong Dios, Ania karon, gibutang ko didto sa Sion alang sa usa ka patukoranan ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato-sa-pamag-ang sa patukoranan nga malig-on.”1 Si Jesukristo mao kanang bililhong bato sa pamag-ang sa pundasyon sa Zion. Siya kadtong mipadayag ngadto ni Propeta Joseph Smith: “Busa, ayaw pagluya diha sa maayo nga buhat, kay kamo nagpahimutang sa tukuranan sa usa ka mahinungdanon nga buhat. Ug gikan sa gagmay nga mga butang magagikan ang mga dagko.”2

Ang mga leksyon nga gitudlo pinaagi sa mga tradisyon nga atong giestablisar sa atong mga panimalay, bisan gagmay ug yano, nag-anam ka importante sa kalibutan karon. Unsa man ang gagmay ug yano nga mga butang nga, kon maestablisar, mopahigayon og mahinungdanong buhat sa kinabuhi sa atong mga anak?

Si Presidente Russell M. Nelson bag-o lang nga namulong sa usa ka dako nga kongregasyon duol sa Toronto, Canada, ug sa emosyonal nga paagi mipahinumdom sa mga ginikanan sa atong sagradong mga responsibilidad sa pagtudlo sa atong mga anak. Lakip sa importanting mga responsibilidad nga giila, si Presidente Nelson mihatag og gibug-aton sa atong mga katungdanan isip mga ginikanan sa pagtudlo sa atong mga anak nga makasabut nganong moambit kita sa sakrament, ang kamahinungdanon nga matawo diha sa pakigsaad, ug ang kaimportante sa pagpangandam ug pagdawat og patriyarkal nga panalangin, ug miawhag siya sa mga ginikanan nga pangulohan ang dungan nga pagbasa sa mga kasulatan isip pamilya.3 Pinaagi niini nga mga paningkamot, ang atong minahal nga propeta miawhag kanato sa paghimo sa atong mga panimalay nga “mga santuwaryo sa hugot nga pagtuo.”4

Sa Basahon ni Mormon, girekord ni Enos ang dakong pasalamat nga iyang gibati sa ehemplo sa iyang amahan, kinsa “mitudlo [kaniya] sa iyang pinulongan, ug usab diha sa pagmatuto ug sa pagpahimatngon sa Ginoo.” Uban sa grabeng emosyon, nakatuaw si Enos, “Ug bulahan ang ngalan sa akong Dios tungod niini.”5

Akong gimahal ang gagmay ug yano nga mga tradisyon nga among gisunod sa among panimalay sulod sa 35 ka tuig sa among kaminyoon. Daghan sa among tradisyon gagmay apan makahuluganon. Sama pananglit:

  • Sa mga gabii nga wala ko sa balay, nakahibalo na ko nga ubos sa direksyon ni Susan, ang among kinamagulangang anak nga lalaki moangkon sa responsibilidad nga mangulo sa pamilya sa pagtuon sa kasulatan ug sa pag-ampo sa pamilya.6

  • Laing tradisyon––dili gayud kami mobiya sa among panimalay o motapos sa among pag-istoryahanay sa telepono nga dili mosulti og, “Gihigugma ko ikaw.”

  • Ang among kinabuhi napanalanginan pinaagi sa regular nga paggahin og panahon nga matagamtam ang personal nga mga interbyu uban sa matag usa sa among mga anak. Atol sa usa ka interbyu nangutana ko sa among anak kalabut sa iyang mga tinguha ug pagpangandam nga moserbisyo og misyon. Human sa pipila ka diskusyon, dihay mahunahunaong panahon sa kahilum; dayon mipaduol siya ug mahunahunaong mipahayag, “Pa, nahinumdom ka sa dihang gamay pa ko ug gisugdan nato sa pagpahigayon og mga interbyu sa amahan?” Miingon ko, “Oo.” “Nan,” miingon siya, “misaad ko nimo kaniadto nga moserbisyo ko og misyon, ug ikaw ug si Mama misaad nako nga moserbisyo mo og misyon kon matigulang na mo.” Dayon dihay laing mubo nga paghunong. “Duna ba kamoy problema nga makapugong ninyo sa pagserbisyo—tungod kay tingali makatabang ko?”

Ang makanunayon, maayong mga tradisyon sa pamilya nga naglakip sa pag-ampo, pagbasa sa kasulatan, family home evening, ug pagtambong sa mga miting sa Simbahan, bisan og daw gagmay ug yano, makamugna og kultura sa gugma, pagtahud, panaghiusa, ug seguridad. Diha sa espiritu nga nag-uban niini nga mga paningkamot, ang atong mga anak mapanalipdan gikan sa nagdilaab nga mga pana sa kaaway nga usa ka dakong bahin sa kalibutanong kultura sa atong panahon.

Gipahinumduman kita sa maalamong tambag ni Helaman ngadto sa iyang mga anak: “Hinumdumi nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos kinsa mao si Kristo, ang Anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan; nga sa panahon nga ang yawa mopadala sa iyang mapintas nga mga hangin, oo, ang iyang mga panâ diha sa alimpulos, oo, sa diha nga ang tanan niya nga ulan nga yelo ug ang iyang mapintas nga unos mohampak diha kaninyo, kini walay gahum ibabaw kaninyo sa pagbitad kaninyo ngadto sa bung-aw sa pagkauyamot ug walay katapusan nga pagkaalaot, tungod sa lig-on nga sukaranan diin kamo natukod nga mao ang tinuod nga tukuranan, usa ka tukuranan diin kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan.”7

Mga katuigan ang milabay, samtang nagserbisyo ko isip batan-ong bishop, usa ka edaran nga lalaki mihangyo nga makigkita kanako. Gihulagway niya ang iyang pagbiya sa Simbahan ug sa matarung nga mga tradisyon sa iyang mga ginikanan sa dihang batan-on pa siya. Detalyado niyang gihulagway ang kasakit nga iyang nasinati sa iyang kinabuhi samtang kawang nga nangita og mahangturong kalipay taliwala sa temporaryong kalipay nga gitanyag sa kalibutan. Karon, sa ulahing katuigan sa iyang kinabuhi, iyang nasinati ang malumo, kanunay nga naghunghong nga mga pag-aghat sa Espiritu sa Dios nga naggiya kaniya pabalik sa mga leksyon, binuhatan, mga pagbati, ug espiritwal nga kasiguroan sa iyang kabatan-on. Mipahayag siya og pasalamat alang sa mga tradisyon sa iyang mga ginikanan, ug sa moderno nga mga pulong, iyang gipalanog ang pamahayag ni Enos: “Bulahan ang ngalan sa akong Dios tungod niini.”

Sa akong kasinatian, ang pagbalik ngadto sa ebanghelyo niining pinanggang tawo susama sa mga kasinatian sa kadaghanan ug kasagarang nahitabo usab sa mga anak sa Dios kinsa mibiya sa makadiyot, apan mobalik gihapon sa mga pagtulun-an ug mga binuhatan sa ilang kabatan-on. Niini nga mga higayon, atong masaksihan ang kaalam sa tigsulat sa proverbio, kinsa miawhag sa mga ginikanan, “Bansaya ang bata diha sa dalan nga iyang pagalaktan: ug bisan kon siya matigulang na, siya dili mobiya gikan niana.”8

Ang matag ginikanan mag-atubang og mga panahon sa kasagmuyo ug lain-laing mga ang-ang sa determinasyon ug kalig-on samtang nagpadako sa mga anak. Hinoon, kon ang mga ginikanan mopakita og pagtuo pinaagi sa pagtudlo sa mga anak sa matinuoron, mahigugmaong paagi ug mobuhat sa tanan nilang mahimo sa pagtabang kanila niana nga panahon, makadawat sila og mas dakong paglaum nga ang mga liso nga gitisok mogamut diha sa mga kasingkasing ug mga hunahuna sa ilang mga anak.

Nasabtan og maayo ni Moises ang sukaranang panginahanglan sa kanunay nga pagtudlo. Mitambag siya, “Igatudlo mo [kini nga mga pulong] sa dakong kakugi sa imong mga anak, ug magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay, ug sa magalakaw ikaw sa dalan, ug sa imong paghigda, ug sa imong pagbangon.”9

Moluhod kita tupad sa atong mga anak panahon sa pag-ampo sa pamilya, moamuma kita kanila pinaagi sa atong mga paningkamot sa paghimo og makahuluganong pagbasa sa pamilya sa kasulatan, mapailubon, mapinanggaon kitang moatiman kanila samtang moapil kita sa family home evening, ug maghunahuna kita kanila samtang mag-ampo ngadto sa langit. O, nangandoy kitag maayo nga ang mga liso nga atong gipugas mogamut diha sa mga kasingkasing ug mga hunahuna sa atong mga anak.

Nagtuo ko nga dili kaayo importanting mabalaka kon ang atong mga anak “nakakuha” ba sa atong gipangtudlo, sama sa pagpaningkamot nga mobasa sa kasulatan o mag-family home evening o motambong sa Mutual ug ubang mga miting sa Simbahan. Dili kaayo importante nga mabalaka kon niadto nga mga higayon nakasabut ba sila sa kaimportante niadto nga mga kalihokan ug mas importante nga mabalaka kon kita, isip mga ginikanan, mipakita ba og igong pagtuo nga mosunod sa tambag sa Ginoo nga makugihong mosunod, motudlo, moawhag, ug mopahimutang og mga ekspektasyon nga gidasig sa ebanghelyo ni Jesukristo. Paningkamot kini nga gidasig sa atong pagtuo––atong pagtuo nga usa ka adlaw ang mga liso nga gitisok diha sa ilang kabatan-on mogamot ug mosugod sa paggitib ug pagtubo.

Ang mga butang nga atong gihisgutan, mga butang nga atong gisangyaw ug gitudlo motino sa mga butang nga mahitabo taliwala kanato. Samtang moestablisar kita og nindot nga mga tradisyon nga nagtudlo sa doktrina ni Kristo, ang Espiritu Santo mopamatuod sa katinuod sa atong mensahe ug mopalambo sa mga liso sa ebanghelyo nga gitanom diha sa mga kasingkasing sa atong mga anak pinaagi sa atong mga paningkamot niana nga panahon. Mopamatuod ko sa pangalan ni Jesukristo, amen.