2010–2019
Ihangad ang Imong Ulo ug Pagmaya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ihangad ang Imong Ulo ug Pagmaya

Samtang makasinati kita og lisud nga mga butang sa pamaagi sa Ginoo, atong mahangad ang atong ulo ug magmaya.

Niadtong 1981, ang akong papa, duha ka suod nga higala, ug ako nanuroy didto sa Alaska. Miabut mi sa usa ka layo nga lanaw ug nangatkat og nindot nga tungason nga dapit. Aron makuhaan ang gibug-aton nga personal namong pas-anon, gisulod namo og mga karton ang among mga suplay, giputos kini og foam, gibutangan og dagkong kinoloran nga banderita, ug gilabay kini agi sa bintana sa among gamay nga eroplano ngadto sa among tuyo nga destinasyon.

Sa pag-abut, among gipangita og maayo, pero sa among kasagmuyo, wala namo makit-i ang mga karton. Sa katapusan nakit-an namo ang usa. Naglangkob kini og gamayng gas stove, trapal, pipila ka kendi, ug duha ka pakete sa Hamburger Helper—pero walay hamburger. Wala mi paagi nga makakontak sa gawas, ug ang nakaiskedyul nga kuhaon mi usa pa ka semana human niana.

Nakakat-on ko og duha ka bililhong leksyon gikan niining kasinatian: Una, ayaw ilabay sa bintana ang inyong pagkaon. Ikaduha, usahay kinahanglan kitang makasinati og lisud nga mga butang.

Kasagaran, ang una natong reaksyon sa lisud nga mga butang mao ang “Nganong ako man?” Ang pagpangutana og ngano, hinoon, dili gayud makatangtang sa lisud nga butang. Gikinahanglan sa Ginoo nga mabuntog nato ang mga hagit, ug Iyang gipasabut “nga kining tanan nga mga butang makahatag [kanato] og kasinatian, ug alang sa [atong] kaayohan.”1

Usahay hangyuon kita sa Ginoo sa pagbuhat og lisud nga butang, ug usahay ang atong mga hagit namugna tungod sa paggamit sa atong kaugalingong kabubut-on o sa uban. Nasinati ni Nephi kining duha ka sitwasyon. Sa dihang gidapit ni Lehi ang iyang mga anak nga mobalik aron kuhaon ang mga palid gikan ni Laban, miingon siya, ““Tan-awa ang imong igsoon nga mga lalaki nagbagulbol, nag-ingon nga kini usa ka malisud nga butang nga ako mipabuhat kanila; apan tan-awa ako wala magsugo niini ngadto kanila, apan kini sugo sa Ginoo.”2 Sa laing okasyon, ang mga igsoon ni Nephi migamit sa ilang kabubut-on sa paglimitar sa iyaha: “Sila midapat sa ilang mga kamot kanako, kay tan-awa, sila nasuko sa hilabihan, ug migapos kanako sa pisi, kay sila nagtinguha sa paghunos sa akong kinabuhi.”3

Si Joseph Smith nagsagubang og lisud nga butang sa Liberty Jail. Walay makitang kahupayan ug desperado na, si Joseph mituaw, ““O Dios, hain ba ikaw?”4 Walay duda pipila kanato ang mibati og susama sa gibati ni Joseph.

Ang tanan makasinati og lisud nga mga butang: kamatayon sa usa ka minahal sa kinabuhi, diborsyo, badlungon nga anak, sakit, mga pagsulay sa pagtuo, nawad-an og trabaho, o bisan unsa nga kalisud.

Nausab gyud ko sa dihang nakadungog niining mga pulong ni Elder Neal A. Maxwell sa Korum sa Napulog Duha, nga gipamulong panahon sa iyang panglimbasug sa leukemia. Miingon siya, “Namalandong ko og maayo ug kining 13 ka pulong sa panudlo ug pasalig misantup sa akong hunahuna: ‘Gihatagan ka nako og leukemia aron tinuod nimo nga matudloan ang akong katawhan.’” Mipadayon siya sa pagpahayag kon sa unsang paagi nga kining kasinatian nakapanalangin kaniya og “panglantaw mahitungod sa mahinungdanong mga kamatuoran sa kahangturan. … Kining panabut bahin sa kahangturan makatabang kanato sa pagpadayon sa pag-uswag, nga mahimong lisud kaayo.”5

Aron matabangan kita sa pagpadayon ug paglampus batok sa atong lisud nga mga adlaw uban nianang panabut bahin sa kahangturan, mosugyot ko og duha ka butang. Kinahanglan gayud kita nga makasinati og lisud nga mga butang, una, pinaagi sa pagpasaylo sa uban ug, ikaduha, pinaagi sa pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Langitnong Amahan.

Ang pagpasaylo niadtong maoy hinungdan sa atong lisud nga butang ug ang pagpakig-uli sa “[atong] kaugalingon ngadto sa kabubut-on sa Dios”6 mahimong lisud. Pinakasakit kon ang hinungdan sa lisud nga butang usa ka sakop sa pamilya, suod nga higala, o bisan ang atong kaugalingon.

Isip batan-ong bishop, nakakat-on ko bahin sa pagpasaylo sa dihang ang akong stake president, si Bruce M. Cook, mipaambit sa mosunod nga istorya. Siya mipasabut:

“Panahon sa ulahing bahin sa mga 1970, pipila ka kauban ug ako nagtukod og negosyo. Bisan kon wala kami gihimong ilegal, ang pipila ka sayop nga desisyon, inubanan sa mahagitong panahon sa ekonomiya, miresulta sa among pagkapakyas.

“Ang ubang mga namuhunan mipasaka og kaso aron mabalik ang nawala kanila. Nahitabo nga ang ilang abogado usa ka counselor sa bishopric sa akong pamilya. Lisud kaayo ang pagpaluyo sa tawo nga daw nagtinguha sa pagdaut kanako. Dunay naumol nako nga tinuod nga kaligutgot ngadto kaniya ug gikonsiderar siya nga akong kaaway. Human sa lima ka tuig nga legal nga pakigbatok, nawala kanamo ang tanan namong gipanag-iya, lakip na ang among panimalay.

“Niadtong 2002, ang akong asawa ug ako nahibalo nga ang stake presidency diin ko nagserbisyo isip counselor organisahon pag-usab. Samtang nagbiyahe mi sa usa ka mubo nga bakasyon sa wala pa ang pag-release, gipangutana ko niya kinsay akong pilion isip akong mga counselor kon tawagon ko isip bag-ong stake president. Dili ko gustong hisgutan ang mahitungod niini, pero namugos siya. Sa katapusan, usa ka ngalan ang misantup sa akong hunahuna. Gihisgutan dayon niya ang ngalan sa abogado nga among gikonsiderar nga mao ang sentro sa among kalisdanan 20 ka tuig ang milabay. Samtang nagsulti siya, ang Espiritu mipamatuod nga siya ang laing counselor. Makapasaylo ba ko sa tawo?

“Sa dihang gipadangat ni Elder David E. Sorensen ngari nako ang tawag nga moserbisyo isip stake president, gihatagan ko niya og usa ka oras sa pagpili og mga counselor. Pinaagi sa mga luha, akong gipasabut nga gihatag na sa Ginoo kana nga pagpadayag. Samtang gisulti nako ang ngalan sa tawo nga akong gikonsiderar nga akong kaaway, ang kasuko, kaligutgot, ug kasilag nga akong gihambin nawala. Nianang gutloa, akong nakat-unan ang kalinaw nga moabut tungod sa pagpasaylo pinaagi sa Pag-ula ni Kristo.”

Sa laing mga pulong, ang akong stake president “sa walay lipud-lipod mipasaylo” kaniya, sama kang Nephi sa karaan.7 Nakaila ko kang Presidente Cook ug sa iyang counselor isip duha ka matarung nga mga lider sa priesthood kinsa nahigugma sa usag usa. Determinado kong mahisama kanila.

Mga katuigan kaniadto, panahon sa among kalisud didto sa Alaska, dali nakong nakat-unan nga ang pagbasol sa among kahimtang ngadto sa uban—ang piloto nga milabay sa pagkaon dihang nagkangitngit na—dili usa ka solusyon. Hinoon, samtang among nasinati ang pisikal nga kaluya, kakulang sa pagkaon, sakit, ug pagkatulog diha sa yuta atol sa dakong unos nga trapal ra ang mipandong namo, akong nakat-unan nga “sa Dios walay butang nga dili mahimo.”8

Mga batan-on, ang Dios nagkinahanglan og lisud nga mga butang diha kaninyo. Usa ka 14 anyos nga batan-ong babaye ang miapil sa basketball. Damgo niya nga magdula og high school basketball sama sa iyang magulang nga babaye. Nahibaloan dayon niya nga ang iyang mga ginikanan gitawag nga mangulo sa usa ka misyon sa Guatemala.

Sa pag-abut, iyang nadiskubrihan nga duha sa iyang mga klase kay Spanish, usa ka pinulongan nga wala pa niya malitok. Walay bisan usa ka sports team sa mga babaye sa iyang eskwelahan. Nagpuyo siya sa ika-14 nga andana sa usa ka gambalay [building] nga grabe og seguridad. Sa pagdugang niining tanan, dili siya makagawas nga mag-inusara tungod sa mga rason kalabut sa seguridad.

Ang iyang mga ginikanan naminaw sa iyang hilak hangtud makatulog kada gabii sulod sa mga bulan. Nakapasakit kini sa ilang mga kasingkasing! Sa katapusan nakahukom sila nga papaulion siya sa ila ngadto sa iyang apohang babaye aron mag-high school.

Sa dihang misulod ang akong asawa sa kwarto sa among anak aron sultihan siya sa among desisyon, nakita niya ang among anak nga nagluhod sa pag-ampo nga abli ang Basahon ni Mormon diha sa higdaanan. Ang Espiritu mihunghong sa akong asawa, “OK ra siya,” ug ang akong asawa hilum nga mibiya sa kwarto.

Wala na gyud mi makadungog niya og usab nga mihilak hangtud makatulog. Uban sa determinasyon ug sa tabang sa Ginoo, iyang giatubang kadtong tulo ka tuig nga maisugon.

Atol sa pagtapos sa among misyon, akong gipangutana ang among anak kon moserbisyo ba siya og full-time nga misyon. Ang iyang tubag mao ang “Dili, Pa, nakaserbisyo na ko.”

Ok ra ko niana! Pero mga unom ka bulan human niana, ang Espiritu mipukaw kanako sa gabii uban niini nga hunahuna: “Akong gitawag ang imong anak nga moserbisyo og misyon.”

Ang akong reaksyon mao ang “Langitnong Amahan, daghan na kaayo siyag nahatag.” Dali kong gikorihian sa Espiritu ug nakasabut nga ang iyang misyonaryo nga pagserbisyo gikinahanglan sa Ginoo.

Wala madugay akong gidala og paniudto ang akong anak. Sa atbang sa lamesa, miingon ko, “Ganzie, kahibalo ka ba nganong nia kita dinhi?”

Miingon siya, “Oo, Pa. Nasayud ka nga kinahanglan kong moserbisyo og misyon. Dili ko gusto nga moadto, pero moadto ko.”

Tungod kay gihatag niya ang iyang kabubut-on ngadto sa Langitnong Amahan, siya miserbisyo Kaniya sa tibuok niyang kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog. Iyang gitudloan ang iyang amahan kon unsaon pagbuhat og lisud nga butang.

Sa tibuok kalibutan nga debosyonal ni Presidente Russell M. Nelson alang sa kabatan-onan, mihangyo siya og pipila ka lisud nga mga butang sa kabatan-onan. Si Presidente Nelson miingon: “Ang akong ikalima nga pagdapit mao nga magpalahi kamo; pagpalahi sa kalibutan. … Ang Ginoo nagkinahanglan ninyo nga makita, madungog, molihok, ug magsinina nga sama sa usa ka tinuod nga disipulo ni Jesukristo.”9 Mahimong lisud kana nga butang, pero nasayud ko nga inyo kining mabuhat—uban sa hingpit nga kalipay.

Hinumdumi nga “ang mga tawo naingon, nga unta sila makabaton og hingpit nga kalipay.”10 Sa tanan nga nasinati ni Lehi, nakakita gihapon siya og hingpit nga kalipay. Kahinumdom ba mo sa dihang si Alma “ingon nga nabug-atan sa kasubo”11 tungod sa katawhan sa Ammonihah? Giingnan siya sa anghel, “Bulahan ikaw, Alma; busa, ihangad ang imong ulo ug pagmaya, … kay ikaw matinud-anon sa paghupot sa mga sugo sa Dios.”12 Nakakat-on si Alma og mahinungdanong kamatuoran: mahimo kitang magmaya kanunay kon nagsunod kita sa mga sugo. Hinumdumi nga panahon sa mga gubat ug mga hagit nga nasinati ni Kapitan Moroni, “wala pay labaw nga malipayon nga panahon taliwala sa mga katawhan ni Nephi.”13 Kita makahimo ug kinahanglang mangita og hingpit nga kalipay kon makasinati kita og lisud nga mga butang.

Nakasinati ang Manluluwas og lisud nga mga butang: “Ang kalibutan … mohukom kaniya nga usa ka butang nga walay bili; busa sila mohampak kaniya, ug siya mag-antus niini; ug sila mobunal kaniya ug siya mag-antus niini. Oo, sila moluwa kaniya, ug siya mag-antus niini, tungod sa iyang mahigugmaon nga pagbati ug sa iyang pagkamainantuson ngadto sa mga katawhan.”14

Tungod nianang mahigugmaon nga pagbati, giantus ni Jesukristo ang Pag-ula. Isip resulta, miingon Siya sa matag usa kanato, “Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan: apan sumalig kamo; gidaug ko na ang kalibutan.”15 Tungod ni Kristo, mabuntog usab nato ang kalibutan.

Samtang makasinati kita og lisud nga mga butang sa pamaagi sa Ginoo, atong mahangad ang atong ulo ug magmaya. Niining sagradong oportunidad nga mopamatuod sa kalibutan, ako mamahayag nga ang atong Manluluwas buhi ug naggiya sa Iyang Simbahan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.