2010–2019
Ang Atong Campfire sa Hugot nga Pagtuo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Atong Campfire sa Hugot nga Pagtuo

Alang niadtong kinsa nangita, tuguti, ug paningkamuti nga makab-ot kini, ang sinugdanan sa hugot nga pagtuo, usahay sa hinay-hinay, moabut o mobalik.

Minahal nga mga kaigsoonan, dili ba maanindot kaayo ang padayong makadawat og pagpadayag gikan sa langit pinaagi ni Presidente Russell M. Nelson ug sa atong mga lider sa Simbahan nga nag-awhag kanato sa pagpakabuhi sa bag-o ug mas balaan nga mga pamaagi,1 sa panimalay ug sa simbahan, uban sa tibuok natong kasingkasing, hunahuna, ug kusog?

Adunay ka na bay kahigayunan nga nakabuhat og usa ka butang diin mibati ka nga dili andam o dili takus apan napanalanginan ka tungod sa pagpaningkamot?

Ako mibati. Aniay usa ka ehemplo.

Pipila ka tuig ang milabay, si Elder Richard G. Scott, usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, mabination nga midapit, “Gerrit, gusto ka bang mag-watercolor uban kanako?”

Si Elder Scott miingon nga ang pagpinta nakatabang kaniya nga makamatikud ug makamugna. Siya misulat: “Sulayi nga mahimong mamugnaon, bisan kon ang resulta dili kaayo nindot. … Ang pagkamamugnaon makapaugmad sa diwa sa pagkamapasalamaton alang sa kinabuhi ug alang sa unsay gihatag sa Ginoo kanato. … Kon ikaw maalamong mopili, dili na kini manginahanglan og taas nga panahon.”2

Si Presidente Henry B. Eyring mihulagway sa iyang artistikanhong mga hunahuna nga naawhag sa “usa ka pagbati og gugma,” lakip na “ang gugma sa Tiglalang kinsa naglaum nga ang Iyang mga anak mahimong mahisama Kaniya––magmugna ug magtukod.”3 Ang mamugnaon nga mga buhat ni Presidente Eyring naghatag og “talagsaong, espiritwal nga panglantaw sa pagpamatuod ug hugot nga pagtuo.”4

Ang mga artwork ni Presidente Boyd K. Packer naghulagway sa sukaranang mensahe sa ebanghelyo: “Ang Dios mao ang Tiglalang sa mga langit ug sa yuta ug tanan nga mga butang nga anaa niini, nga ang tibuok kinaiyahan mipamatuod nianang balaanong pagdumala sa paglalang, ug nga adunay hingpit nga panag-uyon tali sa kinaiyahan, siyensya, ug sa ebanghelyo ni Jesukristo.”5

Si Alma mipamatuod, “Ang tanan nga mga butang nagpakita nga adunay Dios.”6 Ang atong Primary nga mga bata mokanta, “Sa higayon nga akong madungog huni sa kalanggaman, o nindot nga kabulakan, … Kaanindot niining kalibutan gibuhat sa akong Amahan.”7 Ang manunulat nga si Victor Hugo mipasabut sa “milagroso nga relasyon tali sa mga linalang ug mga butang; niining dako kaayo nga kalibutan, gikan sa adlaw ngadto sa gagmayng mananap nga nagtaput sa mga tanom (aphid). … Ang matag langgam nga naglupad adunay kutay sa pagka-Dios sa ilang mga kuko. … Ang nebula usa ka puntod [anthill] sa mga bituon.”8

Ug kini magdala nato og balik sa pagdapit ni Elder Scott.

“Elder Scott,” mitubag ko, “Gusto kong mahimong mas makamatikud ug makamugna. Mahinamon kong maghunahuna sa Langitnong Amahan nga nagpinta sa baluron nga mga panganod ug sa tanang kolor sa kalangitan ug katubigan. Apan”––dinhi nagduha-duha ko––“Elder Scott,” ako miingon, “wala akoy kahanas sa pag-watercolor. Naguol ko nga basin makapahigawad nimo ang pagsulay ug pagtudlo kanako.”

Si Elder Scott mipahiyom ug nakigsabut nga magkita mi. Nianang nasabutan nga adlaw, nag-andam siya og papel, mga pintal, ug mga brush. Midrowing siya og pipila ka mga outline ug mitabang sa pagbasa sa papel alang kanako.

Campfire at Sunset

Among gigamit isip modelo ang iyang nindot nga watercolor nga giulohan og Campfire sa Pagsalop sa Adlaw. Samtang kami nagpinta, nag-istorya mi mahitungod sa hugot nga pagtuo––sa unsang paagi nga samtang among giatubang ang kahayag ug kamainiton sa usa ka campfire, wala namo gihunahuna ang kangitngit ug walay kasigurohan––sa unsang paagi nga sa usahay taas, mingaw nga mga gabii, ang atong campfire sa hugot pagtuo makahatag og paglaum ug kasigurohan. Ug ang bag-ong adlaw moabut gayud. Ang atong campfire sa hugot nga pagtuo––atong mga panumduman, mga kasinatian, ug panulundon sa hugot nga pagtuo sa kaayo sa Dios ug sa malumo nga mga kalooy sa atong kinabuhi––nakapalig-on kanato sa tibuok natong kalisdanan.

Ang akong pagpamatuod mao––alang niadtong kinsa nangita, tuguti, ug paningkamuti nga makab-ot kini––ang sinugdanan sa hugot nga pagtuo, usahay sa hinay-hinay, moabut o mobalik. Ang kahayag moabut kon kita nagtinguha ug nangita niini, kon kita mapailubon ug matinumanon sa mga sugo sa Dios, kon kita bukas sa mga grasya, pagpakaayo, ug mga pakigsaad sa Dios.

Sa dihang nagsugod na mi sa pagpinta, si Elder Scott midasig, “Gerrit, bisan sa usa ka leksyon makapinta ka og usa ka butang nga imong tagoan ug hinumduman.” Sakto si Elder Scott. Akong gibahandi ang watercolor sa among campfire sa hugot nga pagtuo nga gitabangan og pinta ni Elder Scott. Ang akong artistikanhong abilidad nagpabiling limitado, apan ang handumanan sa among campfire sa hugot nga pagtuo makapadasig kanato sa lima ka paagi.

Una, ang atong campfire sa pagtuo makapadasig kanato sa pagpangita og kalipay diha sa maayo nga kalihokan.

Andunay kalipay diha sa paghunahuna, pagkat-on, pagbuhat og mga mahinungdanon nga bag-ong mga butang. Kini tinuod ilabi na samtang atong gipaladman ang atong pagtuo ug pagsalig sa Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo. Dili kita makahigugma sa atong kaugalingon og igo aron makaluwas kanato. Apan ang Langitnong Amahan labaw pang nahigugma kanato ug nakaila kanato labaw pa kay sa atong paghigugma o pagkaila sa atong kaugalingon. Makasalig kita sa Ginoo ug ayaw pagsalig sa atong kaugalingong salabutan.9

Nakasulay ka ba nga ikaw rang usa ang wala dapita sa birthday party sa usa ka tawo?

Nakasulay ka ba nga katapusang napili, o wala mapili, sa dihang nagpili og mga kagrupo?

Nakapangandam ka ba alang sa usa ka pasulit sa eskwelahan, usa ka interbyu sa panarbaho, usa ka oportunidad nga imo gayong ganahan––ug gibati nimo nga napakyas ka?

Nakaampo ka na ba alang sa usa ka relasyon nga, sa bisan unsang rason, wala gayud mosalir?

Nakasinati ka na ba og nagbalik-balik nga sakit, giabandonar sa kapikas, nag-antus alang sa pamilya?

Ang atong Manluluwas nasayud sa atong mga kahimtang. Samtang atong gigamit ang hinatag sa Dios nga kabubut-on ug gigamit ang tanang abilidad diha sa pagpaubos ug hugot nga pagtuo, ang atong Manluluwas, si Jesukristo, makatabang kanato sa pag-atubang sa mga hagit ug mga kalipay sa kinabuhi. Ang hugot nga pagtuo naglangkob sa tinguha ug sa pagpili nga motuo. Ang hugot nga pagtuo nagagikan usab sa pagtuman sa mga sugo sa Dios, gihatag aron sa pagpanalangin kanato, samtang magsunod kita sa Iyang dalan sa pakigsaad.

Kon kita mibati, o gibati, og walay kasigurohan, nag-inusara, napakyas, nasuko, nadismaya, nahigawad, o nahilayo gikan sa Dios ug sa Iyang gipahiuli nga Simbahan, nagkinahanglan tingali og mas dako nga paningkamot ug pagtuo ang pagsulod og balik sa Iyang dalan sa pakigsaad. Apan dili kini kabayran! Palihug ngari, o balik ngari, ni Ginoong Jesukristo! Ang gugma sa Dios mas lig-on kay sa mga higot sa kamatayon––temporal o espiritwal.10 Ang Pag-ula sa atong Manluluwas hangtud sa kahangturan ug walay kinutuban. Ang matag usa kanato adunay mga pagduha-duha ug mapandol. Tingali kita, sa usa ka higayon, mahisalaag. Ang Dios mahigugmaong mipasalig kanato, bisan hain man kita o unsa ang atong nabuhat, makabalik gihapon kita Kaniya. Siya naghulat nga andam aron sa paggakos kanato.11

Ikaduha, ang atong campfire sa pagtuo makaawhag kanato sa pagpangalagad sa bag-o, mas maayo, ug mas balaan nga dinasig sa Espiritu nga mga pamaagi.

Kana nga pagpangalagad magdala sa mga milagro ug sa mga panalangin sa pagkalakip diha sa pakigsaad––diin atong mabati ang gugma sa Dios ug tinguha sa pagpangalagad sa uban sulod niana nga diwa.

Dili pa lang dugay, si Sister Gong ug ako nakaila og usa ka amahan ug pamilya nga napanalanginan pinaagi sa matinud-anon nga priesthood brother kinsa miadto sa ilang bishop ug mihangyo nga siya (ang priesthood brother) mahimong home teaching kompanyon sa amahan. Ang amahan dili aktibo ug dili interesado sa home teaching. Apan samtang ang kasingkasing sa amahan nausab, siya ug kining mahigugmaong priesthood brother nagsugod sa pagbisita sa gitahas “kanila” nga mga pamilya. Human sa samang pagbisita, ang iyang asawa––siya mismo kaniadto wala magsimbahan––nangutana sa iyang bana kon kumusta ang pagbisita. Ang amahan miangkon, “mura og aduna koy gibati”––dayon siya miadto sa kusina aron magkuha og beer.12

Apan usa ka kasinatian nasundan pa og daghan: mahigugmaon nga mga kasinatian, pagpangalagad, pagkausab sa mga kasingkasing, klase alang sa preparasyon sa pagsulod sa templo, pagsimba, pagbugkos [seal] isip usa ka pamilya diha sa balaan nga templo. Hunahunaa unsa ka mapasalamaton ang mga anak ug mga apo ngadto sa ilang amahan ug inahan ug ngadto sa tigpangalagad nga brother kinsa miabut isip usa ka higala ug kompanyon sa ilang amahan sa pagpangalagad ug paghigugma sa uban.

Ikatulo nga campfire sa hugot nga pagtuo mag-awhag og: mamugnaon nga kalipay sa ebanghelyo ug ang mga panalangin moabut kon kita magtinguha sa paghigugma sa Ginoo ug sa uban sa tibuok natong mga kasingksaing ug mga kalag.

Ang mga kasulatan nag-awhag kanato nga atong ihalad ang tanan natong mga paningkamot sa altar sa gugma ug serbisyo. Diha sa Daang Tugon, ang Deuteronomio miaghat kanato nga “higugmaa ang Ginoo nga imong Dios” sa tibuok natong kasingkasing, kalag, ug kusog.13 Si Josue miawhag, “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios, … paglakaw sa tanan niyang mga dalan, … pagbantay sa iyang mga sugo, … pagpakig-ipon kaniya, ug, … pag-alagad kaniya sa bug-os ninyong kasingkasing ug sa bug-os ninyong kalag.”14

Diha sa Bag-ong Tugon, ang atong Manluluwas mipahayag sa duha ka nag-una nga mga sugo: “Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasingkasing, ug sa tibuok kalag, ug sa tibuok mong kusog, … ug ang imong silingan sama sa imong kaugalingon.”15

Diha sa Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo, Si Haring Benjamin naghago “uban ang tanan nga gahum sa iyang lawas ug sa galamhan sa tibuok niya nga kalag” ug nagpatunhay sa kalinaw diha sa yuta.16 Diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad, sama sa nahibaloan sa tanang mga misyonaryo, ang Ginoo nag-awhag kanato sa pag-alagad Kaniya sa tibuok natong “kasingkasing, gahum, hunahuna ug kusog.”17 Sa dihang ang mga Santos misulod sa Distrito sa Jackson, ang Ginoo misugo kanila sa pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay pinaagi sa paghigugma “sa Ginoo nga inyong Dios uban sa inyong tibuok nga kasingkasing, uban sa inyong tibuok nga gahum, hunahuna, ug kusog; ug sa ngalan ni Jesukristo kamo moalagad kaniya.”18

Maglipay kita sa pagdapit nga ihalad ang atong tibuok kalag sa pagtinguha og mas maayo ug mas balaan nga mga pamaagi sa paghigugma sa Dios ug niadtong anaa sa atong palibut ug sa paglig-on sa atong hugot nga pagtuo sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo diha sa atong mga kasingkasing ug sa atong mga panimalay ug sa simbahan.

Ikaupat, ang atong campfire sa hugot nga pagtuo mag-awhag kanato sa pag-establisar og regular nga mga sumbanan sa matarung nga pagpuyo nga makapalig-on sa hugot nga pagtuo ug espiritwalidad.

Kining balaan nga mga kinaiya, matarung nga mga pamatasan, o mainampuon nga mga kalihokan mahimong maglakip sa pag-ampo; pagtuon sa kasulatan; pagpuasa; paghinumdom sa Manluluwas ug mga pakigsaad pinaagi sa ordinansa sa sakrament; pagpakigbahin sa mga panalangin sa ebanghelyo pinaagi sa misyonaryo, templo ug family history, ug ubang mga serbisyo; paghupot og espirituhanon nga personal nga journal; ug uban pa.

Sa higayon nga ang matarung nga mga sundanan ug espirituhanon nga mga pangandoy magdungan, karon ug ang kahangturan mag-uban. Ang espirituhanon nga kahayag ug kinabuhi moabut kon ang regular nga relihiyusong pagtahud makapaduol kanato ngadto sa atong Langitnong Amahan ug sa atong Manluluwas, si Jesukristo. Kon atong gihigugma ang espiritu ug ang sulat sa balaod, ang mga butang nga hangtud sa kahangturan modagayday sa atong mga kalag sama sa yamog nga gikan sa langit.19 Uban sa pagkamasulondon matag adlaw ug ang makapabaskog nga buhi nga tubig, makakita kita sa mga tubag, pagtuo, ug kalig-on sa pag-atubang sa mga hagit matag-adlaw ug mga oportunidad uban sa pagpailub sa ebanghelyo, panglantaw, ug hingpit nga kalipay.

Ikalima, sa dihang maghupot kita sa labing maayo nga nailhang mga sundanan samtang nagtinguha sa bag-o ug mas balaan nga mga paagi sa paghigugma sa Dios ug pagtabang kanato ug sa uban nga mangandam sa pagsugat Kaniya, ang atong campfire sa hugot nga pagtuo makaag-aghat kanato sa paghinumdom nga ang kahingpitan anaa kang Kristo, dili sa atong kaugalingon o sa pagkaperpekto sa kalibutan.

Ang pagdapit sa Dios napuno sa gugma ug posibilidad tungod kay si Jesukristo mao “ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi.”20 Alang niadtong mibati nga nabug-atan, Siya miawhag, “Umari kanako,” ug niadtong miduol Kaniya, Siya misaad, “papahulayon ko kamo.”21 “Duol ngadto kang Kristo, ug paghingpit diha kaniya, … mohigugma sa Dios uban sa tibuok ninyo nga gahum, hunahuna ug kusog, niana ang iyang grasya igo alang kaninyo, nga pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo.”22

Niini nga pasalig “pinaagi sa iyang grasya kamo mahimo nga hingpit diha kang Kristo” mao usab ang kahupayan, kalinaw, ug panaad nga kita makapadayon uban sa hugot nga pagtuo ug pagsalig diha sa Ginoo bisan kon ang mga butang dili mahiuyon sa atong gilauman, gipaabut, o gani sa unsay angayan, pinaagi sa dili nato sala, bisan human nato gibuhat ang labing maayo.

Sa nagkadaiyang mga panahon ug mga pamaagi, mobati kita og kakulang, dili sigurado, tingali dili takus. Apan sa atong matinud-anon nga mga paningkamot sa paghigugma sa Dios ug pagpangalagad sa atong mga silingan, ato tingaling bation ang gugma sa Dios ug gikinahanglan nga inspirasyon alang sa ila ug atong kinabuhi sa bag-o ug mas balaan nga mga paagi.

Uban sa kalooy, ang atong Manluluwas miawhag kanato ug nanaad nga kita mahimong “mopadayon sa unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo.”23 Ang doktrina ni Kristo, ang Pag-ula sa atong Manluluwas, ug ang hingpit nga pagtuman sa Iyang dalan sa pakigsaad makatabang kanato nga mahibalo sa Iyang mga kamatuoran ug makahimo natong gawasnon.24

Ako mopamatuod sa kahingpitan sa Iyang ebanghelyo ug ang Iyang plano sa kalipay gipahiuli ug gitudlo dinhi sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, sa balaang kasulatan, ug pinaagi sa mga propeta gikan ni Propeta Joseph Smith hangtud ni Presidente Russell M. Nelson karon. Ako mopamatuod nga ang Iyang dalan sa pakigsaad modala ngadto sa labing dakong gasa nga gipanaad sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan: “Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.”25

Hinaut nga ang Iyang mga panalangin ug malungtarong hingpit nga kalipay maato samtang naglig-on kita sa atong mga kasingkasing ug paglaum ug pasalig sa atong campfire sa hugot nga pagtuo, ako nag-ampo sa sagrado ug balaan nga pangalan ni Jesukristo, amen.