2010–2019
Ang Partisipasyon sa mga Sister sa Pagpundok sa Israel
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Partisipasyon sa mga Sister sa Pagpundok sa Israel

Ako mopadangat og usa ka propetikanhong paghangyo kaninyo, ang mga babaye niini nga Simbahan, sa pag-umol sa kaugmaon pinaagi sa pagtabang sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel.

Pagkanindot nga ikauban kamo, akong minahal ug bililhon nga mga sister. Tingali ang usa ka bag-ohay lang nga kasinatian makahatag kaninyo og ideya kon unsay akong gibati mahitungod kaninyo ug ang balaanong mga abilidad nga kamo gitugahan.

Usa ka adlaw samtang namulong sa usa ka kongregasyon sa South America, nagkadako ang akong kahinam mahitungod sa akong hilisgutan, ug sa labing kritikal nga higayon, ako miingon, “Isip ang inahan sa 10 ka bata, ako makaingon ninyo nga …” Ug mipadayon ko sa pagtapus sa akong mensahe.

Wala ko makaamgo nga ako nakasulti sa pulong nga inahan. Ang akong tighubad, nagtuo nga nasayop ko, miusab sa pulong nga inahan ngadto sa amahan, mao nga ang kongregasyon wala gayud masayud nga akong gitawag ang akong kaugalingon nga usa ka inahan. Apan ang akong asawa nga si Wendy nakadungog niini, ug nahimuot sa akong sipyat [Freudian slip].

Nianang higayuna, ang kinahiladman nga tinguha sa akong kasingkasing nga makahimo og kalainan sa kalibutan––sama nga ang usa ka inahan lang ang makahimo––mipatigbabaw sa akong kasingkasing. Latas sa katuigan, sa higayon nga pangutan-on ko nganong mipili ko nga mahimong doktor, ang akong tubag kanunay mao ra gihapon: “Tungod kay dili ko makapili nga mahimong inahan.”

Palihug hibaloi nga sa higayon nga akong gamiton ang pulong nga inahan, wala lamang ako maghisgot bahin sa mga babaye nga nanganak na o misagop og mga bata niini nga kinabuhi. Ako naghisgot bahin sa tanang mga anak nga babaye sa atong Langitnong Ginikanan. Ang tanang babaye usa ka inahan tungod sa iyang mahangturong balaanong kinaiyahan.

Busa karong gabhiuna, isip ang amahan sa 10 ka anak––siyam ka babaye ug usa ka lalaki––ug isip Presidente sa Simbahan, ako nag-ampo nga inyong mabantayan unsa ka lawom ang akong pagbati bahin kaninyo––kon kinsa kamo ug tanang maayo nga inyong gibuhat. Walay makabuhat sa mabuhat sa usa ka matarung nga babaye. Walay makapareha sa impluwensya sa usa ka inahan.

Ang mga lalaki kasagaran makapahayag sa gugma sa Langitnong Amahan ug sa Manluluwas ngadto sa uban. Apan ang mga babaye adunay espesyal nga gasa alang niini––usa ka balaan nga pagtuga. Aduna kamoy kapasidad nga makabantay kon unsa ang gikinahanglan sa usa ka tawo––ug kanus-a kini nila kinahanglana. Makatabang kamo, makahupay, makatudlo, ug makapalig-on sa usa ka tawo sa higayon mismo sa iyang panginahanglan.

Ang mga babaye lahi ang pagtan-aw sa mga butang kay sa mga lalaki, ug o, gikinahanglan gayud namo kaayo ang inyong panglantaw! Ang inyong kinaiyahan mosangput sa paghunahuna ninyo sa uban og una, ikonsiderar ang epekto nianang bisan unsa nga lihok ngadto sa uban.

Sama sa gipasabut ni Presidente Eyring, si Eva ang atong mahimayaong Inahan––uban sa iyang impluwensyal nga panglantaw sa plano sa atong Langitnong Amahan––ang mipasiugda sa unsay atong gitawag nga “ang Pagkapukan.” Ang iyang maalamon ug maisugon nga pagpili ug ang desisyon ni Adan sa pagsuporta mipauswag sa plano sa kalipay sa Dios. Sila mihimo niini nga posible alang sa matag usa kanato nga makaanhi sa kalibutan, pagdawat og lawas, ug mopamatuod nga kita mopili nga mobarug alang kang Jesukristo karon sama sa atong gibuhat sa wala pa dinhi sa kalibutan.

Akong minahal nga mga sister, aduna kamoy espesyal nga espiritwal nga mga gasa ug natural nga kinaiyahan. Karong gabii ako kamong awhagon, uban sa tanang panghinaut sa akong kasingkasing, sa pag-ampo aron makasabut sa inyong espiritwal nga mga gasa—sa pag-ugmad, paggamit, ug pagpalapad kanila, gani sa mas labaw pa sukad. Inyong mausab ang kalibutan samtang inyo kining gibuhat.

Isip mga babaye, kamo makadasig sa uban, ug makahimo og sumbanan nga takus nga sundon. Tuguti kong mohatag kaninyo og dugang impormasyon bahin sa duha ka dakong mga pahibalo nga gihimo niadtong miagi nga kinatibuk-ang komperensya. Kamo, akong minahal nga mga sister, importante kaayo sa matag usa.

Una, sa pagpangalagad. Ang nag-unang sumbanan alang sa pagpangalagad mao ang atong Manluluwas, si Jesukristo. Sa kinatibuk-an, ang mga babaye sa kanunay, mas duol niana nga sumbanan kay sa mga lalaki. Kon kamo sa tiunay nangalagad, inyong sundon ang inyong mga gibati aron sa pagtabang sa laing tawo nga makasinati sa gugma sa Manluluwas. Ang natural nga pagbati sa pagpangalagad kinaiya sa matarung nga mga babaye. Nakaila ko og mga babaye nga mag-ampo matag-adlaw, “Kinsa ang Imong buot nakong tabangan karong adlawa?”

Sa wala pa ang Abril 2018 nga pahibalo mahitungod sa mas taas ug mas balaan nga pamaagi sa pag-amuma sa uban, ang kalagmitang mahitabo sa ubang mga lalaki mao ang pagtsek sa hometeaching nga tahas nga “nahuman na” ug mopadayon sa sunod nga gimbuhaton.

Apan kon kamo nakamatngon nga ang sister nga inyong gibisitahan nanginahanglan og tabang, kamo molihok dayon ug ipadayon sa tibuok bulan. Sa ingon, kadtong giunsa ninyo pagbisita ug pagtudlo ang nakadasig sa atong pagpasaka sa kalidad sa pagpangalagad.

Ikaduha, sa miagi nga kinatibuk-ang komperensya, ato usab nga giusab ang mga korum sa Melchizedek Priesthood. Samtang kami nag-ampo kon unsaon pagtabang sa mga lalaki sa Simbahan nga mahimong mas epektibo sa ilang mga responsibilidad, mabinantayon kaming mikonsiderar sa panag-ingnan sa Relief Society.

Sa Relief Society, ang mga babaye sa nagkadaiyang mga edad ug hugna sa kinabuhi magkapundok. Ang matag dekada sa kinabuhi magdala og talagsaong mga hagit, ug bisan pa niana, anaa kamo, matag semana, manag-uban, milambo ug dungan nga nagtudlo sa ebanghelyo, ug naghimo og tinuod nga kalainan dinhi sa kalibutan.

Karon, misunod sa inyong ehemplo, ang mga naghupot sa Melchizedek nga Pagkapari [Priesthood] mga sakop sa korum sa mga elder [elders quorum]. Kini nga mga lalaki nagpangidaron og gikan sa 18 hangtud sa 98 (tingali mas taas pa), nga adunay sama nga lapad nga mga kasinatian sa priesthood ug sa Simbahan. Kini nga mga kaigsoonan karon makahimo og mas lig-on nga panag-igsoonay, dungan nga magkat-on, ug makapanalangin sa uban sa mas epektibong paagi.

Nahinumdom mo niadtong Hunyo, si Sister Nelson ug ako namulong ngadto sa mga kabatan-onan sa Simbahan. Amo silang gidapit sa pag-apil sa grupo sa kabatan-onan sa Ginoo nga motabang sa pagpundok sa Israel sa duha ka habig sa tabil. Kini nga pagpundok mao ang “labing dakong hagit, labing dakong kawsa, ug ang labing dakong buhat sa yuta karon”!1

Usa kini ka kawsa nga nagkinahanglan pag-ayo sa mga babaye, tungod kay ang mga babaye ang moumol sa umaabut. Mao nga karong gabhiona, ako mopadangat og usa ka propetikanhong paghangyo kaninyo, ang mga babaye niini nga Simbahan, sa pag-umol sa kaugmaon pinaagi sa pagtabang sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel.

Asa man kamo magsugod?

Mahimo bang motanyag ko og upat ka pagdapit:

Una, ako kamong dapiton sa pag-apil sa 10 ka adlaw nga pagpuasa gikan sa social media ug gikan sa bisan unsa nga media nga makahatag og negatibo ug law-ay nga mga butang sa inyong hunahuna. Pag-ampo aron mahibalo hain nga mga impluwensya ang tangtangon atol sa inyong pagpuasa. Ang epekto sa inyong 10 ka adlaw nga pagpuasa makasurprisa kaninyo. Unsay inyong nabantayan human mohunong sa kalibutanong mga panglantaw [pagbasa o pag-post sa social media] nga dugay nang misamad sa inyong espiritu? Aduna bay kausaban kon asa na ninyo karon buot nga gamiton ang inyong oras ug kusog? Ang inyo bang mga prayoridad nausab––bisan og gamay lang? Awhagon ko kamo sa pagrekord ug buhaton ang matag impresyon.

Ikaduha, dapiton ko kamo sa pagbasa sa Basahon ni Mormon sugod karon hangtud sa katapusan sa tuig. Ingon og imposible man kini uban sa tanan nga inyong gipaningkamutan sa pagdumala diha sa inyong kinabuhi, kon inyong dawaton kining pagdapit uban ang hingpit nga katuyoan sa kasingkasing, ang Ginoo motabang kaninyo sa pagpangita og paagi sa pagkab-ot niini. Ug, samtang kamo mainampuong magtuon, ako mosaad nga ang kalangitan maabli alang kaninyo. Ang Ginoo mopanalangin kaninyo og dugang inspirasyon ug pagpadayag.

Samtang kamo magbasa, ako kamong awhagon sa pagmarka sa matag bersikulo nga naghisgot o nagpunting ngadto sa Manluluwas. Dayon, tuyoa ang paghisgot mahitungod kang Kristo, maglipay diha kang Kristo, ug magsangyaw kang Kristo uban sa inyong mga pamilya ug mga higala.2 Kamo ug sila mapaduol ngadto sa Manluluwas pinaagi niini nga proseso. Ug ang mga kausaban, gani mga milagro, magsugod og kahitabo.

Ganihang buntag ang pahibalo gihimo mahitungod sa bag-ong eskedyul sa Dominggo ug nakasentro sa panimalay, gisuportahan sa Simbahan nga kurikulum. Kamo, akong minahal nga mga sister, importante sa kalampusan niining bag-o, balanse, ug pinahiluna nga paningkamot sa pagtudlo sa ebanghelyo. Palihug tudloi kadtong inyong gihigugma kon unsa ang inyong nakat-unan gikan sa mga kasulatan. Tudloi sila unsaon pagdangop ngadto sa Manluluwas alang sa Iyang makaayo ug makalimpyo nga gahum kon sila makasala. Ug tudloi sila unsaon paggamit sa Iyang makapalig-on nga gahum matag adlaw sa ilang kinabuhi.

Ikatulo, pag-establisar og sundanan sa regular nga pagtambong sa templo. Kini tingali manginahanglan og daku-dako og dyutay nga sakripisyo sa inyong kinabuhi. Ang mas daghang regular nga panahon sulod sa templo magtugot sa Ginoo nga magtudlo kaninyo unsaon paggamit sa Iyang gahum sa pagkapari [priesthood power] diin kamo gitugahan diha sa Iyang templo. Alang kaninyo nga wala magpuyo duol sa usa ka templo, ako modapit kaninyo nga mainampuong magtuon mahitungod sa mga templo diha sa mga kasulatan ug diha sa mga pulong sa buhi nga mga propeta. Pagtinguha nga mahibalo pa og dugang, aron makasabut pa og dugang, aron mobati pa og dugang mahitungod sa mga templo kay sa inyong nabuhat sukad.

Sa atong tibuok kalibutan nga debosyonal sa kabatan-onan sa miaging Hunyo, ako namulong bahin sa usa ka batan-ong lalaki kansang kinabuhi nausab sa dihang ang iyang ginikanan miilis sa iyang smartphone og usa ka flip phone [telepono nga pangtawag ug text lang]. Ang inahan niining batan-ong lalaki usa ka walay kahadlok nga babaye nga may hugot nga pagtuo. Iyang nakita ang iyang anak nga nagkaduol ngadto sa mga pagpili nga makapugong kaniya sa pagserbisyo og misyon. Siya midala sa iyang pangamuyo ngadto sa templo aron mahibalo unsa ang labing maayo nga paagi sa pagtabang sa iyang anak. Dayon siya mibuhat sa matag impresyon.

Siya miingon: “Akong gibati ang Espiritu nga migiya kanako aron sa pagsusi sa telepono sa akong anak sa piho nga mga oras aron sa pagkasakop sa piho nga mga butang. Dili ko kahibalo mogamit niining mga smartphone, apan ang Espiritu migiya kanako sa tanang mga social media nga wala gani nako gamita! Nasayud ko nga ang Espiritu motabang sa mga ginikanan nga nangita og giya aron maprotektahan ang ilang mga anak. [Sa sinugdanan] ang akong anak nasuko kaayo kanako. … Apan human lamang sa tulo ka adlaw, siya mipasalamat kanako! Iyang mabati ang kalainan.”

Dako kaayo ang kausaban sa kinaiya ug mga pamatasan sa iyang anak. Siya nahimong mas matinabangon sa panimalay, mas mopahiyom na, ug mas maminaw na sa simbahan. Giganahan siyang moserbisyo sa temple baptistry sa usa ka higayon ug nangandam alang sa iyang misyon.

Ang akong ikaupat nga pagdapit, alang kaninyo kinsa anaa na sa saktong pangidaron, mao ang hingpit nga pag-apil sa Relief Society. Ako kamong giaghat sa pagtuon sa kasamtangang pamahayag sa katuyoan sa Relief Society. Makadasig kini. Kini tingali makagiya kaninyo sa pagpalambo sa inyong kaugalingong pamahayag sa katuyoan alang sa inyong kaugalingong kinabuhi. Ako usab mohangyo kaninyo nga tagamtama ang mga kamatuoran diha sa pamahayag sa Relief Society nga gimantala dul-an sa 20 ka tuig na ang milabay.3 Usa ka gi-frame nga kopya sa pamahayag nagbitay sa bungbong sa opisina sa Unang Kapangulohan. Ako mapuno sa kalipay matag higayon nga mobasa ko niini. Kini naghulagway kinsa kamo ug kinsa ang gikinahanglan sa Ginoo nga mahimo kamo niining tukmang panahon samtang inyong gibuhat ang inyong bahin sa pagtabang sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel.

Akong minahal nga mga sister, nagkinahanglan kami kaninyo! Kami “nagkinahanglan sa inyong kalig-on, sa inyong pagkakabig, sa inyong konbiksyon, sa inyong abilidad sa pagpangulo, sa inyong kaalam, ug sa inyong mga tingog.”4 Kami dili makapundok sa Israel kon wala kamo.

Gihigugma ko kamo ug nagpasalamat kaninyo ug karon mopanalangin kaninyo sa abilidad sa pagbiya sa kalibutanong mga butang samtang kamo motabang niining importante ug dinaliang buhat. Kon magkahiusa mabuhat nato ang tanang gikinahanglang ipabuhat sa atong Langitnong Amahan aron sa pag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Iyang Pinalangga nga Anak.

Si Jesus mao ang Kristo. Kini Iyang Simbahan. Niini ako mopamatuod sa pangalan ni Jesukristo, amen.