2010–2019
Dali, Paminaw sa Tingog sa usa ka Propeta
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Dali, Paminaw sa Tingog sa usa ka Propeta

Sa atong pagpalig-on sa atong kinabuhi sa pagbansay sa pagpaminaw ug pagpatalinghug sa tingog sa buhi nga mga propeta, atong anihon ang gisaad nga mahanturong mga panalangin.

Sa paghisgot sa Presidente sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ang Ginoo mipahayag:

“Ug usab, ang katungdanan sa Presidente sa buhatan sa Halangdon nga Pagkapari mao ang pagdumala ibabaw sa tibuok simbahan, ug aron mahisama ngadto ni Moises—

“… Oo, aron mahimo nga usa ka manalagna, usa ka tigpadayag, usa ka maghuhubad, ug usa ka propeta, makaangkon sa tanan nga mga gasa sa Dios diin siya mihatag diha sa pangulo sa simbahan”(Doktrina ug mga Pakigsaad 107:91–92).

Napanalanginan ko nga mosaksi sa pipila sa gasa sa Dios diha sa Iyang mga propeta. Mahimo bang mopakigbahin ko og usa sa maong sagrado nga kasinatian uban kaninyo? Sa wala pa ako sa akong calling karon, mitabang ko sa pagpangita ug pagrekomend sa umaabut nga dapit alang sa templo. Human sa Septyembre 11, 2001, ang pagtabok sa mga utlanan sa U.S. gikontrolar na pag-ayo. Isip resulta, moabut og duha ngadto sa tulo ka oras alang sa kadaghanan nga miyembro sa Simbahan sa pagtabok gikan Vancouver, Canada, samtang mopaingon sa Seattle Washington Temple. Si Presidente Gordon B. Hinckley, Presidente sa Simbahan nianang higayuna misugyot nga ang pagtukod og templo sa Vancouver makapanalangin sa mga miyembro sa Simbahan. Ang pagpangita og dapit gitugutan, ug human namo masusi ang daghang gipanag-iya nga luna sa Simbahan, ang ubang mga dapit sa Vancouver nga wala panag-iyaha sa Simbahan gisusi usab.

Usa ka maanindot nga dapit nga gigahin alang sa relihiyon tupad sa Trans-Canadian Highway ang nakit-an. Ang yuta sayon kaayo dumdumon, puno sa matahum nga mga kahoy nga Canadian nga aguho, ug nindot kaayo ang nahimutangan nga makita sa liboan nga molabay nga mga motorista.

Among gipresentar ang dapit uban sa mga litrato ug mga mapa sa binulan nga miting sa Temple Sites Committee. Si Presidente Hinckley mitugot nga among ibutang ubos sa kontrata ug kompletuhon ang gikinahanglan nga mga pagtuon. Niadtong Disyembre nianang tuiga, gi-report namo pagbalik ngadto sa komitiba nga ang mga pagtuon nakompleto na, ug kami mangayo og pagtugot sa pagpadayon sa pagpalit. Human madungog ang among report, si Presidente Hinckley miingon nga, “Gibati nako nga kinahanglan ko motan-aw niini nga dapit.”

Sa ulahing bahin nianang bulana, duha ka adlaw human sa Pasko, mibiya mi padulong sa Vancouver uban ni Presidente Hinckley; Presidente Thomas S. Monson; ug Bill Williams, usa ka arkitekto sa templo. Gisugat mi ni Paul Christensen, ang lokal nga presidente sa stake, kinsa midala namo ngadto sa dapit. Medyo basa ug dag-um nianang adlawa, apan si Presidente Hinckley mikanaog sa sakyanan ug nagsugod sa paglakaw sa tibuok dapit.

Human makagahin og panahon sa dapit, nangutana ko ni Presidente Hinckley kon gusto ba siya nga motan-aw sa pipila sa ubang mga dapit nga gikonsiderar. Miingon siya, nga gusto siya niana. Kahibalo ka, pinaagi sa pagtan-aw sa ubang mga dapit, nakahimo kami og mga pagtandi sa mga hiyas niini.

Mituyok mi sa palibut sa Vancouver nagtan-aw sa ubang mga yuta, sa katapusan mibalik gihapon sa orihinal nga dapit. Si Presidente Hinckley miingon, “Nindot kini nga dapit.” Dayon nangutana siya, “Makaadto ba kita sa gipanag-iya sa Simbahan nga meetinghouse nga ikaupat nga bahin sa milya [0.4 km] ang gilay-on?”

“Pwede kaayo, President,” tubag namo.

Nanakay mig balik sa sakyanan ug midrayb ngadto sa duol nga meetinghouse. Sa among, pag-abut sa chapel, si Presidente Hinckley miingon, “Liko dinhi sa wala.” Miliko mi ug misubay sa dalan sumala sa gisugo. Ang dalan nagsugod na sa pagtangas.

Sa pag-abut gayud sa sakyanan sa kinatas-an nga bahin, si Presidente Hinckley miingon, “Hunonga ang sakyanan, hununga ang sakyanan.” Dayon mitudlo siya ngadto sa tuo sa usa ka luna sa yuta ug miingon, “Kini kahang yutaa? Anhi dinhi mobarug ang templo. Anhi dinhi ang gusto sa Ginoo ang templo. Makuha ba ninyo kini? Makuha ba ninyo kini?”

Wala namo matan-aw kining yutaa. Layo na kaayo kini sa dakong dalan, ug wala kini malista sa igbabaligya. Sa dihang mitubag mi nga wala kami makahibalo, si Presidente Hinckley mitudlo ngadto sa yuta ug miingon pag-usab, “Anhi dinhi mobarug ang templo.” Nagpabilin mi og pipila ka gutlo ug dayon mibiya padulong sa airport aron mopauli.

Pagkasunod adlaw, si Brother Williams ug ako gitawag ngadto sa opisina ni Presidente Hinckley. Nagdrowing siya sa tanan sa piraso sa papel: sa mga dalan, sa chapel, liko sa wala dinhi, gibutang og X nga timaan ang luna alang sa templo. Nangutana siya unsa nay among nahibaloan. Giingnan namo siya nga wala unta siya mopili og lisud nga yuta. Gipanag-iya kini sa tulo ka indibidwal: ang usa gikan sa Canada, ang usa gikan sa India, ug ang usa gikan sa China! Ug kini wala maapil sa gigahin alang sa relihiyon.

“Nan, buhata ang inyong labing maayo,” miingon siya.

Dayon nahitabo ang mga milagro. Sulod sa pipila ka bulan gipanag-iya na nato ang yuta, ug dayon ang siyudad sa Langley, British Columbia, mihatag sa pagtugot sa pagtukod sa templo.

Vancover British Columbia Temple

Sa paghunahuna niini nga kasinatian, ako nahimong mapaubsanon sa pagkaamgo nga samtang si Brother Williams ug ako adunay pormal nga edukasyon ug mga tuig nga kasinatian sa real estate ug desenyo sa templo, si Presidente Hinckley walay pormal nga pagbansay; apan siya adunay butang nga mas labaw pa—ang gasa sa mapanagnaon nga pagkamanalagna. Siya nakakita asa mobarug ang templo sa Dios.

Sa dihang ang Ginoo misugo sa unang mga Santos niini nga dispensasyon sa pagtukod og templo, Siya mipahayag:

“Apan himoa ang usa ka balay nga matukod ngadto sa akong ngalan sumala sa sumbanan diin Ako mipakita ngadto kanila.

“Ug kon ang akong mga katawhan motukod niini nga dili subay sa sumbanan diin Ako mipakita … , Ako dili modawat niini diha sa ilang mga kamot” (Doktrina ug mga Pakigsaad 115:14–15).

Sama sa unang mga Santos, mao usab kini kanato karon: ang Ginoo mipadayag ug nagpadayon sa pagpadayag ngadto sa Presidente sa Simbahan sa mga sundanan diin ang gingharian sa Dios pagagiyahan sa atong panahon. Ug, sa personal nga bahin, siya mohatag og giya kon unsaon nato sa pagdumala ang atong kinabuhi, nga aron sa ingon ang atong kinaiya mahimong madawat usab sa Ginoo.

Niadtong Abril 2013 namulong ko mahitungod sa pagpangandam sa kada pundasyon sa templo aron sa pagsiguro nga kini makabarug sa mga unos ug mga kalamidad nga masinati niini. Apan ang pundasyon mao lamang ang sinugdanan. Ang usa ka templo naglangkob og daghang bloke sa gambalay, nga gipahaum sumala sa mga sundanan nga gidesenyo na daan. Kon ang atong kinabuhi mahimong mga templo nga gipaningkamutan sa matag usa nato nga tukuron sumala sa gitudlo sa Ginoo (tan-awa sa 1 Mga Taga-Corinto 3:16–17), makapangutana kita sa atong kaugalingon, “Unsa nga mga bloke sa gambalay ang atong mapahimutang aron sa paghimo sa atong kinabuhi nga matahum, harianon, ug makabarug sa mga unos sa kalibutan?”

Makita nato ang tubag niini nga pangutana diha sa Basahon ni Mormon. Kabahin sa Basahon ni Mormon, si Propeta Joseph Smith miingon, “Ako misulti sa mga kaigsoonan nga ang Basahon ni Mormon mao ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon” (pasiuna ngadto sa Basahon ni Mormon). Sa pasiuna sa Basahon ni Mormon, gitudloan kita nga “kadtong kinsa makaangkon og balaan nga saksi gikan sa Espiritu Santo [nga ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios] masayud usab pinaagi sa sama nga gahum nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibutan, nga si Joseph Smith mao ang Iyang tigpadayag ug [propeta sa Pagpahiuli], ug nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Ginoo nga sa makausa naestablisar dinhi sa yuta.”

Kini mao ang pipila sa importante nga mga bloke sa gambalay sa atong indibidwal nga pagtuo ug pagpamatuod:

  1. Si Jesukristo mao ang Manunubos sa kalibutan.

  2. Ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios.

  3. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan.

  4. Si Joseph Smith mao ang propeta, ug kita adunay buhi nga mga propeta sa kalibutan karon.

Sa nangaging bulan, naminaw ko sa matag pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya nga gihatag ni Presidente Nelson sukad una siyang gitawag isip usa ka Apostol. Kining akong gibuhat nakapausab sa akong kinabuhi. Samtang nagtuon ug namalandong ko sa 34 ka tuig nga nakolekta nga kaalam ni Presidente Nelson, klaro ug makanunayon nga mga tema ang makita sa iyang mga pagtulun-an. Ang matag usa niini nga mga tema may kalabutan niadtong mga bloke sa gambalay nga bag-o lang gihisgutan o mao ang laing importante nga bloke sa gambalay alang sa atong personal nga mga templo. Kini naglakip sa hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo; paghinulsol; bunyag alang sa mga kapasayloan sa mga sala; gasa sa Espiritu Santo; katubsanan sa mga patay ug buhat sa templo; pagbalaan sa Igpapahulay nga adlaw; pagsugod sa tahas nga may klarong panglantaw og direksyon nga mabuhat kini; pagpabilin diha sa dalan sa pakigsaad. Si Presidente Nelson nakapamulong niining tanan uban sa gugma ug debosyon.

Ang bato sa pamag-ang ug ang bloke sa gambalay sa Simbahan ug alang sa atong kinabuhi mao si Jesukristo. Kini ang Iyang Simbahan. Si Presidente Nelson mao ang Iyang propeta. Ang mga pagtulun-an ni Presidente Nelson nagsaksi ug nagpadayag alang sa atong kaayohan sa kinabuhi ug kinaiya ni Jesukristo. Namulong siya nga mahigugmaon ug nasayud sa kinaiyahan sa Manluluwas ug sa Iyang misyon. Siya usab nakahatag kanunay ug mainiton nga pagpamatuod sa balaang tawag sa buhi nga mga propeta—ang mga Presidente sa Simbahan—diin ubos siya nga nag-alagad.

Karon, pribilehiyo nato ang pagpaluyo kaniya isip ang buhi nga propeta sa Ginoo dinhi sa yuta. Naandan na nato ang pagpaluyo sa mga lider sa Simbahan pinaagi sa balaan nga sundanan sa pagpataas sa atong mga kamot ngadto sa eskwala aron sa pagpakita sa atong pagdawat ug pagsuporta. Bag-o lang gyud natong gibuhat pipila ka gutlo ang milabay. Apan ang tinuod nga pagpaluyo lapas pa kay sa pisikal nga timailhan. Sumala sa mabasa sa D&P 107:22, ang Unang Kapangulohan kinahanglan nga “gituboy pinaagi sa pagsalig, hugot nga pagtuo, ug pag-ampo sa simbahan.” Hingpit ug tinud-anay kitang mopaluyo sa buhi nga propeta kon kita makapalambo sa sundanan sa pagsalig sa iyang mga pulong, pagbaton og hugot nga pagtuo sa pagsunod niini, ug dayong pag-ampo alang sa padayon nga panalangin sa Ginoo diha kaniya.

Kon ako maghunahuna ni Presidente Russell M. Nelson, ako mahupay sa mga pulong sa Manluluwas sa dihang Siya miingon, “Ug kon ang akong mga katawhan mopatalinghug ngadto sa akong tingog, ug ngadto sa tingog sa akong mga sulugoon kinsa Ako mitudlo sa pagpangulo sa akong mga katawhan tan-awa, sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, sila dili papahawaon sa ilang dapit” (Doktrina ug mga Pakigsaad 124:45).

Ang pagpaminaw ug pagpatalinghug sa buhi nga mga propeta adunay talagsaon, gani makapausab nga mga epekto sa atong kinabuhi. Kita malig-on. Kita mas sigurado ug makasalig diha sa Ginoo. Kita makadungog sa pulong sa Ginoo. Kita mobati sa gugma sa Dios. Kita masayud unsaon sa pagdumala sa atong kinabuhi uban sa katuyoan.

Gihigugma ug mopaluyo ko ni Presidente Russell M. Nelson ug sa uban kinsa gitawag nga mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag. Mopamatuod ko nga siya adunay mga gasa nga gihatag sa Ginoo sa iyang ulo, ug mosaksi ko nga samtang atong lig-unon ang atong kinabuhi sa pagpraktis sa pagpaminaw ug pagpatalinghug sa tingog sa buhi nga mga propeta, ang atong kinabuhi matukod sumala sa balaan nga sundaan sa Ginoo alang kanato, ug kita moani sa mahangturong mga panalangin. Ang imbitasyon gihatag ngadto sa tanan. Dali, paminaw sa tingog sa usa ka propeta; oo duol ngadto ni Kristo ug pagpakabuhi. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.