2010–2019
Usa ra Diha kang Kristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Usa ra Diha kang Kristo

Minahal kong mga kauban sa buhat sa Ginoo, nagtuo kong makahimo kita og mas maayo ug mohimo gayud kita og mas maayo nga paghangop sa bag-ong mga higala diha sa Simbahan.

Maayong hapon, minahal kong mga kaigsoonan. Sa lumad nakong pinulongang Portuguese, “Boa tarde!” Akong gibati ang kabulahan nga magkapundok niining talagsaong kinatibuk-ang komperensya sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ubos sa direksyon sa atong pinalanggang propeta, si Presidente Russell M. Nelson. Nalipay ko sa talagsaong oportunidad sa matag usa kanato nga makapaminaw sa tingog sa Ginoo pinaagi sa Iyang mga sulugoon sa yuta niining ulahing mga adlaw diin kita nagpuyo.

Earth
Amazon River

Ang akong nasud sa Brazil buhong sa kinaiyanhong mga kapanguhaan. Usa niini ang sikat nga Suba sa Amazon, usa sa kinadak-an ug kinatas-ang mga suba sa kalibutan. Naporma kini pinaagi sa duha ka managlahing suba, ang Solimões ug Negro. Ang nakanindot, dungan kining nag-agos sulod sa pipila ka milyas sa wala pa kini mag-abut, gikan sa mga suba sa managlahing tinubdan, mga kakusgon, mga temperatura, ug mga komposisyon sa kemikal. Human sa pipila ka milya, nag-abut ra ang katubigan, nahimong suba nga lahi ra kay sa matag tubig nga nagporma niini. Pinaagi lang sa pagkahiusa niini, ang Suba sa Amazon kusgan kaayo nga sa pag-abut niini sa Atlantic Ocean, motulod kini sa parat nga tubig nga ang lab-as nga tubig matagamtaman pa gihapon hangtud sa daghang milyas diha sa kadagatan.

Amazon River

Sa samang paagi diin ang mga Suba sa Solimões ug Negro dungan nga miagos aron mahimo nga dakong Suba sa Amazon, ang mga anak sa Dios mangadto sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo gikan sa managlahing sosyal nga kagikanan, mga tradisyon, ug kultura, nga nagporma niining talagsaong komunidad sa mga Santos ni Kristo. Sa katapusan, samtang kita mag-awhag, magsuportahay ug maghigugmaay sa matag usa, mahugpong kita aron moporma og kusganon nga pwersa alang sa kaayohan sa kalibutan. Isip mga sumusunod ni Kristo, nga nagkahiusa sa pag-agos niining suba sa kaayohan, makasangkap kita og “lab-as nga tubig” sa ebanghelyo ngadto sa uhaw nga kalibutan.

2012 PAD Stock footage-Washington DC Ward and
2018 PAD Mormon Newsroom - Prophet Inspires

Ang Ginoo midasig sa Iyang mga propeta sa pagtudlo unsaon nato sa pagsuportahay ug paghigugmaay aron mahiusa kita sa pagtuo ug katuyoan sa pagsunod kang Jesukristo. Si Pablo, nga Apostol sa Daang Tugon, mitudlo nga kadtong “gibautismohan ngadto kang Kristo gikasul-uban og Kristo … : kay kamong tanan usa ra diha kang Kristo Jesus.”1

Dihang misaad kita atol sa bunyag sa pagsunod sa Manluluwas, misaksi kita atubangan sa Amahan nga kita andam nga modala ngari kanato sa ngalan ni Kristo.2 Kon maningkamot kita sa pag-angkon sa Iyang mga balaan nga hiyas sa atong kinabuhi, malahi kita kay sa kaniadto, pinaagi sa Pag-ula ni Kristo nga Ginoo, ug ang atong gugma alang sa tanang katawhan natural lang nga molambo.3 Mobati kita og sinserong kabalaka alang sa kaayohan ug kalipay sa tanan. Makita nato nga managsoon kita, isip mga anak sa Dios nga may balaanong kagikan, mga hiyas, ug potensyal. Magtinguha kita sa pag-alima sa usag usa ug magtambayayong sa usag usa nga alantuson.4

Mao kini ang gihulagway ni Pablo nga gugmang putli.5 Si Mormon, propeta sa Basahon ni Mormon, mihulagway niini isip “tiunay nga gugma ni Kristo,”6 nga pinakamahimayaon, pinakahalangdon, ug kinalig-unang matang sa gugma. Ang atong propeta karon, si Presidente Russell M. Nelson, bag-o lang mihulagway og timaan niining tiunay nga gugma ni Kristo isip pagpangalagad, nga mas nakatutok ug mas balaang paagi sa paghigugma ug pag-amuma sa ubang tawo sama sa gihimo sa Manluluwas.7

Atong ikonsiderar kini nga baruganan sa paghigugma ug pag-amuma, sama sa gibuhat sa Manluluwas, diha sa konteksto sa pag-awhag, pagtabang, ug pagsuporta sa bag-ong mga kinabig ug sa mga bag-o lang naikag sa pagtambong sa atong mga serbisyo sa Simbahan.

Dihang mitalikod sa kalibutan kining bag-ong mga higala ug mihangop sa ebanghelyo ni Jesukristo, mipasakop sa Iyang Simbahan, nahimo sila nga Iyang mga disipulo, natawo pag-usab pinaagi Kaniya.8 Gibiyaan nila ang kalibutan nga sinati na kaayo nila ug gipili ang pagsunod kang Jesukristo, sa tibuok nilang kasingkasing, sa pagkahimong bag-o nga “suba” sama sa kusgan nga Suba sa Amazon—suba nga usa ka lig-ong pwersa sa kaayo ug pagkamatarung nga nag-agos padulong sa presensya sa Dios. Gihulagway kini ni Apostol Pedro isip “kaliwatan nga pinili, harianong sacerdote [priesthood], nasud nga balaan, katawhan nga iyang kaugalingon.”9 Samtang kining bag-ong mga higala mitipon niining bag-o ug dili pamilyar nga suba, posibling bation nila ang gamayng kalibug sa sinugdanan. Makita niining bag-ong mga higala nga misagol sila sa suba nga may managlahing tinubdan, mga temperatura, ug mga komposisyong kemikal—suba nga may kaugalingong mga tradisyon, kultura, ug bokabularyo. Kining bag-ong kinabuhi diha kang Kristo posibling lisud para nila. Hunahunaa sa makadiyut kon unsa kahay ilang gibati nga makadungog sa unang higayon sa mga pulong nga “FHE,” “BYC,” “Dominggo sa puasa,” “bunyag sa mga patay,” “triple combination,” ug uban pa.

Dali rang makita nganong mobati sila nga dili kini ang tukmang dapit kanila. Sa maong mga sitwasyon, makapangutana sila, “May luna ba ko dinhi? Angay ba ko dinhi sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw? Gikinahanglan ba ko sa Simbahan? Makakita ba ko’g bag-ong mga higala nga andam motabang ug mosuporta kanako?”

Minahal kong mga higala, nianang mga gutloa, kita nga anaa sa lahi nga kahimtang sa taas nga panaw sa pagkadisipulo kinahanglang motunol sa mainiton natong pag-abi-abi sa bag-o natong mga higala, sabton sila, ug tabangan, higugmaon, ug ilakip sila sa atong kinabuhi. Kining tanan nga bag-o natong mga higala mga bililhong anak sa Dios.10 Dili nato itugot nga mawad-an bisan usa kanila kay, sama sa Suba sa Amazon nga nag-agad lang sa mga tumatampo niini, kita nagkinahanglan kanila sama sa ilang pagkinahanglan kanato, aron mahimong kusgan nga pwersa alang sa kaayohan dinhi sa kalibutan.

Ang bag-o natong mga higala nagdala og hinatag sa Dios nga mga talento, kahinam, ug kaayohan. Ang ilang kahinam sa ebanghelyo makatakud, nga kini nagtabang nga ang kaugalingon natong mga pagpamatuod malagsik. Nagdala usab sila og lab-as nga panglantaw sa atong panabut sa kinabuhi ug sa ebanghelyo.

Dugay na kitang gitudloan unsaon nato nga kita makatabang sa atong bag-ong mga higala nga mobati nga gihangop ug gihigugma sa Simbahan ni Jesukristo. Tulo ka butang ang ilang gikinahanglan aron magpabilin silang lig-on ug matinud-anon sa tibuok nilang kinabuhi:

Una, nagkinahanglan sila og mga igsoon sa Simbahan nga mobati gayud kanila, tinuod ug mounong nga mga higala nga ilang kaadtoan kanunay, kakuyugan, ug tubag sa ilang mga pangutana. Isip mga miyembro, mag-inabtik kita ug mangita og bag-ong mga nawong kon motambong og mga kalihokan ug mga miting sa Simbahan, bisan unsay atong mga responsibilidad, buluhaton, o mga problema. Makahimo kita’g yanong mga butang sa pagtabang nga kining bag-ong mga higala mobati nga gihangop sa Simbahan, sama sa mainitong pagtimbaya, tinuorayng pagpahiyom kanila, pagtupad ug pagkanta ug pagsimba, pagpaila kanila sa ubang miyembro, ug uban pa. Kon atong ablihan ang atong kasingkasing ngadto sa bag-o natong mga higala sa pipila niining mga paagi, naglihok kita sa diwa sa pagpangalagad. Kon mangalagad kita kanila sama sa gihimo sa Manluluwas, dili nila bation nga daw “mga estranghero sulod sa Simbahan.” Bation nila nga haum sila diha ug makipaghigalaay, ug labaw pa, bation nila ang gugma sa Manluluwas pinaagi sa tinuoray natong pag-amuma.

Ikaduha, ang bag-ong mga higala nagkinahanglan og buluhaton [assignment]—oportunidad sa pagserbsiyo sa uban. Ang serbisyo usa sa kinamaayuhang aspeto sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Proseso kini diin mas molig-on ang atong pagtuo. Ang matag bag-ong higala takus niana nga oportunidad. Samtang ang bishop ug ang ward council may direktang responsibilidad sa paghatag og mga buluhaton human dayon sa ilang bunyag, walay nagpugong nato, isip mga miyembro, sa pagdapit sa bag-o natong mga higala nga motabang nato nga moserbisyo sa uban sa dili pormal o sa mga proyekto sa pagserbisyo.

Ikatulo, ang bag-ong mga higala kinahanglang “maamumahan pinaagi sa maayo nga pulong sa Dios.”11 Matabangan nato sila sa paghigugma ug sa pagsinati sa mga kasulatan samtang magbasa ug maghisgot kita sa mga pagtulun-an uban nila, maghatag og konteksto sa mga sugilanon ug pagpasabut sa lisud nga mga pulong. Matudloan sab nato sila unsaon sa pagkadawat og personal nga giya pinaagi sa regular nga pagtuon sa kasulatan. Agig dugang, makatabang kita sa bag-o natong mga higala diha sa ilang mga panimalay ug usahay dapiton sila ngadto sa atoa gawas sa atong regular nga naiskedyul nga mga miting sa Simbahan ug mga kalihokan, pagtabang nga mahugpong sila ngadto sa kusgan nga suba sa komunidad sa mga Santos.

Nahibalo sa mga kausaban ug mga hagit nga giatubang sa bag-o natong mga higala sa pagkahisakop sa pamilya sa Dios, isip atong mga kaigsoonan, pwede natong ipaambit giunsa nato sa pagbuntog ang susamang mga hagit sa atong kinabuhi. Makatabang kini sa pagkahibalo nga wala diay sila mag-inusara ug nga ang Dios mopanalangin nila samtang gamiton nila ang pagtuo sa Iyang mga gipangsaad.12

Dihang nagsagol ang mga Suba sa Solimões Negro, ang Suba sa Amazon nahimong kusgan ug lig-on. Sa samang paagi, kon kita ug ang atong bag-ong mga higala maghugpong, ang gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo mas magkalig-on ug magmakanunayon. Ang pinalangga nakong si Rosana, ug ako mapasalamaton kaayo sa tanang mitabang kanamo sa pagpakighugpong niining bag-ong suba daghang tuig nang milabay, dihang gihangop namo ang ebanghelyo ni Jesukristo sa among nasud sa Brazil. Sulod sa mga katuigan, kining talagsaong mga tawo tinuoray nga nangalagad kanamo ug mitabang nga kami padayong mag-agos diha sa pagkamatarung. Mapasalamaton kaayo kami kanila.

Ang mga propeta sa Kasadpang Bahin nasayud kaayo unsaon nga ang bag-ong mga higala magkahugpong sa pagkamatinud-anon dinhi sa bag-ong suba sa kaayohan padulong sa kinabuhing dayon. Pananglitan, kay nakakita sa atong panahon ug nasayud nga mag-atubang kita og susamang mga hagit,13 gilakip ni Moroni ang pipila ka importanting lakang sa iyang mga gisulat sa Basahon ni Mormon:

“Ug human sila madawat ngadto sa bunyag, ug nabag-o ug nahugasan pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, sila giihap uban sa mga katawhan sa simbahan ni Kristo; ug ang ilang mga ngalan gikuha, nga sila mahinumduman ug maamumahan pinaagi sa maayo nga pulong sa Dios, aron pag-agak kanila sa matarung nga agianan, pag-agak kanila sa kanunay nga mabinantayon ngadto sa pag-ampo, mosalig lamang diha sa mga maayo nga buhat ni Kristo, kinsa mao ang tigpasiugda ug ang tighingpit sa ilang hugot nga pagtuo.

“Ug ang simbahan nagtigum kanunay, sa pagpuasa ug sa pag-ampo, ug sa pagpakigsulti sa usag usa mahitungod sa kaayohan sa ilang mga kalag.”14

Minahal kong mga kauban sa buhat sa Ginoo, nagtuo kong makahimo kita og mas maayo ug mohimo gayud kita og mas maayo nga paghangop sa bag-ong mga higala diha sa Simbahan. Dapiton ko kamo sa paghunahuna unsay atong mahimo aron mas mahangupon kita, madawaton, ug matinabangon kanila, sugod gayud sa sunod Dominggo. Matnguni nga dili babag ang inyong mga buluhaton sa Simbahan ang paghangop sa bag-ong mga higala diha sa mga miting sa Simbahan ug mga kalihokan. Kay, kini sila bililhong mga kalag sa mga mata sa Dios ug mas importante pa kay sa mga programa ug mga kalihokan. Kon mangalagad kita sa bag-o natong mga higala sa kinasingkasing puno sa tiunay nga gugma sama sa gihimo sa Manluluwas, mosaad ko ninyo, sa Iyang ngalan, nga Siya moabag sa atong mga paningkamot. Kon molihok kita isip matinud-anong mga tigpangalagad, sama sa gibuhat sa Manluluwas, madawat sa bag-o natong mga higala ang tabang sa pagpabiling lig-on, mapahinunguron, ug matinud-anon hangtud sa katapusan. Makighugpong sila kanato samtang mahimo kitang lig-ong mga tawo sa Dios ug motabang nga makadala kita og lab-as nga tubig ngadto sa kalibutan nga uhaw sa mga panalangin sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kini nga mga anak sa Dios mobati nga sila “dili na mga langyaw ug mga dumuloong apan mga Santos sa panimalay sa Dios.”15 Mosaad ko kaninyo nga mamatikdan nila ang presensya sa Manluluwas, nga si Jesukristo, sa Iyang kaugalingon nga Simbahan. Padayon silang mag-agos uban kanato isip usa ka suba ngadto sa tinubdan sa tanang kaayo hangtud hangupon sila sa abling mga kamot sa atong Ginoo, nga si Jesukristo, ug madungog nila ang Amahan nga moingon “Kamo makabaton og kinabuhi nga dayon.”16

Dapiton ko kamo sa pagtinguha og tabang sa Ginoo sa paghigugma sa uban sama sa Iyang paghigugma kaninyo. Sundon nato ang tambag nga gihatag ni Mormon, “Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, pag-ampo ngadto sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, diin siya mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang Anak, nga si Jesukristo.”17 Niining mga kamatuoran, ako mosaksi ug mobuhat sa ngalan ni Jesukristo, amen.