2010–2019
Ang Papel sa Basahon ni Mormon diha sa Pagkakabig
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Papel sa Basahon ni Mormon diha sa Pagkakabig

Gipundok nato ang Israel sa katapusang higayon ug nagbuhat niini gamit ang Basahon ni Mormon, usa sa labing gamhanang mga himan sa pagkakabig.

Daghang tawo karon ang naghunahuna mahitungod sa katinuod sa Dios ug sa atong relasyon ngadto kaniya. Daghan ang gamay ra og nahibaloan o wala gayud mahitungod sa Iyang mahinungdanong plano sa kalipay. Sobra sa 30 ka tuig ang milabay, si Presidente Ezra Taft Benson nakaobserbar nga “kadaghanan sa … kalibutan karon nagsalikway sa kabalaan sa Manluluwas. Ilang gikwestyon ang Iyang milagroso nga pagkatawo, Iyang hingpit nga kinabuhi, ug ang katinuod sa Iyang mahimayaong pagkabanhaw.”1

Sa atong panahon, ang mga pangutana nakapunting dili lamang sa atong Manluluwas pero sa Iyang Simbahan usab—Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw—nga Iyang gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Kining mga pangutana kasagaran nakapunting sa kasaysayan, mga pagtulun-an, o mga gipangbuhat sa Simbahan sa Manluluwas.

Ang Basahon ni Mormon Makatabang Kanato nga Molambo diha sa Pagpamatuod

Gikan sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo, atong mabasa: “Hinumdumi nga ang atong pagsabut [bahin sa Langitnong Amahan ug sa Iyang plano sa kalipay] nagagikan sa moderno nga mga propeta—ni Joseph Smith ug sa iyang mga sumusunod—kinsa nakadawat og pagpadayag nga gikan gayud sa Dios. Busa, ang pangutana nga angay tubagon sa investigator mao kon si Joseph Smith ba usa ka propeta, ug makatubag siya niini nga pangutana pinaagi sa pagbasa ug pag-ampo mahitungod sa Basahon ni Mormon.”2

Ang akong pagpamatuod bahin sa balaang tawag ni Propeta Joseph Smith nalig-on pinaagi sa mainampuong pagtuon sa Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo. Gibuhat nako ang pagdapit ni Moroni nga “mangutana sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo,” aron masayud sa katinuod sa Basahon ni Mormon.3 Mosaksi ko nga nasayud ko nga kini tinuod. Kana nga kahibalo miabut kanako, ingon nga kini mahimong moabut kaninyo, “pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo.”4

Ang pasiuna sa Basahon ni Mormon namahayag: “Kadto kinsa makabaton niini nga balaanon nga pagpamatuod gikan sa Balaang Espiritu modangat usab sa kamatuoran pinaagi sa sama nga gahum nga si Jesukristo mao ang Manluluwas sa kalibutan, nga si Joseph Smith mao ang iyang tigpadayag ug ang propeta niining katapusan nga mga adlaw, ug nga Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Ginoo nga sa makausa pa gitukod na usab dinhi sa yuta, pagpangandam sa ikaduha nga pag-anhi sa Mesiyas.”5

Isip batan-ong misyonaryo nga mopaingon sa Chile, nakakat-on ko og makapausab sa kinabuhi nga leksyon mahitungod sa gahum sa pagkabig sa Basahon ni Mormon. Nagserbisyo si Mr. Gonzalez og respetado nga posisyon sa iyang simbahan sulod sa daghang katuigan. Hilabihan ang iyang pagbansay sa iyang relihiyon, lakip na ang usa ka degree sa teyolohiya. Medyo mapasigarbuhon siya sa iyang biblikanhong kasinatian. Klaro ngari namo nga usa siya ka iskolar sa relihiyon.

Nahibalo gayud siya bahin sa mga misyonaryo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw samtang nagtrabaho sila didto sa iyang siyudad nga gipuy-an sa Lima, Peru. Ganahan kaayo siya nga makahimamat nila aron matudloan niya sila sa Biblia.

Usa ka adlaw, murag usa ka gasa gikan sa langit, sa iyang hunahuna, duha ka misyonaryo ang mipahunong niya diha sa dalan ug nangutana kon mahimo ba silang moadto sa iyang panimalay ug mopaambit sa mga kasulatan ngadto niya. Usa kini niya ka damgo nga natuman! Ang iyang mga pag-ampo natubag. Sa katapusan, mapakita niya niining nahisalaag nga mga batan-ong lalaki ang mga sayop sa ilang mga pagtulun-an. Iya silang giingnan nga malipay siya nga moadto sila sa iyang balay ug maghisgot sa mga kasulatan.

Hapit dili na siya makahulat sa ilang sabut. Andam na siya nga gamiton ang Biblia sa pagsupak sa ilang mga gituohan. Masaligon siya nga ang Biblia moklaro ug mopakita gayud sa sayop sa ilang mga pagtulun-an. Miabut ang gabii nga nasabutan, ug ang mga misyonaryo nanuktok sa pultahan. Naghinam-hinam na gayud siya. Ang iyang higayon miabut na sa katapusan.

Iyang giablihan ang pultahan ug gidapit ang mga misyonaryo ngadto sa iyang panimalay. Usa sa mga misyonaryo mihatag kaniya og blue nga basahon ug mihatag og sinsero nga pagpamatuod nga nasayud siya nga ang basahon naglangkob sa pulong sa Dios. Ang ikaduhang misyonaryo midugang sa iyang gamhanang pagpamatuod bahin sa basahon, nga nagpamatuod nga gihubad kini sa usa ka moderno nga propeta sa Dios nga ginganlan og Joseph Smith ug nga kini nagtudlo bahin ni Kristo. Nananghid ang mga misyonaryo ug mibiya sa iyang panimalay.

Nasagmuyo kaayo si Mr. Gonzalez. Pero giabli niya ang basahon, ug nagsugod siya sa pagbasa sa mga pahina niini. Iyang gibasa ang unang pahina. Gibasa niya ang matag pahina ug wala mohunong hangtud na pagkahapon sa sunod adlaw. Gibasa niya ang tibuok basahon ug nasayud nga kini tinuod. Nasayud siya kon unsa ang kinahanglan niyang buhaton. Nanawag siya sa mga misyonaryo, nakadawat sa mga leksyon, ug gibiyaan ang kinabuhi nga iyang nahibaloan aron mahimong miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Kanang buotan nga tawo mao ang akong magtutudlo sa MTC sa Provo, Utah. Ang istorya sa pagkakabig ni Brother Gonzalez ug ang gahum sa Basahon ni Mormon nakahimo og dakong impresyon ngari nako.

Pag-abut nako sa Chile, ang akong mission president, si President Royden J. Glade, midapit namo sa pagbasa kada semana sa pagpamatuod ni Propeta Joseph Smith nga narekord diha sa Joseph Smith—Kasaysayan. Gitudloan mi niya nga ang pagpamatuod bahin sa Unang Panan-awon dunay direktang kalabutan sa kaugalingon namong pagpamatuod sa ebanghelyo ug sa among pagpamatuod sa Basahon ni Mormon.

Seryuso nakong gidawat ang iyang pagdapit. Gibasa nako ang mga istorya bahin sa Unang Panan-awon; gibasa nako ang Basahon ni Mormon. Nag-ampo ko sama sa gisugo ni Moroni ug nangutana sa “Dios, ang Amahan sa Kahangturan, sa ngalan ni Kristo”6 kon tinuod ba ang Basahon ni Mormon. Ako mosaksi karon nga ako nasayud nga ang Basahon ni Mormon, sama sa giingon ni Propeta Joseph Smith, mao “ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, ug ang sukaranan sa atong tinuohan, ug ang tawo labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon.”7 Si Propeta Joseph namahayag usab: “Kuhaa ang Basahon ni Mormon ug ang mga pagpadayag, ug asa na man ang atong relihiyon? Wala kita’y relihiyon.”8

Personal nga Pagkakabig

Samtang masabtan nato og maayo kon kinsa kita ug ang mga katuyoan sa Basahon ni Mormon, ang atong pagkakabig malig-on ug mahimong mas sigurado. Malig-on kita diha sa atong pasalig nga maghupot sa mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Dios.

Ang nag-unang katuyoan sa Basahon ni Mormon mao ang pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel. Kini nga pagpundok makahatag sa tanang anak sa Dios og oportunidad nga mosulod sa dalan sa pakigsaad ug, pinaagi sa pagtahud niadtong mga pakigsaad, mobalik ngadto sa presensya sa Amahan. Samtang magtudlo kita og paghinulsol ug mamunyag og mga kinabig, atong gipundok ang nagkatibulaag nga Israel.

Ang Basahon ni Mormon dunay 108 ka pakisayran bahin sa balay ni Israel. Sa sinugdanan sa Basahon ni Mormon, si Nephi nagtudlo, “Kay ang kahingpitan sa akong tuyo mao nga ako unta makakabig sa mga tawo sa pagpaduol ngadto sa Dios ni Abraham, ug sa Dios ni Isaac, ug sa Dios ni Jacob, ug maluwas.”9 Ang Dios ni Abraham, Isaac, ug Jacob mao si Jesukristo, ang Dios sa Daang Tugon. Maluwas kita kon moduol kita kang Kristo pinaagi sa pagsunod sa Iyang ebanghelyo.

Sa wala madugay, si Nephi misulat:

“Oo, gani ang akong amahan namulong og daghan mahitungod sa mga Hentil, ug usab mahitungod sa balay ni Israel, nga sila gayud itandi sama sa usa ka kahoy nga oliba, kansang mga sanga pagabalion ug pagatibulaagon diha sa ibabaw sa tibuok yuta. …

“Ug human ang balay ni Israel pagatibulaagon sila kinahanglan pagapundukon pag-usab; o, sa katapusan, human madawat sa mga Hentil ang kahingpitan sa Ebanghelyo, ang kinaiyanhon nga mga sanga sa kahoy nga oliba, o ang mga salin sa balay ni Israel, kinahanglan isumbak, o moabut sa kasayuran sa tinuod nga Mesiyas, ang ilang Ginoo ug ang ilang Manunubos.”10

Sa samang paagi, sa katapusan sa Basahon ni Mormon, si propeta Moroni nagpahinumdom nato sa atong mga pakigsaad, nga nag-ingon, “Nga kamo dili na mahimo nga pagalibugon, nga ang mga pakigsaad sa Amahan sa Kahangturan diin siya mihimo nganha kaninyo, O balay ni Israel, mahimo nga matuman.”11

Ang mga Pakigsaad sa Amahan sa Kahangturan

Unsa man ang “mga pakigsaad sa Amahan sa Kahangturan” nga gipasabut ni Moroni? Atong mabasa sa basahon ni Abraham:

“Ang akong ngalan mao si Jehova, ug Ako nasayud sa katapusan gikan sa sinugdanan; busa ang akong kamot anaa ibabaw kanimo.

“Ug Ako mobuhat gikan kanimo og usa ka dako nga nasud, ug Ako mopanalangin kanimo sa walay sukod, ug mohimo sa imong ngalan nga bantugan sa tanan nga mga nasud, ug ikaw mahimo nga panalangin ngadto sa imong binhi nga mosunod kanimo, nga sa ilang mga kamot sila modala niini nga pagpangalagad ug Pagkapari ngadto sa tanan nga mga nasud.”12

Si Presidente Russell M. Nelson nagtudlo sa bag-ohay lang nga tibuok kalibutan nga sibya nga “kini karon ang ulahing mga adlaw, ug ang Ginoo mipadali sa Iyang buhat sa pagpundok sa Israel. Kana nga panagpundok mao ang labing importanting butang nga nahitabo sa yuta karon. Walay makatandi niini sa gidak-on, walay makatandi niini sa kaimportante, walay makatandi niini sa kahalangdon. Ug kon pilion ninyo, kon gustuhon ninyo, mamahimo kamong dakong bahin niini. Mahimo kamong dakong bahin sa usa ka dakong butang, mahinungdanong butang, halangdong butang!

“Kon maghisgot kita kalabut sa pagpundok, nagsulti lamang kita niining sukaranang kamatuoran: ang matag usa sa mga anak sa atong Langitnong Amahan, sa matag kilid sa tabil, angayang makadungog sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo. Mohukom sila sa ilang kaugalingon kon gusto ba nilang masayud pa og dugang.”13

Kana ang atong gibuhat isip mga miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw: nagtinguha kita sa pagdala ngadto sa kalibutan og usa ka panabut—ug pagkakabig ngadto—sa ebanghelyo ni Jesukristo. Kita ang “mga tigpundok sa ulahing mga adlaw.”14 Ang atong misyon klaro. Mga kaigsoonan, kinahanglang mailhan kita nga mao kadtong kinasingkasing nga nagdala sa saad ni Moroni, nag-ampo ug nakadawat og tubag nga masayud nga ang Basahon ni Mormon tinuod, ug dayon mipaambit nianang kahibalo ngadto sa uban diha sa pulong ug, labing importante, diha sa buhat.

Ang Papel sa Basahon ni Mormon diha sa Pagkakabig

Ang Basahon ni Mormon naglangkob sa kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo.15 Modala kini kanato ngadto sa mga pakigsaad sa Amahan, nga kon tumanon makapaniguro kanato sa Iyang labing mahinungdanon nga gasa—kinabuhing dayon.16 Ang Basahon ni Mormon mao ang sukaranan sa pagkakabig sa tanang anak sa Langitnong Amahan.

Nagkutlo pag-usab gikan ni Presidente Nelson: “Samtang kamo … magbasa matag adlaw gikan sa Basahon ni Mormon, inyong makat-unan ang doktrina sa pagpundok, mga kamatuoran mahitungod ni Jesukristo, Iyang Pag-ula, ug ang kahingpitan sa Iyang ebanghelyo nga dili makita diha sa Biblia. Ang Basahon ni Mormon mahinungdanon sa pagpundok sa Israel. Gani, kon wala ang Basahon ni Mormon, ang gisaad nga pagpundok sa Israel dili mahitabo.”17

Akong tapuson pinaagi sa mga pulong sa Manluluwas samtang nagtudlo Siya sa mga Nephite bahin sa gisaad nga mga panalangin: “Kamo mao ang mga kaliwatan sa mga propeta; ug kamo mga sakop sa balay ni Israel; ug kamo anaa sa pakigsaad diin ang Amahan mihimo uban sa inyong mga amahan, nag-ingon ngadto kang Abraham: Ug diha sa imong binhi ang tanan nga mga kaliwatan sa yuta mapanalanginan.”18

Ako mopamatuod nga kita mga anak sa Dios, ang binhi ni Abraham, ang balay ni Israel. Atong gipundok ang Israel sa katapusang higayon ug nagbuhat sa ingon pinaagi sa Basahon ni Mormon—usa ka basahon nga, inubanan sa Espiritu sa Ginoo, mao ang labing gamhanan nga himan sa pagkakabig. Gipangulohan kita og usa ka propeta sa Dios, si Presidente Russell M. Nelson, kinsa mao ang nagdumala sa pagpundok sa Israel sa atong panahon. Ang Basahon ni Mormon tinuod. Nakapausab kini sa akong kinabuhi. Mosaad ko, sama kang Moroni ug sa daghang propeta sa tibuok kasaysayan, nga makapausab kini sa inyong kinabuhi.19 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.