2010–2019
Karon ang Panahon
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Karon ang Panahon

Kon adunay bisan unsa nga butang sa inyong kinabuhi nga kinahanglan ninyong ikonsiderar, karon mao ang panahon.

Pipila ka tuig na ang milabay, samtang nag-andam sa usa ka biyahe kabahin sa negosyo, nagsugod ko sa pagsinati og kasakit sa dughan. Tungod sa kabalaka, gikuyugan ko sa akong asawa. Sa unang bahin sa among biyahe, ang sakit migrabe pag-ayo ngadto sa punto nga ako naglisud sa pagginhawa. Sa pagtugpa na namo, mibiya mi sa airport ug miadto sa lokal nga ospital, diin, human sa daghang mga pag-eksamin, ang nag-atiman nga doktor mideklarar nga luwas na kami nga mopadayon sa among biyahe.

Mibalik mi sa airport ug misakay sa biyahe padulong sa among katapusan nga destinasyon. Samtang nagpaubos na kami, ang piloto miadto sa intercom ug mihangyo nako nga magpaila sa akong kaugalingon. Ang flight attendant miduol, miingon nga bag-o lang sila nakadawat og emerhensya nga tawag, ug misulti nako nga dunay ambulansya nga naghulat sa airport nga modala nako ngadto sa ospital.

Misakay mi sa ambulansya ug dali nga gidala ngadto sa emergency room. Didto gisugat kami sa duha ka mabalak-on nga doktor kinsa mipasabut nga wala matarung ang pagdayagnos nako ug sa tinuod adunay seryoso nga pulmonary embolism, o mibagtok nga dugo, sa akong baga, nga nagkinahanglan og dinalian nga medikal nga pagtagad. Ang mga doktor mipahibalo namo nga daghang mga pasyente dili makalahutay niini nga kondisyon. Nakahibalo nga layo mi sa amoa ug wala mi makasiguro kon andam ba kami sa maong makapausab sa kinabuhi nga panghitabo, ang mga doktor miingon nga kon adunay bisan unsa nga butang sa among kinabuhi nga kinahanglan namong hunahunaon, karon mao ang panahon.

Nakahinumdom ko pag-ayo nga hapit diha-diha nianang mabalak-on nga higayon, ang akong tibuok panglantaw nausab. Unsay importante kaayo mga pipila ka gutlo lang ang milabay karon wala na kaayo makapa-interes. Ang akong hunahuna nausab gikan sa kalibutanong mga kabalaka ngadto sa mahangturong panglantaw—naghunahuna sa pamilya, mga anak, sa akong asawa, ug sa katapusan sa paghunahuna sa akong kaugalingong kinabuhi.

Unsay among nahimo isip pamilya ug indibidwal? Nagpuyo ba kami sa among kinabuhi nga nagsubay sa mga pakigsaad nga among gihimo ug sa mga gipaabut sa Ginoo, o wala tuyoa nga gitugutan ba namo ang mga kabalaka sa kalibutan sa pagbalda namo gikan sa mga butang nga mas labing importante?

Modapit ko kaninyo sa pagkonsiderar og importante nga leksyon nga nakat-unan gikan niini nga kasinatian: sa paghunong sa pagtutok sa kalibutanong mga kabalaka ug sa pagtimbang-timbang sa inyong kinabuhi. O sama sa gisulti sa doktor, kon dunay bisan unsa nga butang sa among kinabuhi nga kinahanglan namong hunahunaon, karon mao ang panahon.

Pagtimbang-timbang sa Atong Kinabuhi

Nagpuyo kita sa kalibutan nga daghan na kaayo og impormasyon nga lisud na sa paghunahuna og klaro, gidominar sa nagkadaghan nga mga makabalda nga nakapahimo niini nga mas lisud sa pagpili pinaagi sa kalibug niini nga kinabuhi ug sa pagtutok sa mga butang nga dunay mahangturong bili. Ang atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi kanunay nga nabantang sa mga balita nga gitumong sa pagkuha sa atong pagtagad, sa pagpakita nato pinaagi sa dali kaayong mausab nga mga teknolohiya.

Gawas kon kita mogahin og panahon sa pagpamalandong, tingali dili kita makaamgo sa epekto niining dali kaayong mausab nga kahimtang sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi ug sa mga pagpili nga atong himoon. Makita nato ang atong kinabuhi nga nahurot sa ginagmay nga impormasyon nga gipasa sa usa ka tawo ngadto sa lain nga tawo hangtud nga nag-viral nga kasagaran gibuhat pinaagi sa internet, mga video, ug mga balita nga makadani sa atong pagtagad. Bisan og makapaikag ug makalingaw, kadaghanan gamay ra ang mahimo niini sa atong mahangturong kauswagan, ug unya nakaimpluwensya kini sa paagi sa atong pagtan-aw sa atong mortal nga kasinatian.

Kining kalibutanong mga makabalda mahimong ipahisama ngadto sa damgo ni Lehi. Samtang kita mouswag diha sa dalan sa pakigsaad nga nanggunit pag-ayo sa gunitanan nga puthaw, madungog ug makita nato kadtong “nagbiay-biay ug nagtulisok sa ilang mga tudlo” gikan sa dako ug lapad nga gambalay (1 Nephi 8:27). Tingali wala nato tuyoa ang pagbuhat sa ingon, apan usahay kita mohunong ug mobalhin sa atong pagtagad aron motan-aw unsay nahitabo sa dako ug lapad nga gambalay. Ang pipila kanato mamuhi sa gunitanan nga puthaw ug magpaduol aron mas makaklaro. Ang uban hingpit nga nangawala “tungod niadto nga nagbugal-bugal kanila” (1 Nephi 8:28).

Mipasidaan ang Manluluwas kanato “magbantay kamo …basi sa inyong mga kasingkasing mahiluwan ang pagpatuyang …kabalaka tungod niining kinabuhia” (Lucas 21:34). Ang moderno nga pagpadayag nagpahinumdom nato nga daghan ang gitawag, apan pipila lang ang napili. Wala sila mapili “tungod kay ang ilang mga kasingkasing gipahimutang … diha sa mga butang niini nga kalibutan, ug naninguha sa mga pasidungog sa mga tawo” (Doktrina ug mga Pakigsaad 121:35; tan-awa usab sa bersikulo 34). Ang pagtimbang-timbang sa atong kinabuhi maghatag nato og kahigayunan sa paghunong sa pagtutok sa kalibutan, mamalandong asa kita nagbarug sa dalan sa pakigsaad, ug, kon gikinahanglan, maghimo og mga kausaban aron sa pagsiguro og hugot nga paggunit ug sa pagpadayon.

Karong bag-o, sa usa ka tibuok kalibutan nga debosyonal, si Presidente Russell M. Nelson midapit sa kabatan-onan sa paghunong sa pagtutok sa kalibutan, paghunong gikan sa social media pinaagi sa paghimo og pito ka adlaw nga pagpuasa. Ug kagabii lang, mihatag siya og susama nga pagdapit sa mga sister isip kabahin sa sesyon sa komperensya sa mga babaye. Dayon misugo siya kanila sa pagbantay sa bisan unsa nga mga kalainan nga ilang bation, unsay ilang gihunahuna, o bisan sa unsa nga paagi sila maghunahuna. Dayon midapit siya kanila “nga maghimo kamo og pagtimbang-timbang sa kinabuhi uban sa Ginoo … sa pagsiguro nga nagbuhat kamo sa gikinahanglang buhaton diha sa dalan sa pakigsaad.” Giawhag niya sila nga kon adunay mga butang sa ilang kinabuhi nga kinahanglang usbon, “karon mao ang saktong panahon sa pag-usab.”1

Sa pagtimbang-timbang sa mga butang sa atong kinabuhi nga kinahanglang usbon, mangutana kita sa atong kaugalingon og praktikal nga pangutana: Unsaon nato nga makabuntog sa mga makababag niini nga kalibutan ug magpabilin nga nakatutok sa panan-awon sa kahangturan nga anaa sa atong atubangan?

Sa 2007 nga pakigpulong sa komperensya nga giulohan og “Maayo, Mas Maayo, Labing Maayo,” si Presidente Dallin H. Oaks mitudlo unsaon sa pag-una sa mga pagpili uban sa atong daghang nagkasungi nga kalibutanong mga kalisud. Mitambag siya, “Kinahanglan atong ipalabay ang ubang maayo nga mga butang aron sa pagpili sa uban nga mas maayo o labing maayo tungod kay kini nag-ugmad og hugot nga pagtuo kang Ginoong Jesukristo ug naglig-on sa atong mga pamilya.”2

Mosugyot ko nga ang labing maayong mga butang niini nga kinabuhi nakasentro ni Jesukristo ug sa pagsabut sa mahangturong mga kamatuoran kon kinsa Siya ug kinsa kita sa atong relasyon uban Kaniya.

Pangita sa Kamatuoran

Samtang maningkamot kita nga makaila sa Manluluwas, kinahanglan nga dili nato kalimtan ang sukaranang kamatuoran kon kinsa kita ug ngano nga kita ania dinhi. Si Amulek nagpahinumdom nato nga “kini nga kinabuhi mao ang panahon … sa pagpangandam sa pagsugat sa Dios,” ang panahon “diin gihatag kanato aron pagpangandam alang sa kahangturan” (Alma 34:32–33). Sama sa usa ka inila nga panultihon nga nagpahinumdom kanato, “Dili kita mga tawo nga adunay espirituhanong kasinatian. Espirituhanon kita nga mga binuhat nga adunay tawhanong kasinatian.”3

Ang pagsabut sa atong balaan nga gigikanan importante sa atong mahangturong kauswagan ug makapalingkawas nato gikan sa mga makabalda niini nga kinabuhi. Ang Manluluwas mitudlo:

“Kon pabilin kamo sa akong pulong, nan, kamo tinuod gayud nga akong mga tinun-an;

“Ug kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran magahatag kaninyog kagawasan” (Juan 8:31–32).

Si Presidente Joseph F. Smith mipahayag, “Ang pinakadakong makab-ot nga mahimo sa katawhan niini nga kalibutan mao ang pagsinati sa ilang mga kaugalingon sa balaanong kamatuoran, sa hilabihan, sa hingpit, nga walay ehemplo o kinaiya sa usa ka nilalang nga nagpuyo sa kalibutan ang makapahilayo kanila gikan sa kahibalo nga ilang naangkon.”4

Sa kalibutan karon, ang debati mahitungod sa kamatuoran miabut sa taas kaayo nga ang-ang, uban sa tanan nga nangangkon sa kamatuoran ingon nga kini may kalabutan nga konsepto nga bukas alang sa indibidwal nga paghubad. Ang batan-ong si Joseph Smith nakakita nga, “hilabihan ang kalibug ug kagubot” sa iyang kinabuhi “nga kini dili mahimo … aron pagkab-ut sa usa ka piho nga paghukom kinsa ang tinuod ug kinsa ang sayop” (Joseph—Kasaysayan 1:8). Diha “sa taliwala niini nga gubat sa mga pulong ug kagubot sa mga opinyon” nga siya nagtinguha og balaan nga giya pinaagi sa pagpangita sa kamatuoran (Joseph Smith—Kasaysayan 1:10).

Sa komperensya sa Abril, si Presidente Nelson mitudlo, “Kon gusto kitang makaangkon og paglaum nga makaayag sa daghang mga opinyon ug sa mga pilosopiya sa katawhan nga nag-atake sa kamatuoran, kinahanglan makakat-on kita sa pagdawat og pagpadayag.”5 Kinahanglan kita nga makat-on sa pagsalig sa Espiritu sa Kamatuoran, nga “ang kalibutan dili makadawat, tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya ni makaila kaniya” (Juan 14:17).

Samtang kini nga kalibutan dali nga makabalhin ngadto sa alternatibo nga mga reyalidad, kinahanglan nga mahinumdom kita sa mga pulong ni Jacob nga “ang Espiritu namulong sa kamatuoran ug dili mamakak. Busa, kini namulong sa mga butang ingon nga sila gayud mao, ug sa mga butang ingon nga sila gayud mahimo unya; busa, kini nga mga butang gipakita ngari kanato sa yano nga paagi, alang sa kaluwasan sa atong mga kalag” (Jacob 4:13).

Samtang kita mohunong sa pagtutok sa kalibutan ug magtimbang-timbang sa atong kinabuhi, karon mao ang panahon sa paghunahuna unsa nga mga kausaban ang kinahanglan natong himoon. Makakuha kita og dakong paglaum sa pagkahibalo nga ang atong Ehemplo, nga si Jesukristo sa makausa migiya sa agianan. Sa wala pa ang Iyang kamatayon ug Pagkabanhaw, samtang Siya naningkamot sa pagtabang niadtong anaa sa Iyang palibut nga makasabut sa Iyang balaan nga tahas, mipahinumdom Siya kanila “nga dinhi kanako makabaton kamo og kalinaw. Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan: apan sumalig kamo; gidaug ko na ang kalibutan” (Juan 16:33). Kaniya ako mosaksi diha sa pangalan ni Jesukristo, amen.