2010–2019
Pagpadayag alang sa Simbahan, Pagpadayag alang sa Atong mga Kinabuhi
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpadayag alang sa Simbahan, Pagpadayag alang sa Atong mga Kinabuhi

Sa umaabut nga mga adlaw, dili na posible ang espirituhanong pagsugakod kon wala ang giya, direksyon, ug makahupay nga impluwensya sa Espiritu Santo.

Pagkamahimayaon nga kahigayunan niining makasaulog sa Pasko sa Pagkabanhaw uban kaninyo niining Domingo sa kinatibuk-ang komperensya! Wala nay lain nga mas tukma pa kay sa pagsaulog sa labing importante nga kalihokan nga nahitabo sukad dinhi sa kalibutan pinaagi sa pagsimba sa labing importante nga binuhat sukad nga naglakaw dinhi sa yuta. Dinhi sa, Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ato Siyang gisimba kinsa misugod sa Iyang walay kinutubang Pag-ula diha sa Tanaman sa Getsemani. Andam Siyang mag-antus alang sa mga sala ug mga kahuyang sa matag usa kanato, kansang pag-antus nakapahimo Kaniya “sa pagpaagas sa dugo sa matag lungag sa panit.”1 Siya gilansang sa krus sa Kalbaryo2 ug mibangon sa ikatulo nga adlaw isip ang unang nabanhaw nga binuhat sa tanang mga anak sa atong Langitnong Amahan. Gihigugma ko Siya ug mopamatuod nga Siya buhi! Siya ang nangulo ug naggiya sa Iyang Simbahan.

Kon wala pa ang walay kinutuban nga Pag-ula sa atong Manunubos, walay bisan usa kanato ang makalaum nga makabalik pa sa atong Langitnong Amahan. Kon wala pa ang Iyang Pagkabanhaw, ang kamatayon mao na ang katapusan. Ang Pag-ula sa atong Manluluwas naghimong posible sa kinabuhing dayon ug sa reyalidad sa pagka-imortal alang sa tanan.

Tungod sa Iyang talagsaon nga misyon ug sa kalinaw nga iyang gihatag sa Iyang mga sumusunod nga ang akong asawa, si Wendy, ug ako mibati og kahupayan usa ka gabii niadtong Enero 2, 2018, sa dihang gipukaw kami sa usa ka tawag sa telepono nagsulti kanamo nga si Presidente Thomas S. Monson mitapon na sa tabil.

President Nelson with President Monson

Gimingaw kaayo kami ni Presidente Monson! Among gipasidunggan ang iyang kinabuhi ug iyang kabilin. Tawo nga may talagsaong espiritwal nga kalig-on, nagbilin siya og walay pagkapapas nga impluwensya diha sa tanang nakaila kaniya ug sa Simbahan nga iyang gihigugma.

Sa Dominggo, niadtong Enero 14, 2018, didto sa ibabaw nga lawak sa Templo sa Salt Lake, ang Unang Kapangulohan giorganisar pag-usab pinaagi sa simple apan sagrado nga sumbanan nga giestablisar sa Ginoo. Dayon, sa maligdong nga katiguman gahapon sa buntag, ang mga miyembro sa Simbahan sa tibuok kalibutan mipataas sa ilang mga kamot sa pagkumpirmar sa aksyon nga sa sayo pa gibuhat sa mga Apostoles. Akong gibati ang mapaubsanong pagpasalamat alang sa inyong pagpaluyo nga suporta.

Magpasalamat usab ako alang niadtong nahauna kanako. Usa ka pribilehiyo ang pagserbisyo diha sa Korum sa Napulog Duha sulod sa 34 ka tuig ug personal nga nailhan ang 10 sa miaging 16 ka Presidente sa Simbahan. Daghan ako og nakat-unan gikan sa matag usa kanila.

Dako usab ang akong utang sa akong mga katigulangan. Ang tanan sa walo nakong mga apohan sa tuhod mga kinabig sa Simbahan sa Europa. Ang matag usa niadtong maisugon nga mga kalag misakripisyo sa tanan aron makaanhi sa Zion. Sa nagsunod nga mga henerasyon, dili tanan sa akong mga katigulangan ang nagpabilin nga mapasaligon. Tungod niini, wala ako magdako sa usa ka panimalay nga nakasentro sa ebanghelyo.

President Nelson's parents
President Nelson as a young boy with family

Akong gitahud ang akong mga ginikanan. Importante kaayo sila kanako ug mitudlo kanako og mahinungdanon nga mga leksyon. Dili igo ang akong pasalamat kanila alang sa malipayong kinabuhi sa panimalay nga ilang gihimo alang kanako ug sa akong mga igsoon. Apan, bisan sa bata pa ko, nahibalo ko nga naay kulang sa akong kinabuhi. Usa ka adlaw misakay ako sa sakyanan ug miadto sa usa ka LDS bookstore aron mangita og libro mahitungod sa Simbahan. Ganahan ko nga magkat-on mahitungod sa ebanghelyo.

Sa dihang ako nang nasabtan ang Pulong sa Kaalam, gusto nako nga ang akong mga ginikanan magsunod niana nga balaod. Busa, usa ka adlaw sa dihang bata pa kaayo ako, miadto ko sa among silong ug gipangbuak ang tanang botelya sa bino sa sementado nga salog! Nagpaabut ko nga silutan ko sa akong amahan, apan wala siyay gisulti bisan usa ka pulong.

Sa dihang midako na ko ug nagsugod sa pagkasabut sa kahalangdon sa plano sa Langitnong Amahan, kanunay kong miingon sa akong kaugalingon, “dili nako gusto og regalo sa Pasko! Gusto lang ko nga ma-seal sa akong mga ginikanan.” Kadtong akong gihandom nga hitabo wala mahitabo hangtud nga ang akong mga ginikanan lapas na sa 80, apan nahitabo gayud kini. Dili nako ikapahayag sa hingpit ang kalipay nga akong gibati niadtong adlawa,3 ug sa matag adlaw akong gibati kana nga kalipay sa ilang paka-seal ug ang akong pagka-seal ngadto kanila.

President Nelson Wedding

Niadtong 1945, samtang didto pa ko sa medical school, akong giminyuan si Dantzel White sa Templo sa Salt Lake. Siya ug ako napanalanginan og siyam ka madanihong mga anak nga babaye ug usa ka bililhon nga anak nga lalaki. Karon ang among nagkadaghang pamilya usa sa labing dako nga kalipay sa akong kinabuhi.

President Nelson and Dantzel with girls
President Nelson and his son

Niadtong 2005, human sa dul-an 60 ka tuig nga kaminyoon, ang akong minahal nga si Dantzel wala damha nga gitawag ngadto sa langitnong panimalay. Sulod sa usa ka panahon, hapit dili ko makalihok sa kasubo. Apan ang mensahe sa Pasko sa Pagkabanhaw ug ang saad sa pagkabanhaw mipalahutay kanako.

President Nelson and Wendy Watson

Dayon ang Ginoo mipadala ni Wendy Watson sa akong kiliran. Na-seal kami sa Templo sa Salt Lake niadtong Abril 6, 2006. Gihigugma kaayo nako siya! Usa siya ka talagsaon nga babaye—usa ka dako nga panalangin kanako, sa among pamilya, ug sa tibuok Simbahan.

Ang matag usa niini nga mga panalangin miabut isip resulta sa pagpangita ug pagpatalinghug sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo. Si Presidente Lorenzo Snow miingon, “Mahinungdanon kini nga pribilehiyo sa matag Santos sa Ulahing mga Adlaw … nga atong katungod nga mobati sa Espiritu matag adlaw sa atong kinabuhi.”4

Usa sa mga butang nga gibalik-balik sa Espiritu og sil-sil sa akong hunahuna sukad sa akong bag-o nga tawag isip Presidente sa Simbahan mao ang pagkaandam sa Ginoo nga mopadayag sa Iyang hunahuna ug kabubut-on. Ang pribilehiyo sa pagdawat og pagpadayag usa sa labing mahinungdanon nga mga gasa sa Dios ngadto sa Iyang mga anak.

Pinaagi sa mga gipakita sa Espiritu Santo, ang Ginoo moabag kanato sa tanan natong matarung nga mga paningkamot. Nakahinumdom ko sa usa ka lawak operahanan, nagbarug ako atubangan sa usa ka pasyente—dili sigurado kon unsaon paghimo ang usa ka wala pa mabuhat sukad nga operasyon—ug nakasinati nga ang Espiritu Santo mipakita sa pamaagi diha sa akong hunahuna.5

Sa pagpalig-on sa akong tanyag nga makigminyo kang Wendy, miingon ko kaniya, “Nasayud ko sa pagpadayag ug unsaon pagdawat niini.” Sa iyang pagkadalaygon—ug, sa ako dayong nahibaloan, nga nabatasan na niya—nakapangayo na siya ug nakadawat sa iyang kaugalingon nga pagpadayag mahitungod kanamo, nga mihatag niya sa kaisug nga mosugot.

Isip sakop sa Korum sa Napulog Duha, nag-ampo ako matag-adlaw alang sa pagpadayag ug mipasalamat sa Ginoo matag higayon nga Siya misulti sa akong kasingkasing ug hunahuna.

Hunahunaa ang ka milagro niana! Bisan unsa ang atong calling sa Simbahan, maka-ampo kita sa atong Langitnong Amahan ug makadawat og giya ug direksyon, mapahimangnuan mahitungod sa mga kakuyaw ug sa mga makabalda, ug makabuhat og mga butang nga dili gayud nato mahimo kon kita lang. Kon kita tinuoray nga modawat sa Espiru Santo ug magkat-on sa pag-ila ug pagsabut sa Iyang mga pag-aghat, magiyahan kita sa mga sitwasyon nga dagko ug gagmay.

Sa bag-ohay pa lang nakong pagsinati og malisud nga tahas sa pagpili og duha ka magtatambag, naghunahuna ko kon unsaon kaha nako pagpili og duha lamang gikan sa napulog duha kinsa akong gimahal ug gitahud.

Tungod kay ako nahibalo nga ang maayo nga inspirasyon pinasikad sa maayo nga impormasyon, mainampuon akong nakigsulti sa matag Apostoles usa ngadto sa usa.6 Misulod dayon ako nga nag-inusara sa usa ka pribado nga lawak sa templo ug nangayo sa kabubut-on sa Ginoo. Ako mopamatuod nga ang Ginoo misugo kanako sa pagpili ni Presidente Dallin H. Oaks ug Presidente Henry B. Eyring sa pagserbiyo isip akong mga magtatambag sa Unang Kapangulohan.

Sa sama nga pamaagi, ako mopamatuod nga ang Ginoo midasig sa pagtawag nila ni Elder Gerrit W. Gong ug Elder Ulisses Soares nga pagaordinahan isip Iyang mga Apostoles. Ako ug kami mi-welcome kanila niining talagsaon nga panag-igsoonay sa pagserbisyo.

Sa dihang nagtigum kami isip Konseho sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha, ang among mga lawak mitinganan nahimong mga lawak sa pagpadayag. Ang Espiritu tataw kaayo nga anaa. Samtang kami nakigbisug sa mga komplikado nga mga hilisgutan, usa ka kulba-hinam nga proseso ang nahitabo samtang ang matag Apostoles gawasnon nga mipadayag sa iyang mga hunahuna ug panglantaw. Bisan paman kon managlahi kami sa among unang mga panglantaw, ang gugma nga among gibati sa usag usa anaa kanunay. Ang among panaghiusa nakatabang kanamo sa pag-ila sa kabubut-on sa Ginoo alang sa Iyang Simbahan.

Sa among mga miting, ang kadaghanan [mayoriya] dili gayud maoy matuman! Mainampuon kaming naminaw sa usag usa ug nakigsulti sa usag usa hangtud nagkahiusa kami. Dayon dihang nakab-ot na namo ang hingpit nga panag-uyon, ang makapahiusa nga impluwensya sa Espiritu Santo makapadasig! Among nasinati kon unsay nahibaloan ni Propeta Joseph Smith sa dihang siya mitudlo, “Pinaagi sa panaghiusa sa pagbati kita makaangkon og gahum sa Dios.”7 Walay gayuy sakop sa Unang Kapangulohan o sa Korum sa Napulog Duha nga motugyan sa mga desisyon alang sa Simbahan sa Ginoo sa iyang kaugalingon nga labing maayong paghukom lamang!

Mga kaigsoonan, unsaon nato pagkahimo nga mga lalaki ug babaye—mga Kristohanong sulugoon—nga gikinahanglan sa Ginoo nga angay natong maabut? Unsaon nato pagkakita sa mga tubag sa mga pangutana nga nakapalibug kanato? Kon ang langitnong kasinatian ni Joseph Smith sa Sagrado nga Kakahoyan nakatudlo kanato og bisan unsa, kana mao nga ang mga langit abli ug nga ang Dios makigsulti sa Iyang mga anak.

Si Propeta Joseph Smith mipahiluna og sumbanan nga atong sundon sa pagtubag sa atong mga pangutana. Naaghat sa panaad ni Santiago nga kon kita nakulangan og kaalam kita makapangayo sa Dios,8 ang batang si Joseph midala sa iyang pangutana direkta ngadto sa Langitnong Amahan. Nangayo siya og personal nga pagpadayag, ug ang iyang pagpangita miabli niining katapusang dispensasyon.

Sa sama nga paagi, unsa ang maabli diha kaninyo sa inyong pagpangita? Unsa nga kaalam ang kulang kaninyo? Unsa ang inyong gibati nga maoy dinaliang panginahanglan nga mahibaloan o masabtan? Sunda ang ehemplo ni Propeta Joseph. Pangita ug mingaw nga lugar diin kamo kanunay makaadto. Ipaubos ang inyong kaugalingon atubangan sa Dios. Ibubo ang inyong kasingkasing ngadto sa inyong Langitnong Amahan. Dangop Kaniya alang sa mga tubag ug alang sa kahupayan.

Pag-ampo sa ngalan ni Jesukristo bahin sa inyong mga kabalaka, inyong mga kahadlok, inyong mga kahuyang—o, ang mga tinguha sa inyong kasingkasing. Ug dayon maminaw! Isulat ang mga ideya nga masulod sa inyong hunahuna. Isulat ang inyong mga gibati ug sundi kini sa paglihok sa unsay giaghat nga angay ninyong buhaton. Kon inyong balikbalikon kini nga proseso matag adlaw, matag bulan, matag tuig, kamo “molambo ngadto sa baruganan sa pagpadayag.”9

Ang Dios buot ba gayud makigsulti kaninyo? Oo! “Maayo pa sa tawo nga molugway sa iyang walay kusog nga kamot sa pagpahunong sa sapa sa Missouri sa iyang walay pagkabalhin nga agianan … kay sa pagpugong sa Makagagahum sa pagbu-bu sa kahibalo gikan sa langit diha sa mga ulo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.”10

Dili na kamo kinahanglan maghunahuna kon unsa ang kamatuoran.11 Dili na kamo maghunahuna kinsa ang inyong luwas nga masaligan. Pinaagi sa personal nga pagpadayag, makadawat kamo sa inyong kaugalingon nga pagsaksi nga ang Basahon ni Mormon mao ang pulong sa Dios, nga si Propeta Joseph Smith usa ka propeta, ug nga kini ang Simbahan sa Ginoo. Bisan kon unsa man ang isulti o buhaton sa uban, walay bisan kinsa ang makapawala sa pagsaksi nga midala ngadto sa inyong kasingkasing ug hunahuna kon unsa ang kamatuoran.

Giawhag ko kamo nga palapdan pa ang inyong kasamtangang espiritwal nga abilidad sa pagdawat og personal nga pagpadayag, tungod kay ang Ginoo misaad nga “Kon kamo mangayo, kamo makadawat og pagpadayag ug dugang nga pagpadayag, kahibalo ug dugang nga kahibalo, nga kamo masayud sa mga misteryo ug malinawon nga mga butang—nga nagdala og hingpit nga kalipay, niana nga nagdala og kinabuhi nga dayon.”12

O, aduna pay daghang gusto sa inyong Amahan sa Langit nga inyong mahibaloan. Sama sa gitudlo ni Elder Neal A. Maxell, “Alang niadtong adunay mga mata sa pagtan-aw ug mga dalunggan sa pagpaminaw, tataw kaayo nga ang Amahan ug ang Anak mihatag sa mga sekreto sa uniberso!”13

Walay lain nga makabukas sa kalangitan sama sa kombinasyon sa nagtubo nga kaputli, hingpit nga kamasulundon, sinserong nangita, inadlaw nga pagbasa sa mga pulong ni Kristo diha sa Basahon ni Mormon,14 ug regular nga panahon nga ipasalig alang sa buhat sa templo ug family history.

Sa tinuod lang, aduna tingali mga higayon nga inyong bation nga daw sirado ang kalangitan. Apan ako mosaad nga samtang kamo magpadayon nga magmasulundon, mopahayag og pasalamat alang sa matag panalangin nga gihatag sa Ginoo kaninyo, ug samtang kamo mapailubon nga motahud sa panahon sa Ginoo, pagatagaan kamo sa kahibalo ug pagsabut nga inyong gipangita. Ang matag panalangin sa Ginoo alang kaninyo—gani mga milagro—mosunod. Mao kana ang mabuhat sa personal nga pagpadayag lang kaninyo.

Malaumon ako mahitungod sa kaugmaon. Mapuno kini sa mga oportunidad alang sa matag usa kanato nga mouswag, makatampo ug magdala sa ebanghelyo sa tanang suok sa kalibutan. Apan nahibalo usab ako sa umaabut nga mga adlaw. Nagpuyo kita sa kalibutan nga komplikado ug nagkadaghan ang kasungian. Ang padayon nga paggamit sa sosyal medya ug ang 24 oras nga mga balita nga mohan-ok kanato og walay hunong nga mga mensahe. Kon gusto kitang makaangkon og paglaum nga makaayag sa daghang mga opinyon ug sa mga pilosopiya sa katawhan nga nag-atake sa kamatuoran, kinahanglan makakat-on kita sa pagdawat og pagpadayag.

Ang atong Manluluwas ug Manunubos, si Jesukristo, mohimo sa uban Niyang labing gamhanan nga mga buhat karon ug sa higayon nga Siya mobalik na pag-usab. Makakita kita og milagrusong timailhan nga ang Dios Amahan ug ang Iyang Pinalanggang Anak magdumala dinhi sa kalibutan sa kahalangdon ug himaya. Apan sa umaabut nga mga adlaw, dili na posible ang espirituhanong pagsugakod kon wala ang giya, direksyon, ug makahupay nga impluwensya sa Espiritu Santo.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, mohangyo ko kaninyo sa pagpagpalambo sa inyong espirituhanong kapasidad sa pagdawat og pagpadayag. Himoa kining Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw nga higayon nga makapausab gayud sa inyong kinabuhi. Pilia ang paghimo sa espiritwal nga buhat nga maoy gikinahanglan aron sa pagtagamtam sa gasa sa Espiritu Santo ug mas kanunay ug mas klaro nga pagpaminaw sa tingog sa Espiritu.

Uban ni Moroni, ako moawhag kaninyo niining Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw sa “[pag]duol ngadto ni Kristo, ug mohupot diha sa matag maayo nga gasa,”15 sugod sa gasa sa Espiritu Santo, kansang gasa makausab ug mousab sa inyong kinabuhi.

Kita mga sumusunod ni Jesukristo. Ang labing importante nga kamatuoran nga saksihan sa Espiritu Santo kaninyo mao nga si Jesus mao ang Kristo, ang Anak sa buhing Dios. Siya buhi! Siya atong Manlalaban diha sa Amahan, atong maayong Ehemplo ug atong Manunubos. Niining Dominggo sa Pagkabanhaw, atong saulugon ang Iyang maulaong sakripisyo, Iyang literal nga Pagkabanhaw, ug Iyang kabalaan.

Mao kini ang Iyang Simbahan, nga gipahiuli pinaagi ni Propeta Joseph Smith. Kana ang akong pagpamatuod, uban sa akong pagpadayag og gugma alang sa matag usa kaninyo, sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.