2010–2019
Pasiuna nga Pakigpulong
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pasiuna nga Pakigpulong

Panahon na alang sa nakasentro sa panimalay nga Simbahan, gisuportahan sa unsa ang gipangbuhat sulod sa atong branch, ward, ug stake nga mga gambalay [building].

Akong minahal nga mga kaigsoonan, naghinam-hinam kami nga makauban kamo og balik niining Oktubre nga kinatibuk-ang komperensya sa Simbahan. Among ipadangat ang among kinasingkasing nga paghangup sa matag usa kaninyo. Mapasalamaton kaayo kami sa inyong pagpaluyo nga mga pag-ampo. Among nabati ang ilang epekto. Salamat!

Mapasalamaton kami alang sa inyong dakong mga paningkamot sa pagsunod sa tambag nga gihatag sa kinatibuk-ang komperensya unom ka bulan na ang milabay. Ang mga kapangulohan sa stake sa tibuok kalibutan nagtinguha og pagpadayag nga gikinahanglan aron sa pag-organisar og usab sa mga korum sa mga elder [elders quorums]. Ang mga lalaki niadto nga mga korum uban sa atong mapahinunguron nga mga sister sa Relief Society makugihon nga nagtrabaho aron sa pagpangalagad sa atong mga igsoong lalaki ug mga babaye sa mas taas, mas balaan nga paagi. Nadasig kami sa inyong kaayo ug talagsaong mga paningkamot sa pagdala sa gugma sa Manluluwas ngadto sa inyong mga pamilya, mga silingan, ug mga higala ug aron sa pagpangalagad kanila sama sa Iyang buhaton.

Sukad sa komperensya niadtong Abril, si Sister Nelson ug ako nakighimamat sa mga miyembro sa upat ka kontinente ug sa mga isla sa kadagatan. Gikan sa Jerusalem hangtud sa Harare, gikan sa Winnipeg hangtud sa Bangkok, among nasinati ang inyong talagsaong hugot nga pagtuo ug ang kalig-on sa inyong mga pagpamatuod.

Malipayon kaayo kami sa gidaghanon sa atong mga kabatan-onan nga misalmut sa grupo sa kabatan-onan sa Ginoo aron sa pagtabang sa pagpundok sa nagkatibulaag nga Israel.1 Nagpasalamat kami kaninyo! Ug samtang kamo nagpadayon sa pagsunod sa akong mga pagdapit nga gitanyag sa atong kinatibuk-ang debosyonal sa mga kabatan-onan, kamo nagpakita og sumbanan aron sundon namong tanan. Ug kadako sa kalainan nga gibuhat ninyong mga kabatan-onan!

Sa bag-ohay’ng katuigan, kami diha sa tigdumalang konseho sa Simbahan naningkamot nga matubag ang usa ka importanting pangutana: unsaon nato pagdala sa ebanghelyo sa iyang yano nga kalunsay ug ang mga ordinansa uban sa ilang mahangturong epekto, ngadto sa tanang mga anak sa Dios?

Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, naandan na nato nga maghunahuna sa “simba” isip usa ka butang nga mahitabo sa atong mga meetinghouse, nga gisuportahan sa unsa ang gipangbuhat sa panimalay. Kinahanglan kita og kausaban niini nga sundanan. Panahon na alang sa nakasentro sa panimalay nga Simbahan, gisuportahan sa unsa ang gipangbuhat sulod sa atong branch, ward, ug stake nga mga gambalay [building].

Samtang ang Simbahan magpadayon sa pagdako sa tibuok kalibutan, daghang mga miyembro ang nagpuyo diin wala kitay mga chapel––ug tingali wala gihapon sa dugay pa nga panahon. Nakahinumdom ko og usa ka pamilya kinsa, tungod niana nga mga sitwasyon, gikinahanglan nga mag-abut sa ilang panimalay. Akong gipangutana ang inahan kon giganahan ba siya nga mosimba sa iyang kaugalingon nga panimalay. Siya mitubag, “Ganahan ko niini! Ang akong bana migamit na og arang-arang nga pinulongan sa among panimalay karon, nasayud nga siya mopanalangin sa sakrament dinhi matag Dominggo.”

Ang dugay na nga katuyoan sa Simbahan mao ang pagtabang sa tanang mga miyembro nga molambo ang ilang hugot nga pagtuo sa atong Ginoong Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula, sa pagtabang kanila sa pagbuhat ug pagtuman sa ilang mga pakigsaad uban sa Dios, ug aron sa paglig-on ug pagbugkos [seal] sa ilang mga pamilya. Niining makalibug nga kalibutan karon, dili kini sayon. Ang kaaway paspas kaayong mipalapad sa iyang pag-atake sa hugot nga pagtuo ug ngari kanato ug sa atong mga pamilya. Aron makasugakod sa espirituhanon nga paagi, nanginahanglan kita og pang-alkontra nga mga estratehiya ug mga plano sa pagpangandam. Tungod niini, gusto namong mohimo og kausaban sa organisasyon nga mas mopalig-on pa sa atong mga miyembro ug sa ilang mga pamilya.

Sa daghang mga katuigan, ang mga lider sa Simbahan nagsige og trabaho alang sa usa ka integrated nga kurikulum aron sa paglig-on sa mga pamilya ug mga indibidwal pinaagi sa usa ka nakasentro sa panimalay ug gisuportahan sa Simbahan nga plano sa pagkat-on sa doktrina, paglig-on sa pagtuo, ug pag-ugmad og mas maayo nga personal nga pagsimba. Ang atong mga paningkamot niining bag-ohay lang nga mga katuigan sa pagbalaan sa Igpapahulay––sa paghimo niini nga usa ka kahimut-an ug usa ka personal nga timaan ngadto sa Dios sa atong gugma alang Kaniya––matabangan niini nga mga kausaban nga amo karong ipaila.

Karong buntaga among ipahibalo ang usa ka bag-ong balanse ug koneksyon tali sa pagtudlo sa ebanghelyo diha sa panimalay ug sa Simbahan. Matag usa kanato responsable alang sa atong indibidwal nga espiritwal nga paglambo. Ug ang mga kasulatan mipasabut nga ang mga ginikanan ang adunay nag-unang responsibilidad sa pagtudlo sa doktrina ngadto sa ilang mga anak.2 Responsibilidad sa Simbahan ang pag-abag sa matag miyembro sa balaanong gipahimutang nga tumong sa pagpalambo sa iyang kahibalo sa ebanghelyo.

Si Elder Quentin L. Cook mopasabut karon niining importante nga mga kausaban. Ang tanang sakop sa Konseho sa Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles nagkahiusa sa pagpaluyo niini nga mensahe. Mapasalamaton kaming moila sa inspirasyon gikan sa Ginoo nga miimpluwensya sa paglambo sa mga plano ug mga pamaagi nga i-presentar ni Elder Cook.

Akong minahal nga mga kaigsoonan, ako nasayud nga ang Dios buhi! Si Jesus mao ang Kristo! Kini mao ang Iyang Simbahan nga Iyang gidumala pinaagi sa pagpanagna ug pagpadayag ngadto sa Iyang mapainubsanong mga sulugoon. Mopamatuod ko sa pangalan ni Jesukristo, amen.